Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi học kì 1 Tiếng Anh 8 THCS phường Bình Định An Nhơn năm 2019

15/04/2022 - Lượt xem: 32
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (20 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 40494

Pick out the word that has the pronunciation differently from the others

 • A. shout
 • B. loud
 • C. group
 • D. about
Câu 2
Mã câu hỏi: 40495
 • A. promise
 • B. revise
 • C. stick
 • D. visit
Câu 3
Mã câu hỏi: 40496
 • A. fun
 • B. lunch
 • C. run
 • D. humor
Câu 4
Mã câu hỏi: 40497
 • A. mend
 • B. semester
 • C. letter
 • D. report
Câu 5
Mã câu hỏi: 40498

Choose the best answer

My teacher asked me .............. English.

 • A. improve
 • B. improving
 • C. improved
 • D. to improve
Câu 6
Mã câu hỏi: 40499

My aunt and uncle going to Laos .............. February.

 • A. on
 • B. in
 • C. at
 • D. to
Câu 7
Mã câu hỏi: 40500

He soon died of a ................. heart.

 • A. break
 • B. broke
 • C. to break
 • D. broken
Câu 8
Mã câu hỏi: 40501

We ............. our reports two weeks ago.

 • A. receive
 • B. received
 • C. receiving
 • D. to receive
Câu 9
Mã câu hỏi: 40502

I'm very sorry. I know I behaved ......................

 • A. bad
 • B. good
 • C. well
 • D. badly
Câu 10
Mã câu hỏi: 40503

My father ........... on a farm when he was a young boy.

 • A. use to living
 • B. use to live
 • C. used to live
 • D. used to living
Câu 11
Mã câu hỏi: 40504

Can you show me the ........... to the nearest bank?

 • A. waying
 • B. way
 • C. to way
 • D. ways
Câu 12
Mã câu hỏi: 40505

What can I do ............. you?

 • A. for
 • B. in
 • C. from
 • D. of
Câu 13
Mã câu hỏi: 40506

Use the correct form of the word in brackets for each gap.

His parents are very ........................ of his intelligent.

 • A. pride
 • B. proud
 • C. proudling
 • D. pridefully
Câu 14
Mã câu hỏi: 40507

She sent me a .................. during his vacation in Hue.

 • A. postcard
 • B. card
 • C. invitation card
 • D. name card
Câu 15
Mã câu hỏi: 40508

Life is not comfortable without modern ....................

 • A. equip
 • B. equiphase
 • C. equipage
 • D. equipment
Câu 16
Mã câu hỏi: 40509

I never climb up the trees. I think it is very .................... 

 • A. dangerous
 • B. danger
 • C. dangerously
 • D. endanger
Câu 17
Mã câu hỏi: 40510

Choose the underlined word or phrase (A, B, C or D) that needs correcting.

He is enough strong to carry the heavy luggage.

 • A. enough strong
 • B. carry
 • C. heavy
 • D. luggage
Câu 18
Mã câu hỏi: 40511

My brother is going to studying in New York next month.

 • A. my
 • B. is going
 • C. studying
 • D. next month
Câu 19
Mã câu hỏi: 40512

My teacher asked I should do my homework carefully.

 • A. asked
 • B. should
 • C. homework
 • D. carefully
Câu 20
Mã câu hỏi: 40513

She has learned this language in 2008.

 • A. has learned
 • B. this
 • C. language
 • D. in

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ