Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi giữa HK2 môn Tin học 12 năm 2021-2022 Trường THPT Chu Văn An

15/04/2022 - Lượt xem: 42
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 227849

Truy vấn dữ liệu có nghĩa là:

 • A. In dữ liệu
 • B. Cập nhật dữ liệu
 • C. Tìm kiếm và hiển thị dữ liệu
 • D. Xóa các dữ liệu không cần đến nữa
Câu 2
Mã câu hỏi: 227850

Khi cần in dữ liệu theo một mẫu cho trước, cần sử dụng đối tượng

 • A. Báo cáo     
 • B. Bảng    
 • C. Mẫu hỏi    
 • D. Biểu mẫu
Câu 3
Mã câu hỏi: 227851

Báo cáo thường được sử dụng để:

 • A. Thể hiện được sự so sánh và tổng hợp thông tin từ các nhóm dữ liệu
 • B. Trình bày nội dung văn bản theo mẫu quy định
 • C. A và B đều đúng
 • D. A và B đều sai
Câu 4
Mã câu hỏi: 227852

Mô hình phổ biến để xây dựng CSDL quan hệ là:

 • A. Mô hình phân cấp
 • B. Mô hình dữ liệu quan hệ
 • C. Mô hình hướng đối tượng
 • D. Mô hình cơ sở quan hệ
Câu 5
Mã câu hỏi: 227853

Các khái niệm dùng để mô tả các yếu tố nào sẽ tạo thành mô hình dữ liệu quan hệ?

 • A. Cấu trúc dữ liệu
 • B. Các ràng buộc dữ liệu
 • C. Các thao tác, phép toán trên dữ liệu
 • D. Tất cả câu trên
Câu 6
Mã câu hỏi: 227854

Liên kết giữa các bảng cho phép:

 • A. Tránh được dư thừa dữ liệu
 • B. Có thể có được thông tin tổng hợp từ nhiều bảng
 • C. Nhất quán dữ liệu
 • D. Cả A, B, C đều đúng
Câu 7
Mã câu hỏi: 227855

Để tạo liên kết giữa các bảng, ta chọn:

 • A. Tool/ Relationships hoặc nháy nút 
 • B. Tool/ Relationships
 • C. Edit/ Insert/ Relationships
 • D. Tất cả đều đúng
Câu 8
Mã câu hỏi: 227856

Sắp xếp các bước theo đúng thứ tự thực hiện để tạo liên kết giữa hai bảng:

1. Kéo thả trường khóa làm liên kết từ bảng phụ tới bảng chính( trường khóa làm khóa chính)

2. Chọn các tham số liên kết

3. Hiển thị hai bảng (các trường) muốn tạo liên kết

4. Mở cửa sổ Relationships

 • A. 2→4→1→3    
 • B. 4→3 →1→2     
 • C. 4→2→3→1     
 • D. 3→1→4→2
Câu 9
Mã câu hỏi: 227857

Trong Access, để tạo liên kết giữa 2 bảng thì hai bảng đó phải có hai trường thỏa mãn điều kiện:

 • A. Có tên giống nhau
 • B. Có kiểu dữ liệu giống nhau
 • C. Có ít nhất một trường là khóa chính
 • D. Cả A, B, C
Câu 10
Mã câu hỏi: 227858

Điều kiện cần để tạo được liên kết là:

 • A. Phải có ít nhất hai bảng
 • B. Phải có ít nhất một bảng và một mẫu hỏi
 • C. Phải có ít nhất một bảng mà một biểu mẫu
 • D. Tổng số bảng và mẫu hỏi ít nhất là 2
Câu 11
Mã câu hỏi: 227859

Điều kiện để tạo mối liên kết giữa hai bảng là :

 • A. Trường liên kết của hai bảng phải cùng kiểu dữ liệu
 • B. Trường liên kết của hai bảng phải là chữ hoa
 • C. Trường liên kết của hai bảng phải là kiểu dữ liệu số
 • D. Trường liên kết của hai bảng phải khác nhau về kiểu dữ liệu
Câu 12
Mã câu hỏi: 227860

Tại sao khi lập mối quan hệ giữa hai trường của hai bảng nhưng Access lại không chấp nhận

 • A. Vì bảng chưa nhập dữ liệu
 • B. Vì một hai bảng này đang sử dụng (mở cửa sổ table)
 • C. Vì hai trường tham gia vào dây quan hệ khác kiểu dữ liệu(data type), khác chiều dài (field size)
 • D. Các câu B và C đều đúng
Câu 13
Mã câu hỏi: 227861

Trong mô hình quan hệ, về mặt cấu trúc thì dữ liệu được thể hiện trong các:

 • A. Cột (Field)     
 • B. Hàng (Record)    
 • C. Bảng (Table)   
 • D. Báo cáo (Report)
Câu 14
Mã câu hỏi: 227862

Thao tác trên dữ liệu có thể là:

 • A. Sửa bản ghi
 • B. Thêm bản ghi
 • C. Xoá bản ghi
 • D. Tất cả đáp án trên
Câu 15
Mã câu hỏi: 227863

Phát biểu nào về hệ QTCSDL quan hệ là đúng?

 • A. Phần mềm dùng để xây dựng các CSDL quan hệ
 • B. Phần mềm dùng để tạo lập, cập nhật và khai thác CSDL quan hệ
 • C. Phần mềm Microsoft Access
 • D. Phần mềm để giải các bài toán quản lí có chứa các quan hệ giữa các dữ liệt
Câu 16
Mã câu hỏi: 227864

Khi liên kết bị sai, ta có thể sửa lại bằng cách chọn đường liên kết cần sửa, sau đó:

 • A. Nháy đúp vào đường liên kết → chọn lại trường cần liên kết
 • B. Edit → RelationShip
 • C. Tools → RelationShip → Change Field
 • D. Chọn đường liên kết giữa hai bảng đó và nhấn phím Delete
Câu 17
Mã câu hỏi: 227865

Muốn xóa liên kết giữa hai bảng, trong cửa sổ Relationships ta thực hiện:

 • A. Chọn hai bảng và nhấn phím Delete
 • B. Chọn đường liên kết giữa hai bảng đó và nhấn phím Delete
 • C. Chọn tất cả các bảng và nhấn phím Delete
 • D. Cả A, B, C đều sai
Câu 18
Mã câu hỏi: 227866

Để xóa liên kết, trước tiên ta chọn liên kết cần xóa. Thao tác tiếp theo nào sau đây là sai?

 • A. Bấm Phím Delete → Yes
 • B. Click phải chuột, chọn Delete → Yes
 • C. Edit → Delete → Yes
 • D. Tools → RelationShip → Delete → Yes
Câu 19
Mã câu hỏi: 227867

Nếu những bài toán phức tạp, liên quan tới nhiều bảng, ta sử dụng:

 • A. Mẫu hỏi    
 • B. Bảng 
 • C. Báo cáo     
 • D. Biểu mẫu
Câu 20
Mã câu hỏi: 227868

Để hiển thị một số bản ghi nào đó trong cơ sở dữ liệu, thống kê dữ liệu, ta dùng:

 • A. Mẫu hỏi     
 • B. Câu hỏi     
 • C. Liệt kê    
 • D. Trả lời
Câu 21
Mã câu hỏi: 227869

Để tạo một báo cáo, cần trả lời các câu hỏi gì?

 • A. Báo cáo được tạo ra để kết xuất thông tin gì? Dữ liệu từ những bảng, mẫu hỏi nào sẽ được đưa vào báo cáo? Dữ liệu sẽ được nhóm như thế nào?
 • B. Báo cáo được tạo ra để kết xuất thông tin gì? Dữ liệu từ những bảng, mẫu hỏi nào sẽ được đưa vào báo cáo? Dữ liệu sẽ được nhóm như thế nào? Tạo báo cáo bằng cách nào?
 • C. Báo cáo được tạo ra để kết xuất thông tin gì? Dữ liệu từ những bảng, mẫu hỏi nào sẽ được đưa vào báo cáo? Dữ liệu sẽ được nhóm như thế nào? Hình thức báo cáo như thế nào?
 • D. Báo cáo được tạo ra để kết xuất thông tin gì? Dữ liệu từ những bảng, mẫu hỏi nào sẽ được đưa vào báo cáo?
Câu 22
Mã câu hỏi: 227870

Để làm việc với báo cáo, chọn đối tượng nào trong bảng chọn đối tượng?

 • A. Tables     
 • B. Forms     
 • C. Queries     
 • D. Reports
Câu 23
Mã câu hỏi: 227871

Đối tượng nào sau đây không thể cập nhật dữ liệu?

 • A. Bảng, biểu mẫu    
 • B. Mẫu hỏi, báo cáo    
 • C. Báo cáo    
 • D. Bảng
Câu 24
Mã câu hỏi: 227872

Giả sử bảng HOCSINH gồm có các trường MAHS, HOTEN, DIEM. LOP. Muốn hiển thị thông tin điểm cao nhất của mỗi lớp để sử dụng lâu dài, trong Access ta sử dụng đối tượng nào trong các đối tượng sau?

 • A. Reports      
 • B. Queries     
 • C. Forms      
 • D. Tables
Câu 25
Mã câu hỏi: 227873

Chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau?  

 • A. Có thể định dạng kiểu chữ, cỡ chữ cho các tiêu đề và dữ liệu trong báo cáo  
 • B. Lưu báo cáo để sử dụng nhiều lần  
 • C. Báo cáo tạo bằng thuật sĩ đạt yêu cầu về hình thức  
 • D. Có thể chèn hình ảnh cho báo cáo thêm sinh động
Câu 26
Mã câu hỏi: 227874

Với báo cáo, ta không thể làm được việc gì trong những việc sau đây?  

 • A. Chọn trường đưa vào báo cáo 
 • B. Lọc những bản ghi thỏa mãn một điều kiện nào đó  
 • C. Gộp nhóm dữ liệu 
 • D. Bố trí báo cáo và chọn kiểu trình bày
Câu 27
Mã câu hỏi: 227875

Phát biểu nào trong các phát biểu sau là sai khi nói về miền?  

 • A. Các miền của các thuộc tính khác nhau không nhất thiết phải khác nhau  
 • B. Mỗi một thuộc tính có thể có hai miền trở lên  
 • C. Hai thuộc tính khác nhau có thể cùng miền  
 • D. Miền của thuộc tính họ tên thường là kiểu text
Câu 28
Mã câu hỏi: 227876

Đặc điểm nào sau đây không là đặc trưng của một quan hệ trong hệ CSDL quan hệ?  

 • A. Các bộ là phân biệt và thứ tự các bộ không quan trọng  
 • B. Quan hệ không có thuộc tính đa trị hay phức tạp  
 • C. Mỗi thuộc tính có một tên phân biệt và thứ tự các thuộc tính là quan trọng  
 • D. Tên của các quan hệ có thể trùng nhau
Câu 29
Mã câu hỏi: 227877

Phát biểu nào sai trong các phát biểu sau khi nói về khoá chính?  

 • A. Một bảng có thể có nhiều khoá chính 
 • B. Mỗi bảng có ít nhất một khoá  
 • C. Xác định khoá phụ thuộc vào quan hệ logic của các dữ liệu chứ không phụ thuộc vào giá trị các dữ liệu  
 • D. Nên chọn khoá chính là khoá có ít thuộc tính nhất
Câu 30
Mã câu hỏi: 227878

Giả sử một bảng có 2 trường SOBH (số bảo hiểm) và HOTEN (họ tên) thì nên chọn trường SOBH làm khoá chính hơn vì :

 • A. Trường SOBH là duy nhất, trong khi đó trường HOTEN không phải là duy nhất
 • B. Trường SOBH là kiểu số, trong khi đó trường HOTEN không phải là kiểu số
 • C. Trường SOBH đứng trước trường HOTEN
 • D. Trường SOBH là trường ngắn hơn
Câu 31
Mã câu hỏi: 227879

Cho các bảng sau :

- DanhMucSach(MaSach, TenSach, MaLoai)

- LoaiSach(MaLoai, LoaiSach)

- HoaDon(MaSach, SoLuong, DonGia)

Để biết giá của một quyển sách thì cần những bảng nào ?

 • A. HoaDon
 • B. DanhMucSach, HoaDon
 • C. DanhMucSach, LoaiSach
 • D. HoaDon, LoaiSach
Câu 32
Mã câu hỏi: 227880

Các chế độ làm việc với mẫu hỏi là:

 • A. Mẫu hỏi
 • B. Mẫu hỏi và thiết kế
 • C. Trang dữ liệu và thiết kế
 • D. Trang dữ liệu và mẫu hỏi
Câu 33
Mã câu hỏi: 227881

Kết quả thực hiện mẫu hỏi có thể tham gia vào việc tạo ra:

 • A. Bảng, biểu mẫu, mẫu hỏi hay báo cáo
 • B. Bảng, biểu mẫu khác, mẫu hỏi khác hay các trang khác
 • C. Bảng, biểu mẫu, mẫu hỏi khác hay báo cáo
 • D. Bảng, biểu mẫu, mẫu hỏi khác
Câu 34
Mã câu hỏi: 227882

Phát biểu nào sai trong các phát biểu sau khi nói về mẫu hỏi?

 • A. Biểu thức số học được sử dụng để mô tả các trường tính toán
 • B. Biểu thức logic được sử dụng khi thiết lập bộ lọc cho bảng, thiết lập điều kiện lọc để tạo mẫu hỏi
 • C. Hằng văn bản được viết trong cặp dấu nháy đơn
 • D. Hàm gộp nhóm là các hàm như: SUM, AVG, MIN, MAX, COUNT
Câu 35
Mã câu hỏi: 227883

Trong lưới QBE của cửa sổ mẫu hỏi (mẫu hỏi ở chế độ thiết kế) thì hàng Criteria có ý nghĩa gì?

 • A. Mô tả điều kiện để chọn các bản ghi đưa vào mẫu hỏi
 • B. Xác định các trường xuất hiện trong mẫu hỏi
 • C. Xác định các trường cần sắp xếp
 • D. Khai báo tên các trường được chọn
Câu 36
Mã câu hỏi: 227884

Bảng DIEM có các trường MOT_TIET, HOC_KY. Để tìm những học sinh có điểm một tiết trên 7 và điểm thi học kỳ trên 5 , trong dòng Criteria của trường MOT_TIET, HOC_KY, biểu thức điều kiện nào sau đây là đúng:

 • A. MOT_TIET > 7 AND HOC_KY >5
 • B. [MOT_TIET] > 7 AND [HOC_KY]>5
 • C. [MOT_TIET] > 7 OR [HOC_KY]>5
 • D. [MOT_TIET] > "7" AND [HOC_KY]>"5"
Câu 37
Mã câu hỏi: 227885

Bảng DIEM có các trường MOT_TIET, HOC_KY. Trong Mẫu hỏi, biểu thức số học để tạo trường mới TRUNG_BINH, lệnh nào sau đây là đúng:

 • A. TRUNG_BINH:(2* [MOT_TIET] + 3*[HOC_KY])/5
 • B. TRUNG_BINH:(2* MOT_TIET + 3*HOC_KY)/5
 • C. TRUNG_BINH:(2* [MOT_TIET] + 3*[HOC_KY]):5
 • D. TRUNG_BINH=(2* [MOT_TIET] + 3*[HOC_KY])/5
Câu 38
Mã câu hỏi: 227886

Phát biểu nào sai trong các phát biểu sau khi nói về khoá chính?  

 • A. Một bảng có thể có nhiều khoá chính  
 • B. Mỗi bảng có ít nhất một khoá  
 • C. Xác định khoá phụ thuộc vào quan hệ logic của các dữ liệu chứ không phụ thuộc vào giá trị các dữ liệu  
 • D. Nên chọn khoá chính là khoá có ít thuộc tính nhất
Câu 39
Mã câu hỏi: 227887

Trong cửa sổ CSDL đang làm việc, để tạo cấu trúc bảng trong chế độ thiết kế, thao tác thực hiện lệnh nào sau đây là đúng?

 • A. Nháy nút , rồi nháy đúp Design View
 • B. Nhấp đúp < tên bảng >
 • C. Nháy đúp vào Create Table in Design View
 • D. A hoặc C
Câu 40
Mã câu hỏi: 227888

Để chỉ định khóa chính cho một bảng, sau khi chọn trường, ta thực hiện:

 • A. Edit → Primary key     
 • B. Nháy nút 
 • C. A và B     
 • D. A hoặc B

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ