Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề ôn tập Chương 3 môn Hóa học 9 năm 2021

20/09/2022 - Lượt xem: 31
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (30 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 315245

Ở điều kiện thường, phi kim có thể tồn tại ở trạng thái nào?

 • A. lỏng và khí.
 • B. rắn và lỏng.
 • C. rắn và khí.
 • D. rắn, lỏng, khí.
Câu 2
Mã câu hỏi: 315246

Dãy gồm các phi kim thể khí ở điều kiện thường?

 • A.

  S, C, N2, Cl2.

 • B. C, S, Br2, Cl2.
 • C. Cl2, H2, N2, O2.
 • D. Br2, P, N2, O2.
Câu 3
Mã câu hỏi: 315247

Dãy gồm các nguyên tố phi kim là những chất nào dưới đây?

 • A. C, S, O, Na.
 • B. Cl, C, P, S.
 • C. P, S, Si, Ca.
 • D. K, N, P, Si.
Câu 4
Mã câu hỏi: 315248

Ở điều kiện thường, phi kim ở thể lỏng là chất nào?

 • A. oxi
 • B. brom
 • C. clo
 • D. cacbon
Câu 5
Mã câu hỏi: 315249

Dãy phi kim tác dụng với oxi tạo thành oxit axit?

 • A. S, C, P.
 • B.

  S, P, Cl2.

 • C. Si, P, Br2.
 • D. C, Cl2, Br2.
Câu 6
Mã câu hỏi: 315250

Dãy phi kim tác dụng được với nhau là?

 • A.

  S, Cl2, O2.

 • B. H2, S, O2.
 • C. Br2, C, O2.
 • D. N2, S, O2.
Câu 7
Mã câu hỏi: 315251

Độ tan của chất khí tăng nếu điều gì xảy ra?

 • A. tăng nhiệt độ, tăng áp suất.
 • B. tăng nhiệt độ, giảm áp suất.
 • C. giảm nhiệt độ, tăng áp suất.
 • D. giảm nhiệt độ, giảm áp suất.
Câu 8
Mã câu hỏi: 315252

Để so sánh mức độ hoạt động mạnh, yếu của phi kim thường được xem xét qua khả năng phản ứng của phi kim đó với chất nào?

 • A. hiđro hoặc với kim loại.
 • B. dung dịch kiềm.
 • C. dung dịch axit.
 • D. dung dịch muối.
Câu 9
Mã câu hỏi: 315253

 Dãy các chất tác dụng với hiđro tạo thành hợp chất khí là những chất nào?

 • A.

  C, Br2, S, Cl2.

 • B. C, O2, Na, Si.
 • C. Si, K, P, Cl2.
 • D. P, Ca, Cl2, S.
Câu 10
Mã câu hỏi: 315254

Đốt cháy hoàn toàn 2,8 gam hỗn hợp cacbon và lưu huỳnh cần 3,36 lít O2 (đktc). Khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp lần lượt là bao nhiêu?

 • A. 0,2 gam và 0,8 gam
 • B. 1,2 gam và 1,6 gam.
 • C. 1,3 gam và 1,5 gam.
 • D. 1,0 gam và 1,8 gam.
Câu 11
Mã câu hỏi: 315255

Mức độ hoạt động hóa học mạnh hay yếu của phi kim được xét căn cứ vào khả năng và mức độ phản ứng của phi kim đó với chất nào?

 • A. oxi và kim loại.
 • B. hiđro và oxi.
 • C. kim loại và hiđro.
 • D. cả oxi, kim loại và hiđro.
Câu 12
Mã câu hỏi: 315256

Để chuyển 11,2 gam Fe thành FeCl3 thì thể tích khí clo (đktc) cần dùng là bao nhiêu?

 • A. 6,72 lít.
 • B. 3,36 lít.
 • C. 4,48 lít.
 • D.  2,24 lít.
Câu 13
Mã câu hỏi: 315257

Hỗn hợp khí X gồm O2, Cl2, CO2 SO2. Để thu được O2 tinh khiết, người ta dẫn X qua chất nào?

 • A. nước brom
 • B. dd NaOH
 • C. dd HCl
 • D. nước clo
Câu 14
Mã câu hỏi: 315258

Để phân biệt SO2 và SO3 có thể dùng một hóa chất nào sau đây?

 • A. dd BaCl2
 • B.  dd NaOH
 • C.

  dd H2SO4

 • D. dd Ba(OH)2
Câu 15
Mã câu hỏi: 315259

Cho 10,8 gam kim loại M hóa trị III tác dụng với khí clo dư thì thu được 53,4 gam muối. Hãy xác định kim loại M?

 • A. Fe
 • B. Cr
 • C. Al
 • D. Mg
Câu 16
Mã câu hỏi: 315260

X là nguyên tố phi kim có hóa trị III trong hợp chất với hiđro. Biết thành phần phần trăm khối lượng của hiđro trong hợp chất là 17,65%. X là nguyên tố

 • A. C
 • B. N
 • C. S
 • D. P
Câu 17
Mã câu hỏi: 315261

Dãy các nguyên tố được sắp xếp đúng theo chiều tính phi kim tăng dần?

 • A. O,F, P.
 • B. P, O, F.
 • C. F, O, P.
 • D. O, P, F.
Câu 18
Mã câu hỏi: 315262

Clo là chất khí có màu gì?

 • A. nâu đỏ.
 • B. vàng lục.
 • C. lục nhạt.
 • D. trắng xanh.
Câu 19
Mã câu hỏi: 315263

Clo là phi kim có độ hoạt động hoá học như thế nào?

 • A. mạnh hơn photpho, lưu huỳnh nhưng yếu hơn flo.
 • B. mạnh hơn photpho, lưu huỳnh và flo.
 • C. yếu hơn flo, lưu huỳnh nhưng mạnh hơn brom.
 • D. yếu hơn flo, photpho và brom.
Câu 20
Mã câu hỏi: 315264

Nước clo là dung dịch hỗn hợp các chất nào?

 • A. HCl; HClO.
 • B.

  Cl; HClO2; Cl2.

 • C. NaCl; NaClO.
 • D. HCl; HClO; Cl2.
Câu 21
Mã câu hỏi: 315265

Clo tác dụng với natri hiđroxit ở điều kiện thường tạo chất gì?

 • A. tạo thành muối natri clorua và nước.
 • B. tạo thành nước javen.
 • C. tạo thành hỗn hợp các axit.
 • D. tạo thành muối natri hipoclorit và nước.
Câu 22
Mã câu hỏi: 315266

Chất có thể dùng để điều chế clo trong phòng thí nghiệm là gì?

 • A. mangan đioxit và axit clohiđric đặc.
 • B. mangan đioxit và axit sunfuric đặc.
 • C. mangan đioxit và axit nitric đặc.
 • D. mangan đioxit và muối natri clorua.
Câu 23
Mã câu hỏi: 315267

 Trong công nghiệp người ta sản xuất clo bằng cách nào?

 • A. điện phân dung dịch muối ăn bão hoà .
 • B. điện phân dung dịch muối ăn bão hoà trong bình điện phân có màng ngăn.
 • C. nung nóng muối ăn.
 • D. đun nhẹ kalipemanganat với axit clohiđric đặc.
Câu 24
Mã câu hỏi: 315268

Khi dẫn khí clo vào nước xảy ra hiện tượng gì?

 • A. vật lí.
 • B. hoá học.
 • C. vật lí và hoá học.
 • D. không xảy ra hiện tượng vật lí và hóa học.
Câu 25
Mã câu hỏi: 315269

Các khí có thể tồn tại trong một hỗn hợp ở bất kì điều kiện là gì?

 • A.

  H2 và O2.

 • B. Cl2 và H2.
 • C. Cl2 và O2.
 • D. O2 và SO2.
Câu 26
Mã câu hỏi: 315270

Cho 11,2 gam bột sắt tác dụng với khí clo dư. Sau phản ứng thu được 32,5 gam muối sắt. Khối lượng khí clo tham gia phản ứng là?

 • A. 21,3 gam.
 • B. 20,50 gam.
 • C. 10,55 gam.
 • D. 10,65 gam.
Câu 27
Mã câu hỏi: 315271

Cho dung dịch axit có chứa 7,3 gam HCl tác dụng với MnO2 dư. Thể tích khí clo sinh ra (đktc) là gì?

 • A. 1,12 lít.
 • B. 2,24 lít.
 • C. 11,2 lít.
 • D. 22,4 lít.
Câu 28
Mã câu hỏi: 315272

Từ bột Fe và một hoá chất X có thể điều chế trực tiếp được FeCl3. Vậy X là gì?

 • A. Dung dịch HCl.
 • B. Dung dịch CuCl2.
 • C. Khí clo.
 • D. Cả A, B, C đều được.
Câu 29
Mã câu hỏi: 315273

 Nguyên liệu được dùng để điều chế khí clo trong phòng thí nghiệm là gì?

 • A.

  H2SO4

 • B. HCl đặc
 • C. HNO3
 • D. H2SO3
Câu 30
Mã câu hỏi: 315274

Dung dịch hỗn hợp hai muối natri clorua và natri hipoclorit được gọi là gì?

 • A. Nước gia-ven
 • B.  Nước muối
 • C. Nước axeton
 • D.  Nước cất

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ