Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi HK2 môn Lịch Sử 11 năm 2021 Trường THPT Phan Đình Phùng

15/04/2022 - Lượt xem: 13
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 134325

Việt Nam Quang phục hội tan vỡ vào khoảng thời gian nào? 

  • A. 1915. 
  • B. 1916. 
  • C. 1917. 
  • D. 1918.
Câu 2
Mã câu hỏi: 134326

Đầu thế kỉ XX ở Việt Nam không thể bùng nổ một cuộc cách mạng tư sản xuất phát từ nguyên nhân sâu xa nào sau đây?

  • A. Sự đàn áp của thực dân Pháp 
  • B. Việt Nam thiếu đi cơ sở kinh tế- xã hội đủ mạnh
  • C. Hạn chế của bản thân giai cấp tư sản.
  • D. Giai cấp tư sản và tiểu tư sản chưa ra đời
Câu 3
Mã câu hỏi: 134327

Trong những năm chiến tranh thế giới thứ nhất, phong trào Hội kín ở Nam Kì hoạt động dưới hình thức nào? 

  • A. Tuyên truyền vận động quần chúng dưới hình thức tôn giáo, mê tín. 
  • B. Cải cách văn hóa, xã hội. 
  • C. Kêu gọi mọi người đấu tranh vũ trang kết hợp đấu tranh chính trị. 
  • D. Vận động nhiều tầng lớp tham gia vào các cuộc bạo động.
Câu 4
Mã câu hỏi: 134328

Một trong những hoạt động của Việt Nam Quang phục hội khi chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ là 

  • A. tuyên truyền, tố cáo tội ác của thực dân Pháp 
  • B. vận động binh lính người Việt trong quân đội Pháp tham gia đấu tranh 
  • C. tổ chức các cuộc bạo động: phá đường sắt, nhà lao, tấn công đồn lính 
  • D. kết hợp đấu tranh chính trị- vũ trang chống Pháp và chống phong kiến
Câu 5
Mã câu hỏi: 134329

Vì sao thực dân Pháp chú trọng xây dựng hệ thống giao thông trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất? 

  • A. Khuyếch trương hình ảnh hiện đại của nền văn minh Pháp. 
  • B. Tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho người dân. 
  • C. Phục vụ cho công cuộc khai thác, bóc lột và quân sự.
  • D. Tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển ngoại thương.
Câu 6
Mã câu hỏi: 134330

Sự thất bại của phong trào Cần Vương (1885-1896) đã minh chứng cho điều gì?

  • A. văn thân, sĩ phu xác dịnh không đúng đối tượng đấu tranh. 
  • B. độc lập dân lộc không gắn liền với chế độ phong kiến. 
  • C. thực dân Pháp đã cơ bản hoàn thành quá trình xâm lược. 
  • D. văn thân, sĩ phu xác định không đúng nhiệm vụ dấu tranh.
Câu 7
Mã câu hỏi: 134331

Vì sao triều đình nhà Nguyễn kí với thực dân Pháp Hiệp ước Giáp Tuất (1874)?

  • A. Thực dân Pháp đe dọa đưa quân đánh kinh thành Huế. 
  • B. Vì sợ phong trào kháng chiến của nhân dân ta. 
  • C. So sánh lực lượng trên chiến trường không có lợi cho ta. 
  • D. Triều đình mơ hồ, ảo tưởng vào con đường thương thuyết.
Câu 8
Mã câu hỏi: 134332

 “Đất nước đẹp vô cùng. Nhưng Bác phải ra đi Cho tôi làm sóng dưới con tàu đưa tiễn Bác Khi bờ bãi dần lui làng xóm khuất Bốn phía nhìn không một bóng hàng tre” Những câu thơ trên nhắc đến sự kiện lịch sử gì?

  • A. Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước 
  • B. Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời
  • C. Nguyễn Ái Quốc tìm ra con đường cứu nước cho dân tộc 
  • D. Nguyễn Ái Quốc trở về Việt Nam
Câu 9
Mã câu hỏi: 134333

Lực lượng chủ yếu của Việt Nam Quang phục hội trong những năm đầu Chiến tranh thế giới thứ nhất là 

  • A. công nhân, nông dân, thợ thủ công. 
  • B. công nhân và viên chức hỏa xa trên tuyến đường sắt Hà Nội – Vân Nam. 
  • C. công nhân và binh lính người Việt trong quân đội Pháp.
  • D. tất cả các giai tầng trong cả nước.
Câu 10
Mã câu hỏi: 134334

Tổ chức Việt Nam Quang phục hội chủ trương dùng biện pháp nào để đánh Pháp? 

  • A. Đấu tranh vũ trang. 
  • B. Đấu tranh chính trị.
  • C. Đấu tranh nghị trường. 
  • D. Bạo động và ám sát cá nhân
Câu 11
Mã câu hỏi: 134335

Nguyên nhân chủ yếu nhất dẫn đến sự thất bại của phong trào Cần vương là gì?

  • A. Triều đình đã đầu hàng thực dân Pháp 
  • B. Phong trào diễn ra rời rạc, lẻ tẻ 
  • C. Thiếu đường lối lãnh đạo đúng đắn và sự chỉ huy thống nhất 
  • D. Thực dân Pháp mạnh và đã củng cố được nền thống trị ở Việt Nam
Câu 12
Mã câu hỏi: 134336

Thành phần tham gia đông đảo nhất trong phong trào Hội kín ở Nam Kì là 

  • A. Nông dân và dân nghèo thành thị. 
  • B. Nông dân và công nhân. 
  • C. Công nhân và binh lính người Việt. 
  • D. Công nhân, thợ thủ công và dân nghèo thành thị.
Câu 13
Mã câu hỏi: 134337

Bản chất của phong trào hội kín ở Nam Kì là gì? 

  • A. Là phong trào ma thuật, bùa chú 
  • B. Là phong trào đấu tranh của nông dân khi bị đè nén đến cùng cực 
  • C. Là phong trào yêu nước của nhân dân Nam Bộ
  • D. Là phong trào đấu tranh của công nhân Nam Kì
Câu 14
Mã câu hỏi: 134338

Đâu không phải là lý do để đến năm 1873 Pháp mới tấn công ra Bắc Kì lần thứ nhất?

  • A. Tác động của cuộc chiến tranh Pháp- Phổ 
  • B. Ảnh hưởng của công xã Pari 1871
  • C. Pháp tìm ra con đường sông Hồng để tham nhập vào phía Nam Trung Hoa 
  • D. Bận đàn áp phong trào cách mạng ở Trung Quốc
Câu 15
Mã câu hỏi: 134339

Từ chính sách ngoại giao sai lầm của nhà Nguyễn, Việt Nam rút ra bài học gì trong công cuộc đổi mới hiện nay?

  • A. Đổi mới phát triển kinh tế gắn với mở cửa, tăng cường hợp tác để phát triển toàn diện.
  • B. Cải cách toàn diện triệt để.
  • C. Mở cửa cải cách, tự do tín ngưỡng.
  • D. Tự do tôn giáo.
Câu 16
Mã câu hỏi: 134340

Thực dân Pháp đã sử dụng thủ đoạn chủ yếu nào trong quá trình xâm lược Việt Nam từ năm 1858 đến 1884

  • A. Quân sự kết hợp kinh tế.
  • B. Quân sự kết hợp chính trị
  • C. Chính trị kết hợp kinh tế.  
  • D. Kinh tế kết hợp ngoại giao.
Câu 17
Mã câu hỏi: 134341

Sự thất bại của các phong trào yêu nước cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX đặt ra yêu cầu gì đối với các nhà yêu nước Việt Nam? 

  • A. Tìm kiếm sự giúp đỡ của một lực lượng chính trị mới 
  • B. Đoàn kết các giai cấp trong xã hội để đấu tranh 
  • C. Tìm kiếm một con đường cứu nước mới phù hợp 
  • D. Tìm kiếm một cá nhân kiệt xuất cho lịch sử
Câu 18
Mã câu hỏi: 134342

Nguyên nhân chính khiến thực dân Pháp phải tăng cường chính sách khủng bố khi chiến tranh thế giới thứ nhất nổ ra? 

  • A. Để ngăn chặn nguy cơ cách mạng bùng nổ ở thuộc địa 
  • B. Để huy động tối đa các nguồn lực của thuộc địa cho chính quốc 
  • C. Để ngăn chặn nguy cơ bị các nước đế quốc khác xâm chiếm thuộc địa 
  • D. Để đưa thuộc địa vào quỹ đạo của cuộc chiến tranh
Câu 19
Mã câu hỏi: 134343

Việt Nam Quang phục hội đã có những hoạt động gì để gây tiếng vang trong nước và thức tỉnh đồng bào? 

  • A. Tổ chức tuyên truyền vận động đối với quần chúng cách mạng trong nước 
  • B. Mở lớp huấn luyện đội ngũ cán bộ tại Quảng Châu 
  • C. Cử người bí mật về nước trừ khử những tên thực dân đầu sỏ, kể cả Toàn quyền Anbe Xarô và những tên tay sai đắc lực 
  • D. Tiến hành bạo động vũ trang ở trong nước
Câu 20
Mã câu hỏi: 134344

Lực lượng xã hội nào đã tiếp thu luồng tư tưởng mới bên ngoài và lãnh đạo phong trào cách mạng Việt Nam đầu thế kỉ XX?

  • A. Nông dân 
  • B. Công nhân 
  • C. Sĩ phu yêu nước tiến bộ 
  • D. Sĩ phu phong kiến yêu nước
Câu 21
Mã câu hỏi: 134345

Tính chất cách mạng của phong trào yêu nước từ đầu thế kỉ XX đến hết Chiến tranh thế giới thứ nhất ở Việt Nam được biểu hiện chủ yếu ở

  • A. Mục tiêu đấu tranh.
  • B. Lực lượng tham gia.
  • C. Địa bàn hoạt động.
  • D. Lực lượng lãnh đạo.
Câu 22
Mã câu hỏi: 134346

Sự thất bại của các phong trào đấu tranh đầu thế kỉ XX đã để lại bài học kinh nghiệm cơ bản gì cho các cuộc đấu tranh ở giai đoạn sau? 

  • A. Phải có sự liên minh giữa giai cấp nông dân với công nhân. 
  • B. Phải có sự lãnh đạo của một giai cấp tiến tiến cách mạng. 
  • C. Phải tiến hành đoàn kết quốc tế. 
  • D. Phải đấu tranh vũ trang để giành chính quyền.
Câu 23
Mã câu hỏi: 134347

Hình thức đấu tranh của giai cấp công nhân Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) là 

  • A. Đấu tranh chính trị 
  • B. Đấu tranh kinh tế 
  • C. Đấu tranh kinh tế kết hợp với bạo động 
  • D. Bạo động vũ trang
Câu 24
Mã câu hỏi: 134348

Phong trào đấu tranh của công nhân Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất đã phản ánh điều gì? 

  • A. Đánh dấu bước phát triển mới của phong trào công nhân 
  • B. Thể hiện tinh thần đoàn kết, ý thức kỉ luật của giai cấp công nhân 
  • C. Là nguyên nhân thúc đẩy Nguyễn Ái Quốc ra đi tìm đường cứu nước.
  • D. Khẳng định vị trí, vai trò của công nhân trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc
Câu 25
Mã câu hỏi: 134349

Ý nào không phải lí do những năm đầu thế kỉ XX một số nhà yêu nước Việt Nam muốn học tập theo Nhật Bản để cứu nước?

  • A. Nhật Bản là nước “đồng văn, đồng chủng”, là nước duy nhất ở châu Á thoát khỏi số phận một nước thuộc địa 
  • B. Sau Cải cách Minh Trị, Nhật Bản trở thành nước tư bản hùng mạnh 
  • C. Nhật Bản đã đánh thắng đế quốc Nga (1905) 
  • D. Nhật Bản đã đề ra thuyết “Đại Đông Á” nhằm mở rộng ảnh hưởng ở khu vực Đông Á, trong đó có Việt Nam
Câu 26
Mã câu hỏi: 134350

Vì sao năm 1908 phong trào Đông du tan rã? 

  • A. Phụ huynh đòi đưa con em về nước trước thời hạn 
  • B. Đã hết thời gian đào tạo, học sinh phải về nước 
  • C. Phan Bội Châu thấy không có tác dụng nên đưa học sinh về nước 
  • D. Chính phủ Nhật Bản câu kết với thực dân Pháp ở Đông Dương, trục xuất số lưu học sinh Việt Nam, kể cả Phan Bội Châu
Câu 27
Mã câu hỏi: 134351

Nguyên nhân sâu xa để thực dân Pháp tổ chức đánh chiếm Bắc Kì lần thứ nhất (1873) là gì?

  • A. Chiếm lấy nguồn than đá phục vụ cho công nghiệp Pháp
  • B. Độc chiếm con đường sông Hồng
  • C. Đánh Bắc Kì để củng cố Nam Kì
  • D. Làm bàn đạp để tấn công miền Nam Trung Hoa
Câu 28
Mã câu hỏi: 134352

Tính chất nổi bật của phong trào Cần Vương cuối thế kỉ XIX là

  • A. Là phong trào yêu nước đứng trên lập trường phong kiến 
  • B. Là phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản
  • C. Là phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản 
  • D. Là phong trào yêu nước của các tầng lớp nông dân
Câu 29
Mã câu hỏi: 134353

Vì sao ô Thanh Hà ở Hà Nội lại được đổi tên thành ô Quan Chưởng như hiện nay?

  • A. Do sự thay đổi địa giới hành chính của người Pháp 
  • B. Do muốn ghi nhớ công lao của Nguyễn Tri Phương và binh lính thành Hà Nội 
  • C. Do muốn ghi nhớ công lao của viên Chưởng cơ và binh lính thành Hà Nội 
  • D. Do sự thay đổi địa giới hành chính của triều Nguyễn
Câu 30
Mã câu hỏi: 134354

Khi thực dân Pháp đánh thành Hà Nội lần thứ hai, Tổng đốc Hoàng Diệu đã có hành động như thế nào?  

  • A. Chỉ huy quân sĩ kiên quyết chống cự. 
  • B. Đầu hàng, giai nộp thành. 
  • C. Thực hiện kế sách vườn không nhà trống. 
  • D. Rút lui ra ngoài thành để bảo toàn lực lượng.
Câu 31
Mã câu hỏi: 134355

Dựa vào các thông tin được cung cấp dưới đây để trả lời các câu hỏi sau: Từ năm 1897, sau khi đàn áp cuộc khởi nghĩa cuối cùng trong phong trào Cần Vương là khởi nghĩa Hương Khê và tiến hành giảng hòa với Hoàng Hoa Thám ở Yên Thế, thực dân Pháp bắt tay vào công cuộc khai thác thuộc địa quy mô, có hệ thống trên toàn cõi Đông Dương. Việt Nam dần dần trở thành một nước nửa thuộc địa nửa phong kiến và biến thành nơi cung cấp sức người, sức của rẻ mạt cho Pháp. Để đảm bảo lợi nhuận tối đa, thực dân Pháp đặt thêm nhiều thứ thuế mới, nặng hơn các thứ thuế của triều đình Huế trước kia. Chúng ra sức kìm hãm sự phát triển của Việt Nam, cột chặt nền kinh tế Việt Nam vào kinh tế chính quốc. Tuy nhiên, công cuộc khai thác thuộc địa của Pháp cũng làm nảy sinh những nhân tố mới, ngoài ý muốn của chúng. Vào đầu thế kỉ XX, ở Việt Nam đã xuất hiện những thành phần kinh tế tư bản chủ nghĩa, dù còn non yếu. Thành thị mọc lên. Một số cơ sở công nghiệp ra đời. Cơ cấu kinh tế biến động, một số tầng lớp mới xuất hiện. Giai cấp công nhân Việt Nam thời kì này vẫn đang trong giai đoạn tự phát. Tư sản và tiểu tư sản thành thị lớn lên cùng với sự nảy sinh các nhân tố mới, song vẫn chưa trở thành giai cấp thực thụ. Mặc dù vậy, các tầng lớp xã hội này, đặc biệt là bộ phận sĩ phu đang trên con đường tư sản hóa, đã đóng một vai trò khá quan trọng trong việc tiếp thu những luồng tư tưởng mới để dấy lên một cuộc vận động yêu nước tiến bộ, mang màu dân chủ tư sản ở nước ta hồi đầu thế kỉ XX. (Nguồn Lịch sử 11, trang 155)

Lực lượng xã hội nào đã có đóng góp quan trọng đối với phong trào yêu nước ở Việt Nam trong thập niên đầu thế kỉ XX?

  • A. Công nhân, nông dân.
  • B. Trí thức, Tiểu tư sản thành thị.
  • C. Trí thức Nho học.
  • D. Tư sản dân tộc.
Câu 32
Mã câu hỏi: 134356

Ngày 5-6-1911 đã diễn ra sự kiện lịch sử gì quan trọng? 

  • A. Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước 
  • B. Việt Nam Quang phục hội được thành lập 
  • C. Phong trào kháng thuế ở Trung Kì bùng nổ 
  • D. Trường Đông Kinh nghĩa thục được thành lập
Câu 33
Mã câu hỏi: 134357

Điểm đến đầu tiên trong hành trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành là quốc gia nào? 

  • A. Pháp       
  • B. Trung Quốc 
  • C. Nhật Bản        
  • D. Liên Xô
Câu 34
Mã câu hỏi: 134358

Đặc điểm nổi bật của nền kinh tế Việt Nam những năm cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX là 

  • A. Kinh tế nông nghiệp phát triển, kinh tế công nghiệp chậm phát triển 
  • B. Kinh tế chuyển biến mang tính chất cục bộ, lệ thuộc vào Pháp 
  • C. Kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển nhanh, mạnh 
  • D. Hệ thống đường giao thông được mở rộng
Câu 35
Mã câu hỏi: 134359

Vì sao năm 1911, Nguyễn Tất Thành quyết định ra đi tìm đường cứu nước? 

  • A. Thực dân Pháp đặt xong ách thống trị trên đất nước Việt Nam 
  • B. Phong trào kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta phát triển mạnh mẽ 
  • C. Tư tưởng cứu nước mới theo khuynh hướng dân chủ tư sản ảnh hưởng sâu rộng đến nước ta 
  • D. Yêu cầu tìm kiếm một con đường cứu nước mới cho dân tộc
Câu 36
Mã câu hỏi: 134360

Đâu không phải là ý nghĩa của những hoạt động yêu nước, cách mạng của Phan Bội Châu đầu thế kỉ XX? 

  • A. Chuyển phong trào yêu nước từ lập trường phong kiến sang lập trường dân chủ tư sản 
  • B. Cổ động phát triển kinh tế theo hướng mới thông qua thành lập các hội buôn.
  • C. Đưa Việt Nam tiến theo xu thế phát triển của khu vực và thời đại- thời kì châu Á thức tỉnh 
  • D. Tạo điều kiện để tư tưởng vô sản truyền bá vào Việt Nam
Câu 37
Mã câu hỏi: 134361

Hạn chế lớn nhất trong quá trình hoạt động cứu nước của Phan Bội Châu là 

  • A. sử dụng bạo động chưa có cơ sở chính đáng 
  • B. ý đồ cầu viện Nhật Bản là sai lầm, nguy hiểm 
  • C. tìm đến Nhật Bản chưa đúng thời điểm 
  • D. chưa thấy được sứ mệnh của dân tộc
Câu 38
Mã câu hỏi: 134362

Điểm khác biệt cơ bản giữa hai giai đoạn của phong trào Cần Vương là gì?

  • A. Phương pháp đấu tranh 
  • B. Quy mô đấu tranh 
  • C. Lãnh đạo 
  • D. Lực lượng tham gia
Câu 39
Mã câu hỏi: 134363

Đâu không phải nguyên nhân Nguyễn Tất Thành chọn Pháp làm điểm dừng chân đầu tiên trong hành trình tìm đường cứu nước?

  • A. Muốn đánh đuổi kẻ thù phải hiểu rõ kẻ thù đó 
  • B. Nơi đặt trụ sở của Quốc tế Cộng sản – tổ chức ủng hộ phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc 
  • C. Để tìm hiểu xem nước Pháp và các nước khác làm thế nào, rồi trở về giúp đồng bào mình 
  • D. Tìm hiểu xem điều gì ẩn sau “tự do- bình đẳng- bác ái”
Câu 40
Mã câu hỏi: 134364

Dựa vào các thông tin được cung cấp dưới đây để trả lời các câu hỏi sau: Năm 1897, chính phủ Pháp cử Pôn Đu-me sang làm Toàn quyền Đông Dương để hoàn thiện bộ máy thống trị và tiến hành cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất. Nổi bật là chính sách cướp đoạt ruộng đất. Năm 1897, thực dân Pháp ép triều đình nhà Nguyễn “nhượng” quyền “khai khẩn đất hoang” cho chúng. Ban đầu, tư bản Pháp tập trung vào việc khai thác mỏ (than đá, thiếc, kẽm,…) ở Hòn Gai, Thái Nguyên, Tuyên Quang,… Bên cạnh đó, những cơ sở nông nghiệp, phục vụ đời sống như điện, nước, bưu điện,… cũng lần lượt ra đời. Chính quyền thuộc địa chú ý đến việc xây dựng hệ thống giao thông, vừa phục vụ công cuộc khai thác lâu dài, vừa phục vụ mục đích quân sự. Với cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất, phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa từng bước du nhập vào Việt Nma. Tuy vậy, khi tiến hành khai thác, thực dân Pháp vẫn duy trì phương thức bóc lột phong kiến trong mọi lĩnh vực kinh tế và đời sống xã hội. Những biến đổi trong cơ cấu kinh tế Việt Nam dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của Pháp đã kéo theo sự biến đổi về mặt xã hội. Các giai cấp cũ biến đổi, một số tầng lớp mới xuất hiện. Giai cấp công nhân Việt Nam thời kì này vẫn đang trong giai đoạn tự phát. Tư sản và tiểu tư sản thành thị lớn lên cùng với sự nảy sinh các nhân tố mới, song vẫn chưa trở thành giai cấp thực thụ. Mặc dù vậy, các tầng lớp xã hội này, đặc biệt là bộ phận sĩ phu đang trên con đường tư sản hóa, đã đóng một vai trò khá quan trọng trong việc tiếp thu những luồng tư tưởng mới để dấy lên một cuộc vận động yêu nước tiến bộ, mang màu dân chủ tư sản ở nước ta hồi đầu thế kỉ XX. (Nguồn Lịch sử 11, trang 137, 155)

Vì sao thực dân Pháp chú trọng xây dựng hệ thống giao thông trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất?

  • A. Khuyếch trương hình ảnh hiện đại của nền văn minh Pháp.
  • B. Tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho người dân.
  • C. Phục vụ cho công cuộc khai thác, bóc lột và quân sự.
  • D. Tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển ngoại thương.

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ