Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi HK2 môn Tin học 8 năm 2019 - Trường THCS Đức Lập

15/04/2022 - Lượt xem: 29
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (14 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 51989

Trong Pascal, câu lệnh nào sau đây được viết đúng?  

 • A. for i := 4 to 1 do writeln(‘A’);
 • B. for i := 1 to 10  writeln(‘A’);
 • C. for i := 1 to 100 do writeln(‘A’);
 • D. for i  to 10 do writeln(‘A’);        
Câu 2
Mã câu hỏi: 51990

Trong câu lệnh lặp: for n:= 1 to 6 do begin ... end;

Câu lệnh ghép được thực hiện bao nhiêu lần?

 • A. 7 lần;
 • B. 6 lần;
 • C. 5 lần;
 • D. Không lần nào;
Câu 3
Mã câu hỏi: 51991

Câu lệnh lặp For ...to ... do có:

 • A. Số lần lặp là vô hạn.     
 • B. Số lần lặp biết trước.
 • C. Số vòng lặp phải nhỏ hơn 100.
 • D. Số vòng lặp không biết trước.
Câu 4
Mã câu hỏi: 51992

Sau khi thực hiện chương trình dưới đây, giá trị của biến j bằng bao nhiêu?

j:= 1;

for i:= 0 to 10 do j:= j+1;

 • A. 12
 • B. 13
 • C. 11
 • D. 14
Câu 5
Mã câu hỏi: 51993

Trong Pascal, câu lệnh nào sau đây là đúng?

 • A. i:=0; S:=1; While S<10 do S=S+i; i=i+1;
 • B. i:=1; S:=0;  while s<10 do begin S:=S+i; i:=i+1; end; 
 • C. n:=2; while n<5; do write(‘A’);
 • D. Cả A và B đều đúng
Câu 6
Mã câu hỏi: 51994

Cú pháp đầy đủ của câu lệnh While … do là:

 • A. While <câu lệnh> do <điều kiện>;
 • B. While <điều kiện>;  <câu lệnh>;
 • C. While <điều kiện> to <câu lênh> do;
 • D. While <điều kiện> do <câu lệnh>;
Câu 7
Mã câu hỏi: 51995

Hãy cho biết chương trình dưới đây sẽ thực hiện bao nhiêu vòng lặp khi thực hiện đoạn chương trình ?       

n:=10; T:=100;

While n>10 do n:=n+5; T:=T - n;

 • A. 0
 • B. 4
 • C. 6
 • D. 10
Câu 8
Mã câu hỏi: 51996

Đoạn lệnh dưới đây sẽ cho kết quả là gì?

so := 1;

While so <10 writeln(so); so := so + 1;

 • A. In ra các số từ 1 đến 10;
 • B. Chương trình báo lỗi;
 • C. In ra vô hạn số 1 trên một cột;
 • D. In ra vô hạn số 1 trên một dòng ;
Câu 9
Mã câu hỏi: 51997

Trong Pascal, câu lệnh khai báo biến mảng nào sau đây đúng?

 • A. var a : array[10..1] of integer;
 • B. var b : array(1..100) of  real;
 • C. var c : array[1..15] of integer;
 • D. var d : array[-2..-5] of real;
Câu 10
Mã câu hỏi: 51998

Khai báo biến mảng: A : array[1..7] of real;. Sử dụng câu lệnh For i:= 1 to 5 do readln(A[i]);  để gán giá trị cho các phần tử trong biến A từ bàn phím, ta sẽ nhập được bao nhiêu giá trị?

 • A. 5
 • B. 4
 • C. 6
 • D. 7
Câu 11
Mã câu hỏi: 51999

Trong câu lệnh khai báo biến mảng, phát biểu nào sau đây đúng:

 • A. Chỉ số đầu > chỉ số cuối;
 • B. Chỉ số đầu <= chỉ số cuối;
 • C. Kiểu dữ liệu chỉ có thể là real;
 • D. Cả ba ý trên đều đúng;
Câu 12
Mã câu hỏi: 52000

Giả sử biến mảng A có 5 phần tử và giá trị của các phần tử lần lượt là 1, 4, 7, 2, 6. Khi thực hiện câu lệnh dưới đây giá trị của biến tb là bao nhiêu?

tb:= 0; For i:= 1 to 5 do tb := tb + A[i];

 • A. 18
 • B. 19
 • C. 21
 • D. 20
Câu 13
Mã câu hỏi: 52001

Cho thuật toán sau:

B1: j → 0; T → 105;                                               

B2: Nếu T< 20 thì chuyển qua B4;                       

B3: j → j + 5; T → T – j;                                        

B4: In ra kết quả T và j;                                                                  

a. Hãy cho biết, khi thực hiện thuật toán trên, máy tính sẽ thực hiện bao nhiêu vòng lặp và giá trị của T và j là bao nhiêu.

b. Viết câu lệnh pascal thể hiện  thuật toán trên.

Câu 14
Mã câu hỏi: 52002

Viết chương trình nhập vào 8 số nguyên rồi tìm max day so đó.

Yêu cầu : Khai tên báo biến mảng dayso, với chỉ số đầu là 1, chỉ số cuối là 20, kiểu dữ liệu số nguyên.

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ