Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi giữa HK1 môn Tiếng Anh 4 năm 2021-2022 Trường TH Lê Văn Tám

15/04/2022 - Lượt xem: 54
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (20 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 1641

Choose the odd one out: Monday, today, Friday, Wednesday

 • A. Monday
 • B. today
 • C. Wednesday
 • D. Friday
Câu 2
Mã câu hỏi: 1642

Choose the odd one out: kite, ball, doll, Maths

 • A. kite
 • B. ball
 • C. doll
 • D. Maths
Câu 3
Mã câu hỏi: 1643

Choose the odd one out: old, beautiful, small, play

 • A. old
 • B. beautiful
 • C. small
 • D. play
Câu 4
Mã câu hỏi: 1644

Choose the odd one out: London, France, England, Viet Nam

 • A. London
 • B. France
 • C. England
 • D. Viet Nam
Câu 5
Mã câu hỏi: 1645

Choose the odd one out: ruler, school, notebook, rubber

 • A. ruler
 • B. school
 • C. notebook
 • D. rubber
Câu 6
Mã câu hỏi: 1646

Read the passage and answer the questions

My name is Huong. I’m in grade 4. Today is Monday. I go to school five days a week, from Monday to Friday. I do not go to school on Saturdays and Sundays. At weekend, I go shopping with my parents and visit my grandparents. I like my school very much because I can meet my friends and learn the interesting subjects.

What is her name? - She's ..................

 • A. Huong
 • B. Hong
 • C. Hoa
 • D. Kim
Câu 7
Mã câu hỏi: 1647

What is the day today?

 • A. Monday
 • B. Tuesday
 • C. Friday
 • D. Sunday
Câu 8
Mã câu hỏi: 1648

She goes to school ................... days a week.

 • A. 4
 • B. 5
 • C. 6
 • D. 7
Câu 9
Mã câu hỏi: 1649

What does Huong do at weekend?

 • A. visits her grandparents
 • B. goes shopping
 • C. watches TV
 • D. A & B
Câu 10
Mã câu hỏi: 1650

Which grade is Huong in?

 • A. 3
 • B. 4
 • C. 5
 • D. 6
Câu 11
Mã câu hỏi: 1651

Choose the best answer

Where is Peter from? __________ from England.

 • A. I am
 • B. She is
 • C. He is
 • D. He are
Câu 12
Mã câu hỏi: 1652

Good morning. This is my friend, her __________ Mary.

 • A. name
 • B. name's
 • C. named
 • D. names
Câu 13
Mã câu hỏi: 1653

That ______ Akiko. She is from Japan.

 • A. is
 • B. are
 • C. be
 • D. were
Câu 14
Mã câu hỏi: 1654

Nice ............... you again.

 • A. to meeting
 • B. to meet
 • C. meet
 • D. met
Câu 15
Mã câu hỏi: 1655

My birthday is on the fifth ____ May.

 • A. at
 • B. on
 • C. in
 • D. to
Câu 16
Mã câu hỏi: 1656

She cannot ______________ the wall.

 • A. climb
 • B. climbs
 • C. to climb
 • D. climbing
Câu 17
Mã câu hỏi: 1657

I ____________ my grandparents yesterday.

 • A. visit
 • B. visited
 • C. visiting
 • D. to visit
Câu 18
Mã câu hỏi: 1658

She _______________ the guitar now.

 • A. play
 • B. playing
 • C. is playing
 • D. plays
Câu 19
Mã câu hỏi: 1659

………………….. See you later.

 • A. Good morning
 • B. Good evening
 • C. Goodbye
 • D. Hello
Câu 20
Mã câu hỏi: 1660

When is your ………………?

 • A. class
 • B. birthday
 • C. nationality
 • D. school

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ