Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

40 câu trắc nghiệm Ôn tập Chương 3 Hình học 8

15/04/2022 - Lượt xem: 28
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 37748

Cho đoạn thẳng AB = 2dm và CD = 3m, tỉ số của hai đoạn thẳng này là :

 • A. \(\frac{{AB}}{{CD}} = \frac{2}{3}\)
 • B. \(\frac{{AB}}{{CD}} = \frac{3}{2}\)
 • C. \(\frac{{AB}}{{CD}} = \frac{1}{{15}}\)
 • D. \(\frac{{AB}}{{CD}} = 15\)
Câu 2
Mã câu hỏi: 37749

Tỉ số của hai đoạn thẳng thì :

 • A. Có đơn vị đo  
 • B. Không phụ thuộc vào đơn vị đo     
 • C. Phụ thuộc vào đơn vị đo     
 • D. Cả 3 câu đều sai
Câu 3
Mã câu hỏi: 37750

Cho MN = 3dm  và PQ = 30cm. Tỉ số của hai đoạn thẳng MN và PQ là

 • A. \(\frac{1}{{15}}\)
 • B. \(\frac{1}{{10}}\)
 • C. 10
 • D. 15
Câu 4
Mã câu hỏi: 37751

Độ dài x trong hình sau bằng:

 • A. 2,5
 • B. 7,5
 • C. 15/4
 • D. 20/3
Câu 5
Mã câu hỏi: 37752

Độ dài x và  y trong  hình sau  bằng bao nhiêu ( Cho  BC = 3  )

 • A. x = 1,75 ; y = 1,25                   
 • B. x = 1,25 ;  y = 1,75
 • C. x = 2 ;  y = 1                            
 • D. x = 1 ; y = 2
Câu 6
Mã câu hỏi: 37753

Cho tam giác ABC đồng dạng tam giác DEF, biết \(\frac{{AB}}{{DE}} = \frac{2}{3}\), và \({S_{DEF}} = 45c{m^2}\)Khi đó ta có :

 • A. \({S_{ABC}} = 20c{m^2}\)
 • B. \({S_{ABC}} = 30c{m^2}\)
 • C. \({S_{ABC}} = 35c{m^2}\)
 • D. \({S_{ABC}} = 40c{m^2}\)
Câu 7
Mã câu hỏi: 37754

Trong hình vẽ sau đây ( MN // BC ) thì số đo x bằng : 

 • A. 6/5
 • B. 5/6
 • C. 3/10
 • D. 10/3
Câu 8
Mã câu hỏi: 37755

Trong hình vẽ sau đây (EF // MN ) thì  số đo của MP là:      

 • A. 2
 • B. 6
 • C. 4,5
 • D. 9
Câu 9
Mã câu hỏi: 37756

Trong hình vẽ sau, ta có :

 • A. MN // AC                   
 • B. ME // BC
 • C. MN không // AC và ME không // BC
 • D. Cả ba câu trên đều sai
Câu 10
Mã câu hỏi: 37757

Cho hình vẽ sau, độ dài x trong hình vẽ là :

 • A. 16/3
 • B. 3/16
 • C. 3
 • D. 12
Câu 11
Mã câu hỏi: 37758

Trong hình vẽ dưới đây, ta có:

 • A. \(\frac{{MB}}{{MC}} = \frac{{AB}}{{AC}}\)
 • B. \(\frac{{MB}}{{MC}} = \frac{{AB}}{{BC}}\)
 • C. \(\frac{{MB}}{{MC}} = \frac{{AC}}{{AB}}\)
 • D. \(\frac{{MB}}{{MC}} = \frac{{AC}}{{BC}}\)
Câu 12
Mã câu hỏi: 37759

Cho đoạn thẳng AB = 2dm và CD = 100m, tỉ số của hai đoạn thẳng này là :

 • A. 1/50
 • B. 1/2
 • C. 1/5
 • D. 1/500
Câu 13
Mã câu hỏi: 37760

Trong hình vẽ sau đây (EF // MN ) thì  số đo của NP là:        

 • A. 2
 • B. 6
 • C. 9
 • D. 12
Câu 14
Mã câu hỏi: 37761

Trong hình vẽ sau, ta có :

 • A. MN // AC                   
 • B. ME // BC
 • C. MN không // AC và ME không // BC
 • D. Một đáp số khác
Câu 15
Mã câu hỏi: 37762

Cho hình vẽ sau, độ dài x trong hình vẽ là :

 • A. 10
 • B. 15
 • C. 6
 • D. 12
Câu 16
Mã câu hỏi: 37763

Cho tam giác ABC đồng dạng tam giác DEF có \(\frac{{AB}}{{DE}} = \frac{1}{2};{S_{DEF}} = 120c{m^2}\). Khi đó, ta có:

 • A. \({S_{ABC}} = 10c{m^2}\)
 • B. \({S_{ABC}} = 30c{m^2}\)
 • C. \({S_{ABC}} = 60c{m^2}\)
 • D. \({S_{ABC}} = 810c{m^2}\)
Câu 17
Mã câu hỏi: 37764

Trong hình sau đây, ta có :

 • A. \(\Delta ABC \backsim \Delta AHB\)
 • B. \(\Delta ABC \backsim \Delta ACH\)
 • C. \(\Delta ABC \backsim \Delta HBA\)
 • D. \(\Delta ABH \backsim \Delta HAC\)
Câu 18
Mã câu hỏi: 37765

Cho tam giác ABC có AB = 4cm, BC = 8cm, AC = 6cm. Một đường thẳng song song với BC cắt AB và AC theo thứ tự ở M và N sao cho BM = AN. Độ dài MN là :

 • A. 2,8 cm
 • B. 3 cm
 • C. 3,2 cm
 • D. 3,6 cm
Câu 19
Mã câu hỏi: 37766

Cho tam giác ABC, đường phân giác BD. Qua D kẻ đường thẳng song song với BC, cắt AB ở I. Biết DI = 6cm, BC = 10cm. Độ dài AB là 

 • A. 12 cm
 • B. 14 cm
 • C. 15 cm
 • D. đáp số khác
Câu 20
Mã câu hỏi: 37767

Cho tam giác ABC  đồng dạng tam giác  A’B’C’ và hai cạnh tương ứng AB = 6cm, A’B’ = 3 cm. Vậy hai tam giác này đồng dạng với tỉ số đồng dạng là:

 • A. 1/2
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 18
Câu 21
Mã câu hỏi: 37768

Cho hình vẽ sau. Độ dài cạnh x có giá trị là:

 • A. 3
 • B. 4
 • C. 3,5
 • D. 5
Câu 22
Mã câu hỏi: 37769

Cho hình vẽ sau. Biết DE // AB

 • A. \(\frac{{AB}}{{DE}} = \frac{{AC}}{{DC}}\)
 • B. \(\frac{{AB}}{{BC}} = \frac{{DE}}{{DC}}\)
 • C. \(\frac{{AB}}{{BE}} = \frac{{DE}}{{CE}}\)
 • D. \(\frac{{AB}}{{DE}} = \frac{{AC}}{{BC}}\)
Câu 23
Mã câu hỏi: 37770

Tìm độ dài x trong hình vẽ sau:

 • A. 16/3
 • B. 3/16
 • C. 5
 • D. 1/5
Câu 24
Mã câu hỏi: 37771

Tìm x trong hình vẽ sau:

 • A. 3
 • B. 2
 • C. 5
 • D. 4
Câu 25
Mã câu hỏi: 37772

Biết: \({\rm{AB = 6cm; MN = 4cm}}\). Khi đó:\(\frac{{{\rm{AB}}}}{{{\rm{MN}}}} = \)

 • A. \(\frac{{6cm}}{{4cm}}\)
 • B. \(\frac{3}{2}\)
 • C. \(\frac{2}{3}\)
 • D. \(\frac{3}{2}\) cm
Câu 26
Mã câu hỏi: 37773

Tìm x trong hình vẽ sau:

 • A. 9cm
 • B. 6cm
 • C. 3cm
 • D. 1cm
Câu 27
Mã câu hỏi: 37774

Cho hình vẽ, tìm y?

 • A. 2cm
 • B. 4cm
 • C. 6cm
 • D. 8cm
Câu 28
Mã câu hỏi: 37775

Cho AB = 6cm , AC =18cm, tỉ số hai đoạn thẳng AB và AC là:

 • A. 1/2
 • B. 1/3
 • C. 2
 • D. 3
Câu 29
Mã câu hỏi: 37776

Các cặp tam giác nào có độ dài ba cạnh dưới đây đồng dạng: 

 • A. \({\rm{ 4; 5; 6 \& 4; 5; 7}}{\rm{. }}\)
 • B. \({\rm{ 2; 3; 4 \& 2; 5; 4}}{\rm{. }}\)
 • C. \({\rm{ 6; 5; 7 \& 4; 5; 7}}{\rm{. }}\)
 • D. \({\rm{ 3; 4; 5 \& 9; 12; 15}}{\rm{. }}\)
Câu 30
Mã câu hỏi: 37777

Tam giác ABC đồng dạng với tam giác DEF theo tỉ số k, vậy tam giác DEF đồng dạng với tam giác ABC theo tỉ số?

 • A. \(k^2\)
 • B. k
 • C. 1/k
 • D. 1
Câu 31
Mã câu hỏi: 37778

Cho hai tam giác vuông, tam giác thứ nhất có một góc bằng 430; tam giác thứ hai có một góc bằng 470. Thế thì ta có :

 • A. Hai tam giác này đồng dạng với nhau            
 • B. Hai tam giác này không đồng dạng với nhau
 • C. Hai tam giác này bằng nhau                           
 • D. Hai tam giác này có diện tích bằng nhau                           
Câu 32
Mã câu hỏi: 37779

Tam giác ABC đồng dạng với tam giác DEF theo tỉ số k. Đường phân giác AM và DN đồng dạng theo tỉ số?

 • A. k
 • B. 1/k
 • C. \(k^2\)
 • D. không xác định
Câu 33
Mã câu hỏi: 37780

Tam giác ABC đồng dạng với tam giác DEF theo tỉ số k. Đường trung tuyến AM và DN đồng dạng theo tỉ số?

 • A. 1/k
 • B. k
 • C. \(k^2\)
 • D. không xác định
Câu 34
Mã câu hỏi: 37781

Tam giác ABC đồng dạng với tam giác DEF theo tỉ số k. Diện tích hai tam giác có tỉ số đồng dạng là:

 • A. k
 • B. \(k^2\)
 • C. \(k^3\)
 • D. 1/k
Câu 35
Mã câu hỏi: 37782

Tam giác ABC đồng dạng với tam giác DEF theo tỉ số k. Đường cao AM và DN đồng dạng theo tỉ số?

 • A. k
 • B. 1/k
 • C. 3/k
 • D. \(k^2\)
Câu 36
Mã câu hỏi: 37783

Hình thang ABCD có 2 đáy  CD = 4cm và AB = 1cm. Một đường thẳng song song với hai đáy, cắt các cạnh AD và BC ở E và F. Biết AE = AD/3, độ dài EF là :

 • A. 1,3 cm
 • B. 4,5cm
 • C. 3,2 cm
 • D. một đáp số khác
Câu 37
Mã câu hỏi: 37784

Cho hình thang ABCD, các cạnh bên AB và CD kéo dài cắt nhau tại M. Biết AM/AB=5/3 và BC = 2

 • A. 7
 • B. 6,5
 • C. 4
 • D. đáp số khác
Câu 38
Mã câu hỏi: 37785

Cho hình bình hành ABCD, E là một điểm trên cạnh DC mà DE = 8cm. AE cắt BC tại F, biết

AB =12 cm, BC = 7cm. Độ dài FC là :

 • A. 2,5 cm
 • B. 2,7 cm
 • C. 3,6 cm
 • D. đáp số khác
Câu 39
Mã câu hỏi: 37786

Cho hình thang vuông ABCD có A = D = 900, BC \( \bot \) BD, AB = 2cm, CD = 8cm . Số đo góc C là :

 • A. 25
 • B. 40
 • C. 70
 • D. đáp số khác
Câu 40
Mã câu hỏi: 37787

Cho tam giác ABC có AD là phân giác của góc BAC. Gọi M và N là hình chiếu của B và C trên AD. Biết AB = 2dm và AC = 25cm. Tỉ số BM/CN là:

 • A. 3/25
 • B. 2/3
 • C. 25/3
 • D. Đáp số khác

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ