Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi HK1 môn Hóa 11 năm 2020 Trường THPT Lý Tự Trọng

15/04/2022 - Lượt xem: 9
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 123571

Chất nào dưới đây vừa tác dụng với dung dịch NaOH vừa tác dụng với dung dịch HCl

 • A. Fe(OH)2.     
 • B. Al(OH)3.
 • C. H2SO4.        
 • D. BaCl2.
Câu 2
Mã câu hỏi: 123572

Hợp chất X có công thức đơn giản nhất là CH2O và có tỷ khối hơi so với hiđro bằng 90. Tìm CTPT của X?

 • A. CH2
 • B. C4H8O4 
 • C. C6H12O6
 • D. C2H4O2
Câu 3
Mã câu hỏi: 123573

Hợp chất X có CTĐGN là CH3O. CTPT nào sau đây ứng với X ?

 • A. C3H9O3.   
 • B. C2H6O2.      
 • C. CH3O.        
 • D. Không xác định được.
Câu 4
Mã câu hỏi: 123574

Người ta có thể điều chế Si bằng cách nào dưới đây?

 • A. Dùng than cốc khử SiO2 trong lò điện ở nhiệt độ cao
 • B. Đốt cháy hỗn hợp bột Mg và cát nghiền mịn
 • C. Đốt cháy hỗn hợp bột Mg và cát nghiền mịn
 • D. Cả A, B đều đúng
Câu 5
Mã câu hỏi: 123575

Một loại thủy tinh có chứa 13% Na2O; 11,7% CaO; 75,3% SiO2 về khối lượng. Thành phần của thủy tinh này được viết dưới dạng hợp chất các oxit là gì?

 • A. Na2O.CaO.6SiO2
 • B. 2Na2O.6CaO.6SiO2   
 • C. 2Na2O.CaO.6SiO2
 • D. Na2O.6CaO.SiO2
Câu 6
Mã câu hỏi: 123576

Cho 11,2 lít CO2 (đktc) hấp thụ hết trong dung dịch chứa a mol Ca(OH)2 và 0,2 mol NaOH. Xác định giá trị của a để sau phản ứng thu được 10 gam kết tủa?

 • A. 0,3
 • B. 0,15
 • C. 0,2
 • D. 0,1
Câu 7
Mã câu hỏi: 123577

Cho m gam silic tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH. Sau phản ứng thấy khối lượng dung dịch tăng 2,4 gam. Hãy tìm m?

 • A. 1,4 gam.
 • B. 2,58 gam.
 • C. 2,8 gam.
 • D. 2,4 gam.
Câu 8
Mã câu hỏi: 123578

Cho 11 gam hỗn hợp 2 kim loại Al, Si tan hoàn toàn vào dung dịch NaOH thu được 15,68 lít H(đktc). Thành phần phần trăm khối lượng của Si trong hỗn hợp là bao nhiêu?

 • A. 50,00%.
 • B. 51,19%
 • C. 50,91%.
 • D. 51,90%.
Câu 9
Mã câu hỏi: 123579

Hòa tan hoàn toàn 20,6 gam hỗn hợp gồm Na2CO3 và CaCO3 bằng dung dịch HCl dư, thu được V lít khí CO2 (đktc) và dung dịch chứa 22,8 gam hỗn hợp muối. Hãy tính V?

 • A. 1,76
 • B. 4,48
 • C. 5,6
 • D. 2,24
Câu 10
Mã câu hỏi: 123580

Cho 3,60 gam cacbon tác dụng với 8,10 gam nhôm. Khối lượng nhôm cacbua tạo thành nếu hiệu suất của phản ứng 70% là bao nhiêu?

 • A. 5,76 gam
 • B. 7,56 gam
 • C. 10,08 gam
 • D. 10,80 gam
Câu 11
Mã câu hỏi: 123581

Để trung hoà hoàn toàn dung dịch thu được khi thuỷ phân 4,5375 gam một photpho trihalogenua cần dùng 55 ml dung dịch NaOH 3M. Biết rằng phản ứng thuỷ phân tạo ra hai axit, trong đó có axit H3PO3 là axit hai nấc. Công thức của photpho trihalogenua đó là gì?

 • A. PCl3
 • B. PF3
 • C. PBr3
 • D. PI3
Câu 12
Mã câu hỏi: 123582

Cho 1,35 gam hỗn hợp gồm Cu, Mg, Al tác dụng với dung dịch HNO3 dư, thu được 1,12 lít (đktc) hỗn hợp khí NO và NO2 có tỉ khối so với hiđro bằng 20. Tổng khối lượng muối nitrat sinh ra là bao nhiêu?

 • A. 66,75 gam. 
 • B. 33,35 gam. 
 • C. 6,775 gam.
 • D. 3,335 gam.
Câu 13
Mã câu hỏi: 123583

Tính nồng độ mol của các ion CH3COOH, CH3COO-, H+ tại cân bằng trong dung dịch CH3COOH 0,1M có α= 1,32%.

 • A. 0,0127M
 • B. 0,9868M
 • C. 0,02345M
 • D. 0,09868M
Câu 14
Mã câu hỏi: 123584

Tính độ điện li của axit HCOOH 0,007M trong dung dịch có [H+] = 0,001M?

 • A. 14%
 • B. 15%
 • C. 16%
 • D. 17%
Câu 15
Mã câu hỏi: 123585

Cho 115,3 gam hỗn hợp 2 muối MgCO3 và RCO3 vào dung dịch H2SO4 loãng, thu được 4,48 lít khí CO2 đktc, chất rắn X và dung dịch Y chứa 12 gam muối. Nung X đến khối lượng không đổi, thu được chất rắn Z và 11,2 lít khí CO2 đktc. Khối lượng của Z là bao nhiêu?

 • A. 92,1 gam
 • B. 80,9 gam   
 • C. 84,5 gam 
 • D. 88,5 gam
Câu 16
Mã câu hỏi: 123586

Thể tích khí NO2 thoát ra ở đktc khi cho 0,12 gam cacbon tác dụng hết với HNO3 đặc nguội (coi phản ứng xảy ra hoàn toàn) là bao nhiêu?

 • A. 0,896 lít
 • B. 0,672 lít
 • C. 0,448 lít
 • D. 0.336 lít
Câu 17
Mã câu hỏi: 123587

Tính m biết dẫn 0,55 mol hỗn hợp X (gồm hơi nước và khí CO2) qua cacbon nung đỏ thu được 0,95 mol hỗn hợp Y gồm CO, H2 và CO2. Cho Y hấp thụ vào dung dịch chứa 0,1 mol Ba(OH)2 sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam kết tủa?

 • A. 9,85
 • B. 19,7
 • C. 29,55
 • D. 15,76
Câu 18
Mã câu hỏi: 123588

Trộn 20 gam bột CuO và một lượng C rồi đem nung nóng, sau một thời gian phản ứng thấy có 3,36 lít khí thoát ra khỏi bình. Khối lượng chất rắn thu được là bao nhiêu?

 • A. 17,6
 • B. 8
 • C. 9,6
 • D. 15,6
Câu 19
Mã câu hỏi: 123589

Hoà tan đến phản ứng hoàn toàn 0,1 mol FeS2 vào HNO3 đặc nóng dư. Thể tích NO2 bay ra (ở đktc, biết rằng N+4  là sản phẩm khử duy nhất của N+5) là bao nhiêu?

 • A. 11,2 lít
 • B. 22,4 lít
 • C. 33,6 lít
 • D. 44,8 lít
Câu 20
Mã câu hỏi: 123590

Trộn 0,81 gam bột nhôm với bột Fe2O3 và CuO rồi đốt nóng để tiến hành phản ứng nhiệt nhôm thu được hỗn hợp A. Hoà tan hoàn toàn A trong dung dịch HNO3 đun nóng thu được V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất) ở đktc. Giá trị của V là bao nhiêu?

 • A. 0,224 lít.
 • B. 0,672 lít.
 • C. 2,24 lít.
 • D. 6,72 lít.
Câu 21
Mã câu hỏi: 123591

Phương trình hóa học nào viết sai so với phản ứng xảy ra?

 • A. CaCl2 + CO2 + H2O → CaCO3 + 2HCl
 • B. BaCl2 + H2SO4 → BaSO4 + 2HCl
 • C. FeS + 2HCl  → FeCl2 + H2S
 • D. CH3COONa + HCl → CH3COOH + NaCl
Câu 22
Mã câu hỏi: 123592

Công thức cấu tạo nào sau đây là sai?

 • A. CH3 – CH2 – CH3             
 • B. CH3= CH3 
 • C. CH2=CH2          
 • D. CH ≡ CH
Câu 23
Mã câu hỏi: 123593

Đốt cháy hoàn toàn 3,1 gam photpho bằng oxi dư rồi cho sản phẩm tạo thành tác dụng vừa đủ với m gam dung dịch NaOH 32%, thu được muối Na2HPO4. Hãy tính giá trị của m?

 • A. 20 gam
 • B. 25 gam
 • C. 30 gam
 • D. 35 gam
Câu 24
Mã câu hỏi: 123594

Cho từ từ đến hết 250 ml dung dịch B gồm NaHCO3 1M và Na2CO3 1M vào 120 ml dung dịch A gồm H2SO1M và HCl 1M, thu được V lít khí CO2 (đktc) và dung dịch X. Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào dung dịch X thì được m gam kết tủa. Hãy tính giá trị của m và V?

 • A. 79,18 và 5,376
 • B. 53,57 và 5,376.
 • C. 79,18 và 3,360.
 • D. 53,57 và 3,360
Câu 25
Mã câu hỏi: 123595

Nung 100 gam hỗn hợp gồm Na2CO3 và NaHCO3 cho đến khi khối lượng hỗn hợp không đổi được 69 gam chất rắn. Phần trăm khối lượng của mỗi chất tương ứng trong hỗn hợp ban đầu là bao nhiêu?

 • A. 15,4% và 84,6%.
 • B. 22,4% và 77,6%.
 • C. 16% và 84%.
 • D. 24% và 76%.
Câu 26
Mã câu hỏi: 123596

X là 1 loại đá vôi chứa 80% CaCO3, phần còn lại là tạp chất trơ. Nung 50 gam X một thời gian, thu được 39 gam chất rắn. % CaCO3 đã bị phân huỷ là bao nhiêu?

 • A. 50,5%.
 • B. 60%.
 • C. 65%.
 • D. 62,5%.
Câu 27
Mã câu hỏi: 123597

Dung dịch X chứa các ion: Fe3+ ; SO4; NH4+; Cl. Chia dung dịch thành 2 phần bằng nhau:

- Phần 1: Cho tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH , đun nóng thu được 0,672 lít khí ở đktc và 1,07 gam kết tủa.

- Phần 2: Tác dụng với lượng dư dung dịch BaCl2 thu được 4,66 gam kết tủa.

Tổng khối lượng các muối khan thu được khi cô cạn dung dịch X là (quá trình cô cạn chỉ có nước bay hơi) bao nhiêu?

 • A. 7,46 gam
 • B. 5,67 gam
 • C. 3,45 gam
 • D. 6,32 gam
Câu 28
Mã câu hỏi: 123598

Trộn dung dịch chứa Ba2+ ; OH 0,06 mol và Na+ 0,02 mol với dung dịch HCO3 0,04 mol; CO32− 0,03 mol và Na+. Khối lượng kết tủa thu được sau khi trộn là bao nhiêu?

 • A. 2,45 gam
 • B. 3,94 gam
 • C. 4,56 gam
 • D. 5,32 gam
Câu 29
Mã câu hỏi: 123599

Xác định tên kim loại biết cho NH4NO3 tác dụng với bazơ của kim loạithu được 4,48 lít khí (đktc) và 26,1 gam muối?

 • A. Ca
 • B. Mg
 • C. Cu
 • D. Ba
Câu 30
Mã câu hỏi: 123600

ho muối NH4Cl tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch NaOH đun nóng thì thu được 5,6 lít (đktc) một chất khí. Nồng độ mol/l của dung dịch NaOH đã dùng là bao nhiêu?

 • A. 1,5M
 • B. 2M
 • C. 2,5M
 • D. 3M
Câu 31
Mã câu hỏi: 123601

Thể tích N2 thu được khi nhiệt phân hoàn toàn 16 gam NH4NO2 là bao nhiêu?

 • A. 1,12 lít
 • B. 11,2 lít
 • C. 0,56 lít
 • D. 5,6 lít
Câu 32
Mã câu hỏi: 123602

Nung nóng hết 27,3 gam hỗn hợp X gồm NaNO3 và Cu(NO3)2 rồi hấp thụ toàn bộ khí thu được vào H2O thấy có 1,12 lít khí (đktc) bay ra. Khối lượng Cu(NO3)2 trong X là bao nhiêu?

 • A. 15,5 gam
 • B. 18,8 gam
 • C. 16,8 gam
 • D. 20,3 gam
Câu 33
Mã câu hỏi: 123603

Đem nung một lượng Cu(NO3)2 sau một thời gian thì dừng lại làm nguội rồi cân thấy khối lượng giảm 0,54 gam. Khối lượng muối đã bị nhiệt phân là bao nhiêu?

 • A. 0,94 gam
 • B. 0,64 gam
 • C. 0,45 gam
 • D. 0,37 gam
Câu 34
Mã câu hỏi: 123604

Cho 2,24 lít CO2 (đktc) vào 200 ml dung dịch Ca(OH)2 1M, khối lượng kết tủa thu được là bao nhiêu?

 • A. 25 g       
 • B. 15 g 
 • C. 20 g      
 • D. 10 g
Câu 35
Mã câu hỏi: 123605

Tính oxi hóa của C thể hiện ở phản ứng (điều kiện phản ứng coi như có đủ)?

 • A. C + O2 → CO2      
 • B. C + 2CuO → 2Cu + CO
 • C. 3C + 4Al → Al4C3  
 • D. C + H2O → CO+ H2  
Câu 36
Mã câu hỏi: 123606

Công thức đơn giản nhất là cho biết điều gì?

 • A. biểu thị tỉ lệ tối đa các nguyên tử của các nguyên tố trong phân tử
 • B. biểu thị tỉ lệ số nguyên tử của các nguyên tố trong phân tử
 • C. biểu diễn số lượng nguyên tử của các nguyên tố trong phân tử
 • D. biểu thị tỉ lệ tối giản các nguyên tử của các nguyên tố trong phân tử
Câu 37
Mã câu hỏi: 123607

Dung dịch HCl 0,1M có pH là bao nhiêu?

 • A. pH = 2     
 • B. pH = 13     
 • C. pH = 12        
 • D. pH = 1
Câu 38
Mã câu hỏi: 123608

Nguyên nhân nào mà N2 tương đối trơ?

 • A. Nitơ có bán kính nguyên tử nhỏ, phân tử không phân cực.
 • B. Nguyên tử nitơ có độ âm điện lớn nhất trong nhóm nitơ.
 • C. Trong phân tử N2, mỗi nguyên tử còn một cặp electron chưa tham gia liên kết.
 • D. Trong phân tử N2 chứa liên kết 3 rất bền.
Câu 39
Mã câu hỏi: 123609

Tìm X biết hòa tan 1,2 gam kim loại X vào dung dịch HNO3 dư thu được 0,224 lít khí N2 ở đktc (sản phẩm khử duy nhất)?

 • A. Cu      
 • B. Zn  
 • C. Mg         
 • D. Al
Câu 40
Mã câu hỏi: 123610

Theo thuyết cấu tạo hoá học, trong phân tử các chất hữu cơ, các nguyên tử liên kết hoá học với nhau theo cách nào sau đây?

 • A. một thứ tự nhất định.
 • B. đúng hoá trị và theo một thứ tự nhất định.
 • C. đúng số oxi hoá.    
 • D. đúng hoá trị.

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ