Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi học kì 2 môn Toán Lớp 6 năm 2016 - 2017

15/04/2022 - Lượt xem: 12
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (10 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 5445

Giá trị của tích \(m.{n^2}\) với m = 2; n = -3 là

 • A. 18
 • B. -18
 • C. 36
 • D. -36
Câu 2
Mã câu hỏi: 5446

Cho biết \(\frac{{ - 5}}{x} = \frac{y}{{16}} = \frac{{ - 18}}{{72}}\)

Số x, y thích hợp là:

 • A. x = -20; y = -4
 • B. x = -20; y = 4
 • C. x = 20; y = 4
 • D. x = 20; y = -4
Câu 3
Mã câu hỏi: 5447

Tìm số nguyên x để \(\frac{x}{3} = \frac{{27}}{x}\)

 • A. x = 9
 • B. x = -9
 • C. x = 9 hoặc x = -9
 • D. x = 9 và x = -9
Câu 4
Mã câu hỏi: 5448

Kết quả của phép nhân là: \( - \frac{1}{4}.\frac{1}{2}\)

 • A. \(- \frac{2}{4}\)
 • B. \( - \frac{2}{{16}}\)
 • C. 0
 • D. \( - \frac{1}{8}\)
Câu 5
Mã câu hỏi: 5449

 Kết quả của phép tính: \(\frac{1}{5} - \frac{1}{4} + \frac{1}{{20}}\) là

 • A. 10
 • B. 0
 • C. \(\frac{1}{{10}}\)
 • D. \( - \frac{1}{{10}}\)
Câu 6
Mã câu hỏi: 5450

Gọi A là tổng các số đối của các số \(\frac{2}{3};\frac{{ - 1}}{4};\frac{{ - 1}}{6}\) . Khi đó 2.A có giá trị  là:

 • A. \(\frac{6}{{12}}\)
 • B. \(\frac{{10}}{{12}}\,\,\)
 • C. \( - \frac{6}{{12}}\)
 • D. \( - \frac{{10}}{{12}}\)
Câu 7
Mã câu hỏi: 5451

Tính 5/6 của 30 là:

 • A. 36
 • B. 18
 • C. 25
 • D. -25
Câu 8
Mã câu hỏi: 5452

Kết luận nào sau đây là đúng?

 • A. Hai góc kề nhau thì có tổng số đo bằng \({180^o}\)
 • B. Hai góc phụ nhau thì có tổng số đo bằng \({180^o}\)
 • C. Hai góc bù nhau thì có tổng số đo bằng \({180^o}\)
 • D. Hai góc bù nhau thì có tổng số đo bằng \({90^o}\)
Câu 9
Mã câu hỏi: 5453

Cho hai góc A, B bù nhau và \(\widehat A - \widehat B = {20^o}\). Số đo của góc A bằng:

 • A. \({100^o}\)
 • B. \({80^o}\)
 • C. \({55^o}\)
 • D. \({35^o}\)
Câu 10
Mã câu hỏi: 5454

Cho (I; R) điểm M nằm trên đường tròn (I; R) khi nào?

 • A. MI < R  
 • B. MI > R
 • C. MI = R
 • D. MI ≤ R

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ