Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề kiểm tra 1 tiết HK2 môn GDCD 11 năm 2021 Trường THPT Lê Thánh Tôn

15/04/2022 - Lượt xem: 8
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (30 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 136872

Nhân dân có quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận các vấn đề chung của Nhà nước và địa phương là dân chủ trên lĩnh vực gì?

 • A. kinh tế. 
 • B. chính trị.
 • C. văn hoá
 • D. xã hội.
Câu 2
Mã câu hỏi: 136873

Một trong những phương hướng cơ bản của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường là gì?

 • A. Xây dựng nếp sống vệ sinh
 • B. Đẩy mạnh phong trào quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ môi trường
 • C. Ban hành các chính sách bảo vệ môi trường.
 • D. Thường xuyên giáo dục, xây dựng ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường
Câu 3
Mã câu hỏi: 136874

Ở nước ta, chính sách dân số và giải quyết việc làm được xem là gì?

 • A. chính sách xã hội cơ bản. 
 • B. đường lối kinh tế trọng điểm.
 • C. chủ trương xã hội quan trọng.
 • D. giải pháp kinh tế căn bản.
Câu 4
Mã câu hỏi: 136875

Phân bố dân cư là gì?

 • A. Là sự phân chia tổng số dân theo khu vực
 • B. Là sự phân chia tổng số dân theo khu vực, vùng địa lí kinh tế.
 • C. Là sự phân chia tổng số dân theo khu vực, vùng địa lí kinh tế hoặc một đơn vị hành chính.
 • D. Là sự phân chia tổng số dân theo khu vực, vùng địa lí kinh tế hoặc một đơn vị hành chính.
Câu 5
Mã câu hỏi: 136876

Để bảo tồn đa dạng sinh học, Nhà nước ta có chủ trương gì?

 • A. Giữ gìn và phát huy các vườn quốc gia
 • B. Bảo vệ rừng đầu nguồn
 • C. Mở rộng diện tích rừng
 • D. Ngăn chặn việc săn bắt các loài động vật
Câu 6
Mã câu hỏi: 136877

Khẳng định nào dưới đây không đúng về nội dung của dân chủ trong lĩnh vực chính trị?

 • A. Công dân có quyền bầu cử, ứng cử vào các cơ quan quyền lực nhà nước
 • B. Công dân có quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội
 • C. Công dân có quyền quyết định mọi vấn đề chung của Nhà nước
 • D. Công dân có quyền biểu quyết khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân
Câu 7
Mã câu hỏi: 136878

Hình thức dân chủ thông qua những qui chế, thiết chế để nhân dân "bầu ra những người đại diện thay mặt mình quyết định các công việc chung của cộng đồng, của Nhà nước" là gì?

 • A. dân chủ gián tiếp.
 • B. dân chủ trực tiếp.
 • C. dân chủ phân quyền. 
 • D. dân chủ liên minh.
Câu 8
Mã câu hỏi: 136879

Khẳng định nòa dưới đây đúng về nội dung dân chủ trong lĩnh vực văn hóa?

 • A. Công dân được tham gia vào đời sống văn hóa
 • B. Công dân được kiến nghị với các cơ quan nhà nước
 • C. Công dân bình đẳng về cống hiến và hưởng thụ
 • D. Công dân tham gia vào các phong trào xã hội ở địa phương
Câu 9
Mã câu hỏi: 136880

Sau 3 năm được nhà nước cho vay vốn để sản xuất, A đã vươn lên làm giàu. Anh A đã góp phần thực hiện phương hướng nào đưới đây của chính sách giải quyết việc làm?

 • A. Thúc đẩy sản xuất, kinh doanh.
 • B. Đẩy mạnh xuất khẩu lao động.
 • C. Sử dụng hiệu quả nguồn vốn
 • D. Giải quyết việc làm ở nông thôn
Câu 10
Mã câu hỏi: 136881

Sự biến đổi của các thành phần môi trường không phù hợp với tiêu chuẩn môi trường, gây ảnh hưởng xấu đến con người và sinh vật là gì?

 • A. môi trường. 
 • B. ô nhiễm môi trường.
 • C. thành phần môi trường. 
 • D. khí quyển
Câu 11
Mã câu hỏi: 136882

Một trong những phương án để nâng cao chất lượng dân số ở nước ta là gì?

 • A. Nâng cao đời sống của nhân dân
 • B. Nâng cao hiểu biết của người dân về sức khỏe sinh sản
 • C. Nâng cao vai trò của gia đình
 • D. Nâng cao hiểu quả của công tác dân số
Câu 12
Mã câu hỏi: 136883

Chị H mở nhà hàng đặc sản kinh doanh thú rừng. Việc làm của chị H là hành vi như thế nào?

 • A. Hợp pháp, vì công dân có quyền tự do kinh doanh
 • B. Kinh doanh hợp pháp, vì mang lại thu nhập chính đáng
 • C. Phá hoại tài nguyên, môi trường
 • D. Vi phạm Luật Bảo vệ môi trường
Câu 13
Mã câu hỏi: 136884

Sử dụng hợp lí tài nguyên, bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, từng bước nâng cao chất lượng môi trường góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững là gì?

 • A. mục tiêu của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường.
 • B. phương hướng của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường.
 • C. ý nghĩa của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường.
 • D. mục đích của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường.
Câu 14
Mã câu hỏi: 136885

Hình thức dân chủ gián tiếp còn được gọi là dân chủ gì?

 • A. đại khái.
 • B. đại diện.
 • C. bao quát.
 • D. biểu quyết.
Câu 15
Mã câu hỏi: 136886

Địa phương A huy động các cá nhân, tổ chức cùng tham gia thu gom rác thải hằng ngày. Việc làm này nhằm mục đích gì?

 • A. Xây dựng tinh thần đoàn kết
 • B. Xây dựng nếp sống văn minh, dân chủ
 • C. Phát huy sức mạnh tập thể trong bảo vệ môi trường
 • D. Đẩy mạnh phong trào quần chúng tham gia bảo vệ môi trường
Câu 16
Mã câu hỏi: 136887

Một trong những mục tiêu của chính sách dân số nước ta là gì?

 • A. sớm ổn định quy mô, cơ câu dân số và phân bố dân cư hợp lí.
 • B. sớm ổn định quy mô và tốc độ gia tăng dân số tự nhiên.
 • C. sớm ổn định cơ cấu và tốc độ gia tăng dân số.
 • D. sớm ổn định mức tăng tự nhiên và sự kiềm chế xã hội.
Câu 17
Mã câu hỏi: 136888

Nhà nước tạo điều kiện để mọi gia điình, cá nhân tự nguyện, chủ động tham gia công tác dân số nhằm mục tiêu nào dưới đây?

 • A. Phổ biến rộng rãi biện pháp kế hoạch hóa gia đình
 • B. Nâng cao chất lượng dân số
 • C. Tăng cường vai trò lãnh đạo và quản lí mình
 • D. Thực hiện xã hội hóa công tác dân số
Câu 18
Mã câu hỏi: 136889

Nền dân chủ XHCN là nền dân chủ của chủ thể nào sau đây?

 • A. Giai cấp công nhân và quân chúng nhân dân lao động.
 • B. Người thừa hành trong xã hội
 • C. Giai cấp công nhân.
 • D. Giai cấp công nhân và giai cấp nông dân.
Câu 19
Mã câu hỏi: 136890

Mục tiêu của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường nước ta hiện nay là gì?

 • A. khai thác nhanh, nhiều tài nguyên để đẩy mạnh phát triển kinh tế.
 • B. ngăn chặn tình trạng hủy hoại đang diễn ra nghiêm trọng.
 • C. cải thiện môi trường, tránh xu hướng chạy theo lợi ích trước mắt để gây hại cho môi trường.
 • D. sử dụng hợp lí tài nguyên, bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, từng bước nâng cao chất lượng môi trường.
Câu 20
Mã câu hỏi: 136891

Thấy bạn A rửa tay xà phòng rất mạnh, nước chảy tràn đầy chậu và ra ngoài, em sẽ chọn cách ứng xử nào?

 • A. Không can thiệp vì đó là việc riêng của bạn
 • B. Góp ý và nhắc nhở bạn nên sử dụng hợp lí
 • C. Tắt ngay vòi nước vì nước chảy quá nhiều
 • D. Thông báo với thầy cô giáo chủ nhiệm
Câu 21
Mã câu hỏi: 136892

Nội dung nào dưới đây không phải là mục tiêu của chính sách dân số nước ta?

 • A. Sớm ổn định quy mô, cơ cấu dân số và phân bố dân cư hợp lí.
 • B. Nâng cao chất lượng dân số để phát triển nguồn nhân lực.
 • C. Tiếp tục giảm tốc độ gia tăng dân số
 • D. Sớm ổn định quy mô và tốc độ gia tăng dân số tự nhiên.
Câu 22
Mã câu hỏi: 136893

Muốn có quy mô, cơ cấu dân số và phân bố dân cư hợp lí để phát triển nhanh và bền vững thì phải làm gì?

 • A. có chính sách dân số đúng đắn.
 • B. khuyến khích tăng dân số.
 • C. giảm nhanh việc tăng dân số
 • D. phân bố lại dân cư hợp lí.
Câu 23
Mã câu hỏi: 136894

Hành vi nào dưới đây không phải là hình thức dân chủ trực tiếp?

 • A. Ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường
 • B. Nhân dân tham gia thảo luận, góp ý kiến sửa đổi Hiến pháp
 • C. Nhân dân tham gia giám sát, kiểm tra hoạt động của cơ quan nhà nước ở địa phương
 • D. Đại biểu Quốc hội thay mặt nhân dân tham gia xây dựng các đạo luật
Câu 24
Mã câu hỏi: 136895

Nội dung nào dưới đây đúng với phương hướng cơ bản của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường ở nước ta hiện nay?

 • A. Đổi mới cơ chế quản lí khoa học và công nghệ
 • B. Xây dựng tiềm lực khoa học và công nghệ
 • C. Coi trọng công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ
 • D. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.
Câu 25
Mã câu hỏi: 136896

Đảng, Nhà nước ta coi đầu tư cho công tác dân số là ..............

 • A. đúng đắn nhất để phát triển đất nước.
 • B. đầu tư cho phát triển bền vững.
 • C. cơ sở cho phát triển kinh tế - xã hội.
 • D. yếu tố quan trọng thúc đẩy sự phát triển của đất nước.
Câu 26
Mã câu hỏi: 136897

Nội dung nào dưới đây đúng với tình hình việc làm hiện nay ở nước ta?

 • A. Tạo được nhiều việc làm cho người lao động
 • B. Tỉ lệ thất nghiệp thấp
 • C. Thiếu việc làm cho người lao động ở thành phố lớn
 • D. Tình trạng thiếu việc làm ở nông thông và thành thị
Câu 27
Mã câu hỏi: 136898

Nhân dân có quyền lao động, quyền bình đẳng nam, nữ là dân chủ trên lĩnh vực nào?

 • A. kinh tế 
 • B. chính trị
 • C. văn hoá
 • D. xã hội
Câu 28
Mã câu hỏi: 136899

Cách xử lí rác nào sau đây có thể đỡ gây ô nhiễm môi trường nhất?

 • A. Đốt và xả khí lên cao. 
 • B. Chôn sâu.
 • C. Đổ tập trung vào bãi rác.
 • D. Phân loại và tái chế.
Câu 29
Mã câu hỏi: 136900

Các dạng tài nguyên thiên nhiên chủ yếu gồm những gì?

 • A. Đất, nước, dầu mỏ
 • B. Đất, nước, sinh vật, rừng.
 • C. Đất, nước, khoáng sản, năng lượng, sinh vật, rừng
 • D. Đất, nước, than đá, sinh vật, rừng
Câu 30
Mã câu hỏi: 136901

Hành vi, việc làm nào dưới đây vi phạm chính sách dân số của Đảng và Nhà nước?

 • A. tuyên truyền, phổ biến biện pháp kế hoạch hóa gia đình.
 • B. cung cấp các phương tiện tránh thai.
 • C. lựa chọn giới tính thai nhi dưới mọi hình thức.
 • D. cung cấp các dịch vụ dân số.

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ