Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi HK2 môn Lịch Sử 11 năm 2021 Trường THPT Quang Trung

15/04/2022 - Lượt xem: 18
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 134365

Duyên cớ để liên quân Pháp- Tây Ban Nha nổ súng xâm lược Việt Nam ngày 1-9-1858 là 

 • A. Chính sách cấm đạo, giết đạo của nhà Nguyễn 
 • B. Nhu cầu về thị trường, nguyên liệu, nhân công 
 • C. Triều đình Nguyễn từ chối nhận quốc thư của chính phủ Pháp 
 • D. Triều đình Nguyễn không cho thương nhân châu Âu đến Việt Nam buôn bán
Câu 2
Mã câu hỏi: 134366

Để phục vụ cho cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất, thực dân Pháp đã thực hiện chính sách gì ở Đông Dương?

 • A. Khuyến khích nhân dân ta tích cực sản xuất nông nghiệp để tăng nguồn lương thực 
 • B. Tăng cường đầu tư sản xuất công nghiệp 
 • C. Tăng thuế để tăng nguồn thu ngân sách 
 • D. Bắt dân thuộc địa đóng nhiều thứ thuế, mua công trái, đưa lương thực, nông sản, kim loại sang Pháp
Câu 3
Mã câu hỏi: 134367

Chiến tranh thế giới thứ nhất diễn ra đã có tác động như thế nào đến việc trao đổi hàng hóa giữa Pháp với Đông Dương?

 • A. Hàng hóa nhập khẩu từ Pháp sang Đông Dương giảm
 • B. Hàng hóa nhập khẩu từ Pháp sang Đông Dương tăng lên 
 • C. Hàng hóa xuất khẩu từ Đông Dương sang Pháp giảm 
 • D. Hàng hóa xuất khẩu từ Đông Dương sang Pháp tăng lên
Câu 4
Mã câu hỏi: 134368

Phan Bội Châu thực hiện chủ trương giải phóng dân tộc bằng con đường nào? 

 • A. Cải cách kinh tế, xã hội 
 • B. Duy tân để phát triển đất nước 
 • C. Dùng bạo động vũ trang để giành độc lập dân tộc 
 • D. Đấu tranh chính trị kết hợp đấu tranh vũ trang
Câu 5
Mã câu hỏi: 134369

Năm 1897, thực dân Pháp cử nhân vật nào sang làm Toàn quyền Đông Dương? 

 • A. Rivie        
 • B. Gácniê 
 • C. Pôn Đume        
 • D. Bôlaéc
Câu 6
Mã câu hỏi: 134370

Qua cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp, phương thức sản xuất nào được từng bước du nhập vào Việt Nam? 

 • A. Phương thức sản xuất phong kiến 
 • B. Phương thức sản xuất nhỏ, tự cung tự cấp
 • C. Phương thức sản xuất thực dân 
 • D. Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa
Câu 7
Mã câu hỏi: 134371

Người đứng đầu phái chủ chiến trong triều đình Huế cuối thế kỉ XIX là 

 • A. Phan Thanh Giản     
 • B. Vua Hàm Nghi 
 • C. Tôn Thất Thuyết        
 • D. Nguyễn Văn Tường
Câu 8
Mã câu hỏi: 134372

Tướng Pháp chỉ huy cuộc tấn công ra Bắc Kì lần thứ nhất (1873) là 

 • A. Gácniê    
 • B. Bôlaéc
 • C. Rivie   
 • D. Rơve
Câu 9
Mã câu hỏi: 134373

Ngày 20-11-1873, ở Bắc Kì đã diễn ra sự kiện lịch sử gì? 

 • A. Pháp nổ súng tấn công thành Hà Nội       
 • B. Pháp gửi tối hậu thư yêu cầu Nguyễn Trị Phương nộp thành 
 • C. Quân Pháp thôn tính được toàn bộ Bắc Kì       
 • D. Chiến thắng Cầu Giấy lần thứ nhất
Câu 10
Mã câu hỏi: 134374

Đêm mồng 4 rạng sáng 5-7-1885, ở Huế đã diễn ra sự kiện lịch sử gì? 

 • A. Vua Hàm Nghi xuống chiếu Cần Vương 
 • B. Cuộc phản công ở kinh thành Huế của phe chủ chiến 
 • C. Thực dân Pháp tấn công kinh thành Huế 
 • D. Ưng Lịch lên ngôi vua, lấy hiệu là Hàm Nghi
Câu 11
Mã câu hỏi: 134375

Để giải quyết khó khăn trong việc trao đổi hàng hóa giữa Đông Dương và Pháp trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất, tư bản Pháp đã đưa ra giải pháp gì?

 • A. Liên kết đầu tư kinh doanh 
 • B. Nới lỏng độc quyền, cho tư bản người Việt được kinh doanh tương đối tự do 
 • C. Khuyến khích đầu tư vốn vào các ngành sản xuất công nghiệp 
 • D. Khuyến khích các nghề thủ công truyền thống phát triển
Câu 12
Mã câu hỏi: 134376

Nền nông nghiệp ở Đông Dương trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất có sự chuyển biến ra sao? 

 • A. Chuyển từ độc canh cây lúa sang trồng cây công nghiệp phục vụ chiến tranh 
 • B. Chuyển hẳn sang trồng cây công nghiệp phục vụ chiến tranh 
 • C. Chuyển sang nền nông nghiệp chuyên canh hóa 
 • D. Chuyển sang nền nông nghiệp hàng hóa
Câu 13
Mã câu hỏi: 134377

Nền công nghiệp ở Đông Dương trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất có vai trò như thế nào đối với nước Pháp? 

 • A. Hỗ trợ cho sự phát triền của công nghiệp chính quốc  
 • B. Bù đắp những tổn thất, thiếu hụt do chiến tranh của chính quốc 
 • C. Cung cấp các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu của chiến tranh 
 • D. Tránh sự phụ thuộc vào nền công nghiệp chính quốc
Câu 14
Mã câu hỏi: 134378

Hiệp ước nào đánh dấu sự đầu hàng hoàn toàn của triều đình phong kiến trước thế lực xâm lăng? 

 • A. Hác- măng 
 • B. Pa-tơ-nốt
 • C. Nhâm Tuất 
 • D. Giáp Tuất
Câu 15
Mã câu hỏi: 134379

Sự thất bại của phong trào yêu nước nào đã chứng tỏ độc lập dân tộc không gắn liền với chế độ phong kiến?

 • A. Phong trào Cần Vương 
 • B. Phong trào nông dân Yên Thế 
 • C. Cuộc đấu tranh của đồng bào dân tộc thiểu số 
 • D. Khởi nghĩa Thái Nguyên
Câu 16
Mã câu hỏi: 134380

Cơ sở nào đã dẫn đến sự phân hóa xã hội Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất? 

 • A. Chính sách về kinh tế, văn hóa của Pháp ở Việt Nam
 • B. Những biến động về xã hội ở Việt Nam 
 • C. Chính sách thống trị của Pháp và những biến động về kinh tế ở Việt Nam 
 • D. Pháp là một bên tham chiến trong Chiến tranh thế giới thứ nhất
Câu 17
Mã câu hỏi: 134381

Phan Bội Châu và các đồng chí của ông chủ trương thành lập Hội Duy tân nhằm mục đích gì? 

 • A. Đánh đuổi giặc Pháp, giành độc lập, thiết lập chế độ quân chủ lập hiến ở Việt Nam 
 • B. Duy tân làm cho đất nước cường thịnh để giành độc lập 
 • C. Đánh đuổi giặc Pháp, đánh đổ phong kiến, hành lập chính thể cộng hòa 
 • D. Đánh đổ ngôi vua, phát triển lên tư bản chủ nghĩa
Câu 18
Mã câu hỏi: 134382

Để thực hiện chủ trương cầu viện Nhật Bản giúp đỡ đánh Pháp, Phan Bội Châu đã tổ chức phong trào 

 • A. Duy tân       
 • B. Đông du 
 • C. Bạo động chống Pháp        
 • D. “Chấn hưng nội hóa”
Câu 19
Mã câu hỏi: 134383

Thực dân Pháp vẫn duy trì phương thức bóc lột nào trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất để tăng lợi nhuận? 

 • A. Phương thức bóc lột tư bản chủ nghĩa 
 • B. Phương thức bóc lột phong kiến 
 • C. Phương thức bóc lột thực dân 
 • D. Phương thức bóc lột tiền tư bản chủ nghĩa
Câu 20
Mã câu hỏi: 134384

Chương trình khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp được tiến hành ở Việt Nam trong khoảng thời gian nào? 

 • A. 1895 - 1918 
 • B. 1896 - 1914 
 • C. 1897 - 1914 
 • D. 1898 – 1918
Câu 21
Mã câu hỏi: 134385

Ai là người lãnh đạo phong trào Cần Vương chống Pháp trong giai đoạn từ năm 1885 đến tháng 11-1888? 

 • A. Tôn Thất Thuyết. 
 • B. Phan Đình Phùng. 
 • C. Hàm Nghi và Tôn Thất Thuyết. 
 • D. Tôn Thất Thuyết và Phan Đình Phùng.
Câu 22
Mã câu hỏi: 134386

Duyên cớ thực dân Pháp sử dụng để kéo quân ra Bắc Kì năm 1873 là gì? 

 • A. Nhà Nguyễn giao thiệp với nhà Thanh không hỏi ý kiến Pháp 
 • B. Nhà Nguyễn không trả chiến phí cho Pháp 
 • C. Nhà Nguyễn đàn áp những tín đồ công giáo 
 • D. Giải quyết vụ gây rối của Đuy – puy
Câu 23
Mã câu hỏi: 134387

Hiệp ước nào đánh dấu việc triều đình nhà Nguyễn chính thức thừa nhận sáu tỉnh Nam Kì là đất thuộc Pháp?

 • A. Hiệp ước Nhâm Tuất       
 • B. Hiệp ước Giáp Tuất
 • C. Hiệp ước Hác măng      
 • D. Hiệp ước Patơnốt
Câu 24
Mã câu hỏi: 134388

Nhân tố nào đã dẫn đến sự chuyển biến của kinh tế- xã hội Việt Nam đầu thế kỉ XX? 

 • A. Chương trình khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp 
 • B. Chiến tranh thế giới thứ nhất
 • C. Thực dân Pháp hoàn thành quá trình xâm lược, bình định Việt Nam 
 • D. Tư tưởng dân chủ tư sản được du nhập vào Việt Nam
Câu 25
Mã câu hỏi: 134389

Chế độ phong kiến khủng hoảng và nguy cơ bị thực dân phương Tây xâm lược vào giữa thế kỉ XIX đã đặt ra yêu cầu lịch sử gì cho nhà Nguyễn?

 • A. Kháng chiến chống ngoại xâm để bảo vệ độc lập dân tộc 
 • B. Thống nhất thị trường dân tộc 
 • C. Đưa ra những chính sách để củng cố quân sự.
 • D. Tiến hành cải cách để nâng cao sức nước, sức dân và có chính sách ngoại giao phù hợp
Câu 26
Mã câu hỏi: 134390

Đâu không phải là nguyên nhân làm cho các sĩ phu tiến bộ trở thành lực lượng lãnh đạo phong trào yêu nước cách mạng đầu thế kỉ XX?

 • A. Giai cấp tư sản và tiểu tư sản chưa ra đời 
 • B. Giai cấp công nhân còn non yếu 
 • C. Các sĩ phu yêu nước là lực lượng thức thời nhất.
 • D. Là lực lượng chính trị duy nhất có hệ tư tưởng của riêng mình
Câu 27
Mã câu hỏi: 134391

Vì sao nông dân Việt Nam ngày càng bần cùng trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất?

 • A. Pháp chuyển sang độc canh cây công nghiệp phục vụ chiến tranh 
 • B. Pháp không quan tâm phát triển nông nghiệp 
 • C. Nạn bắt lính đưa sang chiến trường châu Âu, nạn chiếm đoạt ruộng đất, sưu cao thuế nặng 
 • D. Hạn hán, lũ lụt diễn ra thường xuyên
Câu 28
Mã câu hỏi: 134392

Trong những năm chiến tranh thế giới thứ nhất, tư sản Việt Nam đã làm gì để vươn lên và xác lập địa vị chính trị nhất định?

 • A. Tăng cường đẩy mạnh sản xuất kinh doanh 
 • B. Đẩy mạnh buôn bán với tư bản Pháp 
 • C. Lập cơ quan ngôn luận, bênh vực quyền lợi về chính trị và kinh tế cho người trong nước 
 • D. Cử người tham gia bộ máy chính quyền thực dân Pháp ở Đông Dương
Câu 29
Mã câu hỏi: 134393

Năm 1912, Phan Bội Châu thành lập Việt Nam Quang phục hội ở Quảng Châu (Trung Quốc) với tôn chỉ duy nhất là 

 • A. Tập hợp các lực lượng yêu nước của Việt Nam đang hoạt động ở Trung Quốc 
 • B. Chuẩn bị lực lượng để tiến hành bạo động giành độc lập 
 • C. Đào tạo đội ngũ cán bộ, đưa về nước hoạt động 
 • D. Đánh đuổi giặc Pháp, khôi phục nước Việt Nam, thành lập nước Cộng hòa Dân quốc Việt Nam
Câu 30
Mã câu hỏi: 134394

Đâu không phải là hành động của thực dân Pháp chuẩn bị cho cuộc tấn công ra Bắc Kì lần thứ nhất?

 • A. Xây dựng lực lượng quân đội ở Bắc Kì
 • B. Lôi kéo một số tín đồ Công giáo lầm lạc
 • C. Cử gián điệp ra Bắc nắm tình hình
 • D. Bắt liên lạc với các lái buôn đang hoạt động ở vùng biển Trung Quốc- Việt Nam
Câu 31
Mã câu hỏi: 134395

Vì sao quân đội triều đình nhanh chóng thất thủ tại thành Hà Nội năm 1873?

 • A. Triều đình đã chủ động đầu hàng 
 • B. Tương quan lực lượng chênh lệch 
 • C. Sự sai lầm trong cách đánh giặc 
 • D. Triều đình mải lo đối phó với phong trào đấu tranh của nhân dân
Câu 32
Mã câu hỏi: 134396

Sau khi cuộc phản công kinh thành Huế thất bại, Tôn Thất Thuyết đã có hành động gì? 

 • A. Đưa vua Hàm Nghi ra Tân Sở để tiếp tục đấu tranh 
 • B. Tiếp tục xây dựng hệ thống sơn phòng 
 • C. Bổ sung lực lượng quân sự 
 • D. Đưa vua Hàm Nghi và Tam cung đến sơn phòng Âu Sơn (Hà Tĩnh)
Câu 33
Mã câu hỏi: 134397

Tư bản người Việt được kinh doanh tương đối tự do đã có tác động gì đến sự phân hóa giai cấp ở giai đoạn đoạn sau

 • A. Đẩy mạnh quá trình tập hợp lực lượng, đặt cơ sở cho sự ra đời của giai cấp tư sản sau chiến tranh 
 • B. Đưa giai cấp tư sản trở thành một thế lực kinh tế hùng mạnh, đối trọng với tư bản Pháp 
 • C. Dẫn tới tinh thần thỏa hiệp của giai cấp tư sản sau chiến tranh 
 • D. Tạo điều kiện để tư tưởng vô sản có thể du nhập vào Việt Nam
Câu 34
Mã câu hỏi: 134398

Nguyên nhân chủ yếu khiến nhà Nguyễn khước từ những đề nghị cải cách, canh tân đất nước cuối thế kỉ XIX là 

 • A. Thực dân Pháp đã tiến hành xâm lược Việt Nam, phải tập trung chống Pháp 
 • B. Việt Nam không có cơ sở để tiến hành cải cách 
 • C. Triều đình Nguyễn đặt quyền lợi của dòng họ lên trên quyền lợi của dân tộc 
 • D. Các đề nghị cải cách không có tác dụng thực tế với tình hình đất nước.
Câu 35
Mã câu hỏi: 134399

Điểm khác biệt cơ bản giữa những đề nghị cải cách cuối thế kỉ XIX với cuộc vận động duy tân đầu thế kỉ XX là 

 • A. Mục tiêu 
 • B. Người đề xướng 
 • C. Cách thức, phương pháp tiến hành 
 • D. Kết quả
Câu 36
Mã câu hỏi: 134400

Nhận định “Rồng Nam phun bạc, đánh đổ Đức tặc” của tạp chí Nam Phong trong chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) muốn nhấn mạnh điều gì? 

 • A. Sự đóng góp rất lớn của Việt Nam cho nước Pháp trong chiến tranh thế giới thứ nhất 
 • B. Sự lớn mạnh của nền kinh tế Việt Nam trong chiến tranh thế giới thứ nhất 
 • C. Sự lớn mạnh của giai cấp tư sản Việt Nam trong chiến tranh thế giới thứ nhất 
 • D. Sức mạnh của nước Pháp trong chiến tranh thế giới thứ nhất
Câu 37
Mã câu hỏi: 134401

Hình thức hoạt động của Việt Nam Quang phục hội trong thời gian chiến tranh thế giới thứ nhất là 

 • A. Giáo dục tuyên truyền tư tưởng tiến bộ 
 • B. Cải cách văn hóa xã hội. 
 • C. Kêu gọi mọi người đấu tranh vũ trang kết hợp đấu tranh chính trị. 
 • D. Vận động nhiều tầng lớp tham gia vào các cuộc bạo động.
Câu 38
Mã câu hỏi: 134402

Đâu không phải mục đích của thực dân Pháp khi tiến hành cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở Đông Dương? 

 • A. Bù đắp thiệt hại của quá trình xâm lược và bình định quân sự 
 • B. Bóc lột để làm giàu cho chính quốc 
 • C. Khuếch trương công lao khai hóa của Pháp 
 • D. Bù đắp thiệt hại từ cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất
Câu 39
Mã câu hỏi: 134403

Phong trào Cần Vương bùng nổ xuất phát từ nguyên nhân sâu xa nào sau đây? 

 • A. Cuộc phản công ở kinh thành Huế 
 • B. Mâu thuẫn giữa phái chủ chiến với thực dân Pháp 
 • C. Sự ra đời của chiếu Cần Vương 
 • D. Mâu thuẫn dân tộc diễn ra gay gắt
Câu 40
Mã câu hỏi: 134404

Chiến thắng của quân dân Bắc Kì ở trận Cầu Giấy lần thứ nhất (1873) đã có tác động như thế nào đến thái độ của quân Pháp ở Việt Nam?

 • A. Tăng nhanh viện binh ra Bắc Kì 
 • B. Hoang mang lo sợ và tìm cách thương lượng 
 • C. Bàn kế hoạch mở rộng chiến tranh xâm lược ra Bắc Kì 
 • D. Ráo riết đẩy mạnh âm mưu xâm lược Việt Nam

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ