Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi HK1 môn Tin học 7 năm 2021-2022 Trường THCS Ngô Quyền

15/04/2022 - Lượt xem: 9
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 33199

Hãy cho biết muốn lưu trang tính em thực hiện?

 • A. Chọn File -> Save -> gõ tên
 • B. Chọn View ->Save -> gõ tên
 • C. Chọn File -> Save as -> Gõ lại tên khác
 • D. Cả A, B, C đều đúng
Câu 2
Mã câu hỏi: 33200

Khi muốn nhập dữ liệu vào một ô ta thực hiện thao tác gì?

 • A. Nháy đúp chuột vào ô và nhập công thức
 • B. Nhập dữ liệu trên thanh công thức
 • C. Nháy chuột vào ô và nhập công thức
 • D. Tất cả đều đúng
Câu 3
Mã câu hỏi: 33201

Xác định đâu là kết quả của biểu thức Sum(6) - max(5)

 • A. 11
 • B. 1
 • C. -1
 • D. 5
Câu 4
Mã câu hỏi: 33202

Cho biết trong ô C1 có dữ liệu là 18, các ô D1, E1 không có dữ liệu, khi em nhập vào ô F1: =Average(C1:E1) tại ô F1 em sẽ được kết quả là.

 • A. 15
 • B. #VALUE
 • C. 6
 • D. Tất cả đều sai
Câu 5
Mã câu hỏi: 33203

Cho biết khi viết sai tên hàm trong tính toán, chương tình báo lỗi gì?

 • A. #VALUE
 • B. #NAME
 • C. #DIV/0!
 • D. #N/A
Câu 6
Mã câu hỏi: 33204

Hãy cho biết trên trang tính, dãy số thứ tự 1,2,3,…..được gọi là gì?

 • A. tên khối.
 • B. tên ô.
 • C. tên cột
 • D. tên hàng.
Câu 7
Mã câu hỏi: 33205

Chọn đáp án đúng: Trên trang tính, các ký tự chữ cái A,B,C,….được gọi là?

 • A.  tên hàng. 
 • B.  tên ô.
 • C. tên cột.
 • D. tên khối
Câu 8
Mã câu hỏi: 33206

 Trên trang tính, hãy cho biết sau khi gõ dữ liệu từ bàn phím xong, ta nhấn phím nào?

 • A. Enter
 • B. Shift
 • C. Alt
 • D. Capslock
Câu 9
Mã câu hỏi: 33207

Cho biết trên trang tính, khi muốn nhập dữ liệu vào ô tính, đầu tiên ta thực hiện thao tác gì?

 • A.  nháy chuột chọn hàng cần nhập. 
 • B. nháy chuột chọn cột cần nhập.
 • C.  nháy chuột chọn khối ô cần nhập. 
 • D.  nháy chuột chọn ô cần nhập.
Câu 10
Mã câu hỏi: 33208

Cho biết trong màn hình Excel, ngoài bảng chọn File và các dải lệnh giống Word thì màn hình Excel còn có những gì?

 • A. trang tính, thanh công thức. 
 • B. thanh công thức, các dải lệnh Formulas.
 • C. các dải lệnh Formulas và bảng chọn Data. 
 • D. trang tính, thanh công thức, các dải lệnh Formulas và bảng chọn Data.
Câu 11
Mã câu hỏi: 33209

Xét trong chương trình bảng tính, khi mở một bảng tính mới thường có gì?

 • A. hai trang tính trống. 
 • B. một trang tính trống.
 • C. ba trang tính trống. 
 • D. bốn trang tính trống.
Câu 12
Mã câu hỏi: 33210

Hãy xác định đâu là các thành phần chính trên trang tính?

 • A. Hộp tên, Khối, các ô tính. 
 • B. Hộp tên, Khối, các hàng.
 • C. Hộp tên, thanh công thức, các cột. 
 • D.  Hộp tên, Khối, Thanh công thức.
Câu 13
Mã câu hỏi: 33211

Giả sử trên trang tính, hộp tên hiển thị D6 cho ta biết?

 • A. địa chỉ của ô tại cột 6 hàng  
 • B. địa chỉ của ô tại cột D hàng 6.
 • C. địa chỉ của ô tại hàng D đến hàng 6. 
 • D. địa chỉ của ô từ cột D đến cột 6.
Câu 14
Mã câu hỏi: 33212

Cho biết trên trang tính, một nhóm các ô liền kề nhau tạo thành hình chữ nhật gọi là gì?

 • A.  ô liên kết. 
 • B.  các ô cùng hàng.
 • C. khối ô. 
 • D. các ô cùng cột.
Câu 15
Mã câu hỏi: 33213

Em hãy cho biết trong chương trình bảng tính, người ta viết C3:D5 có nghĩa là gì?

 • A. các ô từ ô C1 đến ô C3. 
 • B. các ô từ ô D1 đến ô D5.
 • C. các ô từ hàng C3 đến hàng D5. 
 • D. các ô từ ô C3 đến ô D5.
Câu 16
Mã câu hỏi: 33214

Các lệnh nào được sử dụng trên trang tính, để sao chép hay di chuyển dữ liệu?

 • A. Copy hoặc Cut và Paste trong nhóm lệnh Clipboard trên dải lệnh Home. 
 • B. Copy hoặc Cut và Paste trong nhóm lệnh Cells trên dải lệnh Home.
 • C. Copy hoặc Cut và Paste trong nhóm lệnh Clipboard trên dải lệnh Insert. 
 • D. Copy hoặc Cut và Paste trong nhóm lệnh Cells trên dải lệnh Insert.
Câu 17
Mã câu hỏi: 33215

Xét trên trang tính, thao tác sao chép và di chuyển nội dung ô tính có mục đích gì?

 • A. khó thực hiện tính toán.
 • B.  tốn thời gian và công sức.
 • C. dể mất dữ liệu và khó thực hiện. 
 • D. giúp tiết kiệm thời gian và công sức.
Câu 18
Mã câu hỏi: 33216

Hãy cho biết trên trang tính, muốn xóa một cột trước cột E, ta thực hiện thao tác nào?

 • A. nháy chuột chọn cột D và chọn lệnh Insert/Cells/Home. 
 • B. nháy chuột chọn cột D và chọn lệnh Delete trong nhóm Cells trên dải lệnh Home.
 • C. nháy chuột chọn cột E và chọn lệnh Delete trong nhóm Cells trên dải lệnh Home. 
 • D. nháy chuột chọn cột E và chọn lệnh Insert trong nhóm Cells trên dải lệnh Home.
Câu 19
Mã câu hỏi: 33217

Khi muốn chèn thêm một cột trống trước cột E trên trang tính thì ta thực hiện?

 • A. nháy chuột chọn cột D và chọn lệnh Insert/Cells/Home. 
 • B. nháy chuột chọn cột D và chọn lệnh Deletetrong nhóm Cells trên dải lệnh Home.
 • C. nháy chuột chọn cột E và chọn lệnh Deletetrong nhóm Cells trên dải lệnh Home. 
 • D.  nháy chuột chọn cột E và chọn lệnh Insert trong nhóm Cells trên dải lệnh Home.
Câu 20
Mã câu hỏi: 33218

Khi muốn điều chỉnh độ cao của hàng vừa khít với dữ liệu trên trang tính thì tta thực hiện?

 • A. đưa chuột đến đường biên bên trái của tên hàng và nháy đúp chuột. 
 • B. đưa chuột đến đường biên bên phải của tên hàng và nháy đúp chuột.
 • C. đưa chuột đến đường biên bên dưới của tên hàng và nháy đúp chuột. 
 • D. đưa chuột đến đường biên bên trên của tên hàng và nháy đúp chuột.
Câu 21
Mã câu hỏi: 33219

Cho biết ở một ô tính có công thức sau: =((E5+F7)/C2)*A1 với E5 = 2, F7 = 8 , C2 = 2, A1 = 20 thì kết quả trong ô tính?

 • A. 10
 • B. 100
 • C. 120
 • D. 140
Câu 22
Mã câu hỏi: 33220

Giả sử cần tính tổng giá trị của các ô B2 và E4, tiếp sau đó nhân với giá trị trong ô C2. Cho biết công thức nào đúng?

 • A. =(E4+B2)*C2 
 • B. (E4+B2)*C2
 • C.  =C2(E4+B2) 
 • D. (E4+B2)C2
Câu 23
Mã câu hỏi: 33221

Cho biết khi gõ công thức vào một ô, kí tự đầu tiên phải là gì?

 • A. Ô đầu tiên tham chiếu tới 
 • B.  Dấu ngoặc đơn
 • C. Dấu nháy 
 • D. Dấu bằng
Câu 24
Mã câu hỏi: 33222

Xác định trong Excel, Các kí hiệu nào dùng để kí hiệu các phép toán?

 • A. + - . : 
 • B. + - * /
 • C. ^ / : x 
 • D. + - ^ \
Câu 25
Mã câu hỏi: 33223

Hãy sắp xếp theo đúng thứ tự các bước nhập công thức vào ô tính:

1. Nhấn Enter

2. Nhập công thức

3. Gõ dấu =

4. Chọn ô tính 

 • A. 4; 3; 2; 1 
 • B. 1; 3; 2; 4
 • C.  2; 4; 1; 3 
 • D. 3; 4; 2; 1
Câu 26
Mã câu hỏi: 33224

Cho biết trong Excel, giả sử một ô tính được nhập:

=SUM(1,2)+MAX(3,4)+MIN(5,6) Vậy kết quả của ô tính là bao nhiêu sau khi ấn phím Enter? 

 • A. 11
 • B. 12
 • C. 13
 • D. 14
Câu 27
Mã câu hỏi: 33225

Cho biết hàm =Sum(A5:A10) để thực hiện phép tính gì?

 • A. Tính tổng của ô A5 và ô A10
 • B. Tìm giá trị lớn nhất của ô A5 và ô A10
 • C. Tính tổng từ ô A5 đến ô A10 
 • D. Tìm giá trị nhỏ nhất từ ô A5 đến ô A10
Câu 28
Mã câu hỏi: 33226

Chọn đáp án đúng: Để tính giá trị trung bình của ô A1, B1, C1 dùng cách?

 • A. =Sum ( A1+B1+C1) 
 • B. =Average(A1,B1,C1)
 • C. =Average (A1,B1,C1) 
 • D. Cả A, B, C đều đúng
Câu 29
Mã câu hỏi: 33227

Hãy cho biết đâu là kết quả của hàm =Average(3,8,10) là?

 • A. 21
 • B. 7
 • C. 10
 • D. 3
Câu 30
Mã câu hỏi: 33228

Nếu cho khối A1:A5 lần lượt chứa các số 10, 7, 9, 27, 2 xác định kết quả phép tính nào đúng?

 • A. =MAX(A1,B5,15) cho kết quả là 15
 • B. =MAX(A1:B5, 15) cho kết quả là 27
 • C. =MAX(A1:B5) cho kết quả là 27 
 • D. Tất cả đều đúng.
Câu 31
Mã câu hỏi: 33229

Cho biết trong các công thức tính tổng sau công thức nào viết đúng?

 • A. =Sum(A1;A2;A3;A4)
 • B. =SUM(A1,A2,A3,A4)
 • C. =Sum(A1;A4)
 • D. =Sum(A1-A4)
Câu 32
Mã câu hỏi: 33230

Trong bảng tính hãy cho biết thanh công thức dùng để làm gì?

 • A. Hiển thị nội dung ô tính được chọn
 • B. Nhập dữ liệu cho ô tính được chọn
 • C. Hiển thị công thức trong ô tính được chọn
 • D. Cả 3 ý trên.
Câu 33
Mã câu hỏi: 33231

Hộp tên trong bảng tính cho biết thông tin gì?

 • A. Tên của cột
 • B. Tên của hàng
 • C. Địa chỉ ô tính được chọn
 • D. Cả A, B, C sai
Câu 34
Mã câu hỏi: 33232

Hãy cho biết ô tính C3 có công thức =A3+B3. Nếu em sao chép ô C3 sang ô C5 thì ở ô C5 sẽ là?

 • A. A3+B3
 • B. A5+B5
 • C. C6+D3
 • D. B3+A3
Câu 35
Mã câu hỏi: 33233

Muốn tính tổng giá trị trong các ô C1 và C2, sau đó chia cho giá trị trong Ô B3 . Công thức nào đúng?

 • A. = (C1+C2)/B3
 • B. =C1+C2\B3 
 • C. =  (C1 + C2 )\B3
 • D. (C1+C2)/B3
Câu 36
Mã câu hỏi: 33234

Để tính tổng giá trị trong các ô E3 và F7, sau đó nhân với 10% ta thực hiện bằng công thức?

 • A. (E3+F7)10%
 • B. (E3+F7)*10% 
 • C. = (E3+F7)*10%
 • D. = (E3+F7)10%
Câu 37
Mã câu hỏi: 33235

Cho biết trong ô D3 chứa công thức =B3+C3. Ta thực hiện sao chép nội dung công thức trong ô D3 sang ô D4 thì kết quả của ô D4 sẽ là?

 • A. = B4+D4
 • B. = B3+C3
 • C. =B3+D3
 • D. = B4+C4
Câu 38
Mã câu hỏi: 33236

Chọn đáp án đúng: Đâu là địa chỉ của khối ô?

 • A. B1:E4
 • B. A2-C4
 • C. A1,E4
 • D. B1;E4
Câu 39
Mã câu hỏi: 33237

Cho biết chương trình bảng tính là phần mềm được thiết kế để giúp em?

 • A. Soạn thảo văn bản.
 • B. Xem dữ liệu.
 • C. Luyện tập gõ phím
 • D. So sánh, sắp xếp, tính toán.
Câu 40
Mã câu hỏi: 33238

Trong các phần mềm có tên sau, cho biết đâu là phần mềm bảng tính?

 • A. MicroSoft Word
 • B. MicroSoft PowerPoint
 • C. MicroSoft Excel 
 • D. MicroSoft Access

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ