Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi HSG môn Hóa 8 năm 2019 - Phòng GDĐT Sông Lô

08/07/2022 - Lượt xem: 12
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (9 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 235684

Hoàn thành các phương trình hóa học theo các sơ đồ phản ứng sau:

a. P + O2 → P2O5                                     

b. NaOH + Fe2(SO4)3 → Na2SO4 + Fe(OH)3  

c. KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + ...       

d. Fe2O3 + CO → FexOy + CO2

Câu 2
Mã câu hỏi: 235685

a. Cho bảng sau:

1 2 3 4 5 6
N2 KOH SO3 NaCl HCl Ag
O2 Cu(OH)2 CO2 Ca3(PO4)2 H2SO4 Na
O3 Al(OH)3 SiO2 K2SO4 H3PO4 Ba

Hãy điền các cụm từ thích hợp vào các vị trí (1) đến (6) trong bảng trên.

b. Sự cháy của một chất trong không khí và trong oxi có gì giống nhau và khác nhau. Giải thích tại sao lại có sự khác nhau đó.

Câu 3
Mã câu hỏi: 235686

Một  nguyên tử R có tổng số hạt là 46. Trong đó  số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là14.

a. Tính số hạt mỗi loại của nguyên tử R.

b. Tính nguyên tử khối của R, coi mP = mn = 1,013 đvC.

c. Tính khối lượng bằng gam của R, biết khối lượng của một nguyên tử Cacbon là 1,9926.10-23 gam.

Câu 4
Mã câu hỏi: 235687

Tiến hành thí nghiệm: Dẫn luồng khí H2 đi qua ống thủy tinh chứa 20 gam bột CuO nung nóng ở 4000C, sau phản ứng thấy còn lại 16,8 gam chất rắn. Tính hiệu suất của phản ứng và nêu hiện tượng quan sát được trong thí nghiệm trên. 

Câu 5
Mã câu hỏi: 235688

Thêm 3,0 gam MnO2 vào 197 gam hỗn hợp muối KCl và KClO3. Trộn kĩ và đun nóng hỗn hợp đến phản ứng hoàn toàn, thu được chất rắn nặng 152 gam. Tính % về khối lượng của các chất trong hỗn hợp muối đã dùng. 

Câu 6
Mã câu hỏi: 235689

Hòa tan hoàn toàn 5,5 gam hỗn hợp gồm Al và Fe bằng dung dịch HCl 14,6 % vừa đủ thu được 4,48 lít khí H2 (đo ở đktc). Tính nồng độ % các muối có trong dung dịch sau phản ứng.  

Câu 7
Mã câu hỏi: 235690

Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp M gồm 2018 hợp chất (thành phần của mỗi hợp chất đều chỉ gồm hai nguyên tố C và H) cần vừa đủ 63,28 lít không khí (đktc), biết thể tích khí oxi chiếm 1/5 thể tích không khí. Hấp thụ hết sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 dư được 36,00 gam kết tủa. Tính m.

Câu 8
Mã câu hỏi: 235691

Cho một mẩu đá vôi (CaCO3) vào ống nghiệm chứa 10,0 ml dung dịch HCl 1,0M. Cứ sau 30 giây người ta đo thể tích CO2 thoát ra (đktc), được kết quả như sau

Thời gian (giây) 0 30 60 90 120 150 180 200
Thể tích khí CO2 (cm3) 0 30 52 78 80 88 91 91

a. Kết quả đo ở thời điểm nào được nghi ngờ là sai lầm. Giải thích.

b. Giải thích tại sao phản ứng dừng lại ở thời điểm 180 giây.

c. Khoảng thời gian nào phản ứng xảy ra nhanh nhất. Có những biện pháp nào để phản ứng xảy ra nhanh hơn.

d. Ở thí nghiệm trên, nếu thay 10,0 ml dung dịch HCl 1,0 M bằng10,0 ml dung dịch H2SO4 0,5M thì thể tích CO2 thoát ra trong các thời điểm có giống nhau không. Giải thích.

Câu 9
Mã câu hỏi: 235692

Giả sử xảy ra phản ứng :   nMgO + mP2O5  →  F

Biết rằng, trong F magie chiếm 21,6 % về khối lượng. Xác định công thức hóa học của F.

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ