Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề kiểm tra HK1 môn Tin học 8 năm 2018 Trường THCS Trưng Vương

15/04/2022 - Lượt xem: 24
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (17 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 52055

Xác định bài toán là:

 • A. Viết thuật toán của bài toán 
 • B. Tìm INPUT và OUTPUT
 • C. Viết chương trình
 • D. Tất cả đều sai
Câu 2
Mã câu hỏi: 52056

Quá trình giải toán trên máy tính gồm các bước:

 • A. Xác định bài toán 
 • B. Mô tả thuật toán và viết chương trình 
 • C. Xác định bài toán và viết chương trìn
 • D. Câu a và b đúng.
Câu 3
Mã câu hỏi: 52057

Các kiểu dữ liệu nào sau đây không phải là kiểu dữ liệu trong ngôn ngữ lập trình Pascal:

 • A. Chuỗi
 • B. Kí tự
 • C. Số nguyên
 • D. Hằng
Câu 4
Mã câu hỏi: 52058

Câu lệnh sau cho kết quả là gì? Write(‘5’,+,’6’)

 • A. 5 + 6
 • B. 11
 • C. ‘5’+’6’
 • D. Thông báo lỗi
Câu 5
Mã câu hỏi: 52059

Câu lệnh Readln; mang ý nghĩa gì?

 • A. Nhập giá trị cho biến
 • B. Xuất giá trị của biến
 • C. Tạm dừng chương trình để xem kết quả
 • D. Câu lệnh thiếu.
Câu 6
Mã câu hỏi: 52060

Tổ hợp phím CTRL + F9 có chức năng gì?

 • A. Xem màn hình kết quả
 • B. Chạy chương trình
 • C. Thóat khỏi Pascal
 • D. Dịch chương trình.
Câu 7
Mã câu hỏi: 52061

Khai báo sau có ý nghĩa gì?

Var   a: integer; b: Char;

 • A. Biến a thuộc kiểu dữ liệu số thực và biến b thuộc kiểu dữ liệu kí tự
 • B. Biến a thuộc kiểu dữ liệu số nguyên và biến b thuộc kiểu dữ liệu xâu 
 • C. Biến a thuộc kiểu dữ liệu số nguyên và biến b thuộc kiểu dữ liệu kí tự 
 • D. Các câu trên đều sai.
Câu 8
Mã câu hỏi: 52062

Câu lệnh: a:=a+1; có ý nghĩa gì?

 • A. Gán giá trị biến a cho a rồi cộng thêm 1 đơn vị
 • B. Giá trị a cộng thêm 1 đơn vị rồi gán cho biến a
 • C. Câu a và b sai
 • D. Câu a và b đúng.
Câu 9
Mã câu hỏi: 52063

Sau khi thực hiện đọan lệnh: Begin c:=a; a:=b; b:=c; End; Kết quả là gì?

 • A. Hoán đổi giá trị của hai biến a, c
 • B. Hoán đổi giá trị của hai biến a, c
 • C. Hoán đổi giá trị của hai biến b, c
 • D. Hoán đổi giá trị của hai biến b, c
Câu 10
Mã câu hỏi: 52064

Biến là gì?

 • A. Là đại lượng có giá trị không thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình
 • B. Là đại lượng có giá trị luôn thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình
 • C. Là đại lượng dùng để tính tốn
 • D. Là đại lượng dùng để khai báo tên chương 
Câu 11
Mã câu hỏi: 52065

Tìm một điểm sai trong đoạn khai báo sau:

Const   lythuongkiet :=2010;

 • A. Dư dấu bằng (=)
 • B. Dư dấu hai chấm (:)
 • C. Tên hằng không được quá 8 kí tự.
 • D. Từ khóa khai báo hằng sai.
Câu 12
Mã câu hỏi: 52066

Hãy chỉ ra tên chương trình đặt sai trong các tên dưới đây:

 • A. Program baitap1;
 • B. Program bai tap1;
 • C. Program 1_baitap1;
 • D. Câu b và c sai
Câu 13
Mã câu hỏi: 52067

Trong chương trình Turbo Pascal từ khoá dùng để khai báo tên chương trình là:

 • A. Uses
 • B. Begin
 • C. Program
 • D. End
Câu 14
Mã câu hỏi: 52068

Một thuật toán chỉ có thể giải được bao nhiêu bài toán:

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. nhiều
Câu 15
Mã câu hỏi: 52069

Cách khai báo hằng đúng là:

 • A. Const pi:=3,14 real;
 • B. Const pi: 3,14;
 • C. Const pi=3,14;
 • D. Const pi=3,14 real;
Câu 16
Mã câu hỏi: 52070

Cấu trúc rẽ nhánh có mấy dạng? Hãy viết biểu thức và vẽ sơ đồ các dạng cấu trúc rẽ nhánh. 

Câu 17
Mã câu hỏi: 52071

Viết chương trình nhập vào 1 số nguyên từ bàn phím, cho biết số nhập vào là số chẵn hay số lẻ (Dùng If ... Then ... Else

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ