Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi giữa HK1 năm 2020 môn Hóa học 11 Trường THPT Lý Nhân

15/04/2022 - Lượt xem: 7
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (30 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 123831

Nồng độ mol của các ion CH3COOH, CH3COO-, H+ tại cân bằng trong dung dịch CH3COOH 0,1M có a = 1,32% là bao nhiêu?

 • A.

  [CH3COOH] = 0,1M

 • B.

  [H+]= [CH3COO-] = 0,1M

 • C.

  [H+]= [CH3COO-] = 1,32.10-3M; [CH3COOH] = 0,09868M

 • D.

  [H+]= [CH3COO-] = 1,32.10-3M

Câu 2
Mã câu hỏi: 123832

Trộn 100 ml dung dịch BaCl2 0,10M với 100ml dung dịch NaCl 0,10M. Nồng độ ion Cl- có mặt trong dung dịch bằng bao nhiêu?

 • A.

  0,2    

 • B. 0,15   
 • C. 0,3 
 • D. 0,4
Câu 3
Mã câu hỏi: 123833

Hòa tan hoàn toàn m gam Fe vào dung dịch HNO3 dư thu được 6,72 lít (đktc) khí X gồm NO và NO2 có dX/H2= 19 và dung dịch Y (không chứa NH4+). Tính m ?

 • A.

  5,6 gam      

 • B. 11,2 gam 
 • C. 16,8 gam    
 • D. 22,4 gam
Câu 4
Mã câu hỏi: 123834

Trong phòng thí nghiệm, người ta cho kim loại Cu tác dụng với HNO3 đặc. Biện pháp xử lí để khí tạo thành khi thoát ra ngoài ít gây ô nhiễm môi trường nhất là gì?

 • A.

  nút ống nghiệm bằng bông khô

 • B.

  nút ống nghiệm bằng bông tẩm nước

 • C.

  nút ống nghiệm bằng bông tẩm dung dịch Ca(OH)2

 • D.

  nút ống nghiệm bằng bông tẩm cồn

Câu 5
Mã câu hỏi: 123835

Cho phản ứng oxi hóa khử:

8R + 30HNO3→ 8R(NO3)3+ 3NxOy+ 15H2O. Hỏi NxOy là chất nào dưới đây?

 • A.

  N2O        

 • B. N2O3     
 • C. NO       
 • D. NO2
Câu 6
Mã câu hỏi: 123836

Tính khối lượng dung dịch HNO3 60% điều chế được từ 112 000 lít khí NH3 (đktc). Giả thiết hiệu suất của cả quá trình là 80%?

 • A.

  42 kg   

 • B. 525 kg 
 • C. 420 kg     
 • D. 52,5 kg
Câu 7
Mã câu hỏi: 123837

Cho các phản ứng sau:

X (khí) + Y (khí)→ Z (khí)

Z + Cl2 → X + HCl

Z + HNO2→ T

T→ X+ 2H2O

X, Y, Z, T tương ứng với nhóm chất nào sau đây?

 • A.

  N2, H2, NH3, NH4NO2      

 • B.

  H2, N2, NH3, NH4NO3

 • C. N2, H2, NH4Cl, NH4NO3     
 • D. N2O, H2, NH3, NH4NO3
Câu 8
Mã câu hỏi: 123838

Điều gì xảy ra khi để Axit nitric mới điều chế không màu lâu ngày trong không khí?

 • A.

  dung dịch chuyển màu vàng do HNO3 bị phân hủy thành NO2

 • B.

  dung dịch chuyển màu vàng do HNO3 bị oxi hóa bởi oxi không khí

 • C.

  dung dịch chuyển màu nâu đỏ do HNO3 bị phân hủy thành NO2

 • D. dung dịch chuyển màu nâu đỏ do HNO3 bị oxi hóa bởi oxi không khí
Câu 9
Mã câu hỏi: 123839

Muối X là hợp chất chứa nguyên tố N. X có các phản ứng sau:

X+ NaOH→Y + Z+ A

X → T+ A

X không thể là chất nào dưới đây?

 • A.

  NH4NO3    

 • B. NH4Cl       
 • C. NH4HCO3     
 • D. (NH4)2HPO4
Câu 10
Mã câu hỏi: 123840

Loại phân bón nào sau đây không phải là phân bón hóa học chính, thường dùng?

 • A.

  Phân đạm.

 • B. Phân lân.
 • C.

  Phân kali.

 • D. Phân vi lượng.
Câu 11
Mã câu hỏi: 123841

Độ dinh dưỡng của phân đạm là gì?

 • A.

  %N.

 • B.

  %N2O5.

 • C.

  %NH3.

 • D.

  % khối lượng muối.

Câu 12
Mã câu hỏi: 123842

Nhận xét nào sau đây là sai ?

 • A. Phân vi lượng cung cấp các loại nguyên tố N, K, P dưới dạng hợp chất.
 • B. Cây trồng chỉ cần một lượng rất nhỏ phân vi lượng.
 • C. Phân vi lượng được đưa vào đất cùng với phân bón vô cơ hoặc phân bón hữu cơ.
 • D. Dùng quá lượng phân vi lượng sẽ có hại cho cây.
Câu 13
Mã câu hỏi: 123843

Cho từ từ 200ml dung dịch HCl 1M vào dung dịch chứa Na2CO3 được dung dịch X và 1,12 lít CO2 đktc. Cho nước vôi trong dư vào dung dịch X được m gam kết tủa. Xác định giá trị của m?

 • A.

  10g        

 • B.

  7,5g

 • C. 5g     
 • D. 15g
Câu 14
Mã câu hỏi: 123844

Chọn câu đúng khi nói về hân supe photphat kép?

 • A.

  được điều chế qua 2 giai đoạn.

 • B. gồm 2 chất là Ca(H2PO4)2 và CaSO4.
 • C.

  khó tan trong dung dịch đất.

 • D.

  cả 3 câu trên.

Câu 15
Mã câu hỏi: 123845

Dẫn khí CO đi qua 20 gam CuO nung nóng thu được chất rắn X và khí CO2. Hấp thụ hoàn toàn khí CO2 sinh ra bằng 300 ml dung dịch Ba(OH)2 1M thì thu được 39,4 gam kết tủa. Cho chất rắn X vào dung dịch AgNO3 dư thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là?

 • A.

  43,2.  

 • B. 47,2. 
 • C. 86,4.  
 • D. 64,8.
Câu 16
Mã câu hỏi: 123846

Chất nào sau đây không được dùng để làm phân kali?

 • A.

  KCl.

 • B.

  K2SO4.

 • C.

  K2CO3.

 • D.

  CaSO4.

Câu 17
Mã câu hỏi: 123847

Trong phòng thí nghiệm để điều chế nitơ, người ta nhiệt phân NH4NO2, nhưng thực tế do chất này kém bền khó bảo quản nên người ta thường trộn hai dung dịch X và Y bão hòa lại với nhau. Hai dung dịch X và Y bão hòa là?

 • A.

  NaNO2 và NH4Cl

 • B.

  KNO2 và NH4NO3

 • C.

  NaNO2 và NH4NO3

 • D.

  HNO2 và NH4Cl

Câu 18
Mã câu hỏi: 123848

N2 phản ứng với O2 tạo thành NO ở điều kiện nào dưới đây?

 • A.

  điều kiện thường.

 • B.

  nhiệt độ cao khoảng 100°

 • C.

  nhiệt độ cao khoảng 1000°

 • D.

  nhiệt độ khoảng 3000°

Câu 19
Mã câu hỏi: 123849

Một dung dịch X chứa 0,02mol Cu2+; 0,03mol K+; x mol Cl- và y mol SO42-. Tổng khối lượng các muối tan trong dung dịch là 5,435g. Giá trị của x và y lần lượt là bao nhiêu?

 • A.

  0,01 và 0,03   

 • B. 0,02 và 0,05  
 • C. 0,05 và 0,01    
 • D. 0,03 và 0,02
Câu 20
Mã câu hỏi: 123850

Độ điện li của axit HCOOH 0,007M trong dung dịch có [H+]=0,001M là bao nhiêu?

 • A. 7
 • B. 1
 • C. 1/6
 • D. 1/7
Câu 21
Mã câu hỏi: 123851

Dung dịch natri benzoat (C6H5COONa) có nồng độ 2.10-5 và Ka(C6H5COOH) = 6,29.10-5 có pH là bao nhiêu?

 • A.

  6,94    

 • B. 7,06 
 • C. 9,3   
 • D. 8,04
Câu 22
Mã câu hỏi: 123852

Dãy nào sau đây gồm các chất điện li?

 • A.

  H2S, SO2

 • B.

  Cl2, H2SO3

 • C.

  CH4, C2H5OH

 • D.

  NaCl, HCl

Câu 23
Mã câu hỏi: 123853

Nguyên tố nitơ có số oxi hóa trong các hợp chất: NH3, NH4Cl lần lượt là bao nhiêu?

 • A. -3 và +3.
 • B. -3 và +4.
 • C. -3 và +5.
 • D. -3 và -3.          
Câu 24
Mã câu hỏi: 123854

Có thể dùng chất nào sau đây để trung hòa amoniac?

 • A. Giấm ăn.
 • B. Muối ăn.
 • C. Xođa
 • D. Clorua vôi.
Câu 25
Mã câu hỏi: 123855

Có 4 dung dịch muối riêng biệt; CuCl2, ZnCl2, FeCl3, AlCl3. Nếu thêm dung dịch KOH dư, rồi thêm tiếp dung dịch NH3 dư vào 4 dung dịch trên thì số chất kết tủa thu được là bao nhiêu?

 • A. 1
 • B. 3
 • C. 2
 • D. 4
Câu 26
Mã câu hỏi: 123856

Phương pháp chủ yếu sản xuất N2 trong công nghiệp là gì?

 • A.

  chưng cất phân đoạn không khí lỏng.

 • B.

  nhiệt phân muối NH4NO3.

 • C.

  phân hủy protein.

 • D.

  tất cả đều đúng.

Câu 27
Mã câu hỏi: 123857

Xác định vị trí của N (z = 7) trong bảng hệ thống tuần hoàn?

 • A.

  ô thứ 7, chu kỳ 2, nhóm III

 • B.

  ô thứ 7, chu kỳ 2, nhóm V

 • C.

  ô thứ 7, chu kỳ 3, nhóm III

 • D.

  ô thứ 7, chu kỳ 3, nhóm V

Câu 28
Mã câu hỏi: 123858

Khí nitơ tương đối trơ ở nhiệt độ thường là do nguyên nhân nào sau đây?

 • A.

  Nitơ có bán kính nguyên tử nhỏ nhất.

 • B.

  Nguyên tử nitơ có độ âm điện lớn nhất trong nhóm V

 • C.

  Trong phân tử N2, mỗi nguyên tử nitơ còn một cặp electron chưa tham gia liên kết.

 • D.

  Trong phân tử N2 có liên kết ba rất bền.

Câu 29
Mã câu hỏi: 123859

Một loại phân supephotphat kép có chứa 69,62% muối canxi đihiđrophotphat, còn lại gồm các chất không chứa photpho. Độ dinh dưỡng của loại phân lân này bằng bao nhiêu?

 • A.

  48,52%.

 • B.

  42,25%.

 • C.

  39,76%.

 • D.

  45,75%.

Câu 30
Mã câu hỏi: 123860

Nhiệt phân hoàn toàn 25,9 gam muối hidrocacbonat của một kim loại R có hóa trị II không đổi. Khí thoát ra được hấp thụ hết vào bình đựng dung dịch nước vôi trong dư thu được 20 gam kết tủa. Kim loại R là gì?

 • A.

  Cu   

 • B. Mg   
 • C. Ba   
 • D. Ca.

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ