Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề kiểm tra 1 tiết HK2 môn GDCD 11 năm 2021 Trường THPT Nguyễn Thái Học

15/04/2022 - Lượt xem: 24
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 137022

Mục tiêu cách mạng mà Đảng và nhân dân ta đang ra sức phấn đầu xây dựng là gì?

 • A. Chủ nghĩa quốc tế
 • B. Chủ nghĩa xã hội
 • C. Chủ nghĩa tư bản
 • D. Chủ nghĩa vô sản
Câu 2
Mã câu hỏi: 137023

Chủ nghĩa xã hội mà nước ta đang xây dựng có mấy đặc trưng cơ bản?

 • A. Bốn đặc trưng
 • B. Sáu đặc trưng
 • C. Tám đặc trưng
 • D. Mười đặc trưng
Câu 3
Mã câu hỏi: 137024

Nội dung nào dưới đây là đặc trưng cơ bản về chính trị của chủ nghĩa xã hội ở nước ta?

 • A. Là một xã hôi dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh
 • B. Do dân làm chủ
 • C. Có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc
 • D. Con người được giải phóng khỏi áp bức, bất công
Câu 4
Mã câu hỏi: 137025

Nước ta đang ở giai đoạn phát triển nào dưới đây?

 • A. Chế độ cộng sản chủ nghĩa
 • B. Chế độ xã hội chủ nghĩa
 • C. Thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa
 • D. Chế độ phong kiến
Câu 5
Mã câu hỏi: 137026

Hoàn thành nội dung phát biểu sau bằng cách chọn cụm từ thích hợp nhất điền vào chỗ trống: Chủ nghĩa xã hội mà nước ta đang xây dựng là một xã hội phát triển ...........

 • A. ưu việt hơn các xã hội trước
 • B. lợi thế hơn các xã hội trước
 • C. nhanh chóng
 • D. tự do
Câu 6
Mã câu hỏi: 137027

Một trong những đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là gì?

 • A. Có nền văn hóa tiến bộ, đậm đà bản sắc dân tộc
 • B. Có nền văn hóa hiện đại
 • C. Có di sản văn hóa vật thể và phi vật thể
 • D. Có nguồn lao động dồn dào
Câu 7
Mã câu hỏi: 137028

Các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tương trợ và giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ thể hiện nội dung nào sau đây?

 • A. Đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
 • B. Điểm mới trong xã hội Việt Nam
 • C. Biểu hiện của sự phát triển của các dân tộc
 • D. Đặc điểm quan trọng cúa đất nước
Câu 8
Mã câu hỏi: 137029

Nguyên nhân nào dưới đây lí giải cho việc nước ta đi lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa là hoàn toàn đúng đắn?

 • A. Đi lên chủ nghĩa xã hội xóa bỏ áp lực, bóc lột
 • B. Đi lên chủ nghĩa xã hội la nhu cầu của nhiều nước trên thế giới
 • C. Tư bản chủ nghĩa là một chế độ còn duy trì tình trạng bóc lột
 • D. Phù hợp với tình hình thực tế.
Câu 9
Mã câu hỏi: 137030

Nhà nước xuất hiện từ khi nào?

 • A. Con người xuất hiện
 • B.  Xuất hiện chế độ cộng sản nguyên thủy
 • C. Mâu thuẫn giai cấp không thể điều hòa được
 • D. Phân hóa lao động
Câu 10
Mã câu hỏi: 137031

Nhà nước thể hiện ý chí, lợi ích và nguyện vọng của nhân dân là nói đến đặc điểm nào dưới đây?

 • A. Tính xã hội
 • B. Tính nhân dân
 • C. Tính giai cấp
 • D. Tính quần chúng
Câu 11
Mã câu hỏi: 137032

Công cụ nào dưới đây là hữu hiệu nhất để Nhà nước quản lí xã hội?

 • A.  Kế hoạch
 • B. Chính sách
 • C. Pháp luật
 • D. Chủ trương
Câu 12
Mã câu hỏi: 137033

Nhà nước pháp quyền có nghĩa là, mọi hoạt động của các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội và mọi công dân đều được thực hiện trên cơ sở nào?

 • A. Pháp luật
 • B. Chính sách
 • C. Dư luận xã hội
 • D. Niềm tin
Câu 13
Mã câu hỏi: 137034

Chức năng cơ bản của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là gì?

 • A. Trấn áp các lực lượng phá hoại
 • B. Tổ chức và xây dựng
 • C. Giữ gìn chế độ xã hội
 • D. Duy trì an ninh quốc phòng
Câu 14
Mã câu hỏi: 137035

Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mang bản chất của giai cấp nào?

 • A. Công nhân
 • B. Nông dân
 • C. Tri thức
 • D. Tiểu thương
Câu 15
Mã câu hỏi: 137036

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước như thế nào?

 • A. Của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân
 • B. Của riêng giaia cấp lãnh đạo
 • C. Của riêng những người lao động nghèo
 • D. Của riêng tầng lớp tri thức
Câu 16
Mã câu hỏi: 137037

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước quản lí mọi mặt của đời sống xã hội bằng phương tiện gì?

 • A. Bằng pháp luật
 • B. Bằng chính sách
 • C. Bằng đạo đức
 • D. Bằng chính trị
Câu 17
Mã câu hỏi: 137038

Hoàn thành nội dung phát biểu sau bằng cách chọn cụm từ thích hợp nhất điền vào chỗ trống: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là nền dân chủ .............

 • A. Của nhân dân lao động
 • B. Của tất cả mọi người trong xã hội
 • C. Của những người lãnh đạo
 • D. Của giai cấp công nhân
Câu 18
Mã câu hỏi: 137039

Hoàn thành nội dung phát biểu sau bằng cách chọn cụm từ thích hợp nhất điền vào chỗ trống: Dân chủ xã hội chủ nghĩa là nền dân chủ ...........

 • A. Rộng rãi nhất và triệt để nhất
 • B. Tuyệt đối nhất
 • C. Hoàn bị nhất
 • D. Phổ biến nhất trong lịch sử
Câu 19
Mã câu hỏi: 137040

Hoàn thành nội dung phát biểu sau bằng cách chọn cụm từ thích hợp nhất điền vào chỗ trống: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa gắn liền với ........

 • A. Đạo đức
 • B. Pháp luật
 • C. Phong tục
 • D. Truyền thống
Câu 20
Mã câu hỏi: 137041

Một trong những nội dung của dân chủ trong lĩnh vực chính trị được thể hiện ở quyền nào?

 • A. Quyền bình đẳng nam nữ
 • B. Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội
 • C. Quyền tự do kinh doanh
 • D. Quyền tự do lựa chọn nơi ở và làm việc
Câu 21
Mã câu hỏi: 137042

Quyền nào dưới đây là một trong những nội dung của dân chủ trong lĩnh vực chính trị?

 • A. Quyền sáng tác văn học
 • B. Quyền bình đẳng nam nữ
 • C. Quyền tự do báo chí
 • D. Quyền lao động
Câu 22
Mã câu hỏi: 137043

Quyền lao động thể hiện dân chủ trong lĩnh vực nào dưới đây?

 • A. Kinh tế
 • B. Văn hóa
 • C. Chính trị
 • D. Xã hội
Câu 23
Mã câu hỏi: 137044

Quyền phê bình văn học thể hiện dân chủ trong lĩnh vực nào?

 • A. Văn hóa
 • B. Giáo dục
 • C. Chính trị
 • D. Xã hội
Câu 24
Mã câu hỏi: 137045

Quyền nào dưới đây của công dân thể hiện dân chủ trong lĩnh vực xã hội?

 • A. Quyền được thông tin
 • B. Quyền được hưởng bảo hiểm xã hội
 • C. Quyền khiếu nại
 • D. Quyền tham gia quản lí nhà nước
Câu 25
Mã câu hỏi: 137046

Một trong những mục tiêu của chính sách dân số nước ta là gì?

 • A. Sớm ổn định quy mô, cơ cấu dân số
 • B. Sớm ổn định quy mô, tốc độ dân số
 • C. Ổn định tốc độ dân số và cơ cấu dân số
 • D. Ổn định mức sinh tự nhiên
Câu 26
Mã câu hỏi: 137047

Nội dung nào dưới đây là một trong những mục tiêu của chính sách dân số nước ta?

 • A. Tuyên truyền, giáo dục biện pháp kế hoạch hóa gia đình
 • B. Tổ chức tốt bộ máy làm công tác dân số
 • C. Nâng cao chất lượng dân số
 • D. Phát triển nguồn nhân lực
Câu 27
Mã câu hỏi: 137048

Nội dung nào dưới đây là một trong những phương hướng cơ bản của chính sách dân số ở nước ta?

 • A. Tăng cường bộ máy Nhà nước đối với công tác dân số
 • B. Tăng cường công tác lãnh đạo và quản lí đối với công tác dân số
 • C. Tiếp tục giảm tốc độ gia tằn dân số
 • D. Phân bố dân số hợp lí
Câu 28
Mã câu hỏi: 137049

Phân bố dân cư hợp lí là mọt trong những mục tiêu của chính sách nào sau đây?

 • A. Chính sách dân số
 • B. Chính sách giải quyết việc làm
 • C. Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường
 • D. Chính sách quốc phòng an ninh
Câu 29
Mã câu hỏi: 137050

Một trong những phương án để nâng cao chất lượng dân số ở nước ta là gì?

 • A. Nâng cao đời sống của nhân dân
 • B. Nâng cao hiểu biết của người dân về sức khỏe sinh sản
 • C. Nâng cao vai trò của gia điình
 • D. Nâng cao hiểu quả của công tác dân số
Câu 30
Mã câu hỏi: 137051

Đảng, Nhà nước ta coi chính sách dân số là một yếu tố cơ bản để làm gì?

 • A. nâng cao chất lượng cuộc sống toàn xã hội
 • B. ổn điịnh quy mô dân số
 • C. phát huy nhân tố con người
 • D. giảm tốc độ tăng dân số
Câu 31
Mã câu hỏi: 137052

Đảng, Nhà nước ta coi đầu tư cho công tác dân số là gì?

 • A. đúng đắn nhất để phát triển đất nước
 • B. đầu tư cho phát triển bền vững
 • C. cơ sở cho phát triển kinh tế - xã hội
 • D. yếu tố quan trọng thúc đẩy sự phát triển của đất nước
Câu 32
Mã câu hỏi: 137053

Hành vi, việc làm nào dưới đây vi phạm chính sách dân số của Đảng và Nhà nước?

 • A. tuyên truyền, phổ biến biện pháp kế hoạch hóa gia đình
 • B. cung cấp các phương tiện tránh thai
 • C. lựa chọn giới tính thai nhi dưới mọi hình thức
 • D. cung cấp các dịch vụ dân số
Câu 33
Mã câu hỏi: 137054

Hoàn thành nội dung phát biểu sau bằng cách chọn cụm từ thích hợp nhất điền vào chỗ trống: Một trong những phương hướng cơ bản của chính sách tài nguyên và bảo vệ .........

 • A. Bảo tồn đa dạng sinh học
 • B. Khai thác, sử dụng hợp lí, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên
 • C. Nâng cao chất lượng mội trường
 • D. Bảo vệ môi trường
Câu 34
Mã câu hỏi: 137055

Nội dung nào dưới đây là một trong các mục tiêu của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường?

 • A. Khai thác nhiều tài nguyên đê đẩy mạnh phát triển kinh tế
 • B. Sử dụng hợp lí tài nguyên
 • C. Ngăn chặn tình trạng hủy hoại môi trường
 • D. Áp dụng công nghệ hiện đại để xử lí chất thải
Câu 35
Mã câu hỏi: 137056

Một trong những mục tiêu tiêu của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường?

 • A. Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn ô nhiễm, cải thiện môi trường
 • B. Tăng tỉ lệ che phủ rừng, bảo vệ động thực vật
 • C. Xây dựng hệ thống xử lí chất thải
 • D. Bảo tồn đa dạng sinh học
Câu 36
Mã câu hỏi: 137057

Một trong những phương hướng tiêu của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường là gì?

 • A. Xây dựng nếp sống vệ sinh
 • B. Đẩy mạnh phong trào quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ môi trường
 • C. Ban hành các chính sách bảo vệ môi trường
 • D. Thường xuyên giáo dục, xây dựng ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường
Câu 37
Mã câu hỏi: 137058

Nội dung nào dưới đây đúng với phương hướng tiêu của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường ở nước ta hiện nay?

 • A. Đổi mới cơ chế quản lí khoa học và công nghệ
 • B. Xây dựng tiềm lực khoa học và công nghệ
 • C. Coi trọng công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ
 • D. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khoa học và công nghệ
Câu 38
Mã câu hỏi: 137059

Hoạt động nào dưới đây góp phần bảo vệ môi trường?

 • A. Thu gom, phân loại, xử lí chất thải đúng nơi quy định
 • B. Chọn chất thải độc hại vào đất
 • C. Đốt các loại chất thải
 • D. Tái chế, sử dụng các loại chất thải
Câu 39
Mã câu hỏi: 137060

Nhà nước quy điịnh mọi tài nguyên đưa vào sử dụng đều phải nộp thuế hoặc trả tiền thuê là nhằm mục đích gì?

 • A. Hạn chế sử dụng tài nguyên
 • B. Sử dụng hợp lí tài nguyên
 • C. Tăng ngân sách nhà nước
 • D. Ngăn chặn khai thác tài nguyên
Câu 40
Mã câu hỏi: 137061

Bảo vệ tài nguyên môi trường là trách nhiệm của ai?

 • A. Đảng và nhà nước ta
 • B. Các cơ quan chức năng
 • C. Mọi công dân, cơ quan, tổ chức
 • D. Thế hệ trẻ

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ