Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề kiểm tra 1 tiết HK2 môn GDCD 11 năm 2021 Trường THPT Lý Tự Trọng

15/04/2022 - Lượt xem: 23
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 136982

Nước ta quá độ lên chủ nghĩa xã hội theo hình thức nào dưới đây?

 • A. Quá độ trực tiếp
 • B. Quá độ gián tiếp
 • C. Quá độ nhảy vọt
 • D. Quá độ nửa trực tiếp
Câu 2
Mã câu hỏi: 136983

Chủ trương “hòa nhập nhưng không hoà tan” trong tiến trình hội nhập với văn hóa thế giới thể hiện đặc trưng cơ bản nào dưới đây của chủ nghĩa xã hội ở nước ta?

 • A. Là một xã hộ dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh
 • B. Do nhân dân làm chủ
 • C. Có quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhân dân các nước trên thế giới
 • D. Có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc
Câu 3
Mã câu hỏi: 136984

Đặc điểm nổi bật và bao trùm của thời quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta là gì?

 • A. Xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, văn minh
 • B. Sự tồn tại đan xen và đáu tranh lẫn nhau giữa những yếu tố của xã hội mới và những tàn dư của xã hội cũ
 • C. Các dân tộc trong nước bình đẳng, đoàn kết
 • D. Nền kinh tế phát triển với trình độ cao
Câu 4
Mã câu hỏi: 136985

Đời sống của nhân dân giữa những vùng, miền của đất nước còn có sự chênh lệch là đặc điểm của thời kì quá độ trong lĩnh vực nào dưới đây?

 • A. Chính trị
 • B. Kinh tế
 • C. Tư tưởng và văn hóa
 • D. Xã hội
Câu 5
Mã câu hỏi: 136986

Trên lĩnh vực tư tưởng và văn hóa, thời kì quá độ ở nước ta có đặc điểm gì dưới đây?

 • A. Nền văn hóa tiến bộ, đậm đà bản sắc dân tộc
 • B. Quá trình hội nhập với văn hóa thế giới diên ra mạnh mẽ
 • C. Còn tồn tại nhiều loại, nhiều khuynh hướng tư tưởng, văn hóa khác nhau
 • D. Các giá trị văn hóa truyền thống được giữ gìn, phát huy
Câu 6
Mã câu hỏi: 136987

Hoàn thành nội dung phát biểu sau: Quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội là quá độ ..........

 • A. Trực tiếp
 • B. Tích cực
 • C. Liên tục
 • D. Gián tiếp
Câu 7
Mã câu hỏi: 136988

Hoàn thành nội dung phát biểu sau: Quá độ từ xã hội tiền tư bản lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa là quá độ ............

 • A. Gián tiếp
 • B. Nhảy vọt
 • C. Đứt quãng
 • D. Không cơ bản
Câu 8
Mã câu hỏi: 136989

Sau khi hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, Đảng và Nhà nước ta đã lựa chọn con đường phát triển tiếp theo là đi lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ gì?

 • A. Tư bản chủ nghĩa
 • B. Phong kiến lạc hậu
 • C. Thuộc địa
 • D. Nông nghiệp lạc hậu
Câu 9
Mã câu hỏi: 136990

Tính dân tộc của Nhà nước ta được thể hiện như thế nào dưới đây?

 • A. Nhà nước ta là Nhà nước của các dân tộc
 • B. Nhà nước chăm lo lợi ích mọi mặt cho các dân tộc ở Việt Nam
 • C. Mỗi dân tộc có bản sắc riêng của mình
 • D. Dân tộc nào cũng có chữ viết riêng
Câu 10
Mã câu hỏi: 136991

Tính nhân dân của Nhà nước ta thể hiện ở việc gì?

 • A. Nhà nước ta là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân
 • B. Nhà nước ta là Nhà nước của đại gia đình các dân tộc Việt Nam
 • C. Đời sống nhân dân ngày càng tốt hơn
 • D. Nhân dân tích cực lao động vì đất nước
Câu 11
Mã câu hỏi: 136992

Nhà nước ta kế thừa và pháp huy những truyền thống tốt đẹp của dân tộc thể hiện đặc điểm nào của Nhà nước?

 • A. Tính giai cấp của Nhà nước
 • B. Tính nhân dân của Nhà nước
 • C. Tính dân tộc của Nhà nước
 • D. Tính cộng đồng của Nhà nước
Câu 12
Mã câu hỏi: 136993

Khẳng định nào dưới đây không đúng về tính nhân dân của Nhà nước ta?

 • A. Nhà nước ta là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân lập nên
 • B. Nhà nước ta do nhân dân tham gia quản lí
 • C. Nhà nước ta do nhân dân quản lí và ban hành pháp luật
 • D. Nhà nước ta thể hiện ý chí, lợi ích và nguyện vọng của nhân dân
Câu 13
Mã câu hỏi: 136994

Chức năng nào dưới đây của Nhà nước ta là căn bản nhất?

 • A. Chức năng đảm bảo an ninh chính trị
 • B. Chức năng tổ chức và xây dựng
 • C. Chức năng đam bảo trật tự, an ninh xã hội
 • D. Chức năng tổ chức và giáo dục
Câu 14
Mã câu hỏi: 136995

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam do tổ chức nào dưới đây lãnh đạo?

 • A. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
 • B. Đảng Cộng sản Việt Nam
 • C. Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
 • D. Đoàn thanh niên Việt Nam
Câu 15
Mã câu hỏi: 136996

Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là trách nhiệm của ai?

 • A. Các cơ quan
 • B. Mọi công dân
 • C. Nhà nước
 • D. Lực lượng vũ trang
Câu 16
Mã câu hỏi: 136997

Trên đường đi Minh thấy một người đnag cắt trộm dây cáp điện, Minh bang khoăn không biết phải làm gì. Nếu là bạn của Minh, em sẽ khuyên Minh lựa chọn cách nào dưới đây cho phù hợp?

 • A. Làm ngơ coi như không hay biết
 • B. Xông vào bắt
 • C. Tránh xa để khỏi nguy hiểm
 • D. Báo cho công an hoặc ủy ban nhân dân
Câu 17
Mã câu hỏi: 136998

Khẳng định nào dưới đây không đúng về nội dung của dân chủ trong lĩnh vực chính trị?

 • A. Công dân có quyền bầu cử, ứng cử vào các cơ quan quyền lực nhà nước
 • B. Công dân có quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội
 • C. Công dân có quyền biểu quyết khi nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân
 • D. Công dân có quyền quyết định mọi vấn đề chung của Nhà nước
Câu 18
Mã câu hỏi: 136999

Quyền nào dưới đây thể hiện dân chủ trong lĩnh vực văn hóa?

 • A. Quyền được đảm bảo về mặt tinh thần khi không còn khả năng lao động
 • B. Quyền được hưởng lợi ích từ sáng tạo nghệ thuật của mình
 • C. Quyền tham gia thảo luận các vấn đề chung của cả nước
 • D. Quyền được thông tin, tự do ngôn luận, tự do báo chí
Câu 19
Mã câu hỏi: 137000

Khẳng định nào dưới đây đúng về nội dung dân chủ trong lĩnh vực văn hóa?

 • A. Công dân được tham gia vào đời sống văn hóa
 • B. Công dân được kiến nghị với các cơ quan nhà nước
 • C. Công dân bình đẳng về cống hiến và hưởng thụ
 • D. Công dân tham gia vào các phong trào xã hội ở địa phương
Câu 20
Mã câu hỏi: 137001

Hành vi nào dưới đây không phải là dân chủ trong lĩnh vực chính trị?

 • A. Nhân dân thảo luận đóng góp ý kiến xây dựng các văn bản pháp luật
 • B. Anh H tham gia bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã
 • C. Chị C tố cáo hành vi tham nhũng
 • D. Anh B tham gia vào các lệ hội ở địa phương
Câu 21
Mã câu hỏi: 137002

Hành vi nào dưới đây thể hiện dân chủ trong lĩnh vực văn hóa?

 • A. Anh X ứng cử vào Hội đồng nhân dân phường
 • B. Chị B tham gia phê bình văn học
 • C. Anh H tham gia đóng góp ý kiến dự thảo luật
 • D. Chị C phát biểu ý kiến trong cuộc họp cơ quan
Câu 22
Mã câu hỏi: 137003

Dân chủ trực tiếp là nhân dân tham gia trực tiếp quyết định công việc của chủ thể nào sau đây?

 • A. Nhà nước
 • B. Cá nhân
 • C. Công chức
 • D. Nhân dân
Câu 23
Mã câu hỏi: 137004

Hành vi nào dưới đây không phải là hình thức dân chủ trực tiếp?

 • A. Ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường
 • B. Nhân dân tham gia thảo luận, góp ý kiến sửa đổi Hiến pháp
 • C. Nhân dân tham gia giám sát, kiểm tra hoạt động của cơ quan nhà nước ở địa phương
 • D. Đại biểu Quốc hội thay mặt nhân dân tham gia xây dựng các đạo luật
Câu 24
Mã câu hỏi: 137005

Hoàn thành nội dung phát biểu sau: Dân chủ gián tiếp là hình thức dân chủ để nhân dân bầu ra những người .......

 • A. Đại diện thay mặt mình quyết điịnh các công việc chung của Nhà nước
 • B. Có trách nhiệm thay mặt mình quyết định các công việc chung của Nhà nước
 • C. Có khả năng thay mặt mình quyết định các công việc chung của Nhà nước
 • D. Có chuyên môn thay mặt mình quyết định các công việc chung của Nhà nước
Câu 25
Mã câu hỏi: 137006

Anh A tố cáo người có hành vi trộm cắp tài sản Nhà nước là thực hiện hình thức dân chủ nào dưới đây?

 • A. Trực tiếp
 • B. Gián tiếp
 • C. Hợp pháp
 • D. Thống nhất
Câu 26
Mã câu hỏi: 137007

Chất lượng dân số được đánh giá bằng yếu tố nào dưới đây?

 • A. Tinh thần, niêm tin, mức sống
 • B. Tinh thần, trí tuệ, di truyền
 • C. Thể chất, tinh thần, nghề nghiệp
 • D. Thể chất, trí tuệ, tinh thần
Câu 27
Mã câu hỏi: 137008

Ở nước ta, thực hiện có hiệu quả chính sách dân số là nhằm mục đích nào dưới đây?

 • A. ổn định mọi mặt đời sống xã hội, phát triển kinh tế
 • B. đảm bảo trạt tự, an toàn xã hôi
 • C. thực hiện xóa đói, giảm nghèo
 • D. thúc đẩy sản xuất phát triển
Câu 28
Mã câu hỏi: 137009

Nhà nước tạo điều kiện để mọi gia điình, cá nhân tự nguyện, chủ động tham gia công tác dân số nhằm mục tiêu nào dưới đây?

 • A. Phổ biến rộng rãi biện pháp kế hoạch hóa gia đình
 • B. Nâng cao chất lượng dân số
 • C. Tăng cường vai trò lãnh đạo và quản lí mình
 • D. Thực hiện xã hội hóa công tác dân số
Câu 29
Mã câu hỏi: 137010

Hoàn thành nội dung phát biểu sau: Đảng và Nhà nước ta đang có chủ trương giảm tốc độ tăng dân số, bở vì tăng dân số ...........

 • A. ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của nhà nước
 • B. ảnh hưởng đến quá trình công nghiệp hóa đất nước
 • C. ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng
 • D. ảnh hưởng đến chính trị, kinh tế của đất nước
Câu 30
Mã câu hỏi: 137011

Mục tiêu phân bố dân cư hợp lí của chính sách dân số nước ta để làm gì?

 • A. Giảm sự chênh lệch lao động giữa các vùng
 • B. Khai thác tiềm năng và phát huy thế mạnh của từng vùng, miền
 • C. Hạn chế tập trung đông dân cư vào đô thị lớn
 • D. Giảm lao động thừa ở thành thị
Câu 31
Mã câu hỏi: 137012

Quan niệm dân gian nào dưới đây ảnh hưởng xấu đến chính sách dân số của Nhà nước?

 • A. Cơn hơn cha là nhà có chức
 • B. Một giọt máu đào hơn ao nước lã
 • C. Cha mẹ sinh con trời sinh tính
 • D. Đông con hơn nhiều của
Câu 32
Mã câu hỏi: 137013

Nhà nước khuyến khích các cặp vợ chồng thực hiện sang lọc trước sinh và sau sinh nhằm mục đích nào dưới đây? 

 • A. Lựa chọn giới tính thai nhi
 • B. Góp phần nâng cao chất lượng dân số
 • C. Thực hiện kế hoạch hóa gia đình
 • D. Sinh con theo ý muốn
Câu 33
Mã câu hỏi: 137014

Kế hoạch hóa gia đình là biện pháp chủ yếu để làm gì?

 • A. Lựa chọn tuổi con cho phù hợp
 • B. Lựa chọn số con theo mong muốn của vợ chồng
 • C. Hạn chế việc sinh con
 • D. Điều chinh số con và khoảng cách sinh con
Câu 34
Mã câu hỏi: 137015

Nhà nước ban hành Luật Bảo vệ môi trường là việc làm nhằm mục đích gì?

 • A. Tăng cường công tác quản lí của Nhà nước về bảo vệ môi trường
 • B. Xử phạt các hành vi vi phạm môi trường
 • C. Xây dựng ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường cho người dân
 • D. Thực hiện vai trò quản lí của Nhà nước đối với môi trường
Câu 35
Mã câu hỏi: 137016

Việc làm nào dưới đây thực hiện đúng tiêu của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường?

 • A. Kinh doanh động vật hoang dã quý hiếm
 • B. Sử dụng thuốc trừ sâu trong trồng trọt
 • C. Dùng điện để đánh bắt thủy sản
 • D. Xây dựng khu bảo tồn thiên nhiên
Câu 36
Mã câu hỏi: 137017

Để bảo tồn đa dạng sinh học, Nhà nước đã có biện pháp nào dưới đây?

 • A. Giữ gìn và phát huy hệ thống các vườn quốc gia
 • B. Bảo vệ rừng đầu nguồn
 • C. Ngăn chặn nạn săn bắt động vật
 • D. Mở rộng diện tích rừng
Câu 37
Mã câu hỏi: 137018

Việc làm nào dưới đây gây ô nhiễm đất?

 • A. Sử dụng nhiều phân bón hóa học trong trồng trọt
 • B. Chôn chất thải hữu cơ để làm phân bón
 • C. Xây dựng hệ thống kênh tưới tiêu
 • D. Sử dụng phân vi sinh cho cây trồng
Câu 38
Mã câu hỏi: 137019

Để bảo tồn đa dạng sinh học, Nhà nước ta chủ trương làm gì?

 • A. Giữ gìn và phát huy các vườn quốc gia
 • B. Bảo vệ rừng đầu nguồn
 • C. Mở rộng diện tích rừng
 • D. Ngăn chặn việc săn bắt các loài động vật
Câu 39
Mã câu hỏi: 137020

Chị H mở nhà hàng đặc sản kinh doanh thú rừng. Việc làm của chị H là hành vi như thế nào?

 • A. Hợp pháp, vì công dân có quyền tự do kinh doanh
 • B. Kinh doanh hợp pháp, vì mang lại thu nhập chính đáng
 • C. Phá hoại tài nguyên, môi trường
 • D. Vi phạm Luật Bảo vệ môi trường
Câu 40
Mã câu hỏi: 137021

Nhà nước ta chủ trương khai thác, sử dụng hợp lí, tiết kiệm tài nguyên nhằm mục đích gì?

 • A. Chấm dứt tình trạng khai thác bừa bãi gây lãng phí
 • B. Giữ gìn, không sử dụng nguồn tài nguyên đất nước
 • C. Ngăn chặn việc khai thác các loại tài nguyên
 • D. Cấm các hoạt động khai thác tài nguyên

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ