Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề kiểm tra 1 tiết HK2 môn Tin học 11 năm 2019 - Trường THPT Mộc Xuyên

15/04/2022 - Lượt xem: 35
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 139100

Để khai báo thủ tục trong Pascal bắt đầu bằng từ khóa

Xem đáp án
 • A. Function.
 • B. Program
 • C. Procedure.  
 • D. Var.
Câu 2
Mã câu hỏi: 139101

Để khai báo hàm trong Pascal bắt đầu bằng từ khóa

Xem đáp án
 • A. Var.
 • B. Function.  
 • C. Procedure.
 • D. Program.
Câu 3
Mã câu hỏi: 139102

Cho chương trình sau :

Program Thidu ;

Var s : string[50] ;

Procedure foo(s : string);

            Var i : integer;

            Begin

                        i :=  1 ;

                        while ( i <= length(S) ) do

                                    begin

                                                writeln( s[ i ] ) ;

                                                i := i + 1 ;

                                    end ;

            end;

Begin

            s := ‘tinhoc’ ;

            foo(s) ;

End .
Số dòng chương trình in ra màn hình là bao nhiêu ?

Xem đáp án
 • A. 50 dòng;
 • B. Vô số dòng;
 • C. 6 dòng;  
 • D. 7 dòng;
Câu 4
Mã câu hỏi: 139103

Đoạn chương trình sau có lỗi gì ?

Procedure End ( key : char ) ;

            Begin

                        If key = ‘ q ’  then  writeln( ‘ Ket thuc ’ )

            End;

Xem đáp án
 • A. End  không thể dùng làm tên của thủ tục ;  
 • B. Không thể dùng câu lệnh if  trong thủ tục;
 • C. Thiếu dấu “ ; ” sau từ khóa Begin ;
 • D. Thiếu dấu “ ; ” sau lệnh writeln ;
Câu 5
Mã câu hỏi: 139104

Cho chương trình sau:

Program Chuong_Trinh;

Var a, b, S : byte;

Procedure TD(Var x : byte ; y : byte);

          Var i : byte;

Begin

          i := 5;

writeln(x,‘  ’, y);

x := x + i ;

y := y + i ;

S := x + y ;

Writeln(x,‘  ’, y);

End;

Begin

          Write(‘nhập a và b : ’);

Readln(a, b);

TD(a,b);

Writeln(a,‘  ’, b, ‘  ’, S);

Readln;

End.

Trong chương trình trên có các tham số hình thức là:

Xem đáp án
 • A. a, b, S.  
 • B. a và b.
 • C. x và y.
 • D. i.
Câu 6
Mã câu hỏi: 139105

Hãy chọn phương án ghép đúng . Kiểu của một hàm được xác định bởi 

Xem đáp án
 • A. Địa chỉ mà hàm trả về
 • B. Tên hàm
 • C. Kiểu giá trị trả về 
 • D. Kiểu của các tham số
Câu 7
Mã câu hỏi: 139106

Cho chương trình sau:

Program Chuong_Trinh;

Var a, b, S : byte;

Procedure TD(Var x : byte ; y : byte);

          Var i : byte;

Begin

          i := 5;

writeln(x,‘  ’, y);

x := x + i ;

y := y + i ;

S := x + y ;

Writeln(x,‘  ’, y);

End;

Begin

          Write(‘nhập a và b : ’);

Readln(a, b);

TD(a,b);

Writeln(a,‘  ’, b, ‘  ’, S);

Readln;

End.
Trong chương trình trên có các biến toàn bộ là

Xem đáp án
 • A. a, b, S.
 • B. i.
 • C. x và y.
 • D. a và b.
Câu 8
Mã câu hỏi: 139107

Nói về cấu trúc của một chương trình con, khẳng định nào sau đây là không đúng?

Xem đáp án
 • A. Phần đầu có thể có hoặc không có cũng được. 
 • B. Phần đầu nhất thiết phải có để khai báo tên chương trình con.
 • C. Phần khai báo có thể có hoặc không có tùy thuộc vào từng chương trình cụ thể.
 • D. Phần đầu và phần thân nhất thiết phải có, phần khai báo có thể có hoặc không.
Câu 9
Mã câu hỏi: 139108

Khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án
 • A. Một chương trình con nhất thiết phải có tham số hình thức.
 • B. Một chương trình con có thể không có tham số hình thức và cũng có thể không có biến cục bộ. 
 • C. Một chương trình con nhất thiết phải có tham số hình thức, không nhất thiết phải có biến cục bộ.
 • D. Một chương trình con nhất thiết phải có biến cục bộ.
Câu 10
Mã câu hỏi: 139109

Mô tả nào dưới đây về tham số là sai ?

Xem đáp án
 • A. Một hàm có thể có cả tham số giá trị và tham số biến;
 • B. Có thể truyền giá trị cho tham số biến;
 • C. Có thể truyền biến số cho tham số giá trị
 • D. Có thể dùng tham số biến để nhận kết quả;
Câu 11
Mã câu hỏi: 139110

Kiểu dữ liệu của hàm

Xem đáp án
 • A. Có thể là các kiểu integer, real, char, boolean, string. 
 • B. Có thể là integer, real, char, boolean, string, record, kiểu mảng.
 • C. Chỉ có thể là kiểu integer.
 • D. Chỉ có thể là kiểu  real.
Câu 12
Mã câu hỏi: 139111

Cho chương trình sau:

Program Chuong_Trinh;

Var a, b, S : byte;

Procedure TD(Var x : byte ; y : byte);

          Var i : byte;

Begin

          i := 5;

writeln(x,‘  ’, y);

x := x + i ;

y := y + i ;

S := x + y ;

Writeln(x,‘  ’, y);

End;

Begin

          Write(‘nhập a và b : ’);

Readln(a, b);

TD(a,b);

Writeln(a,‘  ’, b, ‘  ’, S);

Readln;

End.

Trong chương trình trên có các tham số thực sự là:

Xem đáp án
 • A.  i.
 • B. x và y.
 • C. a, b, S.
 • D. a và b.
Câu 13
Mã câu hỏi: 139112

Cho chương trình sau :

Program Vi_du ;

Var x, y : integer ;

Procedure godoit( x, y : integer ) ;

            Begin

                        x :=  y ;

                        y := 0 ;

                        Write( x, y ) ;

            End ;

Begin

            x := 1 ;

            y := 2 ;

            godoit( x, y ) ;

            writeln( x, y ) ;

End.

Chương trình trên in ra dãy số nào ?

Xem đáp án
 • A. 2012  
 • B. 1234
 • C. 2001
 • D. 1020
Câu 14
Mã câu hỏi: 139113

Cho chương trình sau:

Program Chuong_Trinh;

Var a, b, S : byte;

Procedure TD(Var x : byte ; y : byte);

          Var i : byte;

Begin

          i := 5;

writeln(x,‘  ’, y);

x := x + i ;

y := y + i ;

S := x + y ;

Writeln(x,‘  ’, y);

End;

Begin

          Write(‘nhập a và b : ’);

Readln(a, b);

TD(a,b);

Writeln(a,‘  ’, b, ‘  ’, S);

Readln;

End.

Trong chương trình trên có các biến cục bộ là:

Xem đáp án
 • A. a và b.
 • B. x và y.
 • C. i.  
 • D. S.
Câu 15
Mã câu hỏi: 139114

Hàm chuẩn nào dưới đây biến giá trị thực 6.6 thành 7 ?

Xem đáp án
 • A. Round; 
 • B. Abs;
 • C. Odd;
 • D. Trunc;
Câu 16
Mã câu hỏi: 139115

Mô tả nào dưới đây về chương trình có cấu trúc là phù hợp nhất ?

Xem đáp án
 • A. Cả A và B đều đúng
 • B. Được chia thành nhiều chương trình con;  
 • C. Chương trình có sử dụng cấu trúc mảng và bản ghi;
 • D. Sử dụng các hàm và thủ tục thư viện chuẩn;
Câu 17
Mã câu hỏi: 139116

Khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án
 • A. Biến cục bộ là biến chỉ được dùng trong chương trình con chứa nó.
 • B. Biến toàn bộ chỉ được sử dụng trong chương trình chính và không được sử dụng trong các chương trình con.
 • C. Biến cục bộ là biến được dùng trong chương trình con chứa nó và trong chương trình chính.
 • D. Biến cục bộ là biến chỉ được dùng trong chương trình chính.
Câu 18
Mã câu hỏi: 139117

Khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án
 • A. Chỉ có hàm mới có thể có tham số hình thức.
 • B. Thủ tục và hàm nào cũng phải có tham số hình thức.
 • C. Cả thủ tục và hàm đều có thể có tham số hình thức.
 • D. Chỉ có thủ tục mới có thể có tham số hình thức.
Câu 19
Mã câu hỏi: 139118

Cho hàm sau :

Function foo(n : integer)  : boolean ;

            Var i : integer ;

            Begin

                        Foo := false ;

                        If n > 2 then for i := 2 to n-1 do

                                    If (n mod i = 0) then foo := true ;

            End ;

Hàm trên thực hiện công việc gì ?

Xem đáp án
 • A. Câu A_, B_ đều sai;
 • B. In ra các ước số của n;
 • C. Câu A_, B_ đều đúng;
 • D. Kiểm tra n có phải là hợp cố hay không;
Câu 20
Mã câu hỏi: 139119

Mô tả nào dưới đây về hàm là sai ?

Xem đáp án
 • A. Phải có tham số
 • B. Có thể có các biến cục bộ
 • C. Trong hàm có thể gọi lại chính hàm đó
 • D. Phải trả lại kết quả
Câu 21
Mã câu hỏi: 139120

Phát biểu nào dưới đây về biến là sai ?

Xem đáp án
 • A. Một hàm có thể có nhiều tham số biến;
 • B. Biến cục bộ có thể có kiểu khác với kiểu của biến toàn cục có cùng tên;
 • C. Biến cục bộ phải có tên khác với tên của biến toàn cục; 
 • D. Biến toàn cục có thể được sử dụng ở trong một thủ tục;
Câu 22
Mã câu hỏi: 139121

Khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án
 • A. Lời gọi thủ tục nhất thiết phải có tham số thực sự còn lời gọi hàm không nhất thiết phải có tham số thực sự.
 • B. Lời gọi hàm nhất định phải có tham số thực sự còn lời gọi thủ tục không nhất thiết phải có tham số thực sự.
 • C. Lời gọi hàm và lời gọi thủ tục có thể có tham số thực sự hoặc không có tham số thực sự tùy thuộc vào từng thủ tục. 
 • D. Cả lời gọi hàm và lời gọi thủ tục đều phải có tham số thực sự.
Câu 23
Mã câu hỏi: 139122

Muốn khai báo x là tham số giá trị và y, z là tham số biến (x, y, z thuộc kiểu Byte) trong thủ tục “ViduTT” thì khai báo nào sau đây là sai?

Xem đáp án
 • A. Procedure ViduTT( x : Byte ; Var y, z : Byte) ;
 • B. Procedure ViduTT( x : Byte ; Var y : Byte ; z : Byte) ; 
 • C. Procedure ViduTT( x : Byte ; Var y : Byte ; Var z : Byte) ;
 • D. Procedure ViduTT( Var y : Byte ; x : Byte ; Var z : Byte) ;
Câu 24
Mã câu hỏi: 139123

Hãy chọn phương án ghép đúng. Cho thủ tục sau :

Procedure p ;

            Var n : integer ;

Begin

…… ……

End ;

Phạm vi của biến n là :

Xem đáp án
 • A. Tùy thuộc vào vị trí sử dụng thủ tục p;
 • B. Trong nội bộ thủ tục p; 
 • C. Trong toàn bộ tệp chương trình nguồn;
 • D. Trong toàn bộ chương trình;
Câu 25
Mã câu hỏi: 139124

Chương trình sau sẽ in ra kết quả nào ?

Program  ViDu ;

Var x, y : integer ;

Procedure thaydoi(x, y : integer) ;

            Begin

                        x := y ;

                        y := 0 ;

                        writeln( x, y ) ;

            End ;

Begin

            x := 1 ;

            y := 2 ;

            writeln( x, y ) ;

            thaydoi( x, y ) ;

            writeln( x, y)

End.

 Hãy chọn câu trả lời đúng .

Xem đáp án
 • A. 1 2 2 0 1 2
 • B. 1 2
 • C. 1 2 2 0 1 2 
 • D. 1 2 1 2
Câu 26
Mã câu hỏi: 139125

Cách viết nào sau đây là đúng khi khai báo mảng một chiều?

Xem đáp án
 • A. Var <Kiểu chỉ số>: array[tên biến mảng] of <kiểu phần tử>;
 • B. Var <tên biến mảng>: array[kiểu chỉ số] of <kiểu phần tử>;    
 • C. Varof <kiểu phần tử>;    
 • D. Var <Kiểu phần tử>: array[kiểu chỉ số] of <tên biến mảng>;
Câu 27
Mã câu hỏi: 139126

Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, đoạn chương trình sau thực hiện công việc:

 Readln(s); k:= length(S);  for i:= k downto 1 do write(S[i]);

Xem đáp án
 • A. in ra màn hình xâu S          
 • B. in ra màn hình độ dài xâu S
 • C. in ra màn hình xâu S đảo ngược        
 • D. đưa ra màn hình xâu S          
Câu 28
Mã câu hỏi: 139127

Cách tham chiếu đến phần tử của mảng:

Xem đáp án
 • A. <Tên biến mảng>[<chỉ số>];     
 • B. <Tên biến mảng>[<kiểu chỉ số>];    
 • C. <Tên biến mảng>[<kiểu mảng>];  
 • D. <Tên biến mảng>[<kiểu phần tử>];       
Câu 29
Mã câu hỏi: 139128

Với khai báo A:  array[1..100] of integer; thì việc truy xuất đến phần tử thứ 7 như sau:

Xem đáp án
 • A. A(7)    
 • B. A[7]    
 • C. A7       
 • D. A 7
Câu 30
Mã câu hỏi: 139129

Trong Pascal, để khai báo biến tệp văn bản ta sử dụng cú pháp:

Xem đáp án
 • A. Var <tên tệp> : text;     
 • B. Var <tên biến tệp> : text;   
 • C. Var <tên tệp>: string;       
 • D. Var <tên biếntệp> : string;      
Câu 31
Mã câu hỏi: 139130

Cho s=’abcdefghi’ hàm copy(s,2,3) cho giá trị bằng:

Xem đáp án
 • A. bcd     
 • B. ‘bcd’  
 • C. ‘cd’    
 • D. cd
Câu 32
Mã câu hỏi: 139131

Cho s=’Kon Tum VietNam’, hàm length(s) cho giá trị bằng:

Xem đáp án
 • A. 16  
 • B. 15    
 • C. ‘16’     
 • D. ‘15’
Câu 33
Mã câu hỏi: 139132

Thủ tục insert(‘123’,’abc’,2) sẽ cho xâu kết quả nào sau đây?

Xem đáp án
 • A. a123bc   
 • B. 1abc23   
 • C. 12abc 
 • D. ab123       
Câu 34
Mã câu hỏi: 139133

Cho xâu s=’abcdefghi’ sau khi thực hiện thủ tục delete(s,3,4) thì:

Xem đáp án
 • A. s=’abchi’      
 • B. s=’abcdi’      
 • C. s=’abghi’     
 • D. s=”
Câu 35
Mã câu hỏi: 139134

Cho A=’abc’; B=’ABC’; khi đó A+B cho kết quả nào?

Xem đáp án
 • A. ‘aAbBcC’        
 • B. ‘abcABC’  
 • C. ‘AaBbCc’   
 • D. ‘ABCabc’
Câu 36
Mã câu hỏi: 139135

Trong các khai báo sau, khai báo nào đúng?

Xem đáp án
 • A. var hoten : string[27];   
 • B. var diachi : string(100); 
 • C. var ten= string[30];       
 • D. var ho = string(20);
Câu 37
Mã câu hỏi: 139136

Sau khi thực hiện đoạn lệnh sau:

 S:=0;  For i:=1 to 4 do S:=S+i;

S có giá trị là:

Xem đáp án
 • A. 10
 • B. 4
 • C. 1
 • D. 8
Câu 38
Mã câu hỏi: 139137

Các thành phần cơ bản của ngôn ngữ lập trình là:

Xem đáp án
 • A. Tên chương trình, thân chương trình       
 • B. Bảng chữ cái, tên chương trình, cú pháp
 • C. Tên chương trình, cú pháp, biến         
 • D. Bảng chữ cái, cú pháp, ngữ nghĩa
Câu 39
Mã câu hỏi: 139138

Cho S và i là biến nguyên. Cho biết kết quả sau khi chạy đoạn chương trình sau:

s:= 0;

for i:= 1 to 10 do s:= s+i;

writeln(s);

Xem đáp án
 • A. 101
 • B. 55
 • C. 11
 • D. 100
Câu 40
Mã câu hỏi: 139139

Cấu trúc lặp nào sau đây là đúng cú pháp:

Xem đáp án
 • A. While 17 > a > 5 do a := a-1;
 • B. While (a > 5 and a < 17) do a := a-1;     
 • C. While (a > 5) and (a < 17) do a := a-1;
 • D.  While (a > 5) and (a < 17) do a = a-1;  

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ