Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi HK2 môn Tin học 7 năm 2021-2022 - Trường THCS Lê Lai

08/07/2022 - Lượt xem: 12
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 234710

Để thêm thông tin giải thích biểu đồ, ta sử dụng các lệnh trong nhóm nào sau đây?

 • A. Design / Change Chart Type
 • B. Design / Move Chart
 • C. Layout / Labels
 • D. Layout / Change Chart Type
Câu 2
Mã câu hỏi: 234711

Trong chương trình bảng tính, khi vẽ biểu đồ cho phép xác định các thông tin nào sau đây cho biểu đồ?

 • A. Tiêu đề
 • B. Hiển thị hay ẩn dãy dữ liệu
 • C. Chú giải cho các trục
 • D. Cả 3 câu trên đều đúng
Câu 3
Mã câu hỏi: 234712

Để thêm hoặc ẩn tiêu đề cho biểu đồ, ta chọn nút lệnh nào?

 • A. Chart Title
 • B. Axis Titles
 • C. Legend
 • D. Data Lables
Câu 4
Mã câu hỏi: 234713

Có mấy dạng biểu đồ phổ biến nhất mà em được học trong chương trình bảng tính 7?

 • A. 2
 • B. 3
 • C. 4
 • D. 5
Câu 5
Mã câu hỏi: 234714

Chọn câu đúng về lọc dữ liệu:

 • A. Lọc dữ liệu là chọn và chỉ hiển thị các hàng thoả mãn các tiêu chuẩn nào đó
 • B. Kết quả lọc dữ liệu sắp xếp lại dữ liệu
 • C. Để lọc dữ liệu em chọn lệnh Filter
 • D. Tất cả câu trên đúng
Câu 6
Mã câu hỏi: 234715

Để hiển thị tất cả các dòng dữ liệu sau khi lọc chọn lệnh gì?

 • A. Show All
 • B. Advanced Filter
 • C. AutoFilter
 • D. Sellect All
Câu 7
Mã câu hỏi: 234716

Mục đích cảu lọc dữ liệu là gì?

 • A. Để danh sách dữ liệu đẹp hơn
 • B. Để danh sách dữ liệu có thứ tự
 • C. Để chọn và chỉ hiển thị các hàng thỏa mãn các tiêu chuẩn nhất định nào đó
 • D. Không để làm gì cả
Câu 8
Mã câu hỏi: 234717

Sắp xếp danh sách dữ liệu có tác dụng gì?

 • A. Để danh sách dữ liệu đẹp hơn
 • B. Để danh sách dữ liệu có thứ tự
 • C. Để dễ tra cứu
 • D. Cả B và C
Câu 9
Mã câu hỏi: 234718

Đâu là thao tác đặt hướng giấy nằm ngang?

 • A. View / Page Break Preview
 • B. Page Layout / Page setup / Page / Landscape
 • C. File / Page setup / Margins
 • D. File / Print / Margins
Câu 10
Mã câu hỏi: 234719

Đâu là thao tác mở hộp thoại để In trang tính?

 • A. View / Page Break Preview
 • B. File / Page setup / Page
 • C. File / Page setup / Margins
 • D. File / Print/ nháy chuột vào biểu tượng Print
Câu 11
Mã câu hỏi: 234720

Đâu là thao tác để đặt lề giấy in?

 • A. View / Page Break Preview
 • B. File / Page Setup / Page
 • C. Page Layout/ Page Setup / Margins
 • D. File / Print
Câu 12
Mã câu hỏi: 234721

Để điều chỉnh ngắt trang như ý muốn, sử dụng lệnh gì?

 • A. Page Layout
 • B. Page Break Preview
 • C. Normal
 • D. Tất cả các đáp án đều sai
Câu 13
Mã câu hỏi: 234722

Trong ô tính xuất hiện ###### vì sao?

 • A. Tính toán ra kết quả sai
 • B. Công thức nhập sai
 • C. Độ rộng của hàng quá nhỏ không hiển thị hết dãy số quá dài
 • D. Độ rộng của cột quá nhỏ không hiển thị hết dãy số quá dài
Câu 14
Mã câu hỏi: 234723

Ô A1 của trang tính có số 1.753. Sau khi chọn ô A1, nháy chuột 1 lần vào nút Decrease Decimal. Kết quả hiển thị ở ô A1 sẽ là bao nhiêu?

 • A. 1.753
 • B. 1.75
 • C. 1.76
 • D. Một kết quả khác
Câu 15
Mã câu hỏi: 234724

Để kẻ đường biên cho các ô tính ta dùng lệnh nào?

 • A. Lệnh Borders trong nhóm Font trên dải Home
 • B. Lệnh Fill Color trong nhóm Font trên dải Home
 • C. Lệnh Borders trong nhóm Font trên dải Insert
 • D. Tất cả đều sai
Câu 16
Mã câu hỏi: 234725

Trong ô B3 có chứa số 7.15, chọn ô B3 và nháy hai lần vào nút lệnh  thì kết quả trong ô B3 là bao nhiêu?

 • A. 8
 • B. 7.1500
 • C. 7.20
 • D. 7.200
Câu 17
Mã câu hỏi: 234726

Trên trang tính, tại ô A1=5;B1=10; tại C1=A1+B1, sao chép công thức tại ô C1 sang ô D1, thì công thức tại ô D1 là bao nhiêu?

 • A. A1+B1
 • B. B1+C1
 • C. A1+C1
 • D. C1+D1
Câu 18
Mã câu hỏi: 234727

Trên trang tính, để sao chép hay di chuyển dữ liệu em sử dụng các lệnh gì?

 • A. Copy hoặc Cut và Paste trong nhóm lệnh Clipboard trên dải lệnh Home
 • B. Copy hoặc Cut và Paste trong nhóm lệnh Cells trên dải lệnh Home
 • C. Copy hoặc Cut và Paste trong nhóm lệnh Clipboard trên dải lệnh Insert
 • D. Copy hoặc Cut và Paste trong nhóm lệnh Cells trên dải lệnh Insert
Câu 19
Mã câu hỏi: 234728

Trên trang tính, thao tác sao chép và di chuyển nội dung ô tính có mục đích gì?

 • A. khó thực hiện tính toán
 • B. tốn thời gian và công sức
 • C. dể mất dữ liệu và khó thực hiện
 • D. giúp tiết kiệm thời gian và công sức
Câu 20
Mã câu hỏi: 234729

Trên trang tính, muốn chèn thêm một cột trống trước cột E, ta thực hiện lệnh gì?

 • A. nháy chuột chọn cột D và chọn lệnh Insert/Cells/Home
 • B. nháy chuột chọn cột D và chọn lệnh Deletetrong nhóm Cells trên dải lệnh Home
 • C. nháy chuột chọn cột E và chọn lệnh Deletetrong nhóm Cells trên dải lệnh. Home
 • D. nháy chuột chọn cột E và chọn lệnh Insert trong nhóm Cells trên dải lệnh Home
Câu 21
Mã câu hỏi: 234730

Trong Excel, giả sử một ô tính được nhập nội dung:

=SUM(1,2)+MAX(3,4)+MIN(5,6) Vậy kết quả của ô tính là bao nhiêu sau khi ấn phím Enter?

 • A. 11
 • B. 12
 • C. 13
 • D. Một kết quả khác
Câu 22
Mã câu hỏi: 234731

Cho hàm =Sum(A5:A10) để thực hiện lệnh gì?

 • A. Tính tổng của ô A5 và ô A10
 • B. Tìm giá trị lớn nhất của ô A5 và ô A10
 • C. Tính tổng từ ô A5 đến ô A10
 • D. Tìm giá trị nhỏ nhất từ ô A5 đến ô A10
Câu 23
Mã câu hỏi: 234732

Để tính giá trị trung bình của ô A1, B1, C1 các cách tính nào đúng:

 • A. =Sum ( A1+B1+C1)
 • B. =Average(A1,B1,C1)
 • C. =Average (A1,B1,C1)
 • D. Cả A, B, C đều đúng
Câu 24
Mã câu hỏi: 234733

Kết quả của hàm =Average(3,8,10) là bao nhiêu?

 • A. 21
 • B. 7
 • C. 10
 • D. 3
Câu 25
Mã câu hỏi: 234734

Để kết thúc việc nhập công thức ta sử dụng thao tác gì?

 • A. Nhấn Enter
 • B. Nháy chuột vào nút
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Cả A và B đều sai
Câu 26
Mã câu hỏi: 234735

Trong các công thức nhập vào ô tính để tính biểu thức (9+7)/2 thì công thức toán học nào đúng?

 • A. (7 + 9)/2
 • B. = (9 + 7):2
 • C. = (7 +9 )/2
 • D. Đáp án khác
Câu 27
Mã câu hỏi: 234736

Cho phép tính sau: (25+7) : (56−25)× ( 8 : 3) :2+64 ×3%

Phép tính nào thực hiện được trong chương trình bảng tính?

 • A. =(25+7)/(56-25)x(8/3)/2+6^4x3%
 • B. =(25+7)/(56-2^5)x(8/3):2+6^4x3%
 • C. =(25+7)/(56-2^5)*(8/3)/2+6^4* 3%
 • D. =(25+7)/(56-2/5)x(8/3)/2+6^4x3%
Câu 28
Mã câu hỏi: 234737

Công thức nào thực hiện được khi nhập phép tính toán học sau vào bảng tính?

(12+8):22 + 5x6

 • A. = (12+8)/2^2 + 5 * 6
 • B. = (12+8):22 + 5 x 6
 • C. = (12+8):2^2 + 5 * 6
 • D. (12+8)/22 + 5 * 6
Câu 29
Mã câu hỏi: 234738

Sắp xếp theo đúng thứ tự các bước nhập công thức vào ô tính:

1. Nhấn Enter

2. Nhập công thức

3. Gõ dấu =

4. Chọn ô tính

 • A. 4; 3; 2; 1
 • B. 1; 3; 2; 4
 • C. 2; 4; 1; 3
 • D. 3; 4; 2; 1
Câu 30
Mã câu hỏi: 234739

Trên trang tính, để chọn cột C nhanh nhất ta thực hiện thao tác nào?

 • A. nháy chuột lên ô C1 và kéo đến hết cột C
 • B. nháy chuột cột B và kéo qua cột C
 • C. nháy chuột lên tên hàng C
 • D. nháy chuột tên cột C
Câu 31
Mã câu hỏi: 234740

Trong chương trình bảng tính, các kiểu dữ liệu cơ bản gồm những dạng gì?

 • A. kiểu số
 • B. kiểu ngày
 • C. kiểu thời trang
 • D. kiểu số và kiểu kí tự
Câu 32
Mã câu hỏi: 234741

Trong chương trình bảng tính, thanh công thức cho biết các yếu tố nào?

 • A. địa chỉ của ô được chọn
 • B. khối ô được chọn
 • C. hàng hoặc cột được chọn
 • D. dữ liệu hoặc công thức của ô được chọn
Câu 33
Mã câu hỏi: 234742

Trong chương trình bảng tính, khối ô A3:C4 là gồm các ô nào?

 • A. A3 và C4
 • B. A3,A4, C3 và C4
 • C. A3,A4,B3,B4,C3 và C4
 • D. A3 và A4, C3, C4
Câu 34
Mã câu hỏi: 234743

Trong chương trình bảng tính, ký hiệu khối ô từ ô D2 đến ô F6, ta viết như thế nào?

 • A. D2:F6
 • B. F6:D2
 • C. D2..F6
 • D. F6..D2
Câu 35
Mã câu hỏi: 234744

Chương trình bảng tính có tính năng đặc biệt là gì?

 • A. xử lý những văn bản lớn
 • B. chứa nhiều thông tin
 • C. chuyên thực hiện các tính toán
 • D. chuyên lưu trữ hình ảnh
Câu 36
Mã câu hỏi: 234745

Nhu cầu xử lí thông tin dạng bảng là gì?

 • A. Dễ so sánh
 • B. Dễ in ra giấy
 • C. Dễ học hỏi
 • D. Dễ di chuyển
Câu 37
Mã câu hỏi: 234746

Chương trình bảng tính, ngoài chức năng tính toán còn có chức năng gì?

 • A. tạo biểu đồ
 • B. tạo trò chơi
 • C. tạo video
 • D. tạo nhạc
Câu 38
Mã câu hỏi: 234747

Để khởi động chương trình bảng tính excel, ta thực hiện lệnh nào?

 • A. Nháy chuột lên biểu tượng Excel
 • B. Nháy chuột phải lên biểu tượng Excel
 • C. Nháy đúp chuột lên biểu tượng Excel
 • D. Nháy đúp chuột phải lên biểu tượng Excel
Câu 39
Mã câu hỏi: 234748

Các đối tượng trong phần mềm GeoGbra là gì?

 • A. Đối tượng tự do
 • B. Đối tượng phụ thuộc
 • C. Cả A và B
 • D. Đối tượng chọn
Câu 40
Mã câu hỏi: 234749

Trong các cách sau cách nào là để vẽ đường trung trực bằng phần mềm Geogbra?

 • A. Chọn công cụ đường vuông góc, chọn điểm, sau đó chọn đường thẳng hoặc tia
 • B. Chọn công cụ đường song song, chọn điểm, sau đó chọn đường thẳng hoặc tia
 • C. Chọn công cụ đường trung trực, chọn đoạn thẳng hoặc chọn 2 điểm đầu và cuối của đoạn thẳng
 • D. Tất cả đều sai

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ