Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề kiểm tra HK1 môn Lịch sử lớp 12 năm 2017-2018 - THPT Ngô Gia Tự, Phú Yên

08/07/2022 - Lượt xem: 24
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 259962

Việc “Hiệp định về những cơ sở của quan hệ giữa Đông Đức và Tây Đức” được kí kết (11-1972) có ý nghĩa như thế nào?

 • A. Chấm dứt tình trạng đối đầu giữa hai phe ở châu Âu.
 • B. Làm cho tình trạng châu Âu bớt căng thẳng
 • C. Đánh dấu sự tái thống nhất của nước Đức.
 • D. Chấm dứt tình trạng chiến tranh lạnh ở Châu Âu.
Câu 2
Mã câu hỏi: 259963

Một trong những mục đích chính của thực dân Pháp trong quá trình thực hiện cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Đông Dương (1919-1929) là?

 • A. Đầu tư phát triển toàn diện nền kinh tế Đông Dương.
 • B. Đầu tư phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng ở Đông Dương.
 • C. Bù đắp thiệt hại do Chiến tranh thế giới thứ nhất gây ra.
 • D. Hoàn thành việc bình định để thống trị Đông Dương.
Câu 3
Mã câu hỏi: 259964

Một trong những cơ quan chính cuả Liên hợp quốc được quy định trong Hiến chương năm 1945 là

 • A. Đại hội đồng
 • B. Tổ chức Y tế thế giới
 • C. Ngân hàng thế giới 
 • D. Quỹ nhi đồn
Câu 4
Mã câu hỏi: 259965

Năm 1936, ở Việt Nam các ủy ban hành động được thành lập nhằm mục đích gì?

 • A. Thu thập “dân nguyện” tiến tới Đông Dương đại hội.
 • B. Biểu dương lực lượng khi đón phái viên của Chính phủ Pháp.
 • C. Chuẩn bị mọi mặt cho khởi nghĩa giành chính quyền.
 • D. Để lập ra các hội ái hữu thay cho Công hội đỏ, Nông hội đỏ.
Câu 5
Mã câu hỏi: 259966

Một trong những nguyên nhân thất bại của phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản ở Việt Nam từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đến đầu năm 1930 là do giai cấp tư sản

 • A. Chỉ đấu tranh đòi quyền lợi giai cấp.
 • B. Nhỏ yếu về kinh tế và non kém về chính trị. 
 • C. Chỉ sử dụng phương pháp đấu tranh ôn hòa.
 • D. Chưa được giác ngộ về chính trị.
Câu 6
Mã câu hỏi: 259967

Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Đông Dương (1919-1929), thực dân Pháp đầu tư vốn nhiều nhất vào ngành kinh tế nào?

 • A. Công nghiệp
 • B. Thương nghiệp
 • C. Nông nghiệp
 • D. Thủ công nghiệp
Câu 7
Mã câu hỏi: 259968

Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam (10-1930) quyết định đổi tên Đảng Cộng sản Việt Nam thành

 • A. Đảng Lao động Việt Nam
 • B. Đông Dương Cộng sản đảng           
 • C. Đảng Dân chủ Việt Nam
 • D. Đảng Cộng sản Đông Dương
Câu 8
Mã câu hỏi: 259969

Cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên là:

 • A. Báo “Người cùng khổ”
 • B. Báo “Thanh niên”.    
 • C. Tác phẩm “Đường kách mệnh”.
 • D. Bản án chế độ thực dân Pháp.
Câu 9
Mã câu hỏi: 259970

Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (đầu năm 1930) và luận cương chính trị của Đảng Cộng sản Đông Dương (10-1930) đều xác định

 • A. Đảng Cộng sản Đông Dương giữ vai trò lãnh đạo cách mạng
 • B. Lực lượng của cách mạng tư sản dân quyền bao gồm toàn dân tộc.
 • C. Nhiệm vụ cách mạng là xóa bỏ ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc.
 • D. Tiến hành đồng thời hai nghiệm vụ độc lập dân tộc và cách mạng ruộng đất.
Câu 10
Mã câu hỏi: 259971

Khẩu hiệu: “Đả đảo chủ nghĩa đế quốc, đả đảo phong kiến” của nhân dân Việt Nam trong phong trào cách mạng 1930-1931 thể hiện mục tiêu đấu tranh về

 • A. Kinh tế
 • B. Xã hội
 • C. Văn hóa
 • D. Chính  trị
Câu 11
Mã câu hỏi: 259972

Khi về Việt Nam (đầu năm 1941), Nguyễn Ái Quốc chọn Cao Bằng để xây dựng căn cứ địa cách mạng vì đó là nơi?

 • A. Lực lượng dân quân tự vệ phát triển mạnh
 • B. Các đội du kích địa phương hoạt động mạnh
 • C. Hệ thống đường giao thông phát triển đồng bộ 
 • D. Lực lượng chính trị được tổ chức và phát triển
Câu 12
Mã câu hỏi: 259973

Ở Việt Nam, Nam đồng thư xã – một nhà xuất bản tiến bộ - là cơ sở đầu tiên của

 • A. Việt Nam Quốc dân đảng
 • B. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên
 • C. Hội Phục Việt
 • D. Đông Dương cộng sản liên đoàn
Câu 13
Mã câu hỏi: 259974

Sau khi về Việt Nam (đầu năm 1941), Nguyễn Ái Quốc đã chọn Cao Bằng làm nơi xây dựng

 • A. Trung tâm chỉ đạo kháng chiến
 • B. Căn cứ địa cách mạng
 • C. Sở chỉ huy các chiến dịch
 • D. Khu giải phóng Việt Bắc
Câu 14
Mã câu hỏi: 259975

Trong quá trình chuẩn bị tiến tới khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam, đến năm 1942 khắp các châu ở Cao Bằng đều có

 • A. Hội Đồng minh
 • B. Hội Phản phong
 • C. Hội Cứu quốc
 • D. Hội Phản đế
Câu 15
Mã câu hỏi: 259976

Trong phong trào cách mạng 1930-1931, các Xô viết ở Nghệ An và Hà Tĩnh thực hiện một trong những chức năng của chính quyền là

 • A. Quản lí đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương.
 • B. Lãnh đạo nhân dân đứng lên đấu tranh chính trị.
 • C. Tổ chức bầu cử hội đồng nhân dân các cấp.
 • D. Chuẩn bị tiến tới thành lập chính quyền ở trung ương.
Câu 16
Mã câu hỏi: 259977

Một trong những nguyên tắc hoạt động của Liên hợp quốc là

 • A. Hợp tác phát triển có hiệu quả về kinh tế, văn hóa và xã hội.
 • B. Giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình.
 • C. Chung sống hòa bình, vừa hợp tác vừa đấu tranh.
 • D. Tiến hành hợp tác quốc tế giữa các nước thành viên
Câu 17
Mã câu hỏi: 259978

Đông Dương Cộng sản đảng ra đời từ sự phân hóa của tổ chức?

 • A. Tân Việt Cách mạng đảng
 • B. Đảng Lập hiến
 • C. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên
 • D. Việt Nam Quốc dân đảng
Câu 18
Mã câu hỏi: 259979

Vì sao Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (1930) là bước ngoặt vĩ đại của lịch sử của cách mạng Việt Nam?

 • A. Đưa giai cấp công nhân và nông dân lên năm quyền lãnh đạo cách mạng.
 • B. Chấm dứt tình trạng khủng hoảng về đường lối và giai cấp lãnh đạo.
 • C. Chấm dứt tình trạng chia rẽ giữa các tổ chức chính trị ở Việt Nam
 • D. Kết thúc thời kì phát triển của khuynh hướng cách mạng dân chủ tư sản
Câu 19
Mã câu hỏi: 259980

Giai cấp, tầng lớp nào giữ vai trò động lực của phong trào cách mạng 1930-1931 ở Việt Nam?

 • A. Công nhân và nông dân
 • B. Công nhân và tiểu tư sản
 • C. Công nhân, nông dân và trí thức
 • D. Công nhân và trí thức
Câu 20
Mã câu hỏi: 259981

Mục tiêu đấu tranh trước mắt của nhân dân Việt Nam trong phong trào dân chủ 1936-1939 là

 • A. Đòi độc lập dân tộc và tự do dân chủ
 • B. Đánh đổ đế quốc để giành độc lập tự do
 • C. Giàng độc lập dân tộc và ruộng đất cho nông dân
 • D. Đòi tự do, dân chủ, cơm áo và hòa bình  
Câu 21
Mã câu hỏi: 259982

Công lao to lớn đầu tiên của Nguyễn Ái Quốc đối với lịch sử dân tộc Việt Nam là gì?

 • A. Chuẩn bị điều kiện về tổ chức cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.
 • B. Khẳng đinh con đường cứu nước mới theo khuynh hướng vô sản.
 • C. Chuẩn bị về tư tưởng chính trị cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.
 • D. Thống nhất các tổ chức cộng sản thành Đảng Cộng Sản Việt Nam
Câu 22
Mã câu hỏi: 259983

Nhiệm vụ duy trì hòa bình và an ninh thế giới, phát triển mối quan hệ giữa các dân tộc trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền của các dân tộc và thực hiện hợp tác quốc tế về kinh tế, văn hóa, xã hội và nhân đạo là của tổ chức nào?

 • A. ASEAN
 • B. Liên minh châu Âu
 • C. Hội nghị Ianta
 • D. Liên hợp quốc
Câu 23
Mã câu hỏi: 259984

Nhận xét nào dưới đây về phong trào cách mạng 1930-1931 ở Việt Nam là không đúng?

 • A. Đây là phong trào cách mạng mang đậm tính dân tộc hơn tính giai cấp.
 • B. Đây là phong trào cách mạng triệt để, không ảo tưởng vào kẻ thù của dân tộc.
 • C. Đây là phong trào diễn ra trên quy mô rộng lớn và mạng tính thống nhất cao.
 • D. Đây là phong trào cách mạng có hình thức đấu tranh phong phú, quyết liệt.
Câu 24
Mã câu hỏi: 259985

Từ việc bản “Yêu sách của nhân dân An Nam” không được Hội nghị Vecxai (1919) chấp nhận, Nguyễn Ái Quốc rút ra kết luận: muốn được giải phóng, các dân tộc (thuộc địa)

 • A. Phải dựa vào sự giúp đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa
 • B. Chỉ có thể đi theo con đường cách mạng vô sản
 • C. Chỉ có thể trông cậy vào lực lượng của bản thân mình.
 • D. Phải liên hệ mật thiết với phong trào công nhân quốc tế.
Câu 25
Mã câu hỏi: 259986

Vì sao Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng Sản Đông Dương (11-1939) quyết định đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu?

 • A. Nước Pháp bị Đức chiếm đóng làm cho quân Pháp ở Đông Dương suy yếu.
 • B. Nhân dân Việt Nam phải chịu hai tầng áp bức, bóc lột của Pháp và Nhật.
 • C. Mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với đế quốc và tay sai phát triển gay gắt
 • D. Quân phiệt Nhật hoàn thành xâm lược và thống trị nhân dân Đông Dương.
Câu 26
Mã câu hỏi: 259987

Khối liên minh công-nông lần đầu tiên được hình thành từ trong phong trào cách mạng nào ở Việt Nam?

 • A. Phong trào dân tộc dân chủ 1919-1930 
 • B. Phong trào cách mạng 1930-1931
 • C. Phong trào giải phóng dân tộc 1939-1945
 • D. Phong trào dân chủ 1936-1939.
Câu 27
Mã câu hỏi: 259988

Nội dung nào dưới đây không phải là xu thế phát triển của thế giới sau khi Chiến tranh lạnh chấm dứt?

 • A. Sự phát triển và tác động to lớn của các công ty độc quyền xuyên quốc gia.
 • B. Hòa bình thế giới được củng cố nhưng ở nhiều khu vực lại không ổn định
 • C. Trật tự thế giới mới đang trong quá trình hình thành theo xu hương đa cực.
 • D. Các quốc gia điều chỉnh chiến lược, tập trung vào phát triển kinh tế.
Câu 28
Mã câu hỏi: 259989

Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, cùng với thực dân Pháp, lực lượng xã hội nào dưới đây trở thành đối tượng của cách mạng Việt Nam?

 • A. Trung, tiểu địa chủ và tư sản mại bản
 • B. Tiểu địa chủ và tư sản mại bản
 • C. Trung địa chủ và tư sản mại bản
 • D. Đại địa chủ và tư sản mại bản
Câu 29
Mã câu hỏi: 259990

Đầu năm 1930, Nguyễn Ái Quốc triệu tập Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam là do

 • A. Phong trào cách mạng Việt Nam đứng trước nguy cơ bị chia rẽ lớn.
 • B. Tổng bộ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên nêu ra yêu cầu hợp nhất.
 • C. Các tổ chức Cộng sản trong nước đề nghị hợp nhất thành một đảng.
 • D. Phong trào công nhân đã phát triển đến trình độ hoàn toàn tự giác.
Câu 30
Mã câu hỏi: 259991

Trật tự hai cực Ianta được xác lập sau Chiến tranh thế giới thứ hai khẳng định vị thế hàng đầu của hai cường quốc nào?

 • A. Liên Xô và Pháp 
 • B. Liên Xô và Mỹ
 • C. Liên Xô và Anh
 • D. Anh và Mỹ
Câu 31
Mã câu hỏi: 259992

Mọi quyết định của Hội đồng Bảo an phải được sự nhất trí của 5 nước uỷ viên thường trực là

 • A. Mĩ, Anh, Pháp, Liên Xô, Nhật Bản.
 • B. Liên Xô, Trung Quốc, Mĩ, Anh, Nhật Bản.
 • C. Liên Xô, Trung Quốc, Mĩ, Anh, Pháp.
 • D. Liên Xô, Đức, Mĩ, Anh, TrungQuốc.
Câu 32
Mã câu hỏi: 259993

Giai cấp, tầng lớp nào giữ vai trò động lực của phong trào cách mạng 1930 - 1931 ở Việt Nam?

 • A. Công nhân và tiểu tư sản
 • B. Công nhân, nông dân và trí thức
 • C. Công nhân và trí thức
 • D. Công nhân và nông dân
Câu 33
Mã câu hỏi: 259994

Trong những năm 1936-1939, nhìn chung nền kinh tế Việt Nam

 • A. Phát triển nhanh
 • B. Phục hồi và phát triển
 • C. Khủng hoảng, suy thoái 
 • D. Phát triển xen kẽ khủng hoảng
Câu 34
Mã câu hỏi: 259995

Khuynh hướng vô sản ngày càng chiếm ưu thế trong phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam vào cuối những năm 20 của thế kỉ XX vì

 • A. Giải quyết được mâu thuẫn giữa công nhân với tư sản.
 • B. Khuynh hướng yêu nước dân chủ tư sản đã hoàn toàn thất bại.
 • C. Phong trào công nhân đã hoàn toàn trở thành tự giác.
 • D. Đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp giải phóng dân tộc.
Câu 35
Mã câu hỏi: 259996

Hội nghị cấp cao của ba cường quốc Liên Xô, Mỹ, Anh từ ngày 4 đến ngày 11-2-1945 được diễn ra tại đâu?

 • A. Washington (Mỹ)
 • B. Postdam (Đức) 
 • C. Luôn đôn (Anh)
 • D. Ianta (Liên Xô)
Câu 36
Mã câu hỏi: 259997

Nhân tố hàng đầu chi phối quan hệ quốc tế từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến đầu thập niên 90 của thế kỉ XX là gì?

 • A. Hệ thống chủ nghĩa xã hội được mở rộng.
 • B. Trật tự thế giới hai cực Ianta.  
 • C. Sự ra đời của hai nhà nước Đức.
 • D. Sự ra đời và hoạt động của Liên Hợp Quốc.
Câu 37
Mã câu hỏi: 259998

Ở Việt Nam, đỉnh cao nhất của phong trào cách mạng 1930-1931 được đánh dấu bằng sự kiện nào?

 • A. Sự thành lập các Xô viết ở Nghệ An và Hà Tĩnh.
 • B. Cuộc biểu tình của công nhân ngày 1-5-1930.
 • C. Cuộc đấu tranh của công nhân nhà máy sợi Nam Định.
 • D. Cuộc đấu tranh của công nhân Vinh-Bến Thủy
Câu 38
Mã câu hỏi: 259999

Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, yêu cầu bức thiết nhất của nhân dân Việt Nam trong bối cảnh bị mất nước là gì?

 • A. Hòa bình 
 • B. Các quyền dân chủ
 • C. Ruộng đất
 • D. Độc lập dân tộc
Câu 39
Mã câu hỏi: 260000

Nhận xét nào dưới đây về cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam là không đúng

 • A. Đây là cuộc cách mạng có tính chất nhân dân sâu sắc
 • B. Đây là cuộc cách mạng có tính chất dân chủ điển hình
 • C. Đây là cuộc cách mạng có tính chất dân tộc điển hình
 • D. Đây là cuộc cách mạng có tính chất bạo lực rõ nét.
Câu 40
Mã câu hỏi: 260001

Việc Mỹ và Liên Xô chính thức cùng tuyên bố châm dứt Chiến tranh lạnh (12-1989) không xuất phát từ

 • A. Việc cả hai nước đều gặp khó khăn do tác động của phong trào giải phóng dân tộc.
 • B. Sự tốn kém của mỗi nước do cuộc chạy đua vũ trang kéo dài hơn bốn thập niên.
 • C. Sự suy giảm thế mạnh của hai nước trên nhiều mặt so với các cường quốc khác
 • D. Việc cả hai nước cần thoát khỏi thế đối đầu để ổn định và củng cố vị thế của minh.

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ