Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi HK1 môn Vật lý 7 năm 2021-2022 Trường THCS Thủ Khoa Huân

15/04/2022 - Lượt xem: 11
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 24604

Người ta dự định đặt bốn bóng điện tròn ở bốn góc của một trần nhà hình vuông mỗi cạnh 4m và một quạt trần ở chính giữa trần nhà. Quạt trần có sải cánh (Khoảng cách từ trục quay đến đầu cánh) là 0,8m. Biết trần nhà cao 3,2m tính từ mặt sàn. Em hãy tính toán thiết kế cách treo quạt để sao cho khi quạt quay. Không có điểm nào trên mặt sàn bị sáng loang loáng.

 • A. 1,15 m
 • B. 2,15 m
 • C. 3,15 m
 • D. 4,15 m
Câu 2
Mã câu hỏi: 24605

Cho một tia tới tạo với mặt gương một góc 120° như ở hình vẽ. Góc phản xạ r có giá trị nào?

 • A. r = 120°
 • B. r = 60°   
 • C. r = 30° 
 • D. r = 45°
Câu 3
Mã câu hỏi: 24606

Tìm giá trị của góc tới i và góc phản xạ r? Khi chiếu một tia sáng SI lên một gương phẳng, ta thu được một tia phản xạ IR tạo với tia tới một góc 60° (hình vẽ).

 • A. i = r = 60o
 • B. i = r = 30o
 • C. i = 20°, r = 40°
 • D. i = r = 120°
Câu 4
Mã câu hỏi: 24607

Khi ta chiếu một tia sáng đến mặt gương phẳng ta thu được một tia phản xạ hợp với góc tới một góc 1000. Độ lớn của góc tới bằng bao nhiêu?

 • A. 1000
 • B.  200.
 • C. 500
 • D. 600
Câu 5
Mã câu hỏi: 24608

Cho biết khi nói về tính chất ảnh được tạo bởi gương phẳng, tính chất nào sau đây là đúng?

 • A. Không hứng được trên màn chắn và bé hơn vật
 • B. Hứng được trên màn chắc và lớn bằng vật
 • C. Không hứng được trên màn chắn và lớn bằng vật
 • D. Hứng được trên màn chắc và lớn hơn vật
Câu 6
Mã câu hỏi: 24609

Một tia sáng mặt trời tạo góc 360 với mặt phẳng nằm ngang, chiếu tới một gương phẳng đặt trên miệng một cái giếng và cho tia phản xạ có phương thẳng đứng xuống đáy giếng (hình 3). Hỏi gương phải đặt nghiêng một góc bao nhiêu so với phương thẳng đứng và xác định góc tới, góc phản xạ của tia sáng đó trên gương?

 • A. Góc hợp bởi mặt gương với phương thẳng đứng là 270. Góc tới bằng góc phản xạ và bằng 630
 • B. Góc hợp bởi mặt gương với phương thẳng đứng là 370. Góc tới bằng góc phản xạ và bằng 630
 • C. Góc hợp bởi mặt gương với phương thẳng đứng là 270. Góc tới bằng góc phản xạ và bằng 530
 • D. Góc hợp bởi mặt gương với phương thẳng đứng là 370. Góc tới bằng góc phản xạ và bằng 530
Câu 7
Mã câu hỏi: 24610

Cho thông tin: Một người cao 1,7m mắt người ấy cách đỉnh đầu 10cm. Mép dưới của gương phải cách mặt đất bao nhiêu mét?

 • A. 50cm
 • B. 60cm
 • C. 70cm
 • D. 80cm
Câu 8
Mã câu hỏi: 24611

Cho biết: Tia sáng Mặt Trời nghiêng 1 góc \(\alpha =48^0\) so với phương ngang. Cần đặt một gương phẳng như thế nào để đổi phương của tia sáng thành phương nằm ngang?

 • A. Gương nghiêng góc 114 độ so với ngang.
 • B. Gương nghiêng góc 44 độ so với ngang.
 • C. Gương nghiêng góc 104 độ so với ngang.
 • D. Gương nghiêng góc 14 độ so với ngang.
Câu 9
Mã câu hỏi: 24612

Phải đặt một gương phẳng nghiêng với mặt đất bao nhiêu độ để tia sáng phản xạ từ gương đó hướng thẳng đứng xuống một cái giếng biết một tia sáng mặt trời nghiêng với mặt đất một góc 45?

 • A. 650
 • B. 670
 • C. 680
 • D. 660
Câu 10
Mã câu hỏi: 24613

Cho hai gương phẳng G1, G2 quay mặt phản xạ vào nhau và tạo với nhau một góc 600. Một điểm S nằm trong khoảng hai gương. Góc tạo bởi tia tới xuất phát từ S và tia phản xạ đi qua S

 • A. 600
 • B. 500
 • C. 400
 • D. 300
Câu 11
Mã câu hỏi: 24614

Vật được gọi là gương cầu lồi là: Xác định phương án đúng nhất, khi nói về gương cầu lồi?

 • A. Vật có dạng mặt cầu lồi.
 • B. Vật có dạng mặt cầu lõm
 • C. Vật có dạng mặt cầu phản xạ tốt ánh sáng, mặt phản xạ là mặt lồi.
 • D. Tất cả đều đúng.
Câu 12
Mã câu hỏi: 24615

Dựa theo hình vẽ, mắt đặt tại M trước gương cầu lồi: Vẽ M' là ảnh do hai tia phản xạ IR và KJ gặp nhau tại đó. Hỏi mắt có thể quan sát được những vật nằm trong vùng nào bằng cách nhìn ảnh của vật trong gương?

 • A. Vùng ngoài hai tia MI và MK.
 • B.  Mọi vật ở trước gương.
 • C. Trước gương giới hạn bởi góc RM'J
 • D. Vùng trong hai tia MI và MK
Câu 13
Mã câu hỏi: 24616

Hãy cho biết vùng nhìn thấy của gương là gì?

 • A. Là vùng đặt mắt tại đó ta có thể nhìn thấy mọi vật
 • B. Là vùng khi đặt vật tại đó mắt ta có thể nhìn thấy vật
 • C. Càng tăng khi đặt vật càng gần gương
 • D. Càng tăng khi đặt vật càng xa gương.
Câu 14
Mã câu hỏi: 24617

Tiến hành so sánh vùng nhìn thấy của hai gương sau biết: Hai gương có kích thước đường viền bằng nhau,Glà gương phẳng, Glà gương cầu lồi, đặt mắt trước gương cùng một khoảng cách?

 • A. Vùng nhìn thấy của gương Glớn hơn G2
 • B.  Vùng nhìn thấy của gương Gnhỏ hơn G2
 • C. Vùng nhìn thấy của gương Gbằng G2
 • D. Vùng nhìn thấy của gương G1có lúc lớn hơn, nhỏ hơn hoặc bằng G2
Câu 15
Mã câu hỏi: 24618

Khi thực hành quan sát ảnh của một vật qua gương cầu lồi phải đặt mắt ở vị trí nào và hướng như thế nào?

 • A. Đặt mắt trước gương và nhìn vào mặt gương
 • B. Đặt mắt sau gương và nhìn vào mặt sau gương
 • C. Đặt mắt trước gương và nhìn vào vật
 • D. Đặt mắt sau gương và nhìn vào vật.
Câu 16
Mã câu hỏi: 24619

Điền từ: Gương cầu lồi có mặt phản xạ là:....

 • A. Mặt ngoài của một phần mặt cầu
 • B. Mặt trong của phần mặt cầu
 • C. Mặt cong
 • D. Mặt lõm
Câu 17
Mã câu hỏi: 24620

Chọn phát biểu đúng sau đây: Đặt một vật trước một gương cầu lồi?

 • A. Ảnh của vật trong gương có thể hứng được trên màn
 • B. Ảnh của vật trong gương không thể hứng được trên màn
 • C. Ảnh của vật có kích thước bằng vật
 • D. Có thể sờ được, nắm được ảnh của vật trong gương
Câu 18
Mã câu hỏi: 24621

Xác định phát biểu sai: Khi đặt một viên phấn thẳng đứng trước một gương cầu lồi?

 • A. Ảnh của viên phấn trong gương có thể hứng được trên màn
 • B. Ảnh của viên phấn trong gương không thể hứng được trên màn
 • C. Mắt có thể quan sát thấy ảnh của viên phấn trong gương
 • D. Không thể sờ được, nắm được ảnh của viên phấn trong gương
Câu 19
Mã câu hỏi: 24622

Điền từ: Vùng nhìn thấy trong gương phẳng………vùng nhìn thấy trong gương cầu lồi (cùng kích thước)

 • A. Lớn hơn
 • B. Hẹp hơn
 • C. Bằng
 • D. Rộng gấp đôi
Câu 20
Mã câu hỏi: 24623

Cho biết câu phát biểu nào dưới đây là đúng khi nói về tính chất ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi?

 • A. Không hứng được trên màn, nhỏ hơn vật
 • B. Hứng được trên màn, nhỏ hơn vật
 • C. Hứng được trên màn, bằng vật
 • D. Không hứng được trên màn, bằng vật
Câu 21
Mã câu hỏi: 24624

Chúng ta cần làm gì để quan sát ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi thì mắt ta phải?

 • A. Nhìn thẳng vào vật
 • B. Nhìn vào gương
 • C. Ở phía trước gương
 • D. Nhìn vào gương sao cho chùm tia phản xạ chiếu thẳng vào mắt
Câu 22
Mã câu hỏi: 24625

Xét về kích thước ảnh của ngọn nến được tạo bởi gương cầu lõm, gương cầu lồi và gương phẳng cho biết nhận xét nào đúng?

 • A. Kích thước ngọn nến qua gương phẳng nhỏ hơn qua gương cầu lõm
 • B. Kích thước ảnh ngọn nến qua gương cầu lồi nhỏ hơn qua gương cầu lõm
 • C. Kích thước ảnh ngọn nến qua gương cầu lồi nhỏ hơn gương phẳng
 • D. Kích thước ảnh ngọn nến qua gương cầu lõm và gương cầu lồi bằng nhau
Câu 23
Mã câu hỏi: 24626

Sau khi quan sát ảnh của một vật nhìn thấy trong gương cầu lõm, có bốn kết luận sau đây? Chọn kết luận đúng nhất.

 • A. Ảnh tạo bởi gương cầu lõm là ảnh thật
 • B. Ảnh nhìn thấy trong gương cầu lõm bằng vật
 • C. Ảnh ảo do gương cầu lõm tạo ra nhỏ hơn vật
 • D. Ảnh ảo tạo bởi gương cầu lõm lớn hơn vật
Câu 24
Mã câu hỏi: 24627

Xét ba loại gương: Gương cầu lồi, gương phẳng, gương cầu lõm. Cho biết ảnh ảo của cùng một vật tạo bởi gương nào có kích thước lớn nhất?

 • A. Gương phẳng
 • B. Gương cầu lõm
 • C. Gương cầu lồi
 • D. Ảnh tạo bởi 3 gương bằng nhau
Câu 25
Mã câu hỏi: 24628

Hãy giải thích vì sao người lái ô tô hay xe máy không dùng gương cầu lõm để quan sát ảnh ảo của các vật ở phía sau xe?

 • A. Vì ảnh không rõ nét
 • B.  Vì ảnh ảo nằm xa gương ở phía sau mắt
 • C. Vì ảnh ảo nhỏ hơn vật nhiều lần
 • D. Vì vật phải để rất gần gương mới cho ảnh ảo
Câu 26
Mã câu hỏi: 24629

Điền từ: Gương cầu lõm có tác dụng biến đổi một chùm tia tới song song thành một chùm tia phản xạ……………….

 • A. Song song
 • B. Hội tụ
 • C. Phân kì
 • D. Không truyền theo đường thẳng
Câu 27
Mã câu hỏi: 24630

Khi chiếu một chùm tia tới song song lên một gương cầu lõm, thì ta thu được một chùm tia phản xạ có tính chất nào dưới đây?

 • A. Song song
 • B. Hội tụ
 • C. Phân kì
 • D. Không truyền theo đường thẳng
Câu 28
Mã câu hỏi: 24631

Cho biết đâu là một trong những ứng dụng của gương cầu lõm?

 • A. Dùng làm gương soi trong nhà
 • B. Dùng làm thiết bị nung nóng
 • C. Dùng làm gương chiếu hậu
 • D. Dùng làm gương cứu hộ
Câu 29
Mã câu hỏi: 24632

Chỉ ra phát biểu đúng khi nói về gương cầu lõm là gì?

 • A. Mặt phản xạ là mặt ngoài của một phần mặt cầu
 • B. Mặt phản xạ là một mặt phẳng
 • C. Mặt phản xạ là mặt trong của một phần mặt cầu
 • D. Mặt phản xạ là một mặt cong
Câu 30
Mã câu hỏi: 24633

Theo em thì vùng nhìn thấy của một gương cầu lõm so với một gương cầu lồi cùng kích thước thì?

 • A. Lớn hơn
 • B. Không so sánh được
 • C. Bằng nhau
 • D. Nhỏ hơn
Câu 31
Mã câu hỏi: 24634

Xét so với một gương phẳng cùng kích thước thì vùng nhìn thấy của gương cầu lõm.

 • A. Lớn hơn
 • B. Lúc lớn hơn, lúc nhỏ hơn
 • C. Bằng nhau
 • D. Nhỏ hơn
Câu 32
Mã câu hỏi: 24635

Xác định phát biểu đúng biết khi chiếu một chùm tia song song lên một gương cầu lõm thì chùm tia phản xạ sẽ hội tụ tại một điểm ở trước gương. Nếu đặt tại điểm đó một màn chắn nhỏ thì ta sẽ thấy?

 • A. Một vệt sáng
 • B. Một điểm sáng rõ
 • C. Không thấy gì khác
 • D. Màn sáng hơn
Câu 33
Mã câu hỏi: 24636

Khi đặt một ngọn nến sát trước gương cầu lõm thì ảnh của một ngọn nến?

 • A. Một ảnh ảo bằng và ngược chiều với vật
 • B. Một ảnh ảo luôn luôn lớn hơn vật
 • C. Một ảnh ảo bé hơn vật đối xứng với vật qua gương
 • D. Một ảnh thật bé hơn vật đối xứng với vật qua gương
Câu 34
Mã câu hỏi: 24637

Cho biết người ta đặt hai ngọn nến giống hệt nhau, một trước gương cầu lõm và một trước gương phẳng với những khoảng cách như nhau và gần sát gương. Khi đó?

 • A. Ảnh qua gương cầu lõm lớn hơn ảnh qua gương phẳng
 • B. Ảnh qua gương cầu lõm bé hơn ảnh qua gương phẳng
 • C. Ảnh qua gương cầu lõm bằng ảnh qua gương phẳng
 • D. Ảnh không đối xứng với vật qua qua các gương
Câu 35
Mã câu hỏi: 24638

Phát biểu nào đúng khi so sánh góc tới và góc phản xạ của ba loại gương?

 • A. Gương phẳng: góc tới bằng góc phản xạ.
 • B. Gương cầu lõm: góc tới lớn hơn góc phản xạ. 
 • C. Gương lồi: góc tới nhỏ hơn góc phản xạ
 • D. Cả A, B, C đều đúng
Câu 36
Mã câu hỏi: 24639

Hãy cho biết âm thanh được phát ra trong trường hợp gì?

 • A. Chiếc sáo mà người nghệ sĩ đang thổi trên sân khấu
 • B. Chiếc âm thoa đặt trên bàn
 • C. Cái trống để trong sân trường
 • D. Cái còi trọng tài bóng đá đang đeo ở cổ
Câu 37
Mã câu hỏi: 24640

Em hãy cho biết các hộp đàn trong các đàn ghita, violong, … có tác dụng gì là chủ yếu?

 • A. Để tạo kiểu dáng cho đàn
 • B. Để khuếch đại âm do dây đàn phát ra
 • C. Để người nhạc sĩ có chỗ tì khi đánh đàn
 • D. Để người nhạc sĩ có thể vỗ vào hộp khi cần thiết
Câu 38
Mã câu hỏi: 24641

Hãy xác định phát biểu sai khi nói về nguồn gốc âm thanh?

 • A. Âm thanh được phát ra từ các vật dao động.
 • B. Khi vật dao động, ta luôn có thể nghe được âm thanh phát ra từ vật đó.
 • C. ​Âm thanh có thể phát ra từ các vật cố định (không dao động).
 • D. Tất cả các vật được xem là nguồn âm thì đều có thể phát ra âm thanh.
Câu 39
Mã câu hỏi: 24642

Em hãy giải thích ta nghe được tiếng hát của ca sĩ trên tivi. Vậy đâu là nguồn âm?

 • A. Người ca sĩ phát ra âm.
 • B. Sóng vô tuyến truyền trong không gian dao động phát ra âm.
 • C. Màn hình tivi dao động phát ra âm.
 • D. Màng loa trong tivi dao động phát ra âm.
Câu 40
Mã câu hỏi: 24643

Đâu là giải thích đúng khi ta nghe thấy tiếng trống, bộ phận dao động phát ra âm là?

 • A. Dùi trống.
 • B. Mặt trống.
 • C. Tang trống.
 • D. Viền trống.

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ