Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề kiểm tra 1 tiết HK1 môn Sinh học 11 năm 2020 - Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền

15/04/2022 - Lượt xem: 8
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 128718

Bộ phận nào trong cây có nhiều kiểu hướng động?

 • A. Hoa
 • B. Thân
 • C. Rễ
 • D.
Câu 2
Mã câu hỏi: 128719

Quang hợp không có vai trò nào sau đây

 • A. Tổng hợp các chất hữu cơ, oxi
 • B. Oxi hóa các hợp chất hữu cơ để giải phóng năng lượng
 • C. Biến đổi năng lượng ánh sáng thành năng lượng hóa học
 • D. Điều hòa tỷ lệ O2/CO2 của khí quyển
Câu 3
Mã câu hỏi: 128720

Chu trình Canvin gồm 3 giai đoạn lần lượt là gì?

 • A. Giai đoạn tái sinh chất nhận, giai đoạn cố định CO2, giai đoạn khử APG thành AlPG
 • B. Giai đoạn cố định CO2, giai đoạn tái sinh chất nhận, giai đoạn khử APG thành AlPG
 • C. Giai đoạn tái sinh chất nhận, giai đoạn khử APG thành AlPG, giai đoạn cố định CO2
 • D. Giai đoạn cố đinh CO2, giai đoạn khử APG thành AlPG, giai đoạn tái sinh chất nhận
Câu 4
Mã câu hỏi: 128721

Nước được hấp thụ vào rễ theo cơ chế nào sau đây?

 • A. Thẩm thấu
 • B. Có tiêu dùng năng lượng ATP
 • C. Chủ động
 • D. Khuếch tán
Câu 5
Mã câu hỏi: 128722

Nito được rễ cây hấp thụ ở dạng nào dưới đây?

 • A. N2, NO2
 • B. NH4+, NO3-
 • C. NH3
 • D. Nito hữu cơ
Câu 6
Mã câu hỏi: 128723

Những ứng động nào dưới đây là ứng động không sinh trưởng?

 • A. Hoa mười giờ nở vào buổi sáng, khí khổng đóng mở
 • B. Hoa mười giờ nở vào buổi sáng, hiện tượng thức ngủ của chồi cây bàng
 • C. Sự đóng mở của lá cây trinh nữ, khí khổng đóng mở
 • D. Lá cây họ đậu xoè ra và khép lại, khí khổng đóng mở
Câu 7
Mã câu hỏi: 128724

Kể tên hai loại hướng động chính?

 • A. Hướng động dương (Sinh trưởng hướng về phía có ánh sáng) và hướng động âm (Sinh trưởng về trọng lực)
 • B. Hướng động dương (Sinh trưởng tránh xa nguồn kích thích) và hướng động âm (Sinh trưởng hướng tới nguồn kích thích)
 • C. Hướng động dương (Sinh trưởng hướng tới nguồn kích thích) và hướng động âm (Sinh trưởng tránh xa nguồn kích thích)
 • D. Hướng động dương (Sinh trưởng hướng tới nước) và hướng động âm (Sinh trưởng hướng tới đất)
Câu 8
Mã câu hỏi: 128725

Các kiểu hướng động dương của rễ là gì?

 • A. Hướng đất, hướng nước, hướng sáng
 • B. Hướng đất, ướng sáng, huớng hoá
 • C. Hướng đất, hướng nước, huớng hoá
 • D. Hướng sáng, hướng nước, hướng hoá
Câu 9
Mã câu hỏi: 128726

Ứng động khác cơ bản với hướng động ở đặc điểm nào?

 • A. Tác nhân kích thích không định hướng
 • B. Có sự vận động vô hướng
 • C. Không liên quan đến sự phân chia tế bào
 • D. Có nhiều tác nhân kích thích
Câu 10
Mã câu hỏi: 128727

Các kiểu hướng động âm của rễ là gì?

 • A. Hướng đất, hướng sáng
 • B. Hướng nước, hướng hoá
 • C. Hướng sáng, hướng hoá
 • D. Hướng sáng, hướng nước
Câu 11
Mã câu hỏi: 128728

Thân và rễ của cây có kiểu hướng động như thế nào?

 • A. Thân hướng sáng dương và hướng trọng lực âm, còn rễ hướng sáng dương và hướng trọng lực dương
 • B. Thân hướng sáng dương và hướng trọng lực âm, còn rễ hướng sáng âm và hướng trọng lực dương
 • C. Thân hướng sáng âm và hướng trọng lực dương, còn rễ hướng sáng dương và hướng trọng lực âm
 • D. Thân hướng sáng dương và hướng trọng lực dương, còn rễ hướng sáng âm và hướng trọng lực dương
Câu 12
Mã câu hỏi: 128729

Các dây leo cuốn quanh cây gỗ là nhờ kiểu hướng động nào?

 • A. Hướng sáng
 • B. Hướng đất
 • C. Hướng nước
 • D. Hướng tiếp xúc
Câu 13
Mã câu hỏi: 128730

Những ứng động nào dưới đây theo sức trương nước?

 • A. Hoa mười giờ nở vào buổi sáng, hiện tượng thức ngủ của chồi cây bàng
 • B. Sự đóng mở của lá cây trinh nữ khí klhổng đóng mở
 • C. Lá cây họ đậu xoè ra và khép lại, khí klhổng đóng mở
 • D. Hoa mười giờ nở vào buổi sáng, khí klhổng đóng mở
Câu 14
Mã câu hỏi: 128731

Ứng động nào không theo chu kì đồng hồ sinh học?

 • A. Ứng động đóng mở khí khổng
 • B. Ứng động quấn vòng
 • C. Ứng động nở hoa
 • D. Ứng động thức ngủ của lá
Câu 15
Mã câu hỏi: 128732

Những ứng động nào sau đây là ứng động sinh trưởng?

 • A. Hoa mười giờ nở vào buổi sáng, khí khổng đóng mở
 • B. Hoa mười giờ nở vào buổi sáng, hiện tượng thức ngủ của chồi cây bàng
 • C. Sự đóng mở của lá cây trinh nữ, khí khổng đóng mở
 • D. Lá cây họ đậu xoè ra và khép lại, khí khổng đóng mở
Câu 16
Mã câu hỏi: 128733

Cây non mọc thẳng, cây khoẻ, lá xanh lục do điều kiện chiếu sáng như thế nào?

 • A. Chiếu sáng từ hai hướng
 • B. Chiếu sáng từ ba hướng
 • C. Chiếu sáng từ một hướng
 • D. Chiếu sáng từ nhiều hướng
Câu 17
Mã câu hỏi: 128734

Những ứng động nào dưới đây theo sức trương nước?

 • A. Hoa mười giờ nở vào buổi sáng, hiện tượng thức ngủ của chồi cây bàng
 • B. Sự đóng mở của lá cây trinh nữ khí khổng đóng mở
 • C. Lá cây họ đậu xoè ra và khép lại, khí khổng đóng mở
 • D. Hoa mười giờ nở vào buổi sáng, khí khổng đóng mở
Câu 18
Mã câu hỏi: 128735

Cơ sở của sự uốn cong trong hướng tiếp xúc là gì?

 • A. Do sự sinh trưởng không đều của hai phía cơ quan, trong khi đó các tế bào tại phía không được tiếp xúc sinh trưởng nhanh hơn làm cho cơ quan uốn cong về phía tiếp xúc
 • B. Do sự sinh trưởng đều của hai phía cơ quan, trong khi đó các tế bào tại phía không được tiếp xúc sinh trưởng nhanh hơn làm cho cơ quan uốn cong về phía tiếp xúc
 • C. Do sự sinh trưởng không đều của hai phía cơ quan, trong khi đó các tế bào tại phía được tiếp xúc sinh trưởng nhanh hơn làm cho cơ quan uốn cong về phía tiếp xúc
 • D. Do sự sinh trưởng không đều của hai phía cơ quan, trong khi đó các tế bào tại phía không được tiếp xúc sinh trưởng chậm hơn làm cho cơ quan uốn cong về phía tiếp xúc
Câu 19
Mã câu hỏi: 128736

Ứng động (Vận động cảm ứng) là gì?

 • A. Hình thức phản ứng của cây trước nhiều tác nhân kích thích
 • B. Hình thức phản ứng của cây trước tác nhân kích thích lúc có hướng, khi vô hướng
 • C. Hình thức phản ứng của cây trước tác nhân kích thích không định hướng
 • D. Hình thức phản ứng của cây trước tác nhân kích thích không ổn định
Câu 20
Mã câu hỏi: 128737

Trong các động vật sau:

(1) giun dẹp (2) thủy tức (3) đỉa

(4) trùng roi (5) giun tròn (6) gián (7) tôm

Bao nhiêu loài có hệ thần kinh dạng chuỗi hạch?

 • A. 1
 • B. 3
 • C. 4
 • D. 5
Câu 21
Mã câu hỏi: 128738

Trong các phát biểu sau:

(1) phản xạ chỉ có ở những sinh vật có hệ thần kinh

(2) phản xạ được thực hiện nhờ cung phản xạ

(3) phản xạ được coi là một dạng điển hình của cảm ứng

(4) phản xạ là khái niệm rộng hơn cảm ứng

Các phát biểu đúng về phản xạ là:

 • A. (1), (2) và (4)
 • B. (1), (2), (3) và (4)
 • C. (2), (3) và (4)
 • D. (1), (2) và (3)
Câu 22
Mã câu hỏi: 128739

Động vật có hệ thần kinh dạng chuỗi hạch có thể trả lời cục bộ khi bị kích thích vì sao?

 • A. số lượng tế bào thần kinh tăng lên
 • B. mỗi hạch là một trung tâm điều khiển một vùng xác định của cơ thể
 • C. các tế bào thần kinh trong hạch nằm gần nhau
 • D. các hạch thần kinh liên hệ với nhau
Câu 23
Mã câu hỏi: 128740

Hệ thần kinh dạng chuỗi hạch được hình thành bởi các tế bào thần kinh tập trung thành các hạch thần kinh và được nối với nhau tạo thành chuỗi hạch

 • A. nằm dọc theo chiều dài cơ thể
 • B. nằm dọc theo lưng và bụng
 • C. nằng dọc theo lưng
 • D. phân bố ở một số phần cơ thể
Câu 24
Mã câu hỏi: 128741

Phản xạ ở động vật có hệ thần kinh dạng lưới diễn ra theo trật tự nào sau đây

 • A. tế bào cảm giác → mạng lưới thần kinh → tế bào biểu mô cơ
 • B. tế bào cảm giác → tế bào biểu mô cơ → mạng lưới thần kinh
 • C. mạng lưới thần kinh → tế bào cảm giác → tế bào biểu mô cơ
 • D. tế bào biểu mô cơ → mạng lưới thần kinh → tế bào cảm
Câu 25
Mã câu hỏi: 128742

Ở côn trùng, hạch thần kinh có kích thước lớn hơn hẳn so với các hạch thần kinh khác là hạch thần kinh nào?

 • A. đầu
 • B. lưng
 • C. bụng
 • D. ngực
Câu 26
Mã câu hỏi: 128743

Hệ thần kinh dạng lưới được tạo thành bởi các tế bào thần kinh như thế nào?

 • A. rải rác dọc theo khoang cơ thể và liên hệ với nhau qua sợi thần kinh tạo thành mạng lưới tế bào thần kinh
 • B. phân bố đều trong cơ thể và liên hệ với nhau qua sợi thần kinh tạo thành mạng lưới tế bào thần kinh
 • C. rải rác trong cơ thể và liên hệ với nhau qua sợi thần kinh tạo thành mạng lưới tế bào thần kinh
 • D. phân bố tập trung ở một số vùng trong cơ thể và liên hệ với nhau qua sợi thần kinh tạo thành mạng lưới tế bào thần kinh
Câu 27
Mã câu hỏi: 128744

Trong các đặc điểm sau, những đặc điểm nào có ở cảm ứng của động vật ?

(1) phản ứng chậm

(2) phản ứng khó nhận thấy

(3) phản ứng nhanh

(4) hình thức phản ứng kém đa dạng

(5) hình thức phản ứng đa dạng

(6) phản ứng dễ nhận thấy

Phương án trả lời đúng là:

 • A. (1), (4) và (5)
 • B. (3), (4) và (5)
 • C. (2), (4) và (5)
 • D. (3), (5) và (6)
Câu 28
Mã câu hỏi: 128745

Cho các nội dung sau:

(1) các tế bào thần kinh nằm rải rác trong cơ thể và liên hệ với nhau bằng các sợi thần kinh

(2) động vật đối xứng hai bên: giun dẹp, giun tròn, chân khớp

(3) phản ứng mang tích chất định khu, chính xác hơn

(4) phản ứng với kích thích bằng cách co toàn bộ cơ thể

(5) ngành Ruột khoang

(6) các tế bào thần kinh tập hợp lại thành các hạch thần kinh nằm dọc theo chiều dài cơ thể

(7) tiêu tốn nhiều năng lượng

(8) tiết kiệm năng lượng hơn

Sắp xếp cảm ứng ở động vật có hệ thần kinh dạng lưới với động vật có hệ thần kinh dạng chuỗi hạch bằng cách ghép các đặc điểm tương ứng với mỗi nhóm động vật

 • A. hệ thần kinh dạng lưới: (1), (4), (6) và (7) ; hệ thần kinh dạng chuỗi hạch: (2), (3), (5) và (8)
 • B. hệ thần kinh dạng lưới: (1), (4), (5) và (8) ; hệ thần kinh dạng chuỗi hạch: (2), (3), (6) và (7)
 • C. hệ thần kinh dạng lưới: (1), (4), (5) và (7) ; hệ thần kinh dạng chuỗi hạch: (2), (3), (6) và (8)
 • D. hệ thần kinh dạng lưới: (4), (5), (6) và (7) ; hệ thần kinh dạng chuỗi hạch: (1), (2), (3) và (8)
Câu 29
Mã câu hỏi: 128746

Điểm bão hòa ánh sáng là gì?

 • A. Cường độ ánh sáng để cường độ quang hợp đạt cực đại
 • B. Cường độ ánh sáng tối đa để cường độ quang hợp đạt cực tiểu
 • C. Cường độ ánh sáng tối đa để cường độ quang hợp đạt mức trung bình
 • D. Cường độ ánh sáng tối đa để cường độ quang hợp đạt trên mức trung bình
Câu 30
Mã câu hỏi: 128747

Các chất hữu cơ của thực vật được hình thành từ chất nào sau đây?

 • A. Nitơ
 • B. Nước
 • C. Cácbônic
 • D. Các chất khoáng
Câu 31
Mã câu hỏi: 128748

Lông hút có vai trò gì?

 • A. Bám vào kẽ đất làm cho cây đứng vững chắc
 • B. Tế bào kéo dài thành lông, lách vào nhiều kẽ đất làm cho bộ rễ lan rộng
 • C. Lách vào kẽ hở của đất giúp cho rễ lấy được ôxi để hô hấp
 • D. Lách vào kẽ đất hút nước và muối khoáng cho cây
Câu 32
Mã câu hỏi: 128749

Vì sao cá xương có thể lấy được hơn 80% lượng O2 của nước khi đi qua mang?

 • A. Vì dòng nước chảy một chiều qua mang và dòng máu chảy trong mao mạch song song với dòng nước
 • B. Vì dòng nước chảy một chiều qua mang và dòng máu chảy trong mao mạch xuyên ngang với dòng nước
 • C. Vì dòng nước chảy một chiều qua mang và dòng máu chảy trong mao mạch song song và ngược chiểu với dòng nước
 • D. Vì dòng nước chảy một chiều qua mang và dòng máu chảy trong mao mạch song song và cùng chiều với dòng nước
Câu 33
Mã câu hỏi: 128750

Nêu khái niệm về động mạch?

 • A. Những mạch máu xuất phát từ tim có chức năng đưa máu từ tim đến các cơ quan và không tham gia điều hoà lượng máu đến các cơ quan
 • B. Những mạch máu xuất phát từ tim có chức năng đưa máu từ tim đến các cơ quan và tham gia điểu hoà lượng máu đến các cơ quan
 • C. Những mạch máu chảy về tim có chức năng đưa máu từ tim đến các cơ quan và tham gia điều hoà lượng máu đến các cơ quan
 • D. Những mạch máu xuất phát từ tim có chức năng đưa máu từ tim đến các cơ quan và thu hồi các sản phẩm bài tiết của các cơ quan
Câu 34
Mã câu hỏi: 128751

Vì, sao sau khi bón phân, cây sẽ khó hấp thụ nước?

 • A. Vì áp suất thẩm thấu của đất tăng
 • B. Vì áp suất thẩm thấu của đất giảm
 • C. Vì áp suất thẩm thấu của rễ tăng
 • D. Vì áp suất thẩm thấu của rễ giảm
Câu 35
Mã câu hỏi: 128752

Vai trò nào dưới đây không phải của quang hợp?

 • A. Tích luỹ năng lượng
 • B. Cân bằng nhiệt độ của môi trường
 • C. Điều hòa không khí
 • D. Tạo chất hữu cơ
Câu 36
Mã câu hỏi: 128753

Hô hấp hiếu khí xảy ra ở ti thể theo chu trình Crep tạo ra sản phẩm gì?

 • A. CO2 + ATP + NADH
 • B. CO2 + ATP + NADH + FADH2
 • C. CO2 + ATP + FADH2
 • D. CO2 + NADH + FADH2
Câu 37
Mã câu hỏi: 128754

Chu kỳ Crep diễn ra ở trong nào quan nào?

 • A. Tế bào chất
 • B. Nhân
 • C. Ti thể
 • D. Lục lạp
Câu 38
Mã câu hỏi: 128755

Máu vận chuyển trong hệ mạch nhờ động lực nào sau đây?

 • A. Sự va đẩy của các tế bào máu
 • B. Năng lượng co tim
 • C. Dòng máu chảy liên tục
 • D. Co bóp của mạch
Câu 39
Mã câu hỏi: 128756

Pha sáng diễn ra ở vị trí nào trong lục lạp?

 • A. Ở màng ngoài
 • B. Ở màng trong
 • C. Ở chất nền
 • D. Ở tilacôit
Câu 40
Mã câu hỏi: 128757

Điều nào sau đây không đúng với dạng nước tự do?

 • A. Là dạng nước chứa trong các thành phần của tế bào
 • B. Là dạng nước chứa trong các mạch dẫn
 • C. Là dạng nước chứa trong các khoảng gian bào
 • D. Là dạng nước bị hút bởi các phần tử tích điện

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ