Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề kiểm tra Chương 4 Đại số 8 năm 2019 Trường THCS Bàu Cát

15/04/2022 - Lượt xem: 49
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (12 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 37690

Bất phương trình nào dưới đây là bất phương trình bậc nhất một ẩn?

 • A. \(\frac{1}{x}\)  - 1 > 0
 • B. \(\frac{1}{3}\) x + 2 < 0
 • C. 2x2 + 3 > 0
 • D. x3 - 1 > 0
Câu 2
Mã câu hỏi: 37691

Cho bất phương trình: - 4x + 12  > 0 , phép biến đổi nào sau đây là đúng?  

 • A. 4x > - 12
 • B. 4x < 12
 • C. 4x>12 
 • D. x<-12
Câu 3
Mã câu hỏi: 37692

Tập nghiệm của bất phươnng trình  5 - 2x \( \ge 0\) là:

 • A. {x/x\( \ge \frac{5}{2}\)}
 • B. {x/x\( \ge \frac{-5}{2}\)}
 • C. {x/x \( \le \frac{{ - 5}}{2}\)}
 • D. {x/x \( \le \frac{{ 5}}{2}\)}
Câu 4
Mã câu hỏi: 37693

Giá trị x=2 là nghiệm của bất phương trình nào sau đây?         

 • A. 3x+3>9
 • B. -5x>4x+1
 • C. x-2x<-2x+4
 • D. x-6>5-x
Câu 5
Mã câu hỏi: 37694

Phương trình |x - 3| = 9 có tập nghiệm là? 

 • A. {-6; 12}
 • B. {6}
 • C. {12}
 • D. {-12}
Câu 6
Mã câu hỏi: 37695

Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất một ẩn :

 • A. x + y > 2          
 • B. 0.x – 1 > 0
 • C. x2 + 2x –5 > x2 + 1
 • D. (x – 1)2 < 2x
Câu 7
Mã câu hỏi: 37696

Nghiệm của  phương trình: |2x| - 2 = 0 là:

 • A. x = 1
 • B. x = -1
 • C. x = 1 hoặc x = -1
 • D. không có đáp án
Câu 8
Mã câu hỏi: 37697

Cho a < b . Trong các khẳng định sau khẳng định nào sai ?

 • A. a – 2 < b – 2 
 • B. 4 – 2a > 4 – 2b            
 • C. 2010 a < 2010 b          
 • D. \(\frac{a}{{2011}} > \frac{b}{{2011}}\)
Câu 9
Mã câu hỏi: 37698

Cho a < b . Trong các khẳng định sau khẳng định nào sai ?

 • A. a – 2 < b – 2 
 • B. 4 – 2a > 4 – 2b            
 • C. 2010 a < 2010 b          
 • D. \(\frac{a}{{2011}} > \frac{b}{{2011}}\)
Câu 10
Mã câu hỏi: 37699

Cho |a| = 3 thì :

 • A. a = 3
 • B. a = -3
 • C. \(a =  \pm 3\)
 • D. Đáp án khác
Câu 11
Mã câu hỏi: 37700

Bất phương trình nào sau đây không tương đương với bất phương trình  3 – x < 7

 • A. 6 – x < 10
 • B. x – 3 < 7
 • C. 6 – 2x < 14   
 • D. x >  – 4
Câu 12
Mã câu hỏi: 37701

Nếu -2a  > -2b thì :

 • A. a < b
 • B. a = b
 • C. a > b
 • D. a = 2b

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ