Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề kiểm tra 1 tiết HK1 môn Hóa học 11 năm 2020 Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

15/04/2022 - Lượt xem: 20
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 123731

Những ion nào sau đây cùng có mặt trong một dung dịch?

 • A. Mg2+, Na+, Cl-, OH-.
 • B. Cu2+, Fe2+, Cl-, OH-.
 • C. K+, Na+, Cu2+, Cl.
 • D. Mg2+, Ag+, Cl-, OH-.
Câu 2
Mã câu hỏi: 123732

Trong các chất bên dưới, chất có môi trường trung tính là chất nào dưới đây?

 • A. HClO3.
 • B. Ba(OH)2.
 • C. (NH4)2SO4.
 • D. BaCl2.
Câu 3
Mã câu hỏi: 123733

Dung dịch của một axit ở 250C có pH bằng bao nhiêu?

 • A. [H+] = 1,0.10-7M
 • B. [H+] > 1,0.10-7M
 • C. [H+] < 1,0.10-7M
 • D. [H+].[OH-] > 1,0.10-14
Câu 4
Mã câu hỏi: 123734

Cho các phát biểu sau:

(a) Muối trung hòa là muối mà anion gốc axit không có khả năng phân li ra ion H+.

(b) Muối axit là muối mà anion gốc axit vẫn có khả năng phân li ra ion H+.

(c) Theo Bronstet : Axit là chất nhận proton (tức H+) còn bazơ là chất nhường proton (H+).

(d) Hiđroxit lưỡng tính là hiđroxit vừa có thể phản ứng được với axit, vừa phản ứng được với bazơ.

Số phát biểu đúng?

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4
Câu 5
Mã câu hỏi: 123735

Phản ứng nào sau đây xảy ra trong dung dịch tạo được kết tủa Fe(OH)2?

 • A. FeCl3 + NaOH.
 • B. FeO + NaOH.
 • C. FeCl2 + Ba(OH)2.
 • D. FeCl2 +  KMnO4 + H2SO4.
Câu 6
Mã câu hỏi: 123736

Phản ứng nào sau đây là không là phản ứng trao đổi trong dung dịch?

 • A. Na2SO4 +  BaCl2 → BaSO4↓ + NaCl. 
 • B. HCl + KOH → KCl + H2O.
 • C. H2SO4 + Na2S → Na2SO4 + H2S↑. 
 • D. Fe + 2HCl → FeCl2 + H2↑.
Câu 7
Mã câu hỏi: 123737

Cặp chất nào sau đây cùng tồn tại được trong một dung dịch?

 • A. NaOH và ZnCl2.
 • B. HCl và NaOH. 
 • C. FeCl2 và KOH. 
 • D. NaOH và KCl.
Câu 8
Mã câu hỏi: 123738

Phương trình ion rút gọn

2H+ + CO32- → CO2↑ + H2O

Biểu diễn bản chất của phản ứng hóa học nào sau đây?

 • A. HCl + NaHCO3 → NaCl + CO2 + H2O.
 • B. 2HCl + Ca(HCO3)2 → CaCl2 + 2CO2 + 2H2O
 • C. H2SO4 +  BaCO3 → BaSO4 + CO2 + H2
 • D. 2HCl + Na2CO3 → 2NaCl + H2O + CO2
Câu 9
Mã câu hỏi: 123739

Dung dịch có giá trị pH = 7 sẽ làm quỳ tím có màu gì?

 • A. chuyển sang màu đỏ.
 • B. chuyển sang màu xanh.
 • C. quỳ không đổi màu.
 • D. không xác định được.
Câu 10
Mã câu hỏi: 123740

Chất nào sau đây là chất điện li yếu?

 • A. NaCl.
 • B. HCl
 • C. HClO
 • D. NaClO3.
Câu 11
Mã câu hỏi: 123741

Chất nào sau đây dẫn được điện?

 • A. Dung dịch muối ăn.
 • B. Dung dịch glucozơ.
 • C. KCl rắn, khan.
 • D. NaOH rắn khan.
Câu 12
Mã câu hỏi: 123742

Cho các chất sau: SO2, C6H6 , C2H6, Ca(HCO3)2, H2SO4, NaClO, Mg(OH)2. Số chất hòa tan vào trong nước tạo thành chất điện li là bao nhiêu?

 • A. 4
 • B. 5
 • C. 6
 • D. 7
Câu 13
Mã câu hỏi: 123743

Chất nào là chất điện li mạnh trong các chất sau?

 • A.  Al(OH)3.
 • B. NaCl.
 • C. CH3COOH.
 • D. HClO.
Câu 14
Mã câu hỏi: 123744

Muối nào sau đây là muối axit?

 • A. Na2CO3.
 • B. CH3COONa.
 • C. NaClO.
 • D. NaHSO4.
Câu 15
Mã câu hỏi: 123745

Cặp chất nào sau đây không thể tồn tại trong một dung dịch?

 • A. NaClO và AlCl3.
 • B. NaOH và KCl.
 • C. KNO3 và  HCl.
 • D. Ba(OH)2 và AlCl3.
Câu 16
Mã câu hỏi: 123746

Hòa tan muối FeSOvào nước được dung dịch chất điện li. Dung dịch này chứa các ion nào?

 • A. Fe3+ và SO42-.
 • B. Fe3+ và S2-.
 • C. Fe2+  và SO42-.
 • D. Fe2+  và S2-.
Câu 17
Mã câu hỏi: 123747

Chất dùng để phân biệt 3 muối: NaCl; NaNO3 và Na3PO4 là chất nào sau đây?

 • A. quỳ tím.
 • B. dd NaOH.
 • C. HCl.
 • D. dd AgNO3.
Câu 18
Mã câu hỏi: 123748

Dung dịch NaOH 0,01M có giá trị pH là bao nhiêu?

 • A. 2
 • B. 1
 • C. 13
 • D. 12
Câu 19
Mã câu hỏi: 123749

Dung dịch nào sau đây có giá trị pH > 7?

 • A. NaNO2.
 • B. NaCl.
 • C. NaHSO4.
 • D. Fe(NO3)3.
Câu 20
Mã câu hỏi: 123750

Các dung dịch sau đây có cùng nồng độ 0,10 mol/lít, dung dịch có độ dẫn điện nhỏ nhất là chất nào dưới đây?

 • A. KCl
 • B. CH3COOK.
 • C. CH3COOH
 • D. HCl
Câu 21
Mã câu hỏi: 123751

Có 4 dung dịch riêng biệt: Na2CO3, Na2SO4, NaNO3, BaCl2. Chỉ dùng thêm quỳ tím thì có thể nhận biết được mấy chất?

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4
Câu 22
Mã câu hỏi: 123752

Nhỏ vài giọt dung dịch NaOH vào dung dịch CH3COOH 1M thì độ điện li α của CH3COOH sẽ biến đổi như thế nào?

 • A. Tăng
 • B. Giảm
 • C. Không đổi
 • D. Lúc đầu tăng rồi sau đó giảm.
Câu 23
Mã câu hỏi: 123753

Muối nào sau đây khi thuỷ phân tạo dung dịch có pH<7?

 • A. CaCl2.
 • B. CH3COONa.
 • C. NaCl.
 • D. NH4Cl.
Câu 24
Mã câu hỏi: 123754

Trong dung dịch Fe2(SO4)3 loãng có chứa 0,45 mol SO42- thì trong dung dịch có chứa chất nào?

 • A. 0,45 mol Fe2(SO4)3.
 • B. 0,225 mol Fe3+.
 • C. 0,15 mol Fe2(SO4)3.
 • D. 0,9 mol Fe3+.
Câu 25
Mã câu hỏi: 123755

Nồng độ ion H+ trong 200 ml dung dịch H2SO4 0,25M là gì?

 • A. [H+] = 0,25M.
 • B. [H+] = 0,05M.
 • C. [H+] = 0,1M.
 • D. [H+] = 0,5M.
Câu 26
Mã câu hỏi: 123756

Chất nào sau đây không dẫn điện được?

 • A. KCI rắn, khan
 • B. CaCl2 nóng chảy
 • C. NaOH nóng chảy
 • D. HBr hòa tan trong nước
Câu 27
Mã câu hỏi: 123757

Phát biểu nào dưới đây là đúng?

 • A. Sự điện li là quá trình hòa tan một chất vào dung môi (thường là nước) tạo thành dung dịch.
 • B. Sự điện li là sự phân li một chất dưới tác dụng của dòng điện một chiều.
 • C. Sự điện li là sự phân li một chất ra ion khi chất đó hòa tan trong nước hoặc khi nóng chảy
 • D. Sự điện li là quá trình oxi hóa - khử xảy ra trong dung dịch.
Câu 28
Mã câu hỏi: 123758

Trong dung dịch HNO3 0,01 mol/I, nồng độ ion OH ở 25 độ C là bao nhiêu?

 • A. [OH]=1,0.10-1.
 • B. [OH]=1,0.10-12
 • C. [OH] = 1,0.10-2
 • D. [OH] = 1,0.10-19
Câu 29
Mã câu hỏi: 123759

Trong các cặp chất dưới đây, cặp chất nào cùng tồn tại trong dung dịch?

 • A. AICl3 & CuSO4
 • B. NaHSO4 & Na2CO3
 • C. NaAlO2 & HCI
 • D. CaCl2 & AgNO3
Câu 30
Mã câu hỏi: 123760

Cần thêm vào 10,0 ml dung dịch HCI có pH = 2 bao nhiêu ml nước cất để thu được dung dịch có

pH = 3? (coi thể tích dung dịch không thay đổi khi trộn hai dung dịch).

 • A. 10 ml
 • B. 90 ml
 • C. 100 ml
 • D. 40 ml
Câu 31
Mã câu hỏi: 123761

Đối với dung dịch axit yếu CH3COOH 0,10 M, nếu bỏ qua sự điện li của nước thì đánh giá nào về nồng độ mol ion sau đây là đúng?

 • A. [H+] = 0,10 M
 • B. [H+] < [CH3COO-]
 • C. [H+] > [CH3COO-]
 • D. [H+] < 0,10M
Câu 32
Mã câu hỏi: 123762

Dung dịch X chứa a mol Na+, b mol Mg2+ , c mol NO3-  và d mol CI-. Biểu thức nào dưới đây là đúng?

 • A. a+2b = c+2d
 • B. a+2b = c+d
 • C. a+b = c+d
 • D. 2a+b = 2c+d
Câu 33
Mã câu hỏi: 123763

Dung dịch nào sau đây có pH < 7?

 • A. NaNO3
 • B. KBr
 • C. Fe(NO3)3
 • D. KI
Câu 34
Mã câu hỏi: 123764

Phương trình H+ + OH- → H2O là phương trình ion rút gọn của phản ứng nào sau đây?

 • A. HCl + Cu(OH)2 → CuCl2 + H2O
 • B. H2SO4 + Ba(OH) → BaSO4 + 2H2O
 • C. HNO3 +NaOH → NaNO3 + H2O
 • D. CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O
Câu 35
Mã câu hỏi: 123765

Một dung dịch có [OH-] = 1,5.10-5 M. Môi trường của dung dịch này là gì?

 • A. Axit
 • B. Trung tính
 • C. Kiềm
 • D. Không xác định được
Câu 36
Mã câu hỏi: 123766

Chất điện li mạnh là chất gì?

 • A. Khi tan trong dung dịch H2O, các phân tử hòa tan đều phân li thành ion.
 • B. Dễ nhường electron cho chất khác.
 • C. Làm đổi màu chất chỉ thị màu
 • D. Khi tan trong nước cho môi trường có pH = 7.
Câu 37
Mã câu hỏi: 123767

Dung dịch NaCl trong nước có môi trường gì?

 • A. Axit
 • B. Trung tính
 • C. Bazơ
 • D. Muối
Câu 38
Mã câu hỏi: 123768

Muối trung hòa là loại muối gì?

 • A. Tạo bởi axit mạnh và bazo yếu
 • B. Không còn khả năng phân li ra ion H+ trong gốc axit
 • C. Không có khả năng phản ứng với axit và bazo
 • D. Tạo bởi axit mạnh và bazơ mạnh
Câu 39
Mã câu hỏi: 123769

Trong dung dịch Al2(SO4)3 loãng có chứa 0,6 mol SO42- thì trong dung dịch có chứa chất nào?

 • A. 0,2 mol Al2(SO4)3
 • B. 0,4 mol AI3+
 • C. 1,8 mol Al2(SO4)3
 • D. Cả A và B đều đúng
Câu 40
Mã câu hỏi: 123770

Dung dịch điện li dẫn điện được là do sự di chuyển của chất nào?

 • A. Các cation
 • B. Các anion
 • C. Các phân tử hòa tan
 • D. Cation và anion

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ