Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi HK2 môn Vật lý 12 năm 2019 trường THPT Lý Tự Trọng- Tp. Nha Trang

13/07/2022 - Lượt xem: 27
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 277749

Điều kiện phát sinh của quang phổ vạch phát xạ: 

 • A. Các khí hay hơi ở áp suất thấp bị kích thích phát sáng phát ra. 
 • B. Các vật rắn, lỏng hay khí có khối lượng riêng lớn khi bị nung nóng phát ra.
 • C. Chiếu ánh sáng trắng qua một chất hơi bị nung nóng phát ra.    
 • D. Những vật bị nung nóng ở nhiệt độ trên 30000
Câu 2
Mã câu hỏi: 277750

Một mạch dao động gồm 1 cuộn cảm L=\(\frac{2}{\pi }\) mH và tụ C =\(\frac{{0,8}}{\pi }\mu F\) . Tần số riêng của dao động trong mạch là: 

 • A. 25 kHz               
 • B. 15 kHz       
 • C. 12,5 kHz.      
 • D. 7,5 kHz
Câu 3
Mã câu hỏi: 277751

Trong thí nghiệm giao thoa khe Iâng :a =1mm;D =2m .Dùng ánh sáng đơn sắc có λ1 = 0,66μm chiếu vào khe S .Biết độ rộng của màn là 13,2mm. Số vân sáng trên màn bằng 

 • A.  9                     
 • B. 11                   
 • C. 13                     
 • D.  15
Câu 4
Mã câu hỏi: 277752

Khoảng cách từ vân sáng bậc 3 đến vân sáng bậc 9 cùng bên so với vân sáng trung tâm là 

 • A. 8i.             
 • B. 7i.                
 • C.  6i.        
 • D. 5i.
Câu 5
Mã câu hỏi: 277753

Cường độ dòng điện trong mạch dao động là i = 0,01cos100 πt. L = 0,2 H. Tính C. 

 • A. 0,001 F         
 • B. 7.10-4 F                        
 • C.  5. 10-4 F                
 • D. 5. 10-5 F
Câu 6
Mã câu hỏi: 277754

Khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào sau đây là sai? 

 • A. Sóng điện từ mang năng lượng      
 • B. Sóng điện từ không truyền được trong chân không.
 • C. Sóng điện từ là sóng ngang                   
 • D. Sóng điện từ tuân theo các quy luật giao thoa, nhiễu xạ.
Câu 7
Mã câu hỏi: 277755

Thứ tự không đúng trong thang sóng điện từ có bước sóng giảm dần là: 

 • A. sóng vô tuyến điện, tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy. 
 • B. ánh sáng nhìn thấy, tia tử ngoại, tia X.
 • C. sóng vô tuyến điện, tia gamma, ánh sáng nhìn thấy.        
 • D. tia tử ngoại, tia X, tia gamma.
Câu 8
Mã câu hỏi: 277756

Để chữa bệnh còi xương, có thể dùng 

 • A.  ánh sáng nhìn thấy.     
 • B. tia hồng ngoại.       
 • C. tia tử ngoại.         
 • D. sóng vô tuyến.
Câu 9
Mã câu hỏi: 277757

Một mạch dao động gồm có cuộn dây L thuần điện cảm và tụ điện C thuần dung kháng. Nếu gọi I0 dòng điện cực đại trong mạch, hiệu điện thế cực đại U0 giữa hai đầu tụ điện liên hệ với I0 như thế nào ? Hãy chọn kết quả đúng trong những kết quả sau đây:   

 • A. \({U_0} = {I_0}\sqrt {\frac{L}{{\pi C}}} \)
 • B. \({U_0} = {I_0}\sqrt {\frac{L}{C}} \)
 • C. \({U_0} = \sqrt {\frac{{{I_0}C}}{L}} \)
 • D. \({U_0} = \sqrt {\frac{{{I_0}L}}{C}} \)
Câu 10
Mã câu hỏi: 277758

Khi chiếu đồng thời hai bức xạ có bước sóng  \({\lambda _1} = 0,5\mu m\) và \({\lambda _2} = 0,75\mu m\) trong thí nghiệm giao thoa khe Y-âng tính từ vân trung tâm, vân sáng bậc 3 của bức xạ thứ nhất trùng với vân sáng bậc mấy của bức xạ thứ 2 

 • A.  2                  
 • B. 3               
 • C. 4                          
 • D. 5
Câu 11
Mã câu hỏi: 277759

Trong một thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe cách nhau 2 mm, hình ảnh giao thoa được hứng trên màn cách hai khe 1 m. Sử dụng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ, khoảng vân đo được 0,2 mm. Bước sóng ánh sáng là: 

 • A. 0,64 µm                
 • B. 0,55 µm       
 • C. 0,48 µm               
 • D. 0,40 µm
Câu 12
Mã câu hỏi: 277760

Ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm giao thoa khe Iâng có bước sóng 0,6mm. Hai khe sáng cách nhau 0,2mm và cách màn 1,5m. Vân sáng bậc 2 cách vân sáng trung tâm:   

 • A. 13,5mm              
 • B. 20mm          
 • C. mm                                  
 • D. 9mm
Câu 13
Mã câu hỏi: 277761

Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng dùng hai khe Young, hai khe được chiếu bằng ánh sáng có bước sóng l = 0,5mm, biết S1S2 = a = 0,5mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là D = 1m. Tính khoảng cách giữa vân sáng bậc 1 và vân tối bậc 3 ở cùng bên so với vân trung tâm.          

 • A. 1mm                         
 • B. 2,5mm         
 • C. 1,5mm              
 • D. 2mm
Câu 14
Mã câu hỏi: 277762

Hai khe Y-âng cách nhau 3mm được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,60 µm. Các vân giao thoa được hứng trên màn cách hai khe 2m. Tại N cách vân trung tâm 1,8 mm có: 

 • A. Vân sáng bậc 3.        
 • B.  Vân tối bậc 5.    
 • C. Vân tối bậc 4.                
 • D.  Vân sáng bậc 4.
Câu 15
Mã câu hỏi: 277763

Trong một mạch dao động LC, tụ điện có điện dung là 5 μF, cường độ tức thời của dòng điện là i = 0,05cos (2000t) (A). Biểu thức điện tích của tụ là 

 • A. q = 2,5cos (2000t – π/2) (μC)           
 • B.  q = 25cos (2000t – π/4) (μC)
 • C. q = 25cos (2000t – π/2) (C)                  
 • D. q = 2,5cos(2000t – π/2) (μC).
Câu 16
Mã câu hỏi: 277764

Tần số góc của dao động điện từ tự do trong mạch LC có điện trở thuần không đáng kể được xác định bởi biểu thức  

 • A. \(\omega  = \frac{1}{\pi }\sqrt {LC} \)
 • B. \(\omega  = \frac{1}{{\sqrt {LC} }}\)
 • C. \(\omega  = \frac{1}{{2\pi \sqrt {LC} }}\)
 • D. \(\omega  = \frac{{2\pi }}{{\sqrt {LC} }}\)
Câu 17
Mã câu hỏi: 277765

Trong mạch dao động điện từ LC, nếu điện tích cực đại trên tụ điện là Q0  và cường độ dòng điện cực đại trong mạch là I0  thì chu kỳ dao động điện từ trong mạch là :       

 • A. T = 2pq0I0               
 • B. T = 2pq0/I0   
 • C. T = 2pI0/q0               
 • D. T = 2pLC
Câu 18
Mã câu hỏi: 277766

Sóng điện từ nào sau đây được dùng trong việc truyền thông tin trong nước? 

 • A.  Sóng dài.           
 • B. Sóng trung.   
 • C. Sóng ngắn.    
 • D. Sóng cực ngắn.
Câu 19
Mã câu hỏi: 277767

Tính chất nào sau đây không phải của tia X: 

 • A. Tính đâm xuyên mạnh.       
 • B. Xuyên qua các tấm chì dày cỡ cm.
 • C. Iôn hóa không khí.                 
 • D. Gây ra hiện tượng quang điện.
Câu 20
Mã câu hỏi: 277768

Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng dùng khe Young, biết khoảng cách giữa hai khe S1S2=0,35mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 1,5m và bước sóng l = 0,7mm. Khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp là 

 • A. 4mm.           
 • B. 3mm.       
 • C. 2mm.                    
 • D. 1,5mm.
Câu 21
Mã câu hỏi: 277769

Trong một thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe cách nhau 2 mm, hình ảnh giao thoa được hứng trên màn cách hai khe 1 m. Sử dụng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ, khoảng vân đo được 0,2 mm. Bước sóng ánh sáng là: 

 • A. 0,64 µm      
 • B. 0,55 µm            
 • C. 0,40 µm   
 • D. 0,48 µm       
Câu 22
Mã câu hỏi: 277770

Một mạch dao động gồm có cuộn dây L thuần điện cảm và tụ điện C thuần dung kháng. Nếu gọi I0 dòng điện cực đại trong mạch, hiệu điện thế cực đại U0 giữa hai đầu tụ điện liên hệ với I0 như thế nào ?

 • A. \({U_0} = {I_0}\sqrt {\frac{L}{C}} \)
 • B. \({U_0} = {I_0}\sqrt {\frac{L}{{\pi C}}} \)
 • C. \({U_0} = \sqrt {\frac{{{I_0}C}}{L}} \)
 • D. \({U_0} = \sqrt {\frac{{{I_0}L}}{C}} \)
Câu 23
Mã câu hỏi: 277771

Khoảng cách từ vân sáng bậc 5 bên này đến vân sáng bậc 4 bên kia so với vân sáng trung tâm là 

 • A. 8i.        
 • B. 7i.      
 • C. 10i.                   
 • D. 9i.
Câu 24
Mã câu hỏi: 277772

Một mạch dao động có tần số riêng 100 kHz và tụ điện điện dung C = 5.10-3 mF. Độ tự cảm L của mạch dao động là: 

 • A. 5.10-5 H             
 • B. 5.10-4 H      
 • C. 5.10-3 H    
 • D. 2.10-4 H
Câu 25
Mã câu hỏi: 277773

Trong thí nghiệm của I-âng về giao thoa ánh sáng a= 0,8mm;D= 2m, bước sóng dùng trong thí nghiệm là \(0,5\mu m\). Bề rộng trường giao thoa là 12,5 mm. Số vân sáng trong trường giao thoa là.  

 • A. 9                     
 • B. 10          
 • C. 11                     
 • D. 12
Câu 26
Mã câu hỏi: 277774

Sóng điện từ khi truyền từ không khí vào nước thì 

 • A. tốc độ truyền sóng và bước sóng đều giảm.    
 • B.  tốc độ truyền sóng giảm, bước sóng tăng.
 • C. tốc độ truyền sóng tăng, bước sóng giảm.      
 • D. tốc độ truyền sóng và bước sóng đều tăng.
Câu 27
Mã câu hỏi: 277775

Trong các loại tia: Rơn-ghen, hồng ngoại, tự ngoại, đơn sắc màu lục; tia có tần số lớn nhất là 

 • A. tia tử ngoại         
 • B. tia hồng ngoại       
 • C.  tia đơn sắc màu lục     
 • D. tia Rơn-ghen
Câu 28
Mã câu hỏi: 277776

Điều kiện phát sinh của quang phổ vạch phát xạ: 

 • A. Những vật bị nung nóng ở nhiệt độ trên 30000 
 • B. Các vật rắn, lỏng hay khí có khối lượng riêng lớn khi bị nung nóng phát ra.
 • C. Chiếu ánh sáng trắng qua một chất hơi bị nung nóng phát ra.    
 • D. Các khí hay hơi ở áp suất thấp bị kích thích phát sáng phát ra.
Câu 29
Mã câu hỏi: 277777

Trong một thí nghiệm về giao thoa ánh sáng, hai khe S1và S2 được chiếu sáng bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng \(\lambda  = 0,6\mu m\) . Biết S1S2= 0,3mm, khoảng cách hai khe đến màn quan sát 2m . Vân tối gần vân trung tâm nhất cách vân trung tâm một khoảng là 

 • A. 6 mm                
 • B. 4mm                   
 • C.  8mm             
 • D.  2mm
Câu 30
Mã câu hỏi: 277778

Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng khoảng cách giữa hai khe là 2mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 1m, ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,5mm. Khoảng cách giữa vân sáng bậc 3 và vân tối bậc 5 ở hai bên so với vân sáng trung tâm là    

 • A. 0,375mm.       
 • B. 1,875mm.         
 • C. 18,75mm.  
 • D. 3,75mm.
Câu 31
Mã câu hỏi: 277779

Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Iâng,khỏang cách hai khe S1S2 là 2mm,khỏang cách từ S1S2 đếm màn  là 2m ,bước sóng ánh sáng là 0,5 μm .Tại có tọa độ xM = 3mm là vị trí : 

 • A. Vân tối bậc 4     
 • B. Vân sáng bậc 3    
 • C. Vân sáng bậc 6      
 • D. Vân tối bậc 5
Câu 32
Mã câu hỏi: 277780

Trong thí nghiệm Y-âng, \(\lambda \): 380nm đến 760nm, a = 0,8mm, D= 2m. Trên màn, tại vị trí cách vân trung tâm 3mm có vân sáng của các bức xạ với bước sóng 

 • A. 0,48mm và 0,56mm      
 • B. 0,40mm và 0,60mm 
 • C. 0,45mm và 0,60mm    
 • D. 0,40mm và 0,64mm
Câu 33
Mã câu hỏi: 277781

Cường độ dòng điện tức thời trong một mạch dao động là \(i = 0,05\cos 100\pi t(A)\). Hệ số tự cảm của cuộn dây là 2mH. Lấy \({\pi ^2} = 10\). Điện dung và biểu thức điện tích của tụ điện có giá trị nào sau đây ?

 • A. \(C = {5.10^{ - 2}}F\) và \(q = \frac{{{{5.10}^{ - 4}}}}{\pi }\cos (100\pi t - \frac{\pi }{2})(C)\)
 • B. \(C = {5.10^{ - 3}}F\) và \(q = \frac{{{{5.10}^{ - 4}}}}{\pi }\cos (100\pi t - \frac{\pi }{2})(C)\)
 • C. \(C = {5.10^{ - 3}}F\) và \(q = \frac{{{{5.10}^{ - 4}}}}{\pi }\cos (100\pi t + \frac{\pi }{2})(C)\)
 • D. \(C = {5.10^{ - 2}}F\) và \(q = \frac{{{{5.10}^{ - 4}}}}{\pi }\cos 100\pi t(C)\)
Câu 34
Mã câu hỏi: 277782

Trong thí nghiệm của Y-âng, khoảng cách giữa hai khe là 0,5mm, khoảng cách giữa hai khe đến màn là 2m, ánh sáng dùng trong thí nghiệm có λ = 0,5μm. Xét hai điểm M và N trên màn ở cùng một phía với vân trung tâm cách vân này lần lượt là 7mm và 24mm. Số vân sáng trong khoảng giữa MN là: 

 • A. 10 vân.                         
 • B. 8 vân.            
 • C.  7 vân.                  
 • D. 9 vân.
Câu 35
Mã câu hỏi: 277783

Chu kì dao động riêng của một mạch dao động LC là    

 • A. \(T = \frac{1}{{2\pi \sqrt {LC} }}\)
 • B. \(T = 2\pi \sqrt {LC} \)
 • C. \(T = \frac{{\sqrt {LC} }}{{2\pi }}\)
 • D. \(T = \frac{{2\pi }}{{\sqrt {LC} }}\)
Câu 36
Mã câu hỏi: 277784

Trong thí nghiệm giao thoa khe Iâng :a =1mm;D =2m .Dùng ánh sáng đơn sắc có λ1 = 0,66μm chiếu vào khe S .Biết độ rộng của màn là 13,2mm. Số vân sáng trên màn bằng 

 • A.  9           
 • B. 11      
 • C. 13          
 • D. 15
Câu 37
Mã câu hỏi: 277785

Sóng điện từ nào sau đây có khả năng xuyên qua tần điện li? 

 • A. Sóng dài                         
 • B. Sóng trung.     
 • C. Sóng ngắn.       
 • D. Sóng cực ngắn
Câu 38
Mã câu hỏi: 277786

Cường độ dòng điện trong mạch dao động là i = 0,01 cos 100pt. L = 0,2 H. tính C 

 • A. 0,001 F                     
 • B. 7.10-4 F                  
 • C. 5. 10-4 F                       
 • D. 5. 10-5 F
Câu 39
Mã câu hỏi: 277787

Trong một thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe cách nhau 2 mm, hình ảnh giao thoa được hứng trên màn cách hai khe 1 m. Sử dụng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ, khoảng vân đo được 0,2 mm. Bước sóng ánh sáng là: 

 • A. 0,64 µm                  
 • B. 0,40 µm         
 • C. 0,48 µm                         
 • D.  0,55 µm
Câu 40
Mã câu hỏi: 277788

Thứ tự không đúng trong thang sóng điện từ có bước sóng giảm dần là: 

 • A. sóng vô tuyến điện, tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy.     
 • B. ánh sáng nhìn thấy, tia tử ngoại, tia X.
 • C. sóng vô tuyến điện, tia gamma, ánh sáng nhìn thấy
 • D. tia tử ngoại, tia X, tia gamma.

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ