Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề ôn tập Chương 3 môn Lịch sử 6 năm 2021

20/09/2022 - Lượt xem: 26
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (30 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 314230

Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa năm nào?

 • A. Mùa xuân năm 40 TCN
 • B. Mùa xuân năm 40
 • C. 981
 • D. 938
Câu 2
Mã câu hỏi: 314231

Tô Định được cử làm Thái thú quận Giao Chỉ năm nào?

 • A. 34
 • B. 35
 • C. 36
 • D. 37
Câu 3
Mã câu hỏi: 314232

Nghĩa quân Hai Bà Trưng toàn thắng sau khi sự kiện nào xảy ra?

 • A. Làm chủ tình hình
 • B. Làm chủ Mê Linh, đánh chiếm Cổ Loa, Luy Lâu
 • C. Tô Định bỏ trốn
 • D.  Giết Tô Định
Câu 4
Mã câu hỏi: 314233

Nhà Hán đã gộp Âu Lạc với 6 quận của Trung Quốc thành Châu Giao nhằm mục đích gì?

 • A. Cai quản cho dễ
 • B. Đồng hóa dân tộc
 • C. Biến nước ta thành 1 tỉnh của Trung Quốc
 • D. Ép nhân dân ta lao dịch cho dễ.
Câu 5
Mã câu hỏi: 314234

Thủ phủ của Châu Giao được đặt ở đâu?

 • A. Luy Lâu
 • B. Cổ Loa
 • C.  Thăng Long
 • D. Hoa Lư
Câu 6
Mã câu hỏi: 314235

Thi Sách – chồng Trưng Trắc , là con trai của ai?

 • A. Lạc tướng huyện Chu Diên.
 • B. Bồ chính huyện Chu Diên.
 • C.

  Lạc hầu huyện Chu Diên.

 • D. Địa chủ huyện Chu Diên.
Câu 7
Mã câu hỏi: 314236

"Một xin rửa sạch nước thù

   Hai xin đem lại nghiệp xưa họ Hùng,

      Ba kẻo oan ức lòng chồng,

   Bốn xin vẹn vẹn sở công lênh này."

4 câu thơ trên được trích từ đâu?

 • A. Đại Việt sử kí toàn thư.
 • B. Đại Nam thực lục.
 • C. Thiên Nam ngữ lục, áng sử ca dân gian thế kỉ XVII.
 • D. Đại Việt sử kí tiền biên.
Câu 8
Mã câu hỏi: 314237

Nhà Hán xác nhập Âu Lạc và 6 tỉnh của Trung Quốc và gọi chung là gì?

 • A. Giao Chỉ.
 • B. Cửu Chân
 • C.  Nhật Nam
 • D. Châu Giao
Câu 9
Mã câu hỏi: 314238

Nhân dân châu Giao ngoài việc nộp các loại thuế còn phải làm gì?

 • A. lên rừng xuống biển tìm các sản vật quý cống nạp cho nhà Hán.
 • B. kết hôn với người Hán.
 • C. học chữ Hán.
 • D. sang nước Hán làm nô lệ.
Câu 10
Mã câu hỏi: 314239

Đứng đầu châu là ai?

 • A. Đô úy
 • B. Thứ sử
 • C. Thái thú
 • D.  Lạc tướng
Câu 11
Mã câu hỏi: 314240

Chính quyền đô hộ sáp nhập đất đai Âu Lạc vào lãnh thổ của Trung Quốc, làm như vậy là để?

 • A. Người Trung Quốc đông có thêm đất đai để ở.
 • B. Nhằm giúp nhân dân ta tổ chức lại bộ máy chính quyền.
 • C. Thôn tính nước ta cả về lãnh thổ và chủ quyền.
 • D. Bắt nhân dân ta phải thần phục nhà Hán
Câu 12
Mã câu hỏi: 314241

Những vùng nào của nước ta hiện nay là vùng đât của ba quận: Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam trước đây?

 • A. Vùng đất Bắc Bộ - Bắc Trung Bộ đến Quảng Bình.
 • B. Vùng đất Bắc Bộ - Bắc Trung Bộ đến Quảng Nam.
 • C. Vùng đất Bắc Bộ - Bắc Trung Bộ đến Quảng Trị.
 • D. Vùng đất Bắc Bộ - Bắc Trung Bộ đến Quảng Ngãi.
Câu 13
Mã câu hỏi: 314242

Nhà Triệu chia nước Âu Lạc thành hai quận và sáp nhập vào nước nào?

 • A. Trung Quốc
 • B. Văn Lang
 • C. Nam Việt
 • D. An Nam
Câu 14
Mã câu hỏi: 314243

Những chính sách cai trị của các triểu đại phong kiến Trung Quốc đối với nước ta từ năm 179 TCN đến thế kỉ X nhằm thực hiện âm mưu gì?

 • A. Sáp nhập nước ta vào lãnh thổ của chúng.
 • B. Biến nước ta thành thuộc địa kiểu mới của chúng.
 • C. Biến nước ta thành thị trường tiêu thụ hàng hoá của chúng.
 • D. Biến nước ta thành căn cứ quân sự để xâm lược các nước khác.
Câu 15
Mã câu hỏi: 314244

Nhà Hán bắt nhân dân ta phải cống nộp những sản vật quý hiếm nào?

 • A. Sừng tê, ngà voi, ngọc trai, đồi mồi...
 • B. Tôm, cá, lương thực...
 • C. Trâu, bò, lợn, gà...
 • D.  Quả vải, nhãn...
Câu 16
Mã câu hỏi: 314245

Dưới sự cai trị của chính quyèen nhà Hán, chúng đã đưa các tầng lớp nào vào Âu Lạc cũ, cho ở lẫn với người Việt?

 • A. Quý tộc
 • B. Nông dân
 • C. Dân nghèo, tội nhân.
 • D. Địa chủ, quan lại
Câu 17
Mã câu hỏi: 314246

Các triều đại phương Bắc truyền bá Nho giáo vào nước ta, bắt nhân dân ta phải đổi phong tục theo người Hán nhằm mục đích gì?

 • A. Mở rộng quan hệ giao lưu với Trung Quốc.
 • B. Thực hiện chính sách đồng hoá dân tộc ta.
 • C. Khai phá văn minh cho dân tộc ta.
 • D. Thống trị, áp bức dân tộc ta.
Câu 18
Mã câu hỏi: 314247

Trong thời Bắc thuộc, nhân dân ta biết tiếp nhận những yếu tố tích cực của nền văn hoá Trung Hoa vào thời nào?

 • A. Thời nhà Triệu.
 • B. Thời nhà Hán.
 • C. Thời nhà Hán - Đường.
 • D. Thời nhà Tống - Đường.
Câu 19
Mã câu hỏi: 314248

 Ở nước ta thời Bắc thuộc, nơi xuất phát các cuộc đấu tranh chống lại các triều đại phương Bắc để giành độc lập dân tộc đó là

 • A. Thành thị
 • B. Rừng núi
 • C. Làng xóm ở nông thôn.
 • D. Cả nông thôn và thành thị.
Câu 20
Mã câu hỏi: 314249

Từ việc sắp đặt quan lại của nhà Hán đối với Âu Lạc có thể rút ra nhận xét gì?

 • A. Nhà Hán muốn người Hán cùng người Việt cai quản đất nước.
 • B. Nhà Hán muốn nhường quyền cai quản cho người Việt.
 • C. Nhà Hán mới cai quản đến cấp quận, còn huyện xã chúng chưa vươn tới được phải giao cho người Việt.
 • D. Nhà Hán bố trí người Hán cai quản từ trên quận đến tận làng xã.
Câu 21
Mã câu hỏi: 314250

 Quan hệ bao trùm trong xã hội nước ta dưới trời Bắc thuộc là quan hệ gì?

 • A. Quan hệ giữa giai cấp nông dân với địa chủ phong kiến.
 • B.  Quan hệ giữa nhân dân ta với chính quyền đô hộ phương Bắc.
 • C. Quan hệ giữa quý tộc; phong kiến Việt Nam với chính quyên đô hộ phương Bắc.
 • D. Quan hệ giữa nhân dân ta với quý tộc, phong kiến Việt Nam.
Câu 22
Mã câu hỏi: 314251

Sau khi đánh đuổi được quân đô hộ, Trưng Trắc được suy tôn lên làm vua hay còn gọi là gì?

 • A. Hoàng Đế
 • B. Trắc Vương
 • C. Trưng Vương
 • D. Trưng Đế.
Câu 23
Mã câu hỏi: 314252

Nước ta kháng chiến chống quân Hán tiếp tục xâm lược năm nào?

 • A. 41 – 42
 • B. 42 – 43
 • C. 43 – 44
 • D.  44 – 45
Câu 24
Mã câu hỏi: 314253

Quân Hán tấn công Hợp Phố vào thời gian nào?

 • A. tháng 4 năm 42
 • B. tháng 5 năm 42
 • C. tháng 6 năm 42
 • D. tháng 7 năm 42
Câu 25
Mã câu hỏi: 314254

Vào tháng 3 năm 43, Hai Bà Trưng đã hi sinh oanh liệt tại đâu?

 • A. Cấm Khê
 • B. Cẩm Khê
 • C. Lãng Bạc
 • D. Hợp Phố.
Câu 26
Mã câu hỏi: 314255

Sự ra đời của chợ làng, các trung tâm lớn như Luy Lâu, Long Biên nói lên điều gì?

 • A. Trao đổi mở rộng
 • B. Nông nghiệp phồn vinh
 • C. Kinh tế đi lên
 • D. Buôn bán đương thời khá phát triển
Câu 27
Mã câu hỏi: 314256

Hậu quả của chính sách bóc lột của nhà Hán đối với nhân dân Giao Châu là gì?

 • A.  Thôn xóm tiêu điều
 • B. Đất nước xơ xác
 • C. Thúc đẩy nền kinh tế phát triển
 • D. Đẩy người dân vào cảnh khốn cùng
Câu 28
Mã câu hỏi: 314257

Lãng Bạc nằm ở đâu?

 • A. phía đông Cổ Loa
 • B.  phía tây Cổ Loa
 • C. phía bắc Cổ Loa
 • D. phía nam Cổ Loa
Câu 29
Mã câu hỏi: 314258

Sau khi Hai Bà Trưng hi sinh, cuộc kháng chiến vẫn tiếp tục đến thời gian nào?

 • A.  tháng 01 năm 43
 • B. tháng 11 năm 43
 • C. tháng 01 năm 44
 • D.  tháng 11 năm 44
Câu 30
Mã câu hỏi: 314259

Quân Trung Quốc sau cuộc xâm lược sang Việt Nam, đi mười phần khi về bao nhiêu?

 • A. còn nguyên mười phần
 • B. còn tám phần.
 • C. còn bốn, năm phần.
 • D. còn hai, ba phần.

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ