Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Trắc nghiệm ôn tập Unit 9 - 11 Tiếng Anh 7

20/09/2022 - Lượt xem: 10
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (30 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 314290

Lan.............. a new pairs of shoes yesterday.

 • A. buys
 • B. bought
 • C. is buying
 • D. buying
Câu 2
Mã câu hỏi: 314291

I have to take care of........ when I am away from home.

 • A. I
 • B. my
 • C. myself
 • D. myselves
Câu 3
Mã câu hỏi: 314292

The dentist..... a cavity in his tooth.

 • A. did
 • B. do
 • C. made
 • D. filled
Câu 4
Mã câu hỏi: 314293

Children are........ of going to see the doctor

 • A. afraid
 • B. like
 • C. enjoyable
 • D. favorite
Câu 5
Mã câu hỏi: 314294

How...... are you? - 1,5 meter

 • A. heigh
 • B. height
 • C. tall
 • D. long
Câu 6
Mã câu hỏi: 314295

Children should wash their hands............ meals

 • A. after
 • B. of
 • C. before
 • D. during
Câu 7
Mã câu hỏi: 314296

...... do you brush your teeth? - Twice a day

 • A. How often
 • B. How
 • C. How long
 • D. How far
Câu 8
Mã câu hỏi: 314297

She talked to her friends .... her vacation in Da Lat.

 • A. about
 • B. on
 • C. with
 • D. for
Câu 9
Mã câu hỏi: 314298

I want you to meet an old friend of ....

 • A. me
 • B. I
 • C. mine
 • D. my
Câu 10
Mã câu hỏi: 314299

Ba..... this cake for his sister yesterday.

 • A. make
 • B. makes
 • C. made
 • D. is making
Câu 11
Mã câu hỏi: 314300

Nam............his homework at the moment.

 • A. don't do
 • B. doesn't do
 • C. isn't do
 • D. isn't doing
Câu 12
Mã câu hỏi: 314301

They .... morning exercise every day.

 • A. do
 • B. does
 • C. are doing
 • D. is doing
Câu 13
Mã câu hỏi: 314302

Don’t forget to wash your ________before meals.

 • A. feet
 • B. hands
 • C. teeth
 • D. legs
Câu 14
Mã câu hỏi: 314303

It’s ________to brush your teeth every day.

 • A. very important
 • B. not important
 • C. unimportant
 • D. less important
Câu 15
Mã câu hỏi: 314304

My aunt tells us a lot ________you.

 • A. of
 • B. about
 • C. at
 • D. on
Câu 16
Mã câu hỏi: 314305

Wash vegetables and fruit before ________

 • A. cooking and eating
 • B. to cook and to eat
 • C. cook and eat
 • D. cooking and eat
Câu 17
Mã câu hỏi: 314306

-________do you brush your teeth? –Twice a day.

 • A. How much
 • B. How often
 • C. How far
 • D. How long
Câu 18
Mã câu hỏi: 314307

-What’s ________matter ? – I have a toothache.

 • A. a
 • B. an
 • C. the
 • D. some
Câu 19
Mã câu hỏi: 314308

What do you do ________yourself clean and tidy?

 • A. keep
 • B. keeping
 • C. to keep
 • D. B & C
Câu 20
Mã câu hỏi: 314309

I know how to take care ________myself.

 • A. of
 • B. about
 • C. in
 • D. for
Câu 21
Mã câu hỏi: 314310

-________do you take morning exercise? -Because it’s good for my health.

 • A. What
 • B. Why
 • C. When
 • D. Where
Câu 22
Mã câu hỏi: 314311

What does a dentist look after? - She looks after people’s ________.

 • A. hands
 • B. feet
 • C. teeth
 • D. ears
Câu 23
Mã câu hỏi: 314312

Lien looks worried because she often ________to brush her teeth.

 • A. forget
 • B. forgets
 • C. to forget
 • D. forgetting
Câu 24
Mã câu hỏi: 314313

Most children feel ________when they come to see the dentist.

 • A. scared
 • B. sad
 • C. happy
 • D. tired
Câu 25
Mã câu hỏi: 314314

Hoa ________up early and does some exercise every day.

 • A. gets
 • B. getting
 • C. got
 • D. will get
Câu 26
Mã câu hỏi: 314315

What time do you go to________ bed ? – ________nine oclock.

 • A. a/ at
 • B. the/ a
 • C. ф/ in
 • D. ф/ at
Câu 27
Mã câu hỏi: 314316

I received a letter ________my aunt last week.

 • A. of
 • B. to
 • C. from
 • D. in
Câu 28
Mã câu hỏi: 314317

Don’t eat too ________candy.

 • A. much
 • B. many
 • C. lots of
 • D. few
Câu 29
Mã câu hỏi: 314318

Are you scared ________seeing the dentist?

 • A. of
 • B. in
 • C. at
 • D. for
Câu 30
Mã câu hỏi: 314319

Remember ________your teeth after meals.

 • A. brush
 • B. to brush
 • C. brushing
 • D. B&C

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ