Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

40 Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập chủ đề Tương tác gen và Quy luật phân ly Sinh học 12

15/04/2022 - Lượt xem: 33
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 189443

Ở một loài màu sắc hoa do hai cặp gen (Aa và Bb) không cùng lôcut cùng quy định. Trong đó, nếu có cả hai gen trội A và B hoa sẽ biểu hiện màu đỏ, nếu chỉ có 1 trong 2 alen trội hoặc không có alen trội nào thì cây hoa có màu trắng. Tính trạng màu sắc hoa đậu thơm di truyền theo quy luật 

 • A. tương tác cộng gộp.      
 • B. phân li độc lập.
 • C. tương tác bổ sung.    
 • D. phân li.
Câu 2
Mã câu hỏi: 189444

Ở một loài màu sắc hoa do hai cặp gen (Aa và Bb) không cùng lôcut tương tác bổ sung hình thành nên. Trong đó, nếu có cả hai gen trội A và B hoa sẽ biểu hiện màu đỏ, nếu chỉ có 1 trong 2 alen trội hoặc không có alen trội nào thì cây hoa có màu trắng. Khi lai hai gống đậu hoa trắng thuần chủng được F1 toàn đậu hoa đỏ. Kiểu gen của các cây đậu thế hệ P là:

 • A. AABB x aaB  
 • B. AAbb x aaB 
 • C. AABB x aabb.  
 • D. AAbb x Aabb.
Câu 3
Mã câu hỏi: 189445

Ở một loài màu sắc hoa do hai cặp gen (Aa và Bb) không cùng lôcut tương tác bổ sung hình thành nên. Trong đó, nếu có cả hai gen trội A và B hoa sẽ biểu hiện màu đỏ, nếu chỉ có 1 trong 2 alen trội hoặc không có alen trội nào thì cây hoa có màu trắng. Cho F1 Hoa đỏ được tạo ra từ 2 giống hoa trắng thuần chủng đem lai phân tích ở thế hệ Fa sẽ là: 

 • A. Toàn hoa đỏ. 
 • B. 1 đỏ : 1 trắng.   
 • C. 3 đỏ : 1 trắng.  
 • D. 3 trắng : 1 đỏ.
Câu 4
Mã câu hỏi: 189446

Ở một loài màu sắc hoa do hai cặp gen (Aa và Bb) không cùng lôcut tương tác bổ sung hình thành nên. Trong đó, nếu có cả hai gen trội A và B hoa sẽ biểu hiện màu đỏ, nếu chỉ có 1 trong 2 alen trội hoặc không có alen trội nào thì cây hoa có màu trắng. Cho F1 Hoa đỏ được tạo ra từ 2 giống hoa trắng thuần chủng tự thụ phấn ở thế hệ F2 sẽ là: 

 • A. 15 : 1.   
 • B. 3 : 1.
 • C. 9 : 7.   
 • D. 5 : 3.
Câu 5
Mã câu hỏi: 189447

Ở một loài màu sắc hoa do hai cặp gen (Aa và Bb) không cùng lôcut tương tác bổ sung hình thành nên. Trong đó, nếu có cả hai gen trội A và B hoa sẽ biểu hiện màu đỏ, nếu chỉ có 1 trong 2 alen trội hoặc không có alen trội nào thì cây hoa có màu trắng. Phép lai nào sau đây sẽ cho toàn hoa đỏ: 

 • A. AAbb x Aabb.  
 • B. aaBB x aaBb.  
 • C. aaBb x aabb.  
 • D. AABb x AaB
Câu 6
Mã câu hỏi: 189448

Ở một loài màu sắc hoa do hai cặp gen (Aa và Bb) không cùng lôcut tương tác bổ sung hình thành nên. Trong đó, nếu có cả hai gen trội A và B hoa sẽ biểu hiện màu đỏ, nếu chỉ có 1 trong 2 alen trội hoặc không có alen trội nào thì cây hoa có màu trắng. Cho lai cá thể dị hợp hai cặp gen với cá thể có kiểu gen AABb, kết quả phân tính ở F2 là:

 • A. 1 hoa đỏ : 1 hoa trắng.              
 • B. 1 hoa đỏ : 3 hoa trắng.
 • C. 3 hoa đỏ : 1 hoa trắng.
 • D. toàn hoa đỏ.
Câu 7
Mã câu hỏi: 189449

Khi lai hai thứ bí ngô quả tròn thuần chủng với nhau thu được F1 gồm toàn bí ngô quả dẹt. Cho F1 tự thụ phấn thu được F2 có tỉ lệ kiểu hình là 9 quả dẹt : 6 quả tròn : 1 quả dài. Tính trạng hình dạng quả bí ngô 

 • A. do một cặp gen quy định.  
 • B. di truyền theo quy luật trội lặn không hoàn toàn.
 • C. di truyền theo quy luật tương tác bổ sung.    
 • D. di truyền theo quy luật liên kết gen.
Câu 8
Mã câu hỏi: 189450

Khi lai các cây đậu thuần chủng hoa trắng với nhau thu được F1 toàn cây hoa đỏ. Cho F1 tự thụ phấn thu được F2 có tỉ lệ kiểu hình 9 hoa đỏ : 7 hoa trắng. Có thể kết luận phép lai trên tuân theo quy luật:

 • A. tương tác bổ sung.
 • B. phân li độc lập.  
 • C. phân li. 
 • D. trội lặn không hoàn toàn.
Câu 9
Mã câu hỏi: 189451

Khi lai thuận và nghịch hai dòng chuột thuần chủng lông xám và lông trắng với nhau đều được F1 toàn lông xám. Cho chuột F1 tiếp tục giao phối với nhau được F2 có 31 con lông xám và 10 con lông trắng. Tính trạng màu sắc lông chuột di truyền theo quy luật 

 • A. phân li của Menđen.    
 • B. phân li độc lập.
 • C. tương tác bổ sung.
 • D. trội lặn không hoàn toàn.
Câu 10
Mã câu hỏi: 189452

Trong phép lai một tính trạng, người ta thu được kiểu hình ở con lai là 135 cây hoa tím, 45 cây hoa vàng, 45 cây hoa đỏ và 15 cây hoa trắng. Quy luật di truyền nào sau đây đã chi phối tính trạng màu hoa? 

 • A. Định luật phân li độc lập.  
 • B. Quy luật phân li.
 • C. Tương tác gen kiểu bổ trợ.  
 • D. Trội lặn không hoàn toàn.
Câu 11
Mã câu hỏi: 189453

Ở một loài thực vật, cho giao phấn giữa cây hoa đỏ thuần chủng với cây hoa trắng có kiểu gen đồng hợp lặn (P), thu được F1 gồm toàn cây hoa đỏ. Tiếp tục cho cây hoa đỏ F1 giao phấn trở lại với cây hoa trắng (P), thu được đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 3 cây hoa trắng : 1 cây hoa đỏ. Cho biết không có đột biến xảy ra, sự hình thành màu sắc hoa không phụ thuộc vào điều kiện môi trường. Có thể kết luận màu sắc hoa của loài trên do 

 • A. một gen có 2 alen quy định, alen trội là trội không hoàn toàn.
 • B. hai gen không alen phân li độc lập di truyền trội lặn không hoàn toàn.
 • C.

  một gen có 2 alen quy định, alen trội là trội hoàn toàn. 

 • D. hai gen không alen tương tác với nhau theo kiểu bổ sung quy định.
Câu 12
Mã câu hỏi: 189454

Ở một loài thực vật, màu sắc hoa là do sự tác động của hai cặp gen (A,a và B,b) phân li độc lập. Gen A và gen B tác động đến sự hình thành màu sắc hoa theo sơ đồ:

Các alen a và b không có chức năng trên. Lai hai cây hoa trắng (không có sắc tố đỏ) thuần chủng thu được F1 gồm toàn cây có hoa đỏ. Cho F1 tự thụ phấn, tỉ lệ kiểu hình thu được ở F2 là:

 • A. 13 cây hoa đỏ : 3 cây hoa trắng.          
 • B. 15 cây hoa đỏ : 1 cây hoa trắng.
 • C. 3 cây hoa đỏ : 5 cây hoa trắng. 
 • D. 9 cây hoa đỏ : 7 cây hoa trắng.
Câu 13
Mã câu hỏi: 189455

Cho hai dạng bí ngô thuần chủng quả tròn lai với nhau, F1 100% quả dẹt. Cho F1 giao phấn với nhau được F2: 9 dẹt : 6 tròn: 1 dài. Nếu cho F1 lai với cây có kiểu gen Aabb, tỉ lệ phân li kiểu hình ở thế hệ lai là:

 • A. 1 quả dẹt : 2 quả tròn : 1 quả dài. 
 • B. 3 quả dẹt : 4 quả tròn : 1 quả dài.
 • C. 4 quả dẹt : 3 quả tròn : 1 quả dài.  
 • D. 2 quả dẹt : 1 quả tròn : 1 quả dài.
Câu 14
Mã câu hỏi: 189456

Ở một loài, hình dạng quả được quy định bởi 2 cặp gen không alen: Kiểu gen A-B- cho quả dẹt; aabb cho quả dài, còn lại cho quả tròn. Nếu cơ thể (p) AaBb giao phấn với nhau sẽ cho tỉ lệ kiểu hình ở đời sau (F1) là:

 • A. 9 : 6 :1.
 • B. 9 : 3 : 3 : 1.  
 • C. 13 : 3.    
 • D. 12 : 3 :1.
Câu 15
Mã câu hỏi: 189457

Ở một loài hoa, sự có mặt của hai gen trội A và B trong cùng kiểu gen quy định màu hoa đỏ, các tổ hợp gen khác chỉ có một trong hai loại gen trội trên và kiểu gen đồng hợp lặn cho kiểu hình hoa màu trắng. Cho hai cây hoa chưa biết kiểu gen lai với nhau được F2 phân li theo tỉ lệ 3 đỏ : 5 trắng. Kiểu gen của các cây đem lai ở F1 là:

 • A. AaBb × Aabb.       
 • B. AaBb × AaBb        
 • C. AaBb × aabb. 
 • D. AaBb × AAbb.
Câu 16
Mã câu hỏi: 189458

Ở một loại thực vật,cho F1 lai với một cây khác thì F2 thu tỉ lệ 9 thân cao : 7 thân thấp. Để F2 thu tỉ lệ 3 thân thấp : 1 thân cao thì F1 phải lai với cây có kiểu gen: 

 • A. AaBb
 • B. AABb 
 • C. aaBb  
 • D. aabb
Câu 17
Mã câu hỏi: 189459

Ở chuột, gen trội A quy định lông màu vàng, một gen trội B khác độc lập với A quy định lông màu đen, khi có mặt cả 2 gen trội trên trong kiểu gen thì chuột có màu xám, chuột có kiểu gen đồng hợp lặn có màu kem. Cho chuột đực lông xám giao phối với chuột cái lông vàng ở F1 nhận được tỷ lệ phân tính 3 lông vàng : 3 lông xám : 1 lông đen : 1 lông kem. Chuột bố, mẹ phải có kiểu gen:

 • A. ♂ AABb x ♀ AaBb.
 • B. ♂ AaBb x ♀ Aabb.   
 • C. ♂ AaBb x ♀ AaB 
 • D. ♂AaBb x ♀ aabb
Câu 18
Mã câu hỏi: 189460

Ở chuột, gen trội A quy định lông màu vàng, một gen trội B khác độc lập với A quy định lông màu đen, khi có mặt cả 2 gen trội trên trong kiểu gen thì chuột có màu xám, chuột có kiểu gen đồng hợp lặn có màu kem. Tính trạng màu lông chuột di truyền theo quy luật:

 • A. Phân li độc lập.  
 • B. Tác động bổ trợ. 
 • C. Quy luật phân li.   
 • D. Trội không hoàn toàn.
Câu 19
Mã câu hỏi: 189461

Ở một loài thực vật, khi cho các cây thuần chủng P có hoa màu đỏ lai với cây có hoa màu trắng, F1 thu được tất cả các cây có hoa màu đỏ. Cho các cây F1 lai với một cây có màu trắng, thế hệ sau thu được tỉ lệ kiểu hình là 5 cây hoa màu trắng: 3 cây hoa màu đỏ. Ở loài thực vật này, để kiểu hình con lai thu được là 3 cây hoa màu trắng : 1 cây hoa màu đỏ thì kiểu gen của cơ thể đem lai phải như thế nào? 

 • A. AaBb x aabb      
 • B. Aabb x aaBb hoặc AaBb x Aabb
 • C. AaBb x Aabb  
 • D. AaBb x aabb hoặc Aabb x aaBb
Câu 20
Mã câu hỏi: 189462

Một cơ thể mang 4 cặp gen dị hợp cùng quy định một tính trạng theo tương tác bổ trợ tiến hành tự thụ. Tần số xuất hiện 4 alen trội trong tổ hợp gen ở đời con là:

 • A. 35/128. 
 • B. 5/32.    
 • C. 35/256.  
 • D. 23/128.
Câu 21
Mã câu hỏi: 189463

Ở bí ngô, kiểu gen A-bb và aaB- quy định quả tròn; kiểu gen A- B- quy định quả dẹt; kiểu gen aabb quy định quả dài. Cho bí quả dẹt dị hợp tử hai cặp gen lai phân tích, đời Fa thu được tổng số 160 quả gồm 3 loại kiểu hình. Tính theo lí thuyết, số quả dài ở Fa là:

 • A. 75
 • B. 54 
 • C. 40 
 • D. 105
Câu 22
Mã câu hỏi: 189464

Một cơ thể mang 4 cặp gen dị hợp cùng quy định một tính trạng theo tương tác bổ trợ tiến hành tự thụ. Tần số xuất hiện 3 alen trội trong tổ hợp gen ở đời con chiếm tỉ lệ là:

 • A. 7/32
 • B. 28/256
 • C. 14/256  
 • D. 8/256
Câu 23
Mã câu hỏi: 189465

Một cơ thể mang 4 cặp gen dị hợp cùng quy định một tính trạng theo tương tác bổ trợ tiến hành tự thụ. Tần số xuất hiện tổ hợp gen chứa 6 alen trội ở đời con là:

 • A. 32/256. 
 • B. 7/64.    
 • C. 56/256.    
 • D. 18/64.
Câu 24
Mã câu hỏi: 189466

Khi lai 2 thứ bí tròn khác nhau có tính di truyền ổn định người ta thu được F1 đồng loạt bí dẹt, cho các cây bí F1 tự thụ phấn, F2 thu được 3 loại kiểu hình với tỉ lệ: 9 dẹt : 6 tròn : 1 dài. Kiểu gen của thế hệ P có thể là:

 • A. AABB x aabb. 
 • B. AaBb x AaBb.       
 • C. AABB x aaB   
 • D. aaBB x AAbb.
Câu 25
Mã câu hỏi: 189467

Một loài thực vật nếu kiểu gen có cả 2 alen A và B cho màu hoa đỏ, các kiểu gen khác cho màu hoa trắng. Khi tiến hành lai cá thể có 2 cặp gen dị hợp với cây có kiểu gen AABB thì kết quả phân tính ở F1 thu được là:

 • A. 1 hoa đỏ : 3 hoa trắng.
 • B. 3 hoa đỏ : 1 hoa trắng.
 • C. 1 hoa đỏ : 1 hoa trắng.   
 • D. 100% hoa đỏ.
Câu 26
Mã câu hỏi: 189468

Khi lai 2 giống bí ngô thuân chủng quả dẹt và quả dài với nhau ta được F1 đều có quả dẹt. Cho F1 lai với bí quả tròn được F2: 152 bí quả tròn: 114 bí quả dẹt: 38 bí quả dài. Tính theo lí thuyết, trong số bí quả tròn thu được ở F2 thì số bí quả tròn đồng hợp chiếm tỉ lệ:

 • A. 1/4
 • B. 3/4
 • C. 1/3 
 • D. 1/8
Câu 27
Mã câu hỏi: 189469

Khi lai 2 giống bí ngô thuần chủng quả dẹt và quả dài với nhau được F1 đều có quả dẹt. Cho F1 lai với bí quả tròn được F2: 152 bí quả tròn: 114 bí quả dẹt: 38 bí quả dài. Kiểu gen của bí quả tròn đem lai với bí quả dẹt F1 là:

 • A. aaB 
 • B. aaBb.          
 • C. AAbb.   
 • D. AAbb hoặc aaB
Câu 28
Mã câu hỏi: 189470

Khi lai 2 giống bí ngô thuần chủng quả dẹt và quả dài với nhau được F1 đều có quả dẹt. Cho F1 lai với bí quả tròn được F2: 152 bí quả tròn: 114 bí quả dẹt: 38 bí quả dài. Tính theo lí thuyết, tỉ lệ bí quả tròn đồng hợp thu được ở F2 trong phép lai trên là:

 • A. 1/4    
 • B. 1/2  
 • C. 1/3  
 • D. 1/8
Câu 29
Mã câu hỏi: 189471

Khi lai 2 giống bí ngô thuần chủng quả dẹt và quả dài với nhau được F1 đều có quả dẹt. Cho F1 lai với bí quả tròn được F2: 152 bí quả tròn: 114 bí quả dẹt: 38 bí quả dài. Nếu cho F1 lai với nhau thì tỉ lệ bí quả tròn dị hợp xuất hiện là:

 • A. 1/8  
 • B. 2/3 
 • C. 1/4  
 • D. 3/8
Câu 30
Mã câu hỏi: 189472

Ở một loài màu sắc hoa do hai cặp gen (Aa và Bb) không cùng lôcut tương tác bổ sung hình thành nên. Trong đó, nếu có cả hai gen trội A và B hoa sẽ biểu hiện màu đỏ, nếu chỉ có 1 trong 2 alen trội hoặc không có alen trội nào thì cây hoa có màu trắng. Cho cặp bố mẹ có kiểu gen AaBb x Aabb tỉ lệ kiểu hình xuất hiện ở F1 là:

 • A. 1/4 hoa đỏ : 3/4 hoa trắng.  
 • B. 5/8 hoa đỏ : 3/8 hoa trắng.
 • C. 3/4 hoa đỏ : 1/4 hoa trắng.  
 • D. 3/8 hoa đỏ : 5/8 hoa trắng.
Câu 31
Mã câu hỏi: 189473

Ở một loài màu sắc hoa do hai cặp gen (Aa và Bb) không cùng lôcut tương tác bổ sung hình thành nên. Trong đó, nếu có cả hai gen trội A và B hoa sẽ biểu hiện màu đỏ, nếu chỉ có 1 trong 2 alen trội hoặc không có alen trội nào thì cây hoa có màu trắng. Cho F1 Hoa đỏ được tạo ra từ 2 giống hoa trắng thuần chủng giao phấn với cây hoa trắng được thế hệ sau phân tính theo tỷ lệ 3 đỏ : 5 trắng. Kiểu gen ở cây hoa trắng đem lai với F1 là: 

 • A. AAbb. 
 • B. Aabb. 
 • C. AaBb.  
 • D. aaB
Câu 32
Mã câu hỏi: 189474

Phép lai giữa hai thứ đậu đều cho hoa trắng với nhau. F1 toàn bộ cây đậu cho hoa mầu đỏ, cho cây F1 tự thụ phấn F2 thu được tỷ lệ kiểu hình 9 cây cho hoa đỏ : 7 cây cho hoa trắng. Nếu cho F1 cây cho hoa đỏ, lai với một trong hai dòng hoa trắng ở P thì khả năng xuất hiện cây hoa trắng ở đời sau là:

 • A. 100 %. 
 • B. 25 %. 
 • C. 75 %.    
 • D. 50 %. 
Câu 33
Mã câu hỏi: 189475

Giao phấn giữa hai cây (P) đều có hoa màu trắng thuần chủng, thu được F1 gồm 100% cây có hoa màu đỏ. Cho F1 tự thụ phấn, thu được F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 9 cây hoa màu đỏ : 7 cây hoa màu trắng. Chọn ngẫu nhiên hai cây có hoa màu đỏ ở F2 cho giao phấn với nhau. Cho biết không có đột biến xảy ra, tính theo lí thuyết, xác suất để xuất hiện cây hoa màu trắng có kiểu gen đồng hợp lặn ở F3 là:

 • A. 1/81.
 • B. 16/81.   
 • C. 81/256.    
 • D. 1/16.
Câu 34
Mã câu hỏi: 189476

Ở một loài thực vật, tính trạng màu sắc hoa do hai gen không alen phân li độc lập quy định. Trong kiểu gen, khi có đồng thời cả hai loại alen trội A và B thì cho hoa đỏ, khi chỉ có một loại alen trội A hoặc B thì cho hoa hồng, còn khi không có alen trội nào thì cho hoa trắng. Cho cây hoa hồng thuần chủng giao phấn với cây hoa đỏ (P), thu được F1 gồm 50% cây hoa đỏ và 50% cây hoa hồng. Biết rằng không xảy ra đột biến, theo lí thuyết, các phép lai nào sau đây phù hợp với tất cả các thông tin trên?

(1) Aabb × AaBb                (3) Aabb × AaBB                 (5) aaBb × AaBB
(2) aaBB × AaBb                (4) Aabb × AABb                (6) Aabb × AABb
Đáp án đúng là: 

 • A. (2), (4), (5), (6).
 • B. (3), (4), (6).   
 • C. (1), (2), (3), (5). 
 • D. (1), (2), (4).
Câu 35
Mã câu hỏi: 189477

Ở một loài, tính trạng về màu sắc hạt do hai gen không alen quy định. Cho ngô hạt trắng giao phấn với ngô hạt trắng thu được F1 có 361 hạt trắng, 241 hạt vàng và 40 hạt đỏ. Tính theo lí thuyết, tỉ lệ hạt trắng ở F1 đồng hợp về cả hai cặp gen trong tổng số hạt trắng ở F1 là:

 • A. 3/16.
 • B. 1/8.
 • C. 1/6.  
 • D. 1/9.
Câu 36
Mã câu hỏi: 189478

Ở một loài thực vật, cho giao phấn giữa cây hoa đỏ thuần chủng với cây hoa trắng có kiểu gen đồng hợp lặn (P), thu được F1 gồm toàn cây hoa đỏ. Tiếp tục cho cây hoa đỏ F1 giao phấn trở lại với cây hoa trắng (P), thu được đời F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 3 cây hoa trắng : 1 cây hoa đỏ. Cho các cây hoa trắng ở F2 lai ngẫu nhiên với nhau, thu được F3. Cho biết không có đột biến xảy ra, sự hình thành màu sắc hoa không phụ thuộc vào điều kiện môi trường. Tỉ lệ phân tính kiểu hình ở F3 là:

 

 • A. 3 đỏ : 5 trắng.  
 • B. 5 đỏ : 3 trắng.              
 • C. 1 đỏ : 17 trắng.  
 • D. 11 đỏ : 3 trắng.
Câu 37
Mã câu hỏi: 189479

Đem lai P thuần chủng khác nhau về kiểu gen thu được F1. Cho F1 tự thụ nhận được F2: 27 cây quả tròn- ngọt, 9 cây quả tròn-chua, 18 cây quả bầu - ngọt, 6 cây quả bầu -chua, 3 cây quả dài - ngọt, 1 cây quả dài – chua. Biết vị quả do 1 cặp alen Dd quy định. Tính trạng hình dạng quả được chi phối bởi quy luật di truyền nào? 

 • A. định luật phân li.   
 • B. tương tác bổ sung.        
 • C. phân li độc lập.   
 • D. trội không hoàn toàn.
Câu 38
Mã câu hỏi: 189480

Ở một loài thực vật, tính trạng màu hoa do hai gen không alen tương tác với nhau quy định. Nếu trong kiểu gen có cả hai loại alen trội A và B thì cho kiểu hình hoa đỏ; nếu chỉ có một loại alen trội A hoặc B hoặc không có alen trội thì cho kiểu hình hoa trắng. Lai hai cây (P) có hoa trắng thuần chủng với nhau thu được F1 gồm toàn cây hoa đỏ. Cho cây F1 lai với cây hoa trắng có kiểu gen đồng hợp lặn về hai cặp gen nói trên thu được Fa. Biết rằng không có đột biến xảy ra, tính theo lí thuyết, tỉ lệ phân li kiểu hình ở Fa là:

 • A. 9 cây hoa trắng : 7 cây hoa đỏ. 
 • B. 3 cây hoa đỏ : 1 cây hoa trắng.
 • C. 1 cây hoa trắng : 1 cây hoa đỏ.   
 • D. 3 cây hoa trắng : 1 cây hoa đỏ.
Câu 39
Mã câu hỏi: 189481

Cho 1 cây tự thụ phấn, F1 thu được 56,25% cây cao, 43,75% cây thấp. Cho giao phấn ngẫu nhiên các cây cao F1 với nhau. Về mặt lí thuyết thì tỉ lệ cây cao thu được ở F2

 • A. 23,96%.
 • B. 52,11%. 
 • C. 79,01%.    
 • D. 81,33%.
Câu 40
Mã câu hỏi: 189482

Đem lai P thuần chủng khác nhau về kiểu gen thu được F1. Cho F1 tự thụ phấn được F2: 27 cây quả tròn-ngọt : 9 cây quả tròn-chua : 18 cây quả bầu-ngọt : 6 cây quả bầu-chua:  3 cây quả dài-ngọt : 1 cây quả dài-chua. Biết vị quả do 1 cặp alen Dd quy định. Kết quả lai giữa F1 với cá thể khác cho tỉ lệ phân li kiểu hình: 9:9:6:6:1:1. Kiểu gen của cá thể lai với F1 là: 

 • A. AaBbdd.  
 • B. AaBbDd.    
 • C. Aabbdd.  
 • D. aaBbdd.

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ