Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề kiểm tra 1 tiết HK1 môn Sinh 10 năm học 2019 - 2020 Trường THPT Lê Trung Kiên

15/04/2022 - Lượt xem: 20
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 99262

Tổ chức nào sau đây là đơn vị phân loại của sinh vật trong tự nhiên? 

 • A. Quần  thể 
 • B. Loài        
 • C. Quần xã 
 • D. Sinh quyển 
Câu 2
Mã câu hỏi: 99263

Phân tử ADN và phân tử ARN có tên gọi chung là: 

 • A. Prôtêin
 • B. Pôlisaccirit 
 • C. Axít nuclêic 
 • D. Nuclêôtit
Câu 3
Mã câu hỏi: 99264

Vi khuẩn là dạng  sinh vật được xếp vào giới nào sau đây? 

 • A. Giới nguyên sinh    
 • B. Giới thực vật
 • C.  Giới khởi sinh  
 • D. Giới động vật 
Câu 4
Mã câu hỏi: 99265

Đặc điểm nào sau đây ở động vật mà không có ở thực vật? 

 • A. Tế bào có chứa chất xenlucôzơ
 • B. Không tự tổng hợp được chất  hữu cơ
 • C. Có các mô phát triển 
 • D. Có khả năng cảm ứng trước môi trường 
Câu 5
Mã câu hỏi: 99266

Nguyên tố nào dưới đây là nguyên tố đại lượng? 

 • A. Mangan
 • B. Đồng  
 • C.  Kẽm 
 • D. Photpho
Câu 6
Mã câu hỏi: 99267

Các nguyên tố hoá học cấu tạo của Cacbonhiđrat là: 

 • A. Cácbon và hidrô
 • B. Hidrô và ôxi
 • C. Oxi và cacbon     
 • D. Cacbon, hidro và oxi
Câu 7
Mã câu hỏi: 99268

Chức năng chủ yếu của đường glucôzơ là: 

 • A. Tham gia cấu tạo thành tế bào
 • B. Cung cấp năng lượng cho hoạt động tế bào
 • C. Tham gia cấu tạo nhiễm sắc thể 
 • D. Là thành phần của phân tử ADN
Câu 8
Mã câu hỏi: 99269

Trong các công thức hoá học chủ yếu sau, công thức nào là của axit amin? 

 • A. H2N-R-CH-COOH
 • B. R-CH2-COOH
 • C. R-CH2-OH 
 • D. O R-C-NH2
Câu 9
Mã câu hỏi: 99270

Chuỗi pôlipeptit xoắn lò xo hay gấp nếp lại là của cấu trúc prôtêin: 

 • A. Bậc 1
 • B. Bậc 2 
 • C. Bậc 3 
 • D. Bậc 4
Câu 10
Mã câu hỏi: 99271

Các thành phần cấu tạo của mỗi Nuclêotit là: 

c.

 • A. Đường, axit và Prôtêin
 • B. Đường,bazơnitơ và axit
 • C.  Axit,Prôtêin và lipit 
 • D. Lipit, đường và Prôtêin 
Câu 11
Mã câu hỏi: 99272

Giữa các nuclêôtit trên 2  mạch của phân tử ADN có: 

 • A. G liên kết với X bằng 2 liên kết hiđrô
 • B.  A liên kết với T bằng 3 liên kết hiđrô
 • C. Các liên kết hidrô theo nguyên tắc bổ sung 
 • D. Cả a, b, c đều đúng 
Câu 12
Mã câu hỏi: 99273

Đặc điểm cấu tạo của ARN khác với ADN là: 

 • A. Đại phân tử, có cấu trúc đa phân
 • B. Có liên kết hiđrô giữa các nuclêôtit
 • C. Có cấu trúc một mạch 
 • D. Được cấu tạo từ nhiều đơn phân 
Câu 13
Mã câu hỏi: 99274

mARN là kí hiệu của loại ARN nào sau đây? 

 • A. ARN thông tin
 • B. ARN vận chuyển  
 • C. ARN ribôxôm 
 • D. Các loại ARN
Câu 14
Mã câu hỏi: 99275

Câu có nội dung sai trong các câu sau đây là: 

 • A. ADN và ARN đều là các đại phân tử
 • B. Trong tế bào có 2 loại axit nuclêic là ADN và ARN
 • C. Kích thước phân tử của ARN lớn hơn ADN 
 • D. Đơn phân của ADN và ARN đều gồm có đường, axit, bazơ nitơ 
Câu 15
Mã câu hỏi: 99276

Tế bào nhân sơ được cấu tạo bởi 3 thành phần chính là: 

 • A. Màng sinh chất, tế bào chất, vùng nhân
 • B. Tế bào chất, vùng nhân, các bào quan
 • C. Màng sinh chất, các bào quan, vùng nhân 
 • D. Nhân phân hoá, các bào quan, màng sinh chất
Câu 16
Mã câu hỏi: 99277

Đặc điểm cấu tạo của tế bào nhân chuẩn khác với tế bào nhân sơ là: 

 • A. Có màng sinh chất
 • B. Có các bào quan như bộ máy Gôngi, lưới nội chất ....
 • C. Có màng nhân 
 • D. Hai câu b và c đúng
Câu 17
Mã câu hỏi: 99278

Trong dịch nhân có chứa 

 • A. Ti thể và tế bào chất
 • B. Tế bào chất và chất nhiễm sắc
 • C. Chất nhiễm sắc và nhân con 
 • D. Nhân con và mạng lưới nội chất 
Câu 18
Mã câu hỏi: 99279

Đặc điểm có ở tế bào thưc vật mà không có ở tế bào động vật là: 

 • A. Trong tế bào chất có nhiều loại bào quan
 • B. Có thành tế bào bằng chất xenlulôzơ
 • C. Nhân có màng bọc 
 • D. Cả a,b,c đều đúng 
Câu 19
Mã câu hỏi: 99280

Bào quan có chức năng cung cấp năng lượng cho hoạt động tế bào là 

 • A. Không bào
 • B. Trung thể
 • C. Nhân con 
 • D. Ti thể 
Câu 20
Mã câu hỏi: 99281

Trong lục lạp, ngoài diệp lục tố và Enzim quang hợp, còn có chứa: 

 • A. ADN và ribôxôm
 • B. ARN và nhiễm sắc thể
 • C. Không bào 
 • D. Photpholipit
Câu 21
Mã câu hỏi: 99282

Phát biểu nào dưới đây đúng khi nói về lục lạp? 

 • A. Có chứa nhiều trong các tế bào động vật
 • B. Có thể không có trong tế bào của cây xanh
 • C. Là loại bào quan nhỏ bé nhất 
 • D. Có chứa sắc tố diệp lục tạo màu xanh ở lá cây
Câu 22
Mã câu hỏi: 99283

Một loại bào quan nằm ở gần nhân, chỉ có ở tế bào động vật và tế bào thực vật bậc thấp là: 

 • A. Lục lạp
 • B. Ti thể  
 • C. Không bào 
 • D. Trung thể 
Câu 23
Mã câu hỏi: 99284

Hoạt động nào sau đây là chức năng của nhân tế bào? 

 • A. Chứa đựng thông tin di truyền
 • B. Cung cấp năng lượng cho các hoạt  động của tế bào
 • C. Vận chuyển các chất bài tiết cho tế bào 
 • D. Duy trì sự trao đổi chất giữa tế bào và môi trường 
Câu 24
Mã câu hỏi: 99285

Cấu trúc dưới đây không có trong nhân của tế bào là: 

 • A. Chất dịch nhân 
 • B. Nhân con
 • C. Bộ máy Gôngi  
 • D. Chất nhiễm sắc 
Câu 25
Mã câu hỏi: 99286

Thành phần hoá học cấu tạo nên thành tế bào vi khuẩn 

 • A. Xenlulôzơ
 • B. Kitin 
 • C. Peptiđôglican 
 • D. Silic
Câu 26
Mã câu hỏi: 99287

Đặc điểm nào sau đây không phải của tế bào nhân sơ? 

 • A. Có kích thước nhỏ
 • B. Không có các bào quan như bộ máy Gôngi, lưới nội chất
 • C. Không có chứa phân tử ADN 
 • D. Nhân có màng bọc 
Câu 27
Mã câu hỏi: 99288

Chức năng của ARN thông tin là: 

 • A. Qui định cấu trúc của phân tử prôtêin
 • B. Tổng hợp phân tử ADN
 • C. Truyền thông tin di truyền từ ADN đến ribôxôm 
 • D. Quy định cấu trúc đặc thù của ADN
Câu 28
Mã câu hỏi: 99289

Số loại ARN trong tế bào là: 

 • A. 2 loại
 • B. 3 loại
 • C. 4 loại 
 • D. 5 loại 
Câu 29
Mã câu hỏi: 99290

Chức năng của ADN là: 

 • A. Cung cấp năng lượng cho hoạt động tế bào
 • B. Bảo quản và truyền đạt thông tin di truyền
 • C. Trực tiếp tổng hợp Prôtêin 
 • D.  Là thành phần cấu tạo của màng tế bào 
Câu 30
Mã câu hỏi: 99291

Cấu trúc trong tế bào bao gồm các ống và xoang dẹt thông với nhau được gọi là: 

 • A. Lưới nội chất 
 • B. Chất nhiễm sắc
 • C. Khung tế bào   
 • D. Màng sinh chất 
Câu 31
Mã câu hỏi: 99292

Đặc điểm cấu tạo của phân tử ADN là: 

 • A. Có một mạch pôlinuclêôtit      
 • B. Có hai mạch pôlinuclêôtit
 • C. Có ba mạch pôlinuclêôtit            
 • D. Có một hay nhiều mạch pôlinuclêôtit
Câu 32
Mã câu hỏi: 99293

Chất nào sau đây được cấu tạo từ các nguyên tố hoá học C, H, O, N, P? 

 • A. Prôtêin
 • B. Axit nuclêic  
 • C. Photpholipit 
 • D. Axit béo 
Câu 33
Mã câu hỏi: 99294

Cấu trúc của phân tử prôtêtin có thể bị biến tính bởi: 

 • A. Liên kết phân cực của các phân tử nước
 • B. Nhiệt độ
 • C. Sự có mặt của khí oxi          
 • D. Sự có mặt của khí CO2
Câu 34
Mã câu hỏi: 99295

Các nguyên tố hoá học là thành phần bắt buộc của phân tử prôtêin là: 

 • A. Cacbon, oxi, nitơ
 • B. Hidrô, các bon, phôtpho
 • C. Nitơ, phôtpho, hidrô, ôxi    
 • D. Cacbon,hidrô, oxi, nitơ 
Câu 35
Mã câu hỏi: 99296

Đường sau đây không thuộc loại hexôzơ là: 

 • A. Glucôzơ 
 • B. Fructôzơ 
 • C. Galactôzơ 
 • D. Tinh bột 
Câu 36
Mã câu hỏi: 99297

Các nguyên tố tham gia cấu tạo các chất hữu cơ đầu tiên trên trái đất là: 

 • A. C, H, O, N
 • B. C, K, Na, P   
 • C. Ca, Na, C, N 
 • D. Cu, P, H, N
Câu 37
Mã câu hỏi: 99298

Nhóm các nguyên tố nào sau đây là nhóm nguyên tố chính cấu tạo nên chất sống? 

 • A. C, Na, Mg, N
 • B. C, H, O, N
 • C. H, Na, P, Cl 
 • D. C, H, Mg, Na
Câu 38
Mã câu hỏi: 99299

Điểm giống nhau của các sinh vật thuộc giới Nguyên sinh, giới thực vật và giới động vật là: 

 • A. Cơ thể đều có cấu tạo đa bào 
 • B. Tế bào cơ thể đều có nhân sơ
 • C. Cơ thể đều có cấu tạo đơn bào       
 • D. Tế bào cơ thể đều có nhân chuẩn 
Câu 39
Mã câu hỏi: 99300

Đặc điểm chung của trùng roi, amip, vi khuẩn là: 

 • A. Đều thuộc giới động vật    
 • B. Đều có cấu tạo đơn bào
 • C. Đều thuộc giới thực vật        
 • D. Đều là những cơ thể đa bào 
Câu 40
Mã câu hỏi: 99301

Điều nào dưới đây là sai khi nói về tế bào? 

 • A. Là đơn vị cấu tạo cơ bản của sự sống
 • B. Là đơn vị chức năng của tế bào sống
 • C. Được cấu tạo từ các mô  
 • D. Được cấu tạo từ các phân tử, đại phân tử vào bào quan 

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ