Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi giữa HK1 môn Tiếng Anh 4 năm 2021-2022 Trường TH Ngô Mây

15/04/2022 - Lượt xem: 6
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (20 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 1601

Odd one out: Science, Vietnam, English, Vietnamese

 • A. Science
 • B. Vietnam
 • C. English
 • D. Vietnamese
Câu 2
Mã câu hỏi: 1602

Odd one out: Well, What, Who, Why

 • A. Well
 • B. What
 • C. Who
 • D. Why
Câu 3
Mã câu hỏi: 1603

Odd one out: one, third, two, five

 • A. one
 • B. third
 • C. two
 • D. five
Câu 4
Mã câu hỏi: 1604

Odd one out: How, Why, Where, Bye

 • A. How
 • B. Why
 • C. Where
 • D. Bye
Câu 5
Mã câu hỏi: 1605

Odd one out: English, Monday, Physics, Maths

 • A. English
 • B. Monday
 • C. Physics
 • D. Maths
Câu 6
Mã câu hỏi: 1606

Complete the dialogue

Anna: Hi. I’m Anna. What’s your (6) ___________?

Tom: My name is Tom. Nice to meet you.

Anna: Nice to (7)_______you, too.

Tom: What is your nationality?

Anna: I’m English. (8) ___________ you?

Tom: I’m American. Can you (9) _______ any English songs?

Anna: Yes, I can. I can sing and dance. Do you like playing the piano?

Tom: Yes, I (10) ___________. I want to learn to play it.

Anna: I can teach you.

Tom: That’s great.

(6).....................

 • A. name
 • B. friend
 • C. pen
 • D. book
Câu 7
Mã câu hỏi: 1607

(7).....................

 • A. to meet
 • B. meet
 • C. met
 • D. meeting
Câu 8
Mã câu hỏi: 1608

(8)..................

 • A. And
 • B. To
 • C. For
 • D. Or
Câu 9
Mã câu hỏi: 1609

(9)....................

 • A. have
 • B. sing
 • C. swim
 • D. go
Câu 10
Mã câu hỏi: 1610

(10).....................

 • A. can
 • B. could
 • C. do
 • D. did
Câu 11
Mã câu hỏi: 1611

Choose the best answer

Her birthday is .................. the first of September.

 • A. at
 • B. on
 • C. in
 • D. to
Câu 12
Mã câu hỏi: 1612

Where is Anna from? ................... is from America.

 • A. They
 • B. We
 • C. He
 • D. She
Câu 13
Mã câu hỏi: 1613

...................... nationality are you? - I am Japanese.

 • A. Where
 • B. Why
 • C. What
 • D. Who
Câu 14
Mã câu hỏi: 1614

Where are you from, Tom? I __________ from America.

 • A. is
 • B. am
 • C. are
 • D. be
Câu 15
Mã câu hỏi: 1615

This______my friend, Linda. She is from England.

 • A. is
 • B. am
 • C. are
 • D. be
Câu 16
Mã câu hỏi: 1616

My birthday is ................ the third of October.

 • A. in
 • B. on
 • C. at
 • D. to
Câu 17
Mã câu hỏi: 1617

She ................. her grandparents every weekend.

 • A. visits
 • B. visit
 • C. visited
 • D. visiting
Câu 18
Mã câu hỏi: 1618

She often ................. to English club.

 • A. go
 • B. goes
 • C. went
 • D. is going
Câu 19
Mã câu hỏi: 1619

She goes ................... on Wednesday afternoon.

 • A. swim
 • B. to swim
 • C. swimming
 • D. to swimming
Câu 20
Mã câu hỏi: 1620

She can't ................... a bike.

 • A. ride
 • B. to ride
 • C. to riding
 • D. riding

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ