Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 Đại số lớp 7 năm học 2017 - 2018

15/04/2022 - Lượt xem: 36
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (8 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 21959

Kết quả phép tính \({3^6}{.3^4}{.3^2}\) là:

 • A. \(\,{27^{12}}\,\)
 • B. \({3^{48}}\)
 • C. \(\,{3^{12}}\)
 • D. \(\,{27^{48}}\)
Câu 2
Mã câu hỏi: 21960

Cách viết nào dưới đây là đúng

 • A. \(\left| { - 0,75} \right| = 0,75\)
 • B. \(\left| { - 0,75} \right| =  - 0,75\)
 • C. \(\left| { - 0,75} \right| =  - 0,75\left| { - 0,75} \right|\)
 • D. \( - \left| { - 0,75} \right| =  - \left( { - 0,75} \right)\)
Câu 3
Mã câu hỏi: 21961

Kết quả làm tròn số: 65,9464 đến hàng phần nghìn là:

 • A. 65,947
 • B. 65,946
 • C. 65,945 
 • D. 65,950
Câu 4
Mã câu hỏi: 21962

Cho tỉ lệ thức \(\frac{x}{5} = \frac{{ - 18}}{{15}}\) . Khi đó x bằng:

 • A. -4
 • B. -5
 • C. -6
 • D. -7
Câu 5
Mã câu hỏi: 21963

Cho \(a,b \in Z,b \ne 0\). Khẳng định nào sau đây là đúng:

 • A. \(\frac{a}{b} > 0\) nếu a. b khác dấu
 • B. \(\frac{a}{b} < 0\) nếu a, b cùng dấu
 • C. \(\frac{a}{b} = 0\) nếu a, b cùng dấu
 • D. \(\frac{a}{b} < 0\) nếu a, b khác dấu
Câu 6
Mã câu hỏi: 21964

Cho \(x \in Z,\left| x \right| < 3\) thì x bằng

 • A. 1; 2
 • B. -1; 1; -2; 2
 • C. 0; 1; 2 
 • D. 0; -1; 1; -2; 2
Câu 7
Mã câu hỏi: 21965

Kết quả phép tính:  \(\sqrt {100}  - \sqrt {64} \) là

 • A. 2
 • B. 42
 • C. 36
 • D. 6
Câu 8
Mã câu hỏi: 21966

Từ tỉ lệ thức \(\frac{a}{b} = \frac{c}{d}\), với a, b, c, d khác 0 suy ra tỉ lệ thức nào dưới đây:

 • A. \(\frac{a}{d} = \frac{c}{b}\,\)
 • B. \(\frac{c}{d} = \frac{b}{a}\)
 • C. \(\frac{c}{b} = \frac{a}{d}\,\,\)
 • D. \(\frac{b}{a} = \frac{d}{c}\)

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ