Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi HK2 môn Địa lớp 10 năm 2019 Trường THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt - Bắc Ninh

15/04/2022 - Lượt xem: 15
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 102604

Giao thông vận tải là ngành kinh tế độc đáo vừa mang tính sản xuất vật chất vừa mang tính dịch vụ. Điều đó  xác định  

 • A. điều kiện để phát triển giao thông vận tải.
 • B. đặc điểm của ngành giao thông vận tải
 • C. trình độ phát triển giao thông vận tải
 • D. vai trò của ngành giao thông vận tải
Câu 2
Mã câu hỏi: 102605

Phải bảo vệ môi trường vì  

 • A. Ngày nay không nơi nào trên Trái Đất không chịu tác động của con người
 • B.  Con người có thể làm nâng cao chất lượng môi trường
 • C. Không có bàn tay của con người thì môi trường sẽ bị hủy hoại
 • D. Môi trường có quan hệ trực tiếp đến sự tồn tại và phát triển của xã hội loài người
Câu 3
Mã câu hỏi: 102606

Tác động của các ngành kinh tế đến ngành giao thông vận tải dưới góc độ là khách hàng được biểu hiện ở  

 • A. yêu cầu về thiết kế công trình giao thông vận tải
 • B. yêu cầu về khối lượng, cự li, tốc độ vận chuyển
 • C. sự có mặt của một số loại hình vận tải
 • D. chi phí vận hành phương tiện lớn
Câu 4
Mã câu hỏi: 102607

Khi cung nhỏ hơn cầu thì giá cả  

 • A. có xu hướng giảm, sản xuất có nguy cơ đình đốn
 • B. có xu hướng tăng, sản xuất có nguy cơ đình đốn
 • C. có xu hướng tăng, kích thích mở rộng sản xuất
 • D. có xu hướng giảm, kích thích mở rộng sản xuất
Câu 5
Mã câu hỏi: 102608

Chức năng của môi trường là:  

 • A.  không gian sống, cung cấp tài nguyên và chứa đựng phế thải
 • B. không gian sống và cung cấp tài nguyên thiên nhiên
 • C. không gian sống và chứa đựng phế thải của con người 
 • D. cung cấp tài nguyên thiên nhiên và chứa đựng phế thải
Câu 6
Mã câu hỏi: 102609

Cho bảng số liệu:   
KHỐI LƯỢNG HÀNG HÓA VẬN CHUYỂN VÀ LUÂN CHUYỂN  PHÂN THEO LOẠI HÌNH VẬN TẢI CỦA NƯỚC TA NĂM 2014

Loại hình

Khối lượng hàng hóa vận chuyển (Triệu  tấn )

Khối lượng hàng hóa luân chuyển  (Triệu tấn.km )

Đường sắt 

7,2

4311,5

Đường bộ 

821,7

48189,8

Đường sông 

190,6

40099,9

Đường biển 

58,9

130015,5

Đường hàng không 

0,2

534,4

Tổng số 

1078,6

223151,1

Ngành giao thông vận tải có khối lượng hàng hóa vận chuyển lớn nhất là  

 • A.  Đường biển
 • B. Đường sông
 • C. Đường sắt
 • D. Đường bộ
Câu 7
Mã câu hỏi: 102610

Cho bảng số liệu:   
KHỐI LƯỢNG HÀNG HÓA VẬN CHUYỂN VÀ LUÂN CHUYỂN  PHÂN THEO LOẠI HÌNH VẬN TẢI CỦA NƯỚC TA NĂM 2014 

Loại hình

Khối lượng hàng hóa vận chuyển (Triệu  tấn )

Khối lượng hàng hóa luân chuyển  (Triệu tấn.km )

Đường sắt 

7,2

4311,5

Đường bộ 

821,7

48189,8

Đường sông 

190,6

40099,9

Đường biển 

58,9

130015,5

Đường hàng không 

0,2

534,4

Tổng số 

1078,6

223151,1

Ngành giao thông vận tải có cự li vận chuyển lớn nhất là  

 • A. Đường hàng không
 • B. Đường sắt
 • C. Đường ôtô
 • D. Đường biển
Câu 8
Mã câu hỏi: 102611

Cho bảng số liệu:   
KHỐI LƯỢNG HÀNG HÓA VẬN CHUYỂN VÀ LUÂN CHUYỂN PHÂN THEO LOẠI HÌNH VẬN TẢI CỦA NƯỚC TA NĂM 2014 

Loại hình

Khối lượng hàng hóa vận chuyển (Triệu  tấn )

Khối lượng hàng hóa luân chuyển  (Triệu tấn.km )

Đường sắt 

7,2

4311,5

Đường bộ 

821,7

48189,8

Đường sông 

190,6

40099,9

Đường biển 

58,9

130015,5

Đường hàng không 

0,2

534,4

Tổng số 

1078,6

223151,1

Ngành giao thông vận tải có khối lượng hàng hóa luân chuyển lớn nhất là  

 • A.  Đường sông
 • B. Đường bộ
 • C. Đường sắt
 • D. Đường biển
Câu 9
Mã câu hỏi: 102612

Những nước phát triển mạnh ngành vận tải đường sông hồ là:   

 • A. Những nước ở Châu Âu nhờ vào hệ thống sông Đa-nuýp và Rai-nơ
 • B. Các nước ở vùng khí hậu lạnh có hiện tượng băng hà nên có nhiều hồ
 • C. Các nước Châu Á và Châu Phi có nhiều sông lớn
 • D. Hoa Kì, Ca-na-đa và Nga
Câu 10
Mã câu hỏi: 102613

Vai trò quyết định sự phát triển của xã hội loài người thuộc về yếu tố  

 • A. Phương thức sản xuất , gồm cả sức sản xuất và quan hệ sản xuất
 • B. Môi trường xã hội và môi trường nhân tạo
 • C. Môi trường tự nhiên và môi trường xã hội
 • D. Môi trường tự nhiên
Câu 11
Mã câu hỏi: 102614

Vấn đề môi trường là vấn đề mang tính toàn cầu vì nó ảnh hưởng đến  

 • A. một châu lục
 • B. một khu vực
 • C. một quốc gia
 • D. toàn thế giới
Câu 12
Mã câu hỏi: 102615

Đâu không phải là tiêu chí để đánh giá khối lượng dịch vụ của hoạt động vận tải?  

 • A. khối lượng luân chuyển
 • B. cự li vận chuyển trung bình
 • C. khối lượng vận chuyển
 • D. sự hiện đại của các loại phương tiện
Câu 13
Mã câu hỏi: 102616

Ý nào không đúng với vai trò của ngành nội thương?  

 • A. Làm nhiệm vụ trao đổi hàng hóa, dịch vụ trong một quốc gia
 • B. Góp phần đẩy mạnh chuyên môn hóa sản xuất
 • C.  Góp phần phân công lao động theo vùng và theo lãnh thổ
 • D. Gắn thị trường trong nước với thị trường thế giới rộng lớn
Câu 14
Mã câu hỏi: 102617

Cảng Rốt-tec-đam, cảng biển lớn nhất thế giới nằm ở:  

 • A. Địa Trung Hải
 • B. Biển Bắc
 • C. Thái Bình Dương
 • D. Đại Tây Dương
Câu 15
Mã câu hỏi: 102618

Nối các ý ở cột bên trái với các ý ở cột bên phải cho đúng, thể hiện các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển  và phân bố ngành giao thông vận tải: 

1. Điều kiện tự nhiên 

2. Khí hậu, thời tiết 

3. Sự phát triển và phân bố các ngành kinh tế 

4. Phân bố dân cư

a. ảnh hưởng sâu sắc tới hoạt động của các phương

tiện vận tải. 

b. ảnh hưởng sâu sắc tới sự vận tải hành khách,

nhất là vận tải bằng ô tô.

 c. qui định sự có mặt và vai trò của một số loại

hình giao thông vận tải. 

d. có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển và

phân bố, cũng như sự hoạt động của ngành giao

thông vận tải.

 • A. 1a; 2c; 3d; 4b
 • B. 1a; 2d; 3c; 4b
 • C. 1c; 2a; 3d; 4b
 • D. 1c; 2d; 3b; 4a
Câu 16
Mã câu hỏi: 102619

Nhận định nào sau đây không đúng về môi trường nhân tạo:  

 • A. Tồn tại phụ thuộc vào con người
 • B. Sẽ tự hủy hoại nếu không được sự chăm sóc của con người
 • C. Phát triển theo quy luật riêng của nó
 • D. Là kết quả lao động của con người
Câu 17
Mã câu hỏi: 102620

Theo công dụng kinh tế người ta chia tài nguyên thành các loại như sau:  

 • A. Tài nguyên đất, nước,khí hậu,sinh vật,khoáng sản
 • B. Tài nguyên không phục hồi được và tài nguyên phục hồi được
 • C. Tài nguyên nông nghiệp,tài nguyên công nghiệp,tài nguyên du lịch,..
 • D. Tài nguyên có thể bị hao kiệt và tài nguyên không bị hao kiệt
Câu 18
Mã câu hỏi: 102621

Cho biểu đồ 


Nhìn vào biểu đồ đã cho, trong giai đoạn 2000-2014, mặt hàng xuất khẩu có tốc độ tăng trưởng lớn nhất là:  

 • A. Hàng điện tử
 • B. Tất cả các mặt hàng
 • C. Hàng dệt, may
 • D. Hàng thủy sản
Câu 19
Mã câu hỏi: 102622

Tài nguyên thiên nhiên là  

 • A. Các thành phần của tự nhiên có tác động đến cuộc sống của con người
 • B. Tất cả các thành phần tự nhiên có trên Trái Đất
 • C. Tất cả những gì có trong tự nhiên, đã và đang ảnh hưởng đến cuộc sống của con người
 • D. Các thành phần của tự nhiên được sử dụng hoặc có thể sử dụng làm phương tiện sản xuất và đối tượng tiêu dùng của con người
Câu 20
Mã câu hỏi: 102623

Hoạt động nào là nguyên nhân chủ yếu làm cho diện tích đất trống, đồi núi trọc tăng nhanh ở các nước đang phát triển ?  

 • A. Phát triển du lịch sinh thái
 • B. Đốt nương làm rẫy, phá rừng mở rộng diện tích canh tác
 • C. Phát triển công nghiệp và đô thị
 • D. Đẩy mạnh hoạt động nuôi - trồng rừng
Câu 21
Mã câu hỏi: 102624

Quốc gia có chiều dài đường ống lớn nhất thế giới là:  

 • A. Ả- rập Xê-út - vì có ngành khai thác và xuất khẩu dầu mỏ lớn
 • B. Nga - vì có lãnh thổ lớn nhất thế giới
 • C. Hoa Kì - vì có nền kinh tế lớn nhất thế giới
 • D. Nhật Bản - vì là quốc gia nhập nhiều dầu mỏ nhất
Câu 22
Mã câu hỏi: 102625

Các trung tâm phát thải lớn nhất của thế giới là  

 • A. các nước ở Mĩ La tinh, châu Phi
 • B. các nước ở châu Á, châu Phi, Mĩ La tinh
 • C. các nước EU, Nhật Bản, Hoa Kì
 • D. Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
Câu 23
Mã câu hỏi: 102626

Ý  nào dưới đây không phải là nguyên nhân làm cho môi trường ở các nước đang phát triển bị hủy hoại nghiêm trọng ?  

 • A. Nền kinh tế nông nghiệp là chủ đạo
 • B. Hậu quả chiến tranh và xung đột triền miên
 • C. Thiếu vốn, thiếu công nghệ, thiếu cán bộ khoa học kĩ thuật
 • D. Gánh nặng nợ nước ngoài, sức ép dân số, bùng nổ dân số, nạn đói
Câu 24
Mã câu hỏi: 102627

Muốn cho thị trường hoạt động ổn định thì  

 • A. cung và cầu cần hợp nhau về nhu cầu, thời gian và địa điểm
 • B. cung phải lớn hơn cầu một ít
 • C. cung và cầu phải bằng nhau
 • D. cung - cầu cân bằng
Câu 25
Mã câu hỏi: 102628

Cho bảng số liệu sau: 
GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU VÀ NHẬP KHẨU HÀNG HÓA CỦA MỘT SỐ NƯỚC NĂM 2014 
                                                                                                               (Đơn vị: tỉ USD)

STT 

NƯỚC  

TỔNG SỐ 

XUẤT KHẨU 

NHẬP KHẨU

1

Trung Quốc

4 501

2 252

2 249

2

Hoa Kì

3 990

1 610

2 380

3

Nhật Bản

1 522,4

710,5

811,9

4

Đức

2 866

1 547

1 319

5

Pháp

1 212,3

578,3

634

Từ bảng số liệu, tính cán cân xuất nhập khẩu của các nước Trung Quốc, Hoa Kì và Nhật Bản, kết quả lần lượt là  

 • A. 3; -770; -101,4
 • B. -3; 770; -101,4
 • C. 3; 770; 101,4
 • D. -4; 770; 101,4
Câu 26
Mã câu hỏi: 102629

Hoạt động nào sau đây có ý nghĩa thiết thực trong việc bảo vệ môi trường đối với học sinh?  

 • A. Thường xuyên vệ sinh trường, lớp
 • B. Tham gia các cuộc thi tìm hiểu về môi trường
 • C. Tuyên truyền ý nghĩa của việc bảo vệ môi trường
 • D. Tham gia meeting ngày môi trường
Câu 27
Mã câu hỏi: 102630

Xuất siêu là tình trạng  

 • A. xuất khẩu rất lớn của các nước phát triển tràn ngập trong thị trường thế giới
 • B. khối lượng hàng xuất khẩu lớn trong khi khối lượng hàng nhập khẩu nhỏ
 • C. giá trị hàng xuất khẩu lớn hơn giá trị hàng nhập khẩu
 • D. khối lượng hàng xuất khẩu quá lớn làm cho hàng hóa bị ứ đọng
Câu 28
Mã câu hỏi: 102631

Người ta thường dựa vào tiêu chí nào sau đây để đánh giá cước phí vận tải hàng hóa ?  

 • A. Khối lượng luân chuyển
 • B. Chất lượng dịch vụ vận tải
 • C. Khối lượng vận chuyển
 • D. Cự li vận chuyển trung bình
Câu 29
Mã câu hỏi: 102632

Các kênh biển được xây dựng nhằm mục đích:  

 • A. Dễ dàng nối các trung tâm kinh tế lớn lại với nhau
 • B. Nối liền các châu lục được dễ dàng
 • C. Rút ngắn khoảng cách vận tải trên biển
 • D. Hạn chế bớt tai nạn cho tàu thuyền vì kín gió hơn ngoài đại dương
Câu 30
Mã câu hỏi: 102633

Nhân tố nào sau đây có vai trò quyết định ảnh hưởng đến phát triển và phân bố ngành giao thông vận tải?  

 • A. Vị trí địa lý
 • B. Kinh tế - xã hội
 • C. Tài nguyên thiên nhiên
 • D. Điều kiện tự nhiên
Câu 31
Mã câu hỏi: 102634

Hai hãng máy bay lớn nhất thế giới, cạnh tranh nhau quyết liệt là:  

 • A. Honda (Nhật) và Boeing (Hoa Kì)
 • B. Air Bus (EU) và Roll Royce (Anh)
 • C. Boeing (Hoa Kì) và Air Bus (EU)
 • D. Boeing (Hoa Kì) và Roll Royce (Anh)
Câu 32
Mã câu hỏi: 102635

Tỉ lệ xuất nhập khẩu là  

 • A. Hiệu số giữa giá trị nhập khẩu và giá trị xuất khẩu
 • B. Tỉ lệ cho biết cơ cấu giá trị xuất khẩu và nhập khẩu
 • C. Tỉ trọng của xuất khẩu hoặc nhập khẩu so với tổng giá trị xuất nhập khẩu
 • D. Tỉ trọng của giá trị xuất khẩu so với giá trị nhập khẩu
Câu 33
Mã câu hỏi: 102636

Ý nào không đúng với vai trò của ngành ngoại thương?  

 • A. Làm nhiệm vụ trao đổi hàng hóa, dịch vụ giữa các quốc gia
 • B. Góp phần phân công lao động theo vùng và theo lãnh thổ
 • C. Gắn thị trường trong nước với thị trường nước ngoài rộng lớn
 • D. Góp phần làm tăng nguồn thu ngoại tệ cho đất nước
Câu 34
Mã câu hỏi: 102637

Môi trường sống của con người bao gồm:  

 • A. Môi trường tự nhiên, môi trường nhân tạo, môi trường xã hội
 • B. Môi trường không khí, môi trường nước, môi trường đất
 • C. Môi trường tự nhiên, môi trường không khí, môi trường nước
 • D. Môi trường sinh vật, môi trường địa chất, môi trường nước
Câu 35
Mã câu hỏi: 102638

Chất lượng của sản phẩm dịch vụ giao thông vận tải được đo bằng:  

 • A. khối lượng luân chuyển nhiều và tốc độ vận chuyển nhanh
 • B. tốc độ chuyên chở, sự tiện nghi, an toàn cho người và hàng hóa
 • C. thời gian vận chuyển ít và khối lượng luân chuyển nhiều
 • D. tốc độ vận chuyển nhanh và thời gian vận chuyển ngắn
Câu 36
Mã câu hỏi: 102639

Làm nhiệm vụ cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng là:  

 • A. Tiền tệ
 • B. Thị trường
 • C. Thương mại
 • D. Hàng hóa
Câu 37
Mã câu hỏi: 102640

USD được coi là ngoại tệ mạnh vì:  

 • A. Hoa Kì là nước có kinh tế phát triển, giá trị xuất nhập khẩu của họ lớn, chi phối nhiều đến nền kinh tế thế giới
 • B. Có mệnh giá cao nhất trong các đồng tiền của thế giới
 • C. Được bảo chứng bởi nguồn vàng dự trữ lớn
 • D. Được sử dụng rộng rãi nhất thế giới
Câu 38
Mã câu hỏi: 102641

Hai ngành vận tải đường hàng không và đường biển tuy có nhiều cách biệt nhưng cùng có chung một đặc điểm, đó là:  

 • A. Có khối lượng vận chuyển lớn
 • B. Hiện đại
 • C. Phương tiện lưu thông quốc tế
 • D. An toàn
Câu 39
Mã câu hỏi: 102642

Khu vực nào sau đây tập trung nhiều cảng biển của thế giới?   

 • A. Thái Bình Dương
 • B. Bắc Băng Dương
 • C. Đại Tây Dương
 • D. Ấn Độ Dương
Câu 40
Mã câu hỏi: 102643

Ưu điểm lớn nhất của ngành đường thủy là:  

 • A. Vốn đầu tư thấp
 • B. Giá cước rẻ, thích hợp với việc vận chuyển hàng hoa nặng, cồng kềnh, không cần nhanh
 • C. Ít gây ra những vấn đề môi trường
 • D. Có tính cơ động cao

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ