Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi giữa HK2 môn GDCD lớp 11 năm 2019 Trường THPT Phan Ngọc Hiển

15/04/2022 - Lượt xem: 22
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (26 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 137746

Nước ta xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa do ai làm chủ?

 • A. Do giai cấp thống trị làm chủ.               
 • B. Do nhân dân làm chủ.
 • C. Do đảng cầm quyền làm chủ.                 
 • D. Do tầng lớp trí thức làm chủ.
Câu 2
Mã câu hỏi: 137747

Bảo vệ môi trường và tài nguyên là trách nhiệm của ai?

 • A. Cảnh sát môi trường, kiểm lâm, kiểm ngư.     
 • B. Nhà nước.
 • C. Toàn dân.                  
 • D. Bộ tài nguyên và môi trường.
Câu 3
Mã câu hỏi: 137748

Ý nào dưới đây là một trong những đặc trưng cơ bản của CNXH ở Việt Nam?

 • A. Là một xã hội phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất tạo ra năng suất lao động cao.
 • B. Là một xã hội lấy kinh tế nông nghiệp làm chủ đạo.
 • C. Là một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
 • D. Là một xã hội mà con người làm theo năng lực hưởng theo lao động.
Câu 4
Mã câu hỏi: 137749

Hình thái xã hội bắt đầu có nhà nước là:

 • A. Công xã nguyên thủy.                       
 • B. Chiếm hữu nô lệ.
 • C. Phong kiến.                        
 • D. Tư bản chủ nghĩa.
Câu 5
Mã câu hỏi: 137750

Tại cuộc họp ở khóm A, mọi người dân trong khóm đã bàn bạc và quyết định mức đóng góp đề xây dựng nhà văn hóa của khóm. Đây là biểu hiện của hình thức dân chủ:

 • A. Gián tiếp.            
 • B. Trực tiếp.        
 • C. Quyết định.     
 • D. Đại diện.
Câu 6
Mã câu hỏi: 137751

Dân chủ là:

 • A. Hình thức nhà nước gắn với giai cấp thống trị         
 • B. Quyền lực thuộc về nhân dân.
 • C. Nền dân chủ của tất cả nhân dân              
 • D. Quyền lực của giai cấp thống trị
Câu 7
Mã câu hỏi: 137752

Bản chất của Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam mang tính.............sâu sắc.

 • A. nhân dân và dân tộc.                           
 • B. công nhân và nhân dân.
 • C. nhân dân và nông dân.                             
 • D. dân tộc và công nhân.
Câu 8
Mã câu hỏi: 137753

Nhà Nước pháp quyền XHCN Việt Nam là Nhà  Nước của……………………..

 • A. dân, do dân, vì dân.        
 • B. nhân dân.
 • C. giai cấp nông dân.                                        
 • D. giai cấp công nhân.
Câu 9
Mã câu hỏi: 137754

Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam tập trung vào sự lãnh đạo của?

 • A. Giai cấp công nhân.                     
 • B. Đảng Cộng sản Việt Nam.
 • C. Nhân dân lao động.                                      
 • D. Nhân dân
Câu 10
Mã câu hỏi: 137755

Mục tiêu của chính sách dân số là:

 • A. Tuyên truyền. vận động người dân thực hiện tốt chính sách.
 • B. Tăng cường công tác quản lí của Nhà nước.
 • C. Giáo dục ý thức cho người dân.
 • D. Tiếp tục giảm tốc độ gia tăng dân số.
Câu 11
Mã câu hỏi: 137756

Nền dân chủ XHCN được thực hiện trên các lĩnh vực:

 • A. Kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội.    
 • B. Chính trị, tinh thần, văn hóa.
 • C. Kinh tế, chính trị, giáo dục, văn hóa.        
 • D. Kinh tế, đạo đức, pháp luật, chính trị.
Câu 12
Mã câu hỏi: 137757

Một trong những mục tiêu của chính sách giải quyết việc làm là:

 • A. Đẩy mạnh xuất khẩu lao động sang các nước phát triển, đặc biệt là lao động chất lượng cao.
 • B. Đẩy mạnh xuất khẩu lao động, đặc biệt là lao động chưa qua đào tạo nghề.
 • C. Đẩy mạnh xuất khẩu lao động, đặc biệt là lao động chưa qua đào tạo nghề,lao động nông nghiệp.
 • D. Đẩy mạnh xuất khẩu lao động, đặc biệt là lao động nông nghiệp.
Câu 13
Mã câu hỏi: 137758

Có nền kinh tế dựa trên chế độ công hữu về tư liệu sản xuất là nói đến sự thể bản chất của?

 • A. Nền dân chủ tư sản.                               
 • B. Nền dân chủ trong xã hội nguyên thủy.
 • C. Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa.      
 • D. Nền dân chủ phong kiến.
Câu 14
Mã câu hỏi: 137759

An có năng khiếu về múa và hát nên An đã quyết định đăng kí tham gia vào đội văn nghệ của huyện, nhưng mẹ An không đồng ý và nói ở độ tuổi của An chỉ cần học là đủ. Trong trường hợp này An cần phải:

 • A. Lén tham gia không cho mẹ biết.
 • B. Nhờ chính quyền địa phương can thiệp.
 • C. Nghe theo lời của mẹ, vì mẹ có quyền quyết định tất cả.
 • D. Giải thích cho mẹ hiểu rằng mình được tham gia vào các hoạt động văn hóa.
Câu 15
Mã câu hỏi: 137760

Là một trong những phương hướng cơ bản để thực hiện chính dân số

 • A. Nâng cao chất lượng dân số.                 
 • B. Thực hiện sinh con theo quy định.
 • C. Phân bố dân cư hợp lí.                                  
 • D. Tăng cường công tác lãnh đạo và quản lí.
Câu 16
Mã câu hỏi: 137761

Gia đình B có nghề làm bánh tráng truyền thống, thu nhập ổn định. Anh em B cũng được bố mẹ chăm lo cho học hành đầy đủ. Nhưng B lúc nào cũng mặc cảm về nghề nghiệp của gia đình mình và không muốn bạn bè nhắc đến. Nếu là bạn của B em sẽ làm gì?

 • A. Đồng tình với suy nghĩ của
 • B. Nói với bố mẹ B biết về suy nghĩ của bạn.
 • C. Giải thích cho B hiểu và khuyên B nên tự hào về nghề của gia đình.
 • D. Đem nghề nghiệp của gia đình B ra để trêu chọc.
Câu 17
Mã câu hỏi: 137762

Mặc dù đã có năm đứa con gái nhưng ông A cứ bắt vợ mình phải cố sinh một đứa con trai. Trong trường hợp này ông A đã:

 • A. Phát triển nhân lực cho đất nước.                     
 • B. Không thực hiện tốt chính sách.
 • C. Chưa có nhận thức đúng về vai trò của gia đình.
 • D. Cố gắng cân bằng tỉ lệ giới tính giữa nam và nữ.
Câu 18
Mã câu hỏi: 137763

Trong lịch sử phát triển của xã hội loài người đến nay có mấy kiểu nhà nước?

 • A. 3
 • B. 4
 • C. 5
 • D. 2
Câu 19
Mã câu hỏi: 137764

Chức năng giữ vai trò quyết định của Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam là:

 • A. Trấn áp và xây dựng.
 • B. Đảm bảo an ninh chính trị.
 • C. Bạo lực và trấn áp.                                       
 • D. Tổ chức và xây dựng
Câu 20
Mã câu hỏi: 137765

Sau khi tốt nghiệp THPT, Q quyết định đi làm để giúp đỡ gia đình. Việc làm của Q là biểu hiện của dân chủ trong lĩnh vực:

 • A. Xã hội.            
 • B. Chính trị.         
 • C. Kinh tế.             
 • D. Văn hóa.
Câu 21
Mã câu hỏi: 137766

Nhận xét nào sau đây không đúng về mục tiêu của chính sách việc làm?

 • A. Mở rộng thị trường lao động.
 • B. Xây dựng nhiều cơ sở sản xuất đề tạo việc làm.
 • C. Đào tạo để tăng tỉ lệ người lao động đã qua đào tạo nghề.
 • D. Tập trung giải quyết việc làm ở thành thị, nông thôn.
Câu 22
Mã câu hỏi: 137767

Một trong những mục tiêu của chính sách giải quyết việc làm ở nước ta là:

 • A. Phát triển nguồn nhân lực, mở rộng thị trường lao động.
 • B. Xuất khẩu lao động.
 • C. Phát triển nguồn nhân lực chưa qua đào tạo.
 • D. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.
Câu 23
Mã câu hỏi: 137768

A thường xuyên tham gia hoạt động tuyên truyền, giáo dục để người dân thực hiện tốt chính sách dân số. Nội dung trên nói đến việc

 • A. thực hiện chính sách dân số.
 • B. gương mẫu thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng.
 • C. nâng cao sự hiểu  biết về chính sách dân số.
 • D. làm tốt công tác thông tin, tuyên truyên, giáo dục
Câu 24
Mã câu hỏi: 137769

Phát biểu nào sau dây là không đúng khi nói về nội dung của dân chủ trong lĩnh vực kinh tế?

 • A. Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần.
 • B. Thực hiện chính sách kinh tế chỉ có Nhà nước mới có quyền làm chủ.
 • C. Công dân không chỉ hưởng quyền mà còn phải làm tròn nghĩa vụ với nhà nước.
 • D. Công dân làm chủ quá trình sản xuất và phân phối sản phẩm.
Câu 25
Mã câu hỏi: 137770

Trình bày nội dung bản chất của nền dân chủ XHCN, so sánh bản chất của nền dân chủ tư sản và nền dân chủ XHCN? 

Câu 26
Mã câu hỏi: 137771

Trình bày mục tiêu và phương hướng cơ bản của chính sách giải quyết việc làm. Trách nhiệm của công dân đối với chính sách dân số và giải quyết việc làm? 

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ