Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

30 câu trắc nghiệm nguyên âm trong tiếng Anh - Vowels

13/07/2022 - Lượt xem: 46
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (30 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 269699

Choose the best answer

 • A. three
 • B. cheese
 • C. dessert
 • D. knee
Câu 2
Mã câu hỏi: 269700
 • A. smart
 • B. blast
 • C. crash
 • D. sharp
Câu 3
Mã câu hỏi: 269701
 • A. passenger
 • B. paragraph
 • C. language
 • D. harmony
Câu 4
Mã câu hỏi: 269702
 • A. language
 • B. Monday
 • C. monkey
 • D. punctual
Câu 5
Mã câu hỏi: 269703
 • A. forget
 • B. before
 • C. comfort
 • D. gorilla
Câu 6
Mã câu hỏi: 269704
 • A. balance
 • B. admirable
 • C. Atlantic
 • D. Pacific
Câu 7
Mã câu hỏi: 269705
 • A. shot
 • B. spot
 • C. warm
 • D. what
Câu 8
Mã câu hỏi: 269706
 • A.  bookshelf
 • B. blueberry
 • C. lunar
 • D. foolish
Câu 9
Mã câu hỏi: 269707
 • A. salad
 • B. salute
 • C. passage
 • D. tragedy
Câu 10
Mã câu hỏi: 269708
 • A. nervous
 • B. terminal
 • C. mermaid
 • D. camera
Câu 11
Mã câu hỏi: 269709
 • A. shaver
 • B. bravery
 • C. purchase
 • D. lemonade
Câu 12
Mã câu hỏi: 269710
 • A. remnant
 • B. edition
 • C. eliminate
 • D. elemental
Câu 13
Mã câu hỏi: 269711
 • A. dining
 • B. promise
 • C. improvise
 • D. phyla
Câu 14
Mã câu hỏi: 269712
 • A. grouse
 • B. brown
 • C. blouse
 • D. growth
Câu 15
Mã câu hỏi: 269713
 • A. lounge
 • B. couch
 • C. coach
 • D. shout
Câu 16
Mã câu hỏi: 269714
 • A. fierce
 • B. beard
 • C. bead
 • D. nearly
Câu 17
Mã câu hỏi: 269715
 • A. pour
 • B. louche
 • C. soufflé
 • D. couchette
Câu 18
Mã câu hỏi: 269716
 • A. bought
 • B. discourage
 • C. caught
 • D. naught
Câu 19
Mã câu hỏi: 269717
 • A. bounden
 • B. flower
 • C. coward
 • D. knowledge
Câu 20
Mã câu hỏi: 269718
 • A. merchandise
 • B. hiding
 • C. hidden
 • D. sunshine
Câu 21
Mã câu hỏi: 269719
 • A. crime
 • B. linear
 • C. criminal
 • D. principal
Câu 22
Mã câu hỏi: 269720
 • A. captain
 • B. many
 • C. narrow
 • D. perhaps
Câu 23
Mã câu hỏi: 269721
 • A. oceanic
 • B. tofu
 • C. anchor
 • D. oasis
Câu 24
Mã câu hỏi: 269722
 • A. guardian
 • B. scandal
 • C. advantage
 • D. larceny
Câu 25
Mã câu hỏi: 269723
 • A. country
 • B. counter
 • C. flourish
 • D. southern
Câu 26
Mã câu hỏi: 269724
 • A. cookery
 • B. bloody
 • C. flood
 • D. someone /ˈsʌmwʌn/
Câu 27
Mã câu hỏi: 269725
 • A. neither
 • B. seismic
 • C. sleight
 • D. reign
Câu 28
Mã câu hỏi: 269726
 • A. swear
 • B. leave
 • C. tear
 • D. bear
Câu 29
Mã câu hỏi: 269727
 • A. tournament
 • B. contour
 • C. hound
 • D. spoor
Câu 30
Mã câu hỏi: 269728
 • A. phonemic
 • B. phoneme
 • C. choke
 • D. lonely

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ