Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi HK1 môn Vật lý 12 năm 2018-2019 - THPT Quang Trung

13/07/2022 - Lượt xem: 12
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 278859

Dao động tự do là dao động có chu kỳ T 

 • A. Phụ thuộc vào đặc tính của hệ.      
 • B. Không phụ thuộc vào đặc tính của hệ và yếu tố bên ngoài.                     
 • C. Phụ thuộc vào đặc tính của hệ và không phụ thuộc vào yếu tố bên ngoài.     
 • D. Không phụ thuộc vào yếu tố bên ngoài.
Câu 2
Mã câu hỏi: 278860

Một sóng âm có tần số 200Hz lan truyền trong môi trường nước với vận tốc 1500 m/s. Bước sóng của sóng này trong môi trường nước là 

 • A. 75,0 m            
 • B. 3,0 km.      
 • C.  30,5 m.         
 • D.  7,5 m
Câu 3
Mã câu hỏi: 278861

Âm sắc là đặc tính sinh lý của âm 

 • A. chỉ phụ thuộc vào biên độ 
 • B. chỉ phụ thuộc vào cường độ âm
 • C. chỉ phụ thuộc vào tần số 
 • D. phụ thuộc vào tần số và biên độ.
Câu 4
Mã câu hỏi: 278862

Phát biểu nào sau đây không đúng?. Trong mạch điện xoay chiều có dung kháng và cảm kháng bằng nhau thì 

 • A. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở đạt cực đại 
 • B. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm và tụ điện bằng nhau
 • C. Tổng trở của mạch lớn nhất 
 • D. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm đạt cực đại
Câu 5
Mã câu hỏi: 278863

Khi tần số dòng điện qua mạch chỉ chứa cuộn thuần cảm tăng lên 4 lần thì cảm kháng của mạch 

 • A. Giảm 2 lần       
 • B. Tăng 2 lần     
 • C. Tăng 4 lần         
 • D.  Giảm 4 lần
Câu 6
Mã câu hỏi: 278864

Đối với đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có điện trở thuần, 

 • A. Hệ số công suất của đoạn mạch bằng 0 
 • B. Pha của cường độ dòng điện luôn bằng 0
 • C. Cường độ dòng diện hiệu dụng phụ thuộc vào tần số của điện áp 
 • D. Cường độ dòng điện và điện áp tức thời biến thiên đồng pha
Câu 7
Mã câu hỏi: 278865

Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC điện áp xoay chiều U thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch là 0,5A.Điện trở của mạch là 80Ω. Công suất mạch điện tiêu thụ là: 

 • A. 80W                   
 • B. 20W         
 • C. 60W                
 • D. 40W
Câu 8
Mã câu hỏi: 278866

Hệ số công suất của đoạn mạch điện xoay chiều là 

 • A. cosj               
 • B.  tanj   
 • C. sinj                     
 • D. cotanj
Câu 9
Mã câu hỏi: 278867

Đặt  điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U=50V vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp cuộn cảm thuần L. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu R là 30 V. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm bằng 

 • A. 30V               
 • B.  10V           
 • C.  20V             
 • D. 40V
Câu 10
Mã câu hỏi: 278868

Đặt vào hai đầu một tụ điện một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi, nếu cho tần số tăng dần thì dung kháng của tụ điện sẽ 

 • A.  Tăng dần           
 • B. Không đổi 
 • C. Giảm dần   
 • D. Luôn tăng
Câu 11
Mã câu hỏi: 278869

Để khảo sát giao thoa sóng cơ , người ta bố trí trên mặt nước nằm ngang hai nguồn kết hợp A và B.Hai nguồn này dao động điều hòa theo phương thẳng đứng, cùng pha. Xem biên độ sóng không thay đổi trong quá trình truyền sóng. Các điểm thuộc mặt nước và nằm trên đường trung trực của đoạn AB sẽ 

 • A. Dao động với biên độ bằng nửa biên độ cực đại 
 • B. Dao động với biên độ cực tiểu
 • C.  Không dao động 
 • D. Dao động với biên độ cực đại
Câu 12
Mã câu hỏi: 278870

Để khảo sát giao thoa sóng cơ , người ta bố trí trên mặt nước nằm ngang hai nguồn kết hợp A và B.Hai nguồn này dao động điều hòa theo phương thẳng đứng, cùng pha. Xem biên độ sóng không thay đổi trong quá trình truyền sóng. Các điểm thuộc mặt nước và nằm trên đường trung trực của đoạn AB sẽ 

 • A. Dao động với biên độ bằng nửa biên độ cực đại 
 • B. Dao động với biên độ cực tiểu
 • C.  Không dao động 
 • D. Dao động với biên độ cực đại
Câu 13
Mã câu hỏi: 278871

Để khảo sát giao thoa sóng cơ , người ta bố trí trên mặt nước nằm ngang hai nguồn kết hợp A và B.Hai nguồn này dao động điều hòa theo phương thẳng đứng, cùng pha. Xem biên độ sóng không thay đổi trong quá trình truyền sóng. Các điểm thuộc mặt nước và nằm trên đường trung trực của đoạn AB sẽ 

 • A. Dao động với biên độ bằng nửa biên độ cực đại 
 • B. Dao động với biên độ cực tiểu
 • C.  Không dao động 
 • D. Dao động với biên độ cực đại
Câu 14
Mã câu hỏi: 278872

Giao thoa sóng là hiện tượng 

 • A. Hai sóng kết hợp khi gặp nhau, tại những điểm xác định luôn luôn hoặc tăng cường hoặc giảm bớt lẫn nhau 
 • B. Hai sóng khi gặp nhau trong một vùng xác định làm tăng cường độ sóng của nhau
 • C. Cộng hưởng của hai sóng kết hợp truyền trong một môi trường 
 • D. Giao nhau của hai sóng trong một môi trường khi chúng gặp nhau
Câu 15
Mã câu hỏi: 278873

Giao thoa sóng là hiện tượng 

 • A. Hai sóng kết hợp khi gặp nhau, tại những điểm xác định luôn luôn hoặc tăng cường hoặc giảm bớt lẫn nhau 
 • B. Hai sóng khi gặp nhau trong một vùng xác định làm tăng cường độ sóng của nhau
 • C. Cộng hưởng của hai sóng kết hợp truyền trong một môi trường 
 • D. Giao nhau của hai sóng trong một môi trường khi chúng gặp nhau
Câu 16
Mã câu hỏi: 278874

Trong một đoạn mạch điện xoay chiều, hệ số công suất bằng 1 khi đoạn mạch 

 • A. Không có cuộn cảm thuần 
 • B. Không có điện trở thuần
 • C. Chỉ có điện trở thuần hoặc có sự cộng hưởng điện. 
 • D.  Không có tụ điện
Câu 17
Mã câu hỏi: 278875

Trong một đoạn mạch điện xoay chiều, hệ số công suất bằng 1 khi đoạn mạch 

 • A. Không có cuộn cảm thuần 
 • B. Không có điện trở thuần
 • C. Chỉ có điện trở thuần hoặc có sự cộng hưởng điện. 
 • D.  Không có tụ điện
Câu 18
Mã câu hỏi: 278876

Cho một đoạn mạch điện xoay chiều gồm R=30Ω, cuộn dây thuần cảm có ZL=30Ω, tụ điện có ZC=70Ω mắc nối tiếp. Hệ số công suất của đoạn mạch bằng 

 • A. 0,8                    
 • B. 0,75       
 • C. 1,0                         
 • D.  0,6
Câu 19
Mã câu hỏi: 278877

Cho một đoạn mạch điện xoay chiều gồm R=30Ω, cuộn dây thuần cảm có ZL=30Ω, tụ điện có ZC=70Ω mắc nối tiếp. Hệ số công suất của đoạn mạch bằng 

 • A. 0,8                    
 • B. 0,75       
 • C. 1,0                         
 • D.  0,6
Câu 20
Mã câu hỏi: 278878

Sóng cơ nếu là sóng ngang thìtruyền được trong các chất 

 • A. Chân không    
 • B. lỏng    
 • C. khí          
 • D. Rắn
Câu 21
Mã câu hỏi: 278879

Nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều dựa trên hiện tượng 

 • A. Quang điện                                          
 • B. Tạo ra từ trường quay
 • C. Tự cảm                           
 • D. Cảm ứng điện từ
Câu 22
Mã câu hỏi: 278880

Dòng điện có dạng i=cos100πt (A) chạy qua cuộn dây có điện trở thuần 10Ω và hệ số tự cảm L. Công suất tiêu thụ trên cuộn dây là 

 • A. 5W                  
 • B.  10W      
 • C. 9W        
 • D.  7W
Câu 23
Mã câu hỏi: 278881

Dòng điện có dạng i=cos100πt (A) chạy qua cuộn dây có điện trở thuần 10Ω và hệ số tự cảm L. Công suất tiêu thụ trên cuộn dây là 

 • A. 5W                  
 • B.  10W      
 • C. 9W        
 • D.  7W
Câu 24
Mã câu hỏi: 278882

Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều u = 141cos(100πt) V. Đoạn mạch chỉ có cuộn dây có hệ số tự cảm L=2/π H và điện trở r=50Ω (tương đương đoạn mạch có cuộn dây thuần cảm nối tiếp điện trở thuần). Cường độ dòng điện cực đại qua đoạn mạch là 

 • A.  0,6A          
 • B. 0,7 A 
 • C. 0,5 A               
 • D. 1A
Câu 25
Mã câu hỏi: 278883

Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều u = 141cos(100πt) V. Đoạn mạch chỉ có cuộn dây có hệ số tự cảm L=2/π H và điện trở r=50Ω (tương đương đoạn mạch có cuộn dây thuần cảm nối tiếp điện trở thuần). Cường độ dòng điện cực đại qua đoạn mạch là 

 • A.  0,6A          
 • B. 0,7 A 
 • C. 0,5 A               
 • D. 1A
Câu 26
Mã câu hỏi: 278884

Phát biểu nào sau đây không đúng? Khi trong mạch có hiện tượng cộng hưởng điện thì 

 • A. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch nhỏ nhất 
 • B. Công suất tiêu thụ của mạch lớn nhất
 • C.  Điện áp và dòng điện cùng pha 
 • D. Hệ số công suất của mạch lớn nhất
Câu 27
Mã câu hỏi: 278885

Phát biểu nào sau đây không đúng? Khi trong mạch có hiện tượng cộng hưởng điện thì 

 • A. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch nhỏ nhất 
 • B. Công suất tiêu thụ của mạch lớn nhất
 • C.  Điện áp và dòng điện cùng pha 
 • D. Hệ số công suất của mạch lớn nhất
Câu 28
Mã câu hỏi: 278886

Đoạn mạch RLC gồm điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu các phần tử trên lần lượt là 30V, 90V,50V. Hệ số công suất của đoạn mạch là 

 • A. 0,6                 
 • B. 0,5   
 • C. 0.8         
 • D. 0,71
Câu 29
Mã câu hỏi: 278887

Đoạn mạch RLC gồm điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu các phần tử trên lần lượt là 30V, 90V,50V. Hệ số công suất của đoạn mạch là 

 • A. 0,6                 
 • B. 0,5   
 • C. 0.8         
 • D. 0,71
Câu 30
Mã câu hỏi: 278888

Dấu hiệu cho biết trong đoạn mạch điện xoay chiều RLC có cộng hưởng điện là 

 • A. ZL = ZC   
 • B. Z= R    
 • C. ZC  = R                    
 • D. Tổng trở mạch lớn nhất.
Câu 31
Mã câu hỏi: 278889

Dấu hiệu cho biết trong đoạn mạch điện xoay chiều RLC có cộng hưởng điện là 

 • A. ZL = ZC   
 • B. Z= R    
 • C. ZC  = R                    
 • D. Tổng trở mạch lớn nhất.
Câu 32
Mã câu hỏi: 278890

Điện áp hiệu dụng  100V, tần số 50Hz của dòng điện xoay chiều  đặt vào hai đầu đoạn mạch điện có điện trở  50Ω, tụ điện có điện dung 10-4/π F và cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm 1/π H. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở là 

 • A. 150V         
 • B. 200V      
 • C. 100V                    
 • D.  50V
Câu 33
Mã câu hỏi: 278891

Tốc độ truyền sóng cơ phụ thuộc vào 

 • A. Bản chất và nhiệt độ của môi trường 
 • B. Bản chất của môi trường và cường độ sóng
 • C. Cường độ và tần số của sóng 
 • D. Cường độ của sóng và nhiệt độ môi trường
Câu 34
Mã câu hỏi: 278892

Tốc độ truyền sóng cơ phụ thuộc vào 

 • A. Bản chất và nhiệt độ của môi trường 
 • B. Bản chất của môi trường và cường độ sóng
 • C. Cường độ và tần số của sóng 
 • D. Cường độ của sóng và nhiệt độ môi trường
Câu 35
Mã câu hỏi: 278893

Sóng dọc không truyền được trong 

 • A. Chân không                             
 • B. Kim loại
 • C. Không khí    
 • D. Nước
Câu 36
Mã câu hỏi: 278894

Sóng dọc không truyền được trong 

 • A. Chân không                             
 • B. Kim loại
 • C. Không khí    
 • D. Nước
Câu 37
Mã câu hỏi: 278895

Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC điện áp xoay chiều u = U0cos(100πt) V. Tụ điện có điện dung C=10-3/π F. Để dòng điện cùng pha với điện áp đặt vào đoạn mạch thì giá trị của L là 

 • A. 1/10π H                    
 • B. 1/π H             
 • C. 10-2/π H              
 • D. 10/π H
Câu 38
Mã câu hỏi: 278896

Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm 

 • A. trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó ngược pha. 
 • B.  trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó cùng pha.
 • C. gần nhau nhất mà dao động tại hai điểm đó cùng pha. 
 • D. gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó cùng pha.
Câu 39
Mã câu hỏi: 278897

Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm 

 • A. trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó ngược pha. 
 • B.  trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó cùng pha.
 • C. gần nhau nhất mà dao động tại hai điểm đó cùng pha. 
 • D. gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó cùng pha.
Câu 40
Mã câu hỏi: 278898

Một đoạn mạch điện xoay chiều 220V-60Hz chỉ có cuộn dây ( có L=1/π H và điện trở r = 10Ω) . Hệ số công suất của mạch là 

 • A. 0,2            
 • B. 0,6                
 • C. 1.96                                               
 • D.  0,08

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ