Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi HK1 môn Tin học 11 năm 2019 Trường THPT Nguyễn Thái Học

15/04/2022 - Lượt xem: 8
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (30 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 138906

Trong NNLT pascal, thủ tục Readln không có tham số thực hiện chức năng nào sau đây?

 • A. Chuyển con trỏ xuống đầu dòng tiếp theo.
 • B. Không chuyển con trỏ xuống đầu dòng tiếp theo.
 • C. Cho phép nhập dữ liệu từ bàn phím.
 • D. Tạm dừng chương trình để quan sát kết quả.
Câu 2
Mã câu hỏi: 138907

Chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau :

 • A. Phần thân chương trình có thể không chứa một câu lệnh nào.
 • B. Phần khai báo nhất thiết phải có.
 • C. Phần thân chương trình nhất thiết phải có.
 • D. Chương trình thường gồm hai phần : phần khai báo và phần thân.
Câu 3
Mã câu hỏi: 138908

Hãy cho biết những biểu diễn nào dưới đây không phải là biểu diễn hằng trong Pascal?

 • A. 4.07E-15           
 • B. ‘3.1416’               
 • C. 130
 • D. ‘THPTBUIDUCTAI
Câu 4
Mã câu hỏi: 138909

Tên nào không đúng trong ngôn ngữ Pascal?

 • A. _123abc
 • B. abc_123         
 • C. abc123
 • D. 123_abc
Câu 5
Mã câu hỏi: 138910

Trong NNLT Pascal, với cấu trúc rẽ nhánh IF <điều kiện>  THEN <câu lệnh 1> ELSE <câu lệnh 2>, câu lệnh 2 được thực hiện khi

 • A. biểu thức <điều kiện> đúng;
 • B. biểu thức <điều kiện> đúng và câu lệnh 1 thực hiện xong;
 • C. biểu thức <điều kiện> đúng;
 • D. biểu thức <điều kiện> sai;
Câu 6
Mã câu hỏi: 138911

Trong NNLT Pascal, cho chương trình sau:

Var x,y : real;

Begin         readln(x);

y := (x+2)*x – 5 ; 

writeln(‘gia tri cua y = ’, y);

End.

                   Nếu nhập x = 2 thì có những thông tin gì ở ngoài màn hình?

 • A. y = 3
 • B. gia tri y la:3
 • C. gia tri cua y=3
 • D. giá trị của y=3
Câu 7
Mã câu hỏi: 138912

Xác định giá trị của biểu thức:    S = (2535 div 100) + (150 mod 100) div 10

 • A. S = 28
 • B. S = 29
 • C. S = 30
 • D. S = 31
Câu 8
Mã câu hỏi: 138913

Xét chương trình sau?

       VAR A, B: INTEGER;

       BEGIN            A:=2019;

                   WRITE(‘NHAP B=’); READLN(B);

                   IF A<B THEN WRITE(‘XIN CHAO CAC BAN!’);

       END.

Nhập giá trị cho B bao nhiêu để khi chạy chương trình nhận được kết quả

                      ‘XIN CHAO CAC BAN!’?

 • A. 2017
 • B. 2018
 • C. 2019
 • D. 2020
Câu 9
Mã câu hỏi: 138914

Cho biểu thức dạng toán học sau: \(\frac{1}{4}\sqrt {{a^2} - {b^2}} \); hãy chọn dạng biểu diễn tương ứng trong Pascal:

 • A. 1/4 +  sqrt(a*a-b*b)
 • B. 1/4 -  sprt(a*a-b*b)
 • C. 1/4 -  sqrt(a*a-b*b
 • D. 1/4* sqrt(a*a-b*b)
Câu 10
Mã câu hỏi: 138915

Giả sử có khai báo biến như sau

Var  A,B,C: Integer;

 X,Y:Real;

Hãy cho biết tổng bộ nhớ cấp phát cho các biến bào nhiêu?

 • A. 15
 • B. 16
 • C. 17
 • D. 18
Câu 11
Mã câu hỏi: 138916

Chương trình dịch không có khả năng nào trong các khả năng sau ?

 • A. Thông báo lỗi câu lệnh
 • B. Thông báo lỗi cú pháp
 • C. Phát hiện được lỗi cú pháp
 • D. Phát hiện được lỗi ngữ nghĩa
Câu 12
Mã câu hỏi: 138917

Trong Pascal phép toán Div, Mod thuộc phép toán nào sau đây:

 • A. Phép toán số học với số thực
 • B. Phép toán số học với số nguyên
 • C. Phép toán Logic
 • D. Phép toán quan hệ
Câu 13
Mã câu hỏi: 138918

Biểu thức: sqr(sqrt(x+y)/x-sqr(x-y)/y) viết trong toán học sẽ là biểu thức nào dưới đây?

 • A. \({{(\frac{\sqrt{x+y}}{x}-\frac{{{(x-y)}^{2}}}{y})}^{2}}\)
 • B. \(\sqrt{\frac{x+y}{x}}-{{\left( \frac{x-y}{y} \right)}^{2}}\)
 • C. \(\frac{\sqrt{x+y}}{x}-{{\left( \frac{x-y}{y} \right)}^{2}}\)
 • D. \(\frac{{{(x+y)}^{2}}}{x}-\frac{\sqrt{x-y}}{y}\)
Câu 14
Mã câu hỏi: 138919

Với X có giá trị bằng bao nhiêu thì biểu thức

                 (5 <= X) and ((X <= 11) or (X<> 12))          có giá trị True?

 • A. X = 7
 • B. X = 4
 • C. X = 12
 • D. Giá trị X bất kỳ
Câu 15
Mã câu hỏi: 138920

Trong Pascal, các đoạn chú thích được đặt giữa cặp dấu nào ?

 • A. {   ……  }
 • B. (  ……)
 • C. [   ……  ]
 • D. /*   ……   */
Câu 16
Mã câu hỏi: 138921

Thông dịch là:

 • A. Các đại lượng của Pascal
 • B. Dịch toàn bộ chương trình
 • C. Chạy chương trình
 • D. Dịch lần lượt từng câu lệnh và thực hiện ngay câu lệnh ấy
Câu 17
Mã câu hỏi: 138922

Trong 1 chương trình, biến M có thể nhận các giá trị: 10, 15, 20, 30, 40 và biến N có thể nhận các giá trị: 1.0 , 1.5, 2.0, 2.5 , 3.0. Khai báo nào trong các khai báo sau là đúng?

 • A. Var M,N :Byte;
 • B. Var M: Real; N: Word;
 • C. Var M, N: Longint;
 • D. Var M: Word;  N: Real;
Câu 18
Mã câu hỏi: 138923

Trong NNLT Pascal câu lệnh Write( ‘5 x 4 = ‘ , 5*4 ) ; viết gì ra màn hình là :

 • A. 5 x 4 = 5*4
 • B. 5 x 4 = 20
 • C. 20 = 20
 • D. 20 = 5 * 4
Câu 19
Mã câu hỏi: 138924

Cú pháp của thủ tục nhập dữ liệu vào từ bàn phím :

 • A. Write(<tênbiến 1>, <tên biến 2>,…, <tên biến n>);
 • B. Readln<tên biến 1>, <tên biến 2>,…, <tên biến n>;
 • C. Readln(<tên biến 1>, <tên biến 2>,…,<tên biến n>);
 • D. Readln(<tên hàng 1>, <tên hàng 2>,…,<tên hằng n>);
Câu 20
Mã câu hỏi: 138925

Xét chương trình sau:

       VAR A, B: INTEGER;

       BEGIN

                   A:=575; B:=678;

                   IF A<B THEN WRITE(1);

                   IF A=B THEN WRITE(0);

                   IF A>B THEN WRITE(2);

       END.

       Kết quả của chương trình trên là:

 • A. 0
 • B. 1
 • C. 102
 • D. 2
Câu 21
Mã câu hỏi: 138926

Để mô tả cấu trúc rẽ nhánh trong thuật toán, nhiều ngôn ngữ lập trình bậc cao dùng câu lệnh IF – THEN, sau IF là <điều kiện> . Điều kiện

 • A. biểu thức số học;
 • B. biểu thức quan hệ hoặc logic
 • C. một câu lệnh
 • D. biểu thức quan hệ
Câu 22
Mã câu hỏi: 138927

Trong NNLT khi gặp các đoạn chú thích thì chương trình dịch sẽ:

 • A. Dịch toàn bộ phần chú thích trong chương trình nguồn
 • B. Bỏ qua các đoạn chú thích
 • C. Thông báo lỗi
 • D. Dịch chương trình đích
Câu 23
Mã câu hỏi: 138928

Trong NNLT Pascal có các tên dưới dưới đây, Hãy cho biết tên nào là tên dành riêng ?

 • A. LONGINT
 • B. END
 • C. SQRT
 • D. ABS
Câu 24
Mã câu hỏi: 138929

Khai báo VAR  X,Y,R:Integer; F: REAL;  và đoạn chương trình

              IF X MOD Y = 0 THEN

                               Begin

                                      R := 1;

                                      X :=  X DIV Y;

                               End

              ELSE

                               Begin

                                      R := X MOD Y;

                                      Y := X DIV Y;

                               End;

Cho biết giá trị biến X, Y, R sau khi thực hiện đoạn chương trình ứng với X=25,Y=8?

 • A. X=25, Y=3, R=3       
 • B. X=25, Y=1, R=3       
 • C. X=25, Y=3, R=1
 • D. X=25, Y=4, R=1       
Câu 25
Mã câu hỏi: 138930

Phát biểu nào dưới đây là sai?

 • A. Trong biên dịch không có chương trình đích để lưu trữ và sử dụng lại khi cần.
 • B. Chương trình viết bằng ngôn ngữ lập trình bậc cao phải được chuyển đổi thành chương trình trên ngôn ngữ máy mới có thể thực hiện được;
 • C. Chương trình dịch có hai loại: thông dịch và biên dịch.
 • D. Chương trình có chức năng chuyển đổi chương trình được viết bằng ngôn ngữ lập trình bậc cao thành chương trình đích thực hiện được trên máy tính được gọi là chương trình dịch.
Câu 26
Mã câu hỏi: 138931

Cho đoạn chương trình sau:

                                  IF   a<>1 THEN   x:=9 div a    ELSE    x:= -2019;

                                  Write(‘ x= ‘, x + 1);

  Khi cho a = 1 thị đoạn chương trình trên sẽ in ra màn hình giá trị x bằng bao nhiêu?

 • A. x = 9
 • B. x = -2019
 • C. x = 2017
 • D. x = -2018
Câu 27
Mã câu hỏi: 138932

Giả sử có khai báo biến như sau

Var    x:Byte;

       y: real;

Câu lệnh gán nào sau đây sai?

 • A. x:= 45
 • B. y:= 45
 • C. y:= x
 • D. x:= y
Câu 28
Mã câu hỏi: 138933

Cho khai báo biến VAR  A , M , K , T :  INTEGER;  Khi thực hiện đoạn chương trình sau :

         A:= 1;  M:= 15;  T: = 5 ;  K: = 6;

IF  M  > 0 THEN  A := A+ 5   ELSE   A:= A - 5;  T: = T + M;

IF  A < 10 THEN  M : = M + K   ELSE   A := K + M;

Giá trị của A khi thực hiện xong đoạn chương trình này là:

 • A. 5
 • B. 6
 • C. 10
 • D. 15
Câu 29
Mã câu hỏi: 138934

Trong các từ sau, từ nào là từ khóa trong pascal?

 • A.  Writeln
 • B. Sqr   
 • C. Readln
 • D. Const
Câu 30
Mã câu hỏi: 138935

Hãy tìm lỗi sai trong đoạn chương trình Pascal sau:

Var   a:  integer                                                           {dòng 1}

Begin                                                                           {dòng 2}

 Write(‘Nhap a=’); readln(a);                                      {dòng 3}

 If  a mod 2=0 then write(‘a la so chan’);                   {dòng 4}

                                 else write(‘a la so le’);                {dòng 5}

readln                                                                           {dòng 6}

End                                                                              {dòng 7}

 • A. Dòng 1, 2, 4                  
 • B. Dòng 1, 4, 7          
 • C. Dòng 2, 3, 4           
 • D. Dòng 3, 4, 7                     

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ