Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề kiểm tra 1 tiết Chương 2 Giải Tích 12 năm 2019 Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

15/07/2022 - Lượt xem: 25
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (25 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 303573

Bất phương trình:  log (2x - 3) > log 9 có nghiệm là:

 • A. x > 5
 • B. x > 3
 • C. x > 6
 • D. 2 < x < 3
Câu 2
Mã câu hỏi: 303574

Cho số thực dương a, biểu thức \({\left( {\sqrt a .\sqrt[3]{{{a^2}}}.\sqrt[4]{{{a^3}}}} \right)^{12}}\) viết dưới dạng lũy thừa là:

 • A. a25
 • B. a21
 • C. a23
 • D. a36
Câu 3
Mã câu hỏi: 303575

Cho hàm số y = esinx. Khi đó biểu thức y'' - cosx.y' + sinx.y có kết quả là:

 • A. 1
 • B. 0
 • C. 3
 • D. 2
Câu 4
Mã câu hỏi: 303576

Hàm số y = (x-1)e có tập xác định là:

 • A. R
 • B. R\{1}
 • C. \(\left( {1; + \infty } \right)\)
 • D. \(\left( { - \infty ;1} \right)\)
Câu 5
Mã câu hỏi: 303577

Số nghiệm nguyên của bất phương trình \({2^x} + {8.2^{ - x}} \le 9\) là:

 • A. 2
 • B. 3
 • C. 4
 • D. 1
Câu 6
Mã câu hỏi: 303578

Giải phương trình 5lgx+xlg5 = 50 được nghiệm x thỏa mãn:

 • A. x nguyên dương 
 • B. x nguyên âm 
 • C. x là số vô tỉ 
 • D. x2 = 25
Câu 7
Mã câu hỏi: 303579

Tìm m để phương trình log2x + log x - m = 0 có hai nghiệm phân biệt thuộc khoảng (0;1).

 • A. m > 0
 • B. \(m \ge \frac{3}{4}\)
 • C. \(\frac{{ - 1}}{4} \le m < 0\)
 • D. \(\frac{{ - 1}}{4} < m < 0\)
Câu 8
Mã câu hỏi: 303580

Cho log214 = a . Tính log4932 theo a được kết quả là:

 • A. \(\frac{5}{{2(a - 1)}}\)
 • B. \(\frac{2}{{(a - 1)}}\)
 • C. \(\frac{5}{{(a - 1)}}\)
 • D. \(\frac{5}{{2(a + 1)}}\)
Câu 9
Mã câu hỏi: 303581

Cho log35 = a, log25 = b. Tính log65 theo a và b được kết quả là:

 • A. \(\frac{{a - b}}{{ab}}\)
 • B. \(\frac{{a + b}}{{ab}}\)
 • C. \(\frac{{ab}}{{a + b}}\)
 • D. \(\frac{{a - b}}{{a + b}}\)
Câu 10
Mã câu hỏi: 303582

Hàm số y = (2x-1)

 • A. y' = 
 • B. y' = 2
 • C. y' = 2(2x-1)
 • y' = 2
 • Câu 11: Mã câu hỏi: 140706

  Tập nghiệm của bất phương trình ln(-x+7) < = ln(x+3) là:

  • [2;7)
  • (-;2] hợp [2;+)
  • (-;2)
  • (2;+)
 • Câu 12: Mã câu hỏi: 140707

  Cho biểu thức loga3< logae thì cơ số a phải  thỏa mãn điều kiện nào?

  • a > 0
  • a > 1
  • a > = 1
  • 0 < a < 1
 • Câu 13: Mã câu hỏi: 142433

  Đạo hàm của hàm số \(y = {\log _\pi }x\), có kết quả là:

  • \(y' = \frac{1}{{x.\ln \pi }}\)
  • \(y' = \frac{1}{{\pi x}}\)
  • \(y' = \frac{\pi }{{x.\ln \pi }}\)
  • \(y' = \frac{1}{{\ln \pi }}\)
 • Câu 14: Mã câu hỏi: 142434

  Đồ thị sau là của hàm số nào dưới đây?

  • \(y = {2^x}\)
  • \(y = {\log _2}x\)
  • \(y = {4^x}\)
  • \(y = \ln x\)
 • Câu 15: Mã câu hỏi: 142435

  Phương trình \({\log _2}(x - 3) = 3\) có nghiệm là:

  • x = 8
  • x = 11
  • x = 9
  • x = 5
 • Câu 16: Mã câu hỏi: 142436

  Rút gọn biểu thức \(A = {\left( {\frac{1}{{16}}} \right)^{ - 0,75}} + {\left( {\frac{1}{8}} \right)^{ - \frac{4}{3}}}\) được kết quả là:

  • A = 12
  • A = 18
  • A = 22
  • A = 24
 • Câu 17: Mã câu hỏi: 142437

  Hàm số \(y = {(\sin 3x)^5}\) có đạo hàm là:

  • \(y' = 5\cos 3x{\left( {\sin 3x} \right)^4}\)
  • \(y' = 3\cos 3x{\left( {\sin 3x} \right)^4}\)
  • \(y' = 15\cos 3x{\left( {\sin 3x} \right)^4}\)
  • \(y' = \cos 3x{\left( {\sin 3x} \right)^4}\)
 • Câu 18: Mã câu hỏi: 142438

  Tính giá trị của biểu thức \(P = {\left( {{\pi ^3}} \right)^{{{\log }_\pi }2}}\) ta được:

  • P = 2
  • P = 4
  • P = 8
  • P = 6
 • Câu 19: Mã câu hỏi: 142439

  Cho a, b là hai số thực dương. Rút gọn biểu thức \(A = \frac{{{{\left( {\sqrt[3]{{{a^3}.{b^2}}}} \right)}^6}}}{{\sqrt[{}]{{\sqrt[4]{{{a^{16}}.{b^8}}}}}}}\) ta được:

  • \(A = a{b^3}\)
  • \(A = {a^2}b\)
  • \(A = a{b^2}\)
  • \(A = {a^4}{b^3}\)
 • Câu 20: Mã câu hỏi: 142440

  Cho \(x_1, x_2\) là hai nghiệm của phương trình \({7^x}.{e^{{x^2}}} = 1\). Khi đó tổng \(\left| {{x_1}} \right| + \left| {{x_2}} \right|\) có giá trị là:

  • e
  • - ln 7
  • 2
  • ln 7
 • Câu 21: Mã câu hỏi: 142441

  Phương trình \({3.2^x} - {4^{x - 1}} - 8 = 0\) có 2 nghiệm \(x_1, x_2\) . Khi đó \(\left| {{x_1} - {x_2}} \right|\) bằng:

  • 2
  • 1
  • 3
  • 4
 • Câu 22: Mã câu hỏi: 142442

  Nghiệm bất phương trình \({4^x} > 8\) là:

  • x < 2
  • \(x \ge \frac{3}{2}\)
  • x > 3
  • \(x > \frac{3}{2}\)
 • Câu 23: Mã câu hỏi: 142443

  Tìm m để phương trình: \(\lg ({x^2} + mx) = \lg (x + m - 1)\) có nghiệm duy nhất

  • m < 1
  • m > 1
  • \(m \le 1\)
  • \(m \ge 1\)
 • Câu 24: Mã câu hỏi: 142444

  Tập xác định của hàm số \(y = \ln x(1 - x)\) là:

  • \(\left( { - \infty ;0} \right)\)
  • (0;1)
  • [0;1]
  • \(( - \infty ;0] \cup [1; + \infty )\)
 • Câu 25: Mã câu hỏi: 142445

  Tổng các nghiệm của phương trình : \({25^x} - {6.5^x} + 5 = 0\) là:

  • 1
  • 2
  • 6
  • 3
 • Đề thi nổi bật tuần

  • Bộ đề thi THPT QG môn Toán năm 2022

   54 đề
   1935 lượt thi
   09/02/2022
 • D. y' = 2
 • A.

  Câu 11: Mã câu hỏi: 140706

  Tập nghiệm của bất phương trình ln(-x+7) < = ln(x+3) là:

  • [2;7)
  • (-;2] hợp [2;+)
  • (-;2)
  • (2;+)
 • A. [2;7)
 • A. (-;2] hợp [2;+)
 • A. (-;2)
 • A. (2;+)
 • A.

  Câu 12: Mã câu hỏi: 140707

  Cho biểu thức loga3< logae thì cơ số a phải  thỏa mãn điều kiện nào?

  • a > 0
  • a > 1
  • a > = 1
  • 0 < a < 1
 • A. a > 0
 • A. a > 1
 • A. a > = 1
 • A. 0 < a < 1
 • A.

  Câu 13: Mã câu hỏi: 142433

  Đạo hàm của hàm số \(y = {\log _\pi }x\), có kết quả là:

  • \(y' = \frac{1}{{x.\ln \pi }}\)
  • \(y' = \frac{1}{{\pi x}}\)
  • \(y' = \frac{\pi }{{x.\ln \pi }}\)
  • \(y' = \frac{1}{{\ln \pi }}\)
 • A. \(y' = \frac{1}{{x.\ln \pi }}\)
 • A. \(y' = \frac{1}{{\pi x}}\)
 • A. \(y' = \frac{\pi }{{x.\ln \pi }}\)
 • A. \(y' = \frac{1}{{\ln \pi }}\)
 • A.

  Câu 14: Mã câu hỏi: 142434

  Đồ thị sau là của hàm số nào dưới đây?

  • \(y = {2^x}\)
  • \(y = {\log _2}x\)
  • \(y = {4^x}\)
  • \(y = \ln x\)
 • A. \(y = {2^x}\)
 • A. \(y = {\log _2}x\)
 • A. \(y = {4^x}\)
 • A. \(y = \ln x\)
 • A.

  Câu 15: Mã câu hỏi: 142435

  Phương trình \({\log _2}(x - 3) = 3\) có nghiệm là:

  • x = 8
  • x = 11
  • x = 9
  • x = 5
 • A. x = 8
 • A. x = 11
 • A. x = 9
 • A. x = 5
 • A.

  Câu 16: Mã câu hỏi: 142436

  Rút gọn biểu thức \(A = {\left( {\frac{1}{{16}}} \right)^{ - 0,75}} + {\left( {\frac{1}{8}} \right)^{ - \frac{4}{3}}}\) được kết quả là:

  • A = 12
  • A = 18
  • A = 22
  • A = 24
 • A. A = 12
 • A. A = 18
 • A. A = 22
 • A. A = 24
 • A.

  Câu 17: Mã câu hỏi: 142437

  Hàm số \(y = {(\sin 3x)^5}\) có đạo hàm là:

  • \(y' = 5\cos 3x{\left( {\sin 3x} \right)^4}\)
  • \(y' = 3\cos 3x{\left( {\sin 3x} \right)^4}\)
  • \(y' = 15\cos 3x{\left( {\sin 3x} \right)^4}\)
  • \(y' = \cos 3x{\left( {\sin 3x} \right)^4}\)
 • A. \(y' = 5\cos 3x{\left( {\sin 3x} \right)^4}\)
 • A. \(y' = 3\cos 3x{\left( {\sin 3x} \right)^4}\)
 • A. \(y' = 15\cos 3x{\left( {\sin 3x} \right)^4}\)
 • A. \(y' = \cos 3x{\left( {\sin 3x} \right)^4}\)
 • A.

  Câu 18: Mã câu hỏi: 142438

  Tính giá trị của biểu thức \(P = {\left( {{\pi ^3}} \right)^{{{\log }_\pi }2}}\) ta được:

  • P = 2
  • P = 4
  • P = 8
  • P = 6
 • A. P = 2
 • A. P = 4
 • A. P = 8
 • A. P = 6
 • A.

  Câu 19: Mã câu hỏi: 142439

  Cho a, b là hai số thực dương. Rút gọn biểu thức \(A = \frac{{{{\left( {\sqrt[3]{{{a^3}.{b^2}}}} \right)}^6}}}{{\sqrt[{}]{{\sqrt[4]{{{a^{16}}.{b^8}}}}}}}\) ta được:

  • \(A = a{b^3}\)
  • \(A = {a^2}b\)
  • \(A = a{b^2}\)
  • \(A = {a^4}{b^3}\)
 • A. \(A = a{b^3}\)
 • A. \(A = {a^2}b\)
 • A. \(A = a{b^2}\)
 • A. \(A = {a^4}{b^3}\)
 • A.

  Câu 20: Mã câu hỏi: 142440

  Cho \(x_1, x_2\) là hai nghiệm của phương trình \({7^x}.{e^{{x^2}}} = 1\). Khi đó tổng \(\left| {{x_1}} \right| + \left| {{x_2}} \right|\) có giá trị là:

  • e
  • - ln 7
  • 2
  • ln 7
 • A. e
 • A. - ln 7
 • A. 2
 • A. ln 7
 • A.

  Câu 21: Mã câu hỏi: 142441

  Phương trình \({3.2^x} - {4^{x - 1}} - 8 = 0\) có 2 nghiệm \(x_1, x_2\) . Khi đó \(\left| {{x_1} - {x_2}} \right|\) bằng:

  • 2
  • 1
  • 3
  • 4
 • A. 2
 • A. 1
 • A. 3
 • A. 4
 • A.

  Câu 22: Mã câu hỏi: 142442

  Nghiệm bất phương trình \({4^x} > 8\) là:

  • x < 2
  • \(x \ge \frac{3}{2}\)
  • x > 3
  • \(x > \frac{3}{2}\)
 • A. x < 2
 • A. \(x \ge \frac{3}{2}\)
 • A. x > 3
 • A. \(x > \frac{3}{2}\)
 • A.

  Câu 23: Mã câu hỏi: 142443

  Tìm m để phương trình: \(\lg ({x^2} + mx) = \lg (x + m - 1)\) có nghiệm duy nhất

  • m < 1
  • m > 1
  • \(m \le 1\)
  • \(m \ge 1\)
 • A. m < 1
 • A. m > 1
 • A. \(m \le 1\)
 • A. \(m \ge 1\)
 • A.

  Câu 24: Mã câu hỏi: 142444

  Tập xác định của hàm số \(y = \ln x(1 - x)\) là:

  • \(\left( { - \infty ;0} \right)\)
  • (0;1)
  • [0;1]
  • \(( - \infty ;0] \cup [1; + \infty )\)
 • A. \(\left( { - \infty ;0} \right)\)
 • A. (0;1)
 • A. [0;1]
 • A. \(( - \infty ;0] \cup [1; + \infty )\)
 • A.

  Câu 25: Mã câu hỏi: 142445

  Tổng các nghiệm của phương trình : \({25^x} - {6.5^x} + 5 = 0\) là:

  • 1
  • 2
  • 6
  • 3
 • A. 1
 • A. 2
 • A. 6
 • A. 3
 • A.

  Bộ đề thi THPT QG môn Toán năm 2022

  54 đề
  1935 lượt thi
  09/02/2022
 • Câu 11
  Mã câu hỏi: 303583

  Tập nghiệm của bất phương trình ln(-x+7) < = ln(x+3) là:

  • A. [2;7)
  • B. (-;2] hợp [2;+)
  • C. (-;2)
  • D. (2;+)
  Câu 12
  Mã câu hỏi: 303584

  Cho biểu thức loga3< logae thì cơ số a phải  thỏa mãn điều kiện nào?

  • A. a > 0
  • B. a > 1
  • C. a > = 1
  • D. 0 < a < 1
  Câu 13
  Mã câu hỏi: 303585

  Đạo hàm của hàm số \(y = {\log _\pi }x\), có kết quả là:

  • A. \(y' = \frac{1}{{x.\ln \pi }}\)
  • B. \(y' = \frac{1}{{\pi x}}\)
  • C. \(y' = \frac{\pi }{{x.\ln \pi }}\)
  • D. \(y' = \frac{1}{{\ln \pi }}\)
  Câu 14
  Mã câu hỏi: 303586

  Đồ thị sau là của hàm số nào dưới đây?

  • A. \(y = {2^x}\)
  • B. \(y = {\log _2}x\)
  • C. \(y = {4^x}\)
  • D. \(y = \ln x\)
  Câu 15
  Mã câu hỏi: 303587

  Phương trình \({\log _2}(x - 3) = 3\) có nghiệm là:

  • A. x = 8
  • B. x = 11
  • C. x = 9
  • D. x = 5
  Câu 16
  Mã câu hỏi: 303588

  Rút gọn biểu thức \(A = {\left( {\frac{1}{{16}}} \right)^{ - 0,75}} + {\left( {\frac{1}{8}} \right)^{ - \frac{4}{3}}}\) được kết quả là:

  • A. A = 12
  • B. A = 18
  • C. A = 22
  • D. A = 24
  Câu 17
  Mã câu hỏi: 303589

  Hàm số \(y = {(\sin 3x)^5}\) có đạo hàm là:

  • A. \(y' = 5\cos 3x{\left( {\sin 3x} \right)^4}\)
  • B. \(y' = 3\cos 3x{\left( {\sin 3x} \right)^4}\)
  • C. \(y' = 15\cos 3x{\left( {\sin 3x} \right)^4}\)
  • D. \(y' = \cos 3x{\left( {\sin 3x} \right)^4}\)
  Câu 18
  Mã câu hỏi: 303590

  Tính giá trị của biểu thức \(P = {\left( {{\pi ^3}} \right)^{{{\log }_\pi }2}}\) ta được:

  • A. P = 2
  • B. P = 4
  • C. P = 8
  • D. P = 6
  Câu 19
  Mã câu hỏi: 303591

  Cho a, b là hai số thực dương. Rút gọn biểu thức \(A = \frac{{{{\left( {\sqrt[3]{{{a^3}.{b^2}}}} \right)}^6}}}{{\sqrt[{}]{{\sqrt[4]{{{a^{16}}.{b^8}}}}}}}\) ta được:

  • A. \(A = a{b^3}\)
  • B. \(A = {a^2}b\)
  • C. \(A = a{b^2}\)
  • D. \(A = {a^4}{b^3}\)
  Câu 20
  Mã câu hỏi: 303592

  Cho \(x_1, x_2\) là hai nghiệm của phương trình \({7^x}.{e^{{x^2}}} = 1\). Khi đó tổng \(\left| {{x_1}} \right| + \left| {{x_2}} \right|\) có giá trị là:

  • A. e
  • B. - ln 7
  • C. 2
  • D. ln 7
  Câu 21
  Mã câu hỏi: 303593

  Phương trình \({3.2^x} - {4^{x - 1}} - 8 = 0\) có 2 nghiệm \(x_1, x_2\) . Khi đó \(\left| {{x_1} - {x_2}} \right|\) bằng:

  • A. 2
  • B. 1
  • C. 3
  • D. 4
  Câu 22
  Mã câu hỏi: 303594

  Nghiệm bất phương trình \({4^x} > 8\) là:

  • A. x < 2
  • B. \(x \ge \frac{3}{2}\)
  • C. x > 3
  • D. \(x > \frac{3}{2}\)
  Câu 23
  Mã câu hỏi: 303595

  Tìm m để phương trình: \(\lg ({x^2} + mx) = \lg (x + m - 1)\) có nghiệm duy nhất

  • A. m < 1
  • B. m > 1
  • C. \(m \le 1\)
  • D. \(m \ge 1\)
  Câu 24
  Mã câu hỏi: 303596

  Tập xác định của hàm số \(y = \ln x(1 - x)\) là:

  • A. \(\left( { - \infty ;0} \right)\)
  • B. (0;1)
  • C. [0;1]
  • D. \(( - \infty ;0] \cup [1; + \infty )\)
  Câu 25
  Mã câu hỏi: 303597

  Tổng các nghiệm của phương trình : \({25^x} - {6.5^x} + 5 = 0\) là:

  • A. 1
  • B. 2
  • C. 6
  • D. 3

  Bình luận

  Bộ lọc

  Để lại bình luận

  Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
  Gửi bình luận
  Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
   
   
  Chia sẻ