Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi HK1 môn Tin học 8 năm 2018 - 2019 Trường THCS Phong Hòa

15/04/2022 - Lượt xem: 17
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (10 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 52045

Máy tính có thể có thể hiểu trực tiếp ngôn ngữ nào trong các ngôn ngữ dưới đây ?

 • A. Ngôn ngữ tự nhiên,   
 • B. Ngôn ngữ lập trình,
 • C. Ngôn ngữ máy,  
 • D. Tất cả các ngôn ngữ trên.
Câu 2
Mã câu hỏi: 52046

Để chạy chương trình ta dùng tổ hợp phím:

 • A. Alt + F9        
 • B. Alt + F5    
 • C. Ctrl + F9     
 • D. Ctrl + F5
Câu 3
Mã câu hỏi: 52047

Tên nào là tên hợp lệ trong Pascal?

 • A. begin;      
 • B. tamgiac;   
 • C. 0abc;  
 • D. KT 45phut;
Câu 4
Mã câu hỏi: 52048

Để nhập dữ liệu ta dùng lệnh:

 • A. Clrscr;      
 • B. Readln(x);           
 • C. X:= ‘dulieu’;     
 • D. Write(‘Nhap du lieu’);
Câu 5
Mã câu hỏi: 52049

Trong pascal, khai báo nào sau đây là đúng ?

 • A. Var tbinh: real;   
 • B. Var X: = 100;    
 • C. Var Hoten: integer;     
 • D. Var R=15;
Câu 6
Mã câu hỏi: 52050

Trong pascal, từ khoá nào sau đây viết sai ?

 • A. Pro_gram       
 • B. Uses       
 • C. Begin          
 • D. End.
Câu 7
Mã câu hỏi: 52051

Chọn đáp án đúng?

 • A. 24 div 10 = 4  
 • B. 58  div 20 = 2     
 • C. 16 mod  5 = 3   
 • D. 19 mod 6 = 3
Câu 8
Mã câu hỏi: 52052

Xâu kí tự “ lop7A” có tên kiểu dữ liệu là gì?

 • A. String    
 • B. Integer  
 • C. Real     
 • D. Char
Câu 9
Mã câu hỏi: 52053

Hãy viết các biểu thức toán học sau đây trong ngôn ngữ lập trình Pascal:

a,  2x2+1;                               

b,  \(\frac{{x + y}}{{x - y}}\)

Câu 10
Mã câu hỏi: 52054

Viết chương trình đưa ra thông báo trên màn hình. Mỗi thông báo nằm trên một dòng.

PHONG GIAO DUC VA DAO TAO PHONG ĐIỀN

TRUONG THCS PHONG HOA

TEN EM LA:……………………

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ