Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi HK1 môn Lịch sử lớp 12 năm 2017-2018 - THPT Gia Nghĩa

08/07/2022 - Lượt xem: 7
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 259842

 Luận cương chính trị tháng 10- 1930 nặng về

 • A. đấu tranh giải phóng dân tộc. 
 • B. đấu tranh giai cấp và cách mạng ruộng đất.
 • C. đấu tranh giai cấp và bạo lực cách mạng.
 • D. đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp.
Câu 2
Mã câu hỏi: 259843

Chiến thắng nào sau đây buộc Pháp phải ngồi vào bàn đàm phám với ta tại Hội nghị Giơnevơ?

 • A. Chiến dịch Việt Bắc (1947).
 • B. Chiến dịch Biên Giới (1950).
 • C. Chiến dịch Điện Biên Phủ (1954).
 • D. chiến dịch Lai Châu ( 1953)
Câu 3
Mã câu hỏi: 259844

Đặc điểm cơ bản của  kinh tế Việt Nam trong những năm 1929-1933 là:

 • A. Có bước phát triển mới
 • B. khủng hoảng, suy thoái
 • C. cơ bản được phục hồi 
 • D. bị tàn phá nghiêm trọng
Câu 4
Mã câu hỏi: 259845

Tổ chức nào dưới đây được xem là tiền thân của Đảng cộng sản Việt Nam?

 • A. Việt Nam quốc dân đảng.
 • B. Tâm tâm xã.
 • C. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên
 • D. Nhóm “Cộng sản đoàn”.
Câu 5
Mã câu hỏi: 259846

Hội nghị BCH Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam  (10-1930) do đồng chí… chủ trì.

 • A. Nguyễn Ái Quốc
 • B. Lê Hồng Phong
 • C. Trần Phú
 • D. Nguyễn Văn Cừ
Câu 6
Mã câu hỏi: 259847

Xô viết Nghệ Tĩnh có hình thức tổ chức và hoạt động giống với

 • A. các Xô viết ở Nga trong Cách mạng tháng 10 -1917
 • B. công xã Pa ri
 • C. xô viết ở Nga trong cách mạng tháng 2-1917
 • D. chính quyền kiểu mới
Câu 7
Mã câu hỏi: 259848

Nội dung nào dưới đây không phải là ý nghĩa ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam 1930?

 • A. chấm dứt thời kì khủng hoảng về đường lối đấu tranh đúng đắn và giai cấp tiên tiến lãnh đạo cách mạng.
 • B. chứng tỏ cách mạng Việt Nam phát triển mạnh theo Cách mạng vô sản.
 • C. mở ra một bước ngoặt lịch sử vĩ đại của cách mạng Việt Nam.
 • D. làm cho cách mạng Việt Nam trở thành một bộ phận của cách mạng thế giới.
Câu 8
Mã câu hỏi: 259849

Cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên là:

 • A. báo “Người Cùng Khổ” 
 • B. báo “Thanh Niên”
 • C. tác phẩm “Bản án chế độ thực dân Pháp”.
 • D. tác phẩm "Đường Kách Mệnh"
Câu 9
Mã câu hỏi: 259850

Sự kiện nào dưới đây đã tạo nên cuộc khủng hoảng chính trị sâu sắc ở Đông Dương trong năm 1945?

 • A. Nhật đảo chính Pháp. 
 • B. Nhật nhảy vào Đông Dương.
 • C. Phát xít Đức đầu hàng Đồng minh.
 • D. Quân Pháp âm mưu phản công quân Nhật.
Câu 10
Mã câu hỏi: 259851

Thắng lợi nào dưới đây đã mở ra kỷ nguyên mới của dân tộc Việt Nam?

 • A. cao trào kháng Nhật cứu nước  (tháng 3 đến giữa 8-1945).
 • B. phong trào cách mạng 1930-1931.
 • C. phong trào dân chủ 1936-1939.
 • D. Cách mạng tháng Tám năm 1945.
Câu 11
Mã câu hỏi: 259852

Khởi nghĩa Yên Bái do tổ chức nào lãnh đạo?

 • A. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên
 • B. Đảng Tân Việt
 • C. Việt Nam Quốc Dân Đảng
 • D. Đảng Cộng sản Việt Nam
Câu 12
Mã câu hỏi: 259853

Đâu là ý nghĩa ra đời của ba tổ chức cộng sản năm 1929?

 • A. là điều kiện trực tiếp dẫn đến sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.
 • B. là xua thế khách quan của cuộc vận động giải phóng dân tộc.
 • C. chấm dứt thời kì khủng hoảng về đường lối đấu tranh của cách mạng Việt Nam.
 • D. là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam.
Câu 13
Mã câu hỏi: 259854

Thắng lợi quân sự nào của ta đã làm cho kế hoạch Nava bước đầu bị phá sản?

 • A. Chiến dịch Điện Biên Phủ (1954).
 • B. Cuộc tiến công chiến lược Đông – Xuân (1953-1954).
 • C. Chiến dịch Biên Giới thu – đông (1950).
 • D. Chiến dịch Việt Bắc thu – đông (1947).
Câu 14
Mã câu hỏi: 259855

Đâu không phải là việc làm của Xô viết Nghệ Tĩnh trong lĩnh vực kinh tế?

 • A. tu sữa cầu cống, đường giao thông
 • B. chia ruộng đất cho dân cày nghèo
 • C. xóa hoặc giảm nợ cho người nghèo
 • D. thực hiện các quyền tự do dân chủ cho nhân dân
Câu 15
Mã câu hỏi: 259856

Một trong những bài học kinh nghiệm mà Xô viết Nghệ Tĩnh để lại cho Đảng là:

 • A. xác định thời cơ và chớp thời cơ
 • B. thành lập mặt trận dân tộc thống nhất
 • C. chớp thời cơ nhanh chóng
 • D. giành và giữ chính quyền
Câu 16
Mã câu hỏi: 259857

Thắng lợi nào dưới đây đã đập tan hoàn toàn kế hoạch Nava của thực dân Pháp?

 • A. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 1954.
 • B. Cuộc tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953 – 1954.
 • C. Chiến thắng Bắc Tây Nguyên tháng 2 - 1954.
 • D. Hiệp định Giơnevơ về Đông Dương được kí kết.
Câu 17
Mã câu hỏi: 259858

Hậu quả lớn nhất của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933 gây ra cho xã hội Việt Nam là:

 • A. hàng nghìn công nhân bị sa thải.
 • B. hàng hóa khan hiếm, giá cả đắt đỏ.
 • C. người có việc làm thì đồng lương ít ỏi.
 • D. đời sống các tầng lớp nhân dân khổ cực.
Câu 18
Mã câu hỏi: 259859

23 giờ ngày 13/8….đã ban bố “ Quân lệnh số 1”, chính thức phát lệnh Tổng khởi nghĩa trong cả nước.

 • A. Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc
 • B. Tổng bộ Việt Minh
 • C. Trung ương Đảng
 • D. Ủy ban dân tộc giải phóng Việt Nam
Câu 19
Mã câu hỏi: 259860

Sau khi thất bại kế hoạch “đánh nhanh thắng nhanh”, thực dân Pháp vạch ra kế hoạch mới mang tên

 • A. Kế hoạch Rơ-ve. 
 • B. Kế hoạch Đờ Lát đơ Tátxinhi.
 • C. Kế hoạch Na va.
 • D. Kế hoạch “ đánh chắc thắng chắc”.
Câu 20
Mã câu hỏi: 259861

Nguyên nhân khách quan góp phần làm nên thắng lợi cho Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam?

 • A. Hồng quân Liên Xô tiêu diệt đội quân Quan Đông của Nhật.
 • B. Nhật bị Mĩ ném hai quả bom nguyên tử xuống hai thành phố.
 • C. Quân Nhật và tay sai ở Đông Dương hoang mang, suy sụp.
 • D. Hồng quân Liên Xô và Đồng minh đánh thắng phát xít Đức, Nhật.
Câu 21
Mã câu hỏi: 259862

Điểm mới trong chủ trương giải quyết vấn đề dân tộc của Đảng Cộng sản Đông Dương tại Hội nghị lần 8 (5-1941) so với Hội nghị tháng11-1939?

 • A. đặt vấn đề giải phóng dân tộc trong phạm vị từng nước.
 • B. đặt vấn đề giải phóng dân tộc là mục tiêu số một của cách mạng.
 • C. đẩy mạnh đấu tranh vũ trang, tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền.
 • D. giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc.
Câu 22
Mã câu hỏi: 259863

Nội dung nào không phải là ý nghĩa của chiến dịch Điện Biên Phủ?

 • A. đập tan kế hoạch Nava và mọi ý đồ của Pháp – Mỹ.
 • B. giáng đòn quyết định vào ý chí xâm lược của Pháp.
 • C. làm xoay chuyển cục diện chiến tranh Đông Dương.
 • D. hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ trên phạm vi cả nước.
Câu 23
Mã câu hỏi: 259864

Để dốc vào cuộc chiến tranh thế giới, chính quyền Đờcu đã tăng cường…ở Đông Dương.

 • A. đàn áp cách mạng 
 • B. vơ vét sức người, sức của
 • C. bắt lính tham chiến
 • D. mở rộng thị trường
Câu 24
Mã câu hỏi: 259865

Tư tưởng cốt lõi trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo là:

 • A. tự do-dân chủ 
 • B. đoàn kết cách mạng thế giới
 • C. độc lập-tự do
 • D. ruộng đất dân cày
Câu 25
Mã câu hỏi: 259866

Nội dung nào dưới đây không phải là ý nghĩa của Cách mạng tháng Tám 1945?

 • A. buộc Pháp công nhận độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.
 • B. mở ra một kỉ nguyên mới: độc lập, tự do tiến lên chủ nghĩa xã hội.
 • C. cổ vũ phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc trên thế giới.
 • D. lật đổ ách thống trị Pháp-Nhật và phong kiến, đưa nhân dân nắm chính quyền.
Câu 26
Mã câu hỏi: 259867

Những tờ báo nào sau đây do Nguyễn Ái Quốc sáng lập?

 • A. Báo “Thanh niên”và Báo “Người nhà quê”
 • B. Báo “Người nhà quê” và Báo “An Nam trẻ”
 • C. Báo “Người cùng khổ” và Báo “Thanh niên”
 • D. Báo  “Người cùng khổ” và  Báo “Tiền phong”
Câu 27
Mã câu hỏi: 259868

Hội nghị Ban chấp hành Trung ương tháng 11/1939 đã xác định nhiệm vụ trước mắt của cách mạng Đông Dương là:

 • A. đánh đổ phát xít Nhật.
 • B. đánh đổ phong kiến.
 • C. kịp thời giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân.
 • D. đánh đổ đế quốc Pháp và tay sai
Câu 28
Mã câu hỏi: 259869

Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng xác định giai cấp công nhân là lực lượng ... cách mạng Việt Nam.

 • A. lãnh đạo
 • B. quan trọng
 • C. đông đảo
 • D. đấu tranh triệt để
Câu 29
Mã câu hỏi: 259870

Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8 (5-1941) đã chủ trương thành lập

 • A. Mặt trận Đồng Minh.
 • B. Mặt trận thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương.
 • C. Mặt trận Liên Việt.
 • D. Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh (Mặt trận Việt Minh).
Câu 30
Mã câu hỏi: 259871

Nội  dung chủ yếu trong bước thứ nhất của kế hoạch Nava là gì?

 • A. Phòng ngự chiến lược ở miền Nam, tấn công chiến lược ở miền Bắc.
 • B. Tấn công chiến lược ở hai miền Bắc - Nam.
 • C. Phòng ngự chiến lược ở Bắc bộ, tấn công chiến lược ở trung bộ, nam Đông Dương.
 • D. Phòng ngự chiến lược ở hai miền Bắc - Nam.
Câu 31
Mã câu hỏi: 259872

Mâu thuẫn cơ bản nhất trong xã hội Việt Nam thời kì 1930-1931 là:

 • A. giữa công nhân với tư sản Pháp.
 • B. giữa dân tộc Việt Nam với tay sai phản động Pháp.
 • C. giữa tư sản người Việt với tư sản người Pháp.
 • D. giữa dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp, tay sai phản động.
Câu 32
Mã câu hỏi: 259873

Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954) của dân tộc Việt Nam được kết thúc bằng chiến thắng

 • A. Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954.
 • B. Chiến dịch Biên giới thu – đông năm 1950.
 • C. Hiệp định Giơnevơ về Đông Dương được kí kết (21 - 7 - 1954).
 • D. Cuộc tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953 – 1954.
Câu 33
Mã câu hỏi: 259874

Điểm giống nhau cơ bản giữa nội dung Hội nghị tháng11-1939 và Hội nghị lần 8 (5-1941) là gì?

 • A. Liên kết công-nông chống phát xít.
 • B. Đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu và cấp bách.
 • C. Đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc và giải phóng giai cấp lên hàng đầu.
 • D. Chống chủ nghĩa phát xít, chống chiến tranh.
Câu 34
Mã câu hỏi: 259875

Trước tình thế sa lầy và thất bại của Pháp ở Đông Dương, Mĩ đã:

 • A. bắt đầu can thiệp vào chiến tranh Đông Dương.
 • B. chuẩn bị can thiệp vào cuộc chiến tranh Đông Dương.
 • C. can thiệp sâu vào chiến tranh Đông Dương.
 • D. rút ra khỏi chiến tranh Đông Dương.
Câu 35
Mã câu hỏi: 259876

Điểm giống nhau cơ bản giữa Cương lĩnh chính trị (2-1930) với Luận cương chính trị (10-1930) là xác định đúng

 • A. nhiệm vụ trước mắt của cách mạng
 • B. mâu thuẫn trong xã hội Đông Dương.
 • C. khả năng tham gia cách mạng của các giai cấp.
 • D. nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam.
Câu 36
Mã câu hỏi: 259877

Thắng lợi quyết định nhất trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta thể hiện trên mặt trận nào?

 • A. Ngoại giao.
 • B. Quân sự.
 • C. Chính trị.
 • D. Kinh tế.
Câu 37
Mã câu hỏi: 259878

Tổ chức nào ra đời đánh dấu bước ngoặt vĩ đại của Cách mạng Việt Nam?

 • A. Đông Dương Cộng sản liên  đoàn. 
 • B. Đảng Cộng sản Việt Nam.
 • C. Đông Dương Cộng sản đảng.
 • D. An Nam Cộng sản đảng.
Câu 38
Mã câu hỏi: 259879

Vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản diễn ra từ ngày 6-1-1930?

 • A. đào tạo thanh niên giác ngộ cách mạng.
 • B. chủ trì Hội nghị, soạn thảo Cương lĩnh chính trị đầu tiên của ĐCSVN.
 • C. truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam.
 • D. soạn thảo Luận cương chính trị để Hội nghị thông qua.
Câu 39
Mã câu hỏi: 259880

“Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Đại thoái vị. Dân ta đã đánh đổ các xiềng xích thực dân gần 100 năm nay để gây dựng nên nước Việt Nam độc lập”, được trích trong

 • A. Tuyên ngôn Độc lập.  
 • B. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến.
 • C. 10 chính sách của Mặt trận Việt Minh.
 • D. tác phẩm Kháng chiến nhất định thắng lợi.
Câu 40
Mã câu hỏi: 259881

Để bù đắp cho cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933, thực dân pháp đã làm gì ở Việt Nam?

 • A. đầu tư vốn xây dựng nhà máy, xí nghiệp nhỏ.
 • B. tăng cường khai thác thuộc địa
 • C. hạ giá thóc gạo, tăng thuế, kìm hảm công nghiệp.
 • D. đầu tư khai thác mỏ và lập đồn điền

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ