Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi HK1 môn Tin học 7 năm 2021-2022 Trường THCS Lý Thường Kiệt

15/04/2022 - Lượt xem: 11
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 33239

Cho biết trong các phần mềm có tên sau, phần mềm nào là phần mềm bảng tính?

 • A. MicroSoft Word
 • B. MicroSoft Excel
 • C. MicroSoft Pain
 • D. MicroSoft Access
Câu 2
Mã câu hỏi: 33240

Cho biết khi muốn chèn thêm hàng em thực hiện các thao tác nào sau đây?

 • A. Click trái tại hàng chọn Insert
 • B. Click phải tại hàng chọn Delete
 • C. Click phải tại hàng chọn Insert
 • D. Click phải tại hàng chọn Format Cells
Câu 3
Mã câu hỏi: 33241

Cho biết trên trang tính, dãy số thứ tự 1,2,3,…..được gọi là gì?

 • A. tên khối
 • B.  tên ô.
 • C.  tên cột.
 • D.  tên hàng.
Câu 4
Mã câu hỏi: 33242

Em hãy cho biết trên trang tính, các ký tự chữ cái A,B,C,….gọi là?

 • A.  tên hàng. 
 • B.  tên ô.
 • C. tên cột.   
 • D. tên khối
Câu 5
Mã câu hỏi: 33243

Sau khi gõ dữ liệu từ bàn phím xong ở trên trang tính,  ta nhấn phím gì?

 • A. Enter
 • B. Shift
 • C. Alt
 • D. Capslock
Câu 6
Mã câu hỏi: 33244

Để chọn cột C ở trên trang tính ta thực hiện thao tác nào nhanh nhất? 

 • A. nháy chuột lên ô C1 và kéo đến hết cột  
 • B. nháy chuột cột B và kéo qua cột
 • C. nháy chuột lên tên hàng  
 • D.  nháy chuột tên cột
Câu 7
Mã câu hỏi: 33245

Hãy cho biết itrong chương trình bảng tính, các kiểu dữ liệu cơ bản gồm?

 • A.  kiểu số. 
 • B. kiểu ngày.
 • C. kiểu thời trang. 
 • D. kiểu số và kiểu kí tự.
Câu 8
Mã câu hỏi: 33246

Em hãy cho biết dựa theo chương trình bảng tính, thanh công thức cho biết gì?

 • A. địa chỉ của ô được chọn. 
 • B.  khối ô được chọn.
 • C. hàng hoặc cột được chọn. 
 • D. dữ liệu hoặc công thức của ô được chọn.
Câu 9
Mã câu hỏi: 33247

Em hãy cho biết trong chương trình bảng tính, khối ô A3:C4 là gồm các ô nào?

 • A. A3 và C4. 
 • B. A3,A4, C3 và C4.
 • C. A3,A4,B3,B4,C3 và C4. 
 • D. A3 và A4, C3, C4.
Câu 10
Mã câu hỏi: 33248

Ta nhấn phím nào để kết thúc việc nhập công thức?

 • A. Nhấn Enter 
 • B. Nháy chuột vào nút
 • C. Cả A và B đều đúng 
 • D. Cả A và B đều sai
Câu 11
Mã câu hỏi: 33249

Đâu là công thức nào toán học đúng cho phép tính để tính biểu thức (9+7)/2?

 • A. (7 + 9)/2 
 • B. = (7 + 9):2
 • C. = (7 +9 )/2 
 • D.  = 9+7/2
Câu 12
Mã câu hỏi: 33250

Xác điịnh phép tính đúng trong chương trình bảng tính?

Cho phép tính sau: (25+7) : (56−25)× ( 8 : 3) :2+64 ×3%

 • A. =(25+7)/(56-25)x(8/3)/2+6^4x3% 
 • B. =(25+7)/(56-2^5)x(8/3):2+6^4x3%
 • C.  =(25+7)/(56-2^5)*(8/3)/2+6^4* 3% 
 • D. =(25+7)/(56-2/5)x(8/3)/2+6^4x3%
Câu 13
Mã câu hỏi: 33251

Làm thế nào để kích hoạt ô D200 nằm ngoài phạm vi màn hình, ngoài cách dùng chuột và thanh cuốn?

 • A. gõ địa chỉ vào thanh công thức
 • B. gõ địa chỉ D200 vào ô hộp tên
 • C. nháy chuột tại nút tên cột D
 • D. nháy chuột tại nút tên hàng 200
Câu 14
Mã câu hỏi: 33252

Khi thông tin được lưu dưới dạng bảng có ưu điểm gì?

 • A. Tính toán nhanh chóng
 • B. Dễ theo dõi, tính toán nhanh chóng
 • C. Dễ sắp xếp
 • D. Dễ sắp xếp, dễ theo dõi, tính toán nhanh chóng
Câu 15
Mã câu hỏi: 33253

Khi muốn sao chép nội dung trên ô tính ta dùng tổ hợp phím nào?

 • A. Ctrl + X
 • B. Ctrl + V
 • C. Ctrl + C
 • D. Ctrl + P
Câu 16
Mã câu hỏi: 33254

Cho biết hàm Average là hàm dùng để làm gì?

 • A. hàm làm tròn số nguyên
 • B. là hàm tính tổng
 • C. là hàm xác định giá trị nhỏ nhất
 • D. là hàm tính trung bình cộng
Câu 17
Mã câu hỏi: 33255

Hàm Sum được dùng để làm gì?

 • A. là hàm tính tổng
 • B. là hàm xác định giá trị nhỏ nhất
 • C. là hàm tính trung bình cộng
 • D. hàm làm tròn số nguyên
Câu 18
Mã câu hỏi: 33256

Cho biết hàm nào được dùng để xác định giá trị nhỏ nhất?

 • A. Average
 • B. MIN
 • C. MAX
 • D. SUM 
Câu 19
Mã câu hỏi: 33257

Cho biết hàm MAX được dùng để làm gì trong chương trình bảng tính?

 • A. là hàm xác định giá trị nhỏ nhất
 • B.  là hàm xác định giá trị lớn nhất
 • C. là hàm tính trung bình cộng
 • D. là hàm tính tổng
Câu 20
Mã câu hỏi: 33258

Xác định địa chỉ ô E7 nằm ở vị trí nào?

 • A. cột 7, dòng E
 • B. cột E, dòng 7
 • C. dòng E, dòng 7
 • D. cột E, cột 3
Câu 21
Mã câu hỏi: 33259

Hãy cho biết có bao nhieu sheet khi mở bảng tính mới?

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4
Câu 22
Mã câu hỏi: 33260

Cho biết trong các công thức sau, công thức nào đúng?

 • A. =Max(“a1: a5”)
 • B. =Max(a1:a5)
 • C. =Max(“a1,a5”)
 • D. =Max(‘a1:a5’)
Câu 23
Mã câu hỏi: 33261

Hãy cho biết khi một trong các ô tính có các kí hiệu #####, điều đó có nghĩa là gì?

 • A. Dòng chứa ô đó có độ cao thấp nên không hiển thị hết chữ số
 • B. Công thức nhập sai
 • C. Ô tính đó có độ rộng hẹp nên không hiển thị hết chữ số
 • D. Nhập sai dữ liệu.
Câu 24
Mã câu hỏi: 33262

Trong chương trình bản tính khi nhập công thức, dấu gì được nhập đầu tiên?

 • A. Dấu hai chấm
 • B. Dấu ngoặc đơn
 • C. Dấu nháy
 • D. Dấu bằng
Câu 25
Mã câu hỏi: 33263

Dải lệnh nào dùng để thực hiện các phép tính với các số và xử lí dữ liệu?

 • A. home
 • B. formulas
 • C. data
 • D. formulas và data
Câu 26
Mã câu hỏi: 33264

Khi muốn lưu trang tính em thực hiện?

 • A. Chọn File -> Save -> gõ tên
 • B. Chọn View ->Save -> gõ tên
 • C. Chọn File -> Save as -> Gõ lại tên khác
 • D. Cả A, B, C đều đúng
Câu 27
Mã câu hỏi: 33265

Làm thế nào để nhập dữ liệu vào một ô?

 • A. Nháy đúp chuột vào ô và nhập công thức
 • B. Nhập dữ liệu trên thanh công thức
 • C. Nháy chuột vào ô và nhập công thức
 • D. Tất cả đều đúng
Câu 28
Mã câu hỏi: 33266

Xác định kết quả nào sau đây là của biểu thức Sum(6) - max(5)

 • A. 11
 • B. 1
 • C. -1
 • D. Tất cả sai
Câu 29
Mã câu hỏi: 33267

Cho ô C1 có dữ liệu là 18, các ô D1, E1 không có dữ liệu, khi em nhập vào ô F1: =Average(C1:E1) trại ô F1 em sẽ được kết quả là.

 • A. 30
 • B. #VALUE
 • C. 6
 • D. Tất cả đều sai
Câu 30
Mã câu hỏi: 33268

Khi ta viết sai tên hàm trong tính toán, chương tình báo lỗi nào?

 • A. #VALUE
 • B. #NAME
 • C. #DIV/0!
 • D. #N/A
Câu 31
Mã câu hỏi: 33269

Căn cứ vào hộp tên cho biết thông tin gì?

 • A. Tên của cột
 • B. Tên của hàng
 • C. Địa chỉ ô tính được chọn
 • D. Cả A, B, C sai
Câu 32
Mã câu hỏi: 33270

Em hãy cho biết thanh công thức dùng để làm gì?

 • A. Hiển thị nội dung ô tính được chọn
 • B. Nhập dữ liệu cho ô tính được chọn
 • C. Hiển thị công thức trong ô tính được chọn
 • D. Cả 3 ý trên.
Câu 33
Mã câu hỏi: 33271

Cho các công thức tính tổng sau công thức nào viết đúng?

 • A. =Sum(A1;A2;A3;A4)
 • B. =SUM(A1,A2,A3,A4)
 • C. =Sum(A1;A4)
 • D. =Sum(A1-A4)
Câu 34
Mã câu hỏi: 33272

Hãy cho biết để thay thế một từ hoặc dãy kí tự trong soạn thảo văn bản em sử dụng lệnh?

 • A. Editing
 • B. Replace
 • C. Home
 • D. Find
Câu 35
Mã câu hỏi: 33273

Dùng lệnh nào để chèn thêm hình ảnh vào văn bản trong nhóm lệnh IIIustrations của bảng chọn Insert?

 • A. Picture
 • B.  Shapes   
 • C. SmartArt 
 • D. Clip Art
Câu 36
Mã câu hỏi: 33274

Khi cần chèn thêm một hàng mới bên dưới hàng trong bảng phần mềm soạn thảo em sử dụng lệnh nào?

 • A. Insert Above
 • B. Insert Below 
 • C. Insert left 
 • D. Insert Right
Câu 37
Mã câu hỏi: 33275

Hãy cho biết trong Excel, giả sử một ô tính được nhập nội dung:

=SUM(1,2)+MAX(3,4)+MIN(5,6) Vậy kết quả của ô tính là bao nhiêu sau khi ấn phím Enter? 

 • A. 11
 • B. 12
 • C. 13
 • D. Đáp án khác
Câu 38
Mã câu hỏi: 33276

Hãy cho biết hàm =Sum(A5:A10) để thực hiện? 

 • A. Tính tổng của ô A5 và ô A10 
 • B. Tìm giá trị lớn nhất của ô A5 và ô A10
 • C. Tính tổng từ ô A5 đến ô A10 
 • D. Tìm giá trị nhỏ nhất từ ô A5 đến ô A10
Câu 39
Mã câu hỏi: 33277

Hãy cho biết khi tính giá trị trung bình của ô A1, B1, C1 các cách tính nào sau đâu là đúng: 

 • A. =Sum ( A1+B1+C1) 
 • B. =Average(A1,B1,C1)
 • C. =Average (A1,B1,C1) 
 • D. Cả A, B, C đều đúng
Câu 40
Mã câu hỏi: 33278

Đâu là kết quả của hàm =Average(3,8,10)?

 • A. 21
 • B. 7
 • C. 13
 • D. 12

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ