Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề kiểm tra HK2 môn Tiếng Anh lớp 7 năm 2020 có đáp án - Đề số 2

15/04/2022 - Lượt xem: 23
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (28 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 23854

I. Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the others:

 • A. Started
 • B. Needed
 • C. Protected
 • D. Stopped
Câu 2
Mã câu hỏi: 23855
 • A. Durian
 • B. Cucumber
 • C. Painful
 • D. Duty
Câu 3
Mã câu hỏi: 23856
 • A. Sure
 • B. Scales
 • C. Serious
 • D. Stir
Câu 4
Mã câu hỏi: 23857
 • A. Presents
 • B. Symptoms
 • C. Chopsticks
 • D. Patients
Câu 5
Mã câu hỏi: 23858

II. Choose the best answer:

She is a ............ girl.

 • A. care
 • B. carelessly
 • C. carefully
 • D. careless
Câu 6
Mã câu hỏi: 23859

Did Liz ................................. any gifts in Nha Trang?

 • A. buys
 • B. bought
 • C. buy
 • D. to buy
Câu 7
Mã câu hỏi: 23860

How ...................... is she? She is 40 kilos.

 • A. heavy
 • B. high
 • C. weight
 • D. height
Câu 8
Mã câu hỏi: 23861

We enjoy ......... soccer.

 • A. played
 • B. to play
 • C. play
 • D. playing
Câu 9
Mã câu hỏi: 23862

What kinds of ........... do you like? – I like programs about teenagers.

 • A. films
 • B. programs
 • C. books
 • D. music
Câu 10
Mã câu hỏi: 23863

......... swimming? That’s OK.

 • A. Let’s
 • B. How about
 • C. Shall we
 • D. Will we
Câu 11
Mã câu hỏi: 23864

I am a teacher and she is, ....... .

 • A. either
 • B. neither
 • C. too
 • D. so
Câu 12
Mã câu hỏi: 23865

What would you like .....................? – Cowboy movies.

 • A. to watch
 • B. to play
 • C. to listen to
 • D. to read
Câu 13
Mã câu hỏi: 23866

III. Supply the correct forms of the verbs in brackets:

You should (visit) ............... your grandmother.

Câu 14
Mã câu hỏi: 23867

I (watch) .......... a football match on TV last night.

Câu 15
Mã câu hỏi: 23868

They (play) .............. chess at the moment.

Câu 16
Mã câu hỏi: 23869

She always (go) .............. to bed late.

Câu 17
Mã câu hỏi: 23870

IV. Fill in the blanks with an appropriate preposition:

My mother takes care ......................... the family.

Câu 18
Mã câu hỏi: 23871

I am busy ........................ Sunday.

Câu 19
Mã câu hỏi: 23872

She smiles ...................... Minh and says “Don’t worry, Minh”

Câu 20
Mã câu hỏi: 23873

They lived ..................... Ha Noi 2 years ago.

Câu 21
Mã câu hỏi: 23874

V. Make questions for underlined words:

He goes to Nguyen Du School.

Which .............................................

Câu 22
Mã câu hỏi: 23875

Lan is one meter 50 centimeters tall.

How............................................................

Câu 23
Mã câu hỏi: 23876

She has a toothache.

What......................................

Câu 24
Mã câu hỏi: 23877

Yesterday I went to Dong Ba market.

Where......................................................

Câu 25
Mã câu hỏi: 23878

VI. Read the text and answer the questions:

.... A Frenchman, Jacques Cousteau (1910-1997) invented a deep-sea diving vessel in the early 1940s. In the vessel, he could explore the oceans of the world and study underwater life.

     Now, we can explore the oceans, using special TV cameras as well. We can learn more about the undersea world thanks to this invention.

Questions:

When did Jacques Cousteau die?

.....................................................................

Câu 26
Mã câu hỏi: 23879

When did he invent the deep-sea diving vessel?

.........................................................................................

Câu 27
Mã câu hỏi: 23880

What could he study?

........................................

Câu 28
Mã câu hỏi: 23881

How can we explore the oceans now?

...................................................................

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ