Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề kiểm tra 1 tiết Chương 2 Số học 6 năm 2018 Trường THCS Võ Nguyên Giáp

15/04/2022 - Lượt xem: 27
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (16 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 5059

Trong các tập hợp sau, tập hợp nào là tập hợp các số nguyên

 • A.  {0;1; 2;3; 4;...} 
 • B.  {...; -3; -2; -1; 0;1; 2;3;...}
 • C. {...; -4; -3; -2; -1;1; 2;3; 4;...} 
 • D. {-4; -3; -2; -1; 0;1; 2;3; 4}
Câu 2
Mã câu hỏi: 5060

Số đối của số -15 là

 • A. -15
 • B. 0
 • C. 15
 • D. 51
Câu 3
Mã câu hỏi: 5061

Cho \(x \in Z\) sao cho |x| = 2019. Khi đó:

 • A.  x =  –2019     
 • B. x = 2019  
 • C.  \(x =  \pm 2019\)
 • D. Không có đáp án đúng
Câu 4
Mã câu hỏi: 5062

Kết quả của phép tính |-11| + |-17| bằng :

 • A. -28
 • B. -6
 • C. 6
 • D. 28
Câu 5
Mã câu hỏi: 5063

Tổng của bốn số nguyên âm là một số nguyên nào sau đây:

 • A. một số nguyên dương 
 • B. một số nguyên âm
 • C. một số nguyên 0      
 • D. cả A, B, C đều đúng
Câu 6
Mã câu hỏi: 5064

Tích của năm số nguyên âm là một số nguyên nào sau đây:

 • A. một số nguyên âm      
 • B. một số nguyên dương
 • C. số nguyên 0   
 • D. cả A, B, C đều sai.
Câu 7
Mã câu hỏi: 5065

Kết quả của phép tính 5 + (- 5 ) là:

 • A. (- 9 )   
 • B. 6
 • C. (-6)
 • D. 0
Câu 8
Mã câu hỏi: 5066

Kết quả của phép tính (-5).(-9) bằng :

 • A. -45
 • B. -35
 • C. -14
 • D. 45
Câu 9
Mã câu hỏi: 5067

Tập hợp các ước của số nguyên 5 là :

 • A. \(\left\{ { \pm 1; \pm 5} \right\}\)
 • B. {-1; -5}
 • C.  {1; 5}
 • D. \(\left\{ {0; \pm 1; \pm 5} \right\}\)
Câu 10
Mã câu hỏi: 5068

Số nào sau đây là bội của mọi số nguyên :

 • A. -1
 • B. 0
 • C. 1
 • D. 1 và -1
Câu 11
Mã câu hỏi: 5069

Số nào sau đây là ước của mọi số nguyên :

 • A. -1
 • B. 0
 • C. 1
 • D. 1 và -1
Câu 12
Mã câu hỏi: 5070

 Cho các số :\(0; \pm 3; \pm 4; \pm 10\). Có bao nhiêu số là bội của 2 ?

 • A. Có 2 số   
 • B. Có 3 số   
 • C. Có 4 số   
 • D. Có 5 số   
Câu 13
Mã câu hỏi: 5071

Thực hiện phép tính (tính theo cách nhanh nhất có thể)

a) 11 + 8 + (- 11) + (- 3)

b) 25. (- 5) . 13 . (- 4) . 2

c) 34 . 25 – 66 . (- 25 )

Câu 14
Mã câu hỏi: 5072

a) Tìm bảy bội của 6.                                       

b) Tìm tất cả các ước của 9.

Câu 15
Mã câu hỏi: 5073

Tìm số nguyên x, biết rằng:

a) x – 13 = – 5                                                 b) |x - 1| = 2

Câu 16
Mã câu hỏi: 5074

Tìm các cặp số nguyên (x;y) sao cho  (2x + 1)(y - 3) = -6

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ