Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi giữa HK2 môn GDCD 11 năm 2019 Trường THPT Ngô Quyền

15/04/2022 - Lượt xem: 19
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (30 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 137772

Khẳng định nào dưới đây không đúng về tính nhân dân của Nhà nước ta?

 • A. Nhà nước ta thể hiện ý chí, lợi ích và nguyện vọng của nhân dân
 • B. Nhà nước ta là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân lập nên
 • C. Nhà nước ta do nhân dân tham gia quản lí
 • D. Nhà nước ta do nhân dân quản lí và ban hành pháp luật
Câu 2
Mã câu hỏi: 137773

Dân chủ có nền kinh tế dựa trên chế độ công hữu về tư liệu sản xuất là nói đến sự thể bản chất của?

 • A. Nền dân chủ trong xã hội nguyên thủy.
 • B. Nền dân chủ tư sản.
 • C. Nền dân chủ phong kiến
 • D. Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa.
Câu 3
Mã câu hỏi: 137774

Quyền nào dưới đây là một trong những nội dung của dân chủ trong lĩnh vực chính trị ?

 • A. Quyền lao động
 • B. Quyền sáng tác văn học
 • C. Quyền tự do báo chí
 • D. Quyền bình đẳng nam nữ
Câu 4
Mã câu hỏi: 137775

Chức năng nào dưới đây của Nhà nước ta là căn bản nhất?

 • A. Chức năng tổ chức và giáo dục
 • B. Chức năng đảm bảo trật tự, an ninh xã hội
 • C. Chức năng tổ chức và xây dựng
 • D. Chức năng đảm bảo an ninh chính trị
Câu 5
Mã câu hỏi: 137776

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam do tổ chức nào dưới đây lãnh đạo?

 • A. Mặt trận Tổ quốc Việt nam
 • B. Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
 • C. Liên đoàn Lao động Việt Nam
 • D. Đảng Cộng sản Việt Nam
Câu 6
Mã câu hỏi: 137777

Sau khi hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, Đảng và Nhà nước ta đã lựa chọn con đường phát triển tiếp theo là đi lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ nào?

 • A. Phong kiến lạc hậu
 • B. Thuộc địa
 • C. Tư bản chủ nghĩa
 • D. Nông nghiệp lạc hậu
Câu 7
Mã câu hỏi: 137778

Chủ nghĩa xã hội mà nước ta đang xây dựng có mấy đặc trưng cơ bản?

 • A. Mười đặc trưng
 • B. Tám đặc trưng
 • C. Sáu đặc trưng
 • D. Bốn đặc trưng
Câu 8
Mã câu hỏi: 137779

Hành vi nào dưới đây không phải là hình thức dân chủ trực tiếp?

 • A. Đại biểu Quốc hội thay mặt nhân dân tham gia xây dựng các đạo luật
 • B. Ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường
 • C. Nhân dân tham gia thảo luận, góp ý kiến sửa đổi Hiến pháp
 • D. Nhân dân tham gia giám sát, kiểm tra hoạt động của cơ quan nhà nước ở địa phương
Câu 9
Mã câu hỏi: 137780

Quyền nào dưới đây của công dân thể hiện dân chủ trong lĩnh vực xã hội?

 • A. Quyền được hưởng bảo hiểm xã hội
 • B. Quyền được thông tin
 • C. Quyền khiếu nại
 • D. Quyền tham gia quản lí nhà nước
Câu 10
Mã câu hỏi: 137781

Ý kiến nào dưới đây là đúng về trách nhiệm tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa?

 • A. Chỉ cán bộ, công chức nhà nước mới có trách nhiệm tham gia xây dựng Nhà nước
 • B. Xây dựng và bảo vệ nhà nước là trách nhiệm của lực lượng công an nhân dân
 • C. Mọi công đân đều phải có trách nhiệm tham gia xây dựng và bảo vệ Nhà nước
 • D. Chỉ lực lượng quân đội nhân dân mới có trách nhiệm xây dựng và bảo vệ nhà nước
Câu 11
Mã câu hỏi: 137782

Chỉ lực lượng quân đội nhân dân mới có trách nhiệm xây dựng và bảo vệ nhà nước

 • A. Đảm bảo trât tự, an toàn xã hội
 • B. Thực hiện xóa đói, giảm nghèo
 • C. Ổn định mọi mặt đời sống xã hội, phát triển kinh tế
 • D. Thúc đẩy sản xuất phát triển
Câu 12
Mã câu hỏi: 137783

Ý nào dưới đây là một trong những đặc trưng cơ bản của CNXH ở Việt Nam?

 • A. Là một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
 • B. Là một xã hội mà con người làm theo năng lực hưởng theo lao động.
 • C. Là một xã hội lấy kinh tế nông nghiệp làm chủ đạo.
 • D. Là một xã hội phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất tạo ra năng suất lao động cao.
Câu 13
Mã câu hỏi: 137784

Tính dân tộc của Nhà nước ta được thể hiện như thế nào dưới đây?

 • A. Nhà nước ta là Nhà nước của các dân tộc
 • B. Nhà nước chăm lo lợi ích mọi mặt cho các dân tộc ở Việt Nam
 • C. Dân tộc nào cũng có chữ viết riêng
 • D. Mỗi dân tộc có bản sắc riêng của mình
Câu 14
Mã câu hỏi: 137785

Nhà nước xuất hiện từ khi nào?

 • A. Mâu thuẫn giai cấp không thể điều hòa được
 • B. Con người xuất hiện
 • C. Phân hóa lao động
 • D. Xuất hiện chế độ cộng sản nguyên thủy
Câu 15
Mã câu hỏi: 137786

Huyện A có chính sách khôi phục và phát triển các ngành nghề thủ công của địa phương là nhằm mục đích gì?

 • A. Tạo ra nhiều việc làm cho lao động địa phương
 • B. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhà nước
 • C. Khai thác nguồn vốn của người dân ở địa phương
 • D. Tạo thêm nhiều của cải vật chất cho xã hội
Câu 16
Mã câu hỏi: 137787

Nội dung nào dưới đây là một trong những mục tiêu của chính sách dân số nước ta?

 • A. Nâng cao chất lượng dân số
 • B. Tuyên truyền, giáo dục biện pháp kế hoạch hóa gia đình
 • C. Tổ chức tốt bộ máy làm công tác dân số
 • D. Phát triển nguồn nhân lực
Câu 17
Mã câu hỏi: 137788

Mục tiêu cách mạng mà Đảng và nhân dân ta đang ra sức phấn đầu xây dựng là gì?

 • A. Chủ nghĩa quốc tế
 • B. Chủ nghĩa vô sản
 • C. Chủ nghĩa tư bản
 • D. Chủ nghĩa xã hội
Câu 18
Mã câu hỏi: 137789

Hành vi nào dưới đây không thể hiện trách nhiệm của công dân trong việc tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam?

 • A. Anh C không tố giác tội phạm
 • B. Bác D tuyên truyền và vận động mọi người trong khu phố thực hiện tốt pháp luật
 • C. Anh G không vi phạm pháp luật
 • D. Bạn H tham gia vào đội dân quân tự vệ của phường
Câu 19
Mã câu hỏi: 137790

So với các nền dân chủ trước đây, dân chủ xã hội chủ nghĩa có điểm khác biệt cơ bản nào?

 • A. Không còn mang tính giai cấp. 
 • B. Là nền dân chủ phi lịch sử.
 • C. Là nền dân chủ thuần tuý.
 • D. Là nền dân chủ rộng rãi cho giai cấp công nhân và nhân dân lao động.
Câu 20
Mã câu hỏi: 137791

Nước ta quá độ lên chủ nghĩa xã hội theo hình thức nào dưới đây?

 • A. Quá độ nửa trực tiếp
 • B. Quá độ gián tiếp
 • C. Quá độ nhảy vọt
 • D. Quá độ trực tiếp
Câu 21
Mã câu hỏi: 137792

Bản chất chính trị của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa thể hiện như thế nào?

 • A. Là sự lãnh đạo của giai cấp công nhân thông qua chính đảng của nó để cải tạo xã hội cũ và xây dựng xã hội mới.  
 • B. Là sự lãnh đạo của giai cấp công nhân thông qua đảng của nó đối với toàn xã hội, để thực hiện quyền lực và lợi ích của toàn thể nhân dân lao động, trong đó có giai cấp công nhân.
 • C. Nhân dân không có quyền được tham gia, đóng góp vào vấn đề chính trị  
 • D. Là thực hiện quyền lực của giai cấp công nhân và nhân dân lao động đối với toàn xã hội.
Câu 22
Mã câu hỏi: 137793

Đặc điểm nổi bật và bao trùm của thời quá đọ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta là gì?

 • A. Các dân tộc trong nước bình đẳng, đoàn kết
 • B. Xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, văn minh
 • C. Sự tồn tại đan xen và đấu tranh lẫn nhau giữa những yếu tố của xã hội mới và những tàn dư của xã hội cũ
 • D. Nền kinh tế phát triển với trình độ cao
Câu 23
Mã câu hỏi: 137794

Một trong những mục tiêu của chính sách giải quyết việc làm ở nước ta là gì?

 • A. Đẩy mạnh xuất khẩu lao động
 • B. Phát triển nguồn nhân lực
 • C. Sử dụng có hiệu quả nguồn vốn
 • D. Thức đẩy phát triển sản xuất, dịch vụ
Câu 24
Mã câu hỏi: 137795

Chủ trương “hòa nhập nhưng không hoà tan” trong tiến trình hội nhập với văn hóa thế giới thể hiện đặc trưng cơ bản nào dưới đây của chủ nghĩa xã hội ở nước ta?

 • A. Có quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhân dân các nước trên thế giới
 • B. Có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc
 • C. Do nhân dân làm chủ
 • D. Là một xã hộ dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh
Câu 25
Mã câu hỏi: 137796

Khi cán bộ dân số đến một gia đình để tuyên truyền về thực hiện kế hoạch hóa gia đình, nhưng họ không quan tâm và không hợp tác. Theo em, cán bộ dân số nên làm theo cách nào dưới đây?

 • A. Cán bộ dân số đứng dậy và ra về
 • B. Phê bình, kỉ luật gia đình đó
 • C. Vẫn nhiệt tình giải thích, thuyết phục họ hiểu và cộng tác
 • D. Mời gia đình lên Ủy ban nhân dân xã giải quyết
Câu 26
Mã câu hỏi: 137797

Nhà nước đã thực hiện phương hướng nào dưới đây để tạo ra nhiều việc làm?

 • A. Khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển
 • B. Khuyến khích thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài
 • C. Tập trung phát triển thành phần kinh tế nhà nước
 • D. Tập trung phát triển thành phần kinh tế tư nhân
Câu 27
Mã câu hỏi: 137798

Hành vi nào dưới đây không phải là dân chủ trong lĩnh vực chính trị?

 • A. Anh H tham gia bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã
 • B. Chị C tố cáo hành vi tham nhũng
 • C. Nhân dân thảo luận đóng góp ý kiến xây dựng các văn bản pháp luật
 • D. Anh B tham gia vào các lễ hội ở địa phương
Câu 28
Mã câu hỏi: 137799

Để tạo ra nhiều việc làm cho người lao động, Nhà nước ta đã có những chính sách nào dưới đây?

 • A. Thúc đẩy nghiên cứu khoa học
 • B. Khuyến khích khai thác tài nguyên thiên nhiên
 • C. Khôi phục và phát triển các ngành nghề truyền thống
 • D. Tập trung phát triển ngành nông nghiệp
Câu 29
Mã câu hỏi: 137800

Trình bày bản chất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa và so sánh dân chủ tư sản với dân chủ xã hội chủ nghĩa?

Câu 30
Mã câu hỏi: 137801

Có ý kiến cho rằng: Trong nền kinh tế thị trường ở các nước nói chung và ở nước ta nói riêng, chuyện thất nghiệp và thiếu công ăn việc làm là chuyện bình thường, tất yếu mà Nhà nước không thể nào giải quyết được. Vì thế Nhà nước không nên can thiệp vào vấn đề giải quyết việc làm, vì vấn đề này tự nó sẽ điều chỉnh được. 

Câu hỏi:

1. Ý kiến của em về vấn đề này như thế nào?

2. Theo em, làm thế nào để vấn đề dân số và việc làm ở nước ta ngày càng được cải thiện?

3. Trách nhiệm của em trong vấn đề này như thế nào?

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ