Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi HK2 môn Tin học 11 năm 2019 - Trường THPT Kim Xuyên

15/04/2022 - Lượt xem: 27
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (14 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 139016

Cú pháp để khai báo biến mảng một chiều trực tiếp là:

 • A. Var <tên biến mảng> : array [Kiểu chỉ số] of <Kiểu phần tử>;
 • B. Type <tên biến mảng> : array [Kiểu chỉ số] of <Kiểu phần tử>;
 • C. Var <tên biến mảng> : array [Kiểu phần tử] of <Kiểu chỉ số >;
 • D. Var <tên biến mảng> : array [Kiểu chỉ số] : <Kiểu phần tử>;
Câu 2
Mã câu hỏi: 139017

Trong các khai báo dưới đây khai báo nào sai?

 • A. Var M: array[1..5;1..10] of Integer;
 • B. Var M: array[1..5,1..10] of Integer;
 • C. Var M: array[1...5,1...10] of Integer;
 • D. Var M: array[1..5,1..10] of Interger;
Câu 3
Mã câu hỏi: 139018

Cho 2 xâu kí tự S1:= ‘abcd’ và S2:= ‘ABC’; khi đó S1 + S2 cho kết quả nào?

 • A. Abcd      
 • B. aabbccd   
 • C. abcdABC 
 • D. ABCabcd
Câu 4
Mã câu hỏi: 139019

Phép so sánh xâu S1:= ‘Hoa hoc tro’ và xâu S2:= ‘Hoa Hoc Tro’ nhận kết quả nào?

 • A. S1 <> S2       
 • B. S1  > S2     
 • C. S1 < S2      
 • D. S1 = S2
Câu 5
Mã câu hỏi: 139020

Câu lệnh nào trong các câu lệnh sau không dùng để gán giá trị cho trường của bản ghi A? (Với bản ghi A có 3 trường là Hoten, Lop, Diem)

 • A. Readln(Diem);
 • B. Ten:= ‘Nguyen Khanh Chi’
 • C. Lop:= ‘11B1’       
 • D. S:=Diem;
Câu 6
Mã câu hỏi: 139021

Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng?

 • A. Hai biến bản ghi có thể gán được cho nhau.
 • B. Hai biến bản ghi cùng kiểu có thể gán được cho nhau.
 • C. Biến bản ghi có thể nhận bất kì kiểu dữ liệu nào.
 • D. Các thao tác đọc, ghi biến bản ghi giống như các loại biến khác.
Câu 7
Mã câu hỏi: 139022

Trong các khai báo sau, khai báo nào không đúng?

 • A. Var f: text..;     
 • B. Var f: text. 
 • C. Var f: text; 
 • D. Var f, f1: text..;
Câu 8
Mã câu hỏi: 139023

Trong tập tin dạng văn bản thủ tục nào dưới đây được sử dụng để gán tên file cho biến?

 • A. Write(Biến file);  
 • B. Rewrite(Biến file);
 • C. Assing(Biến file, tên file);
 • D. Assign(Biến file, tên file);
Câu 9
Mã câu hỏi: 139024

Để khai báo biến tệp dạng văn bản ta sử dụng cú pháp nào?

 • A. Var  <Danh sách biến>: tExt;
 • B. Var  <Danh sách biến>: txt;
 • C. Var  <Danh sách biến>: txet;
 • D. Var <Danh sách biến>: string;
Câu 10
Mã câu hỏi: 139025

Câu lệnh nào dưới đây dùng để gán tên file “SOLIEU.DAT” cho biến file F1?

 • A. Assign(F1, SOLIEU.DAT);
 • B. Assign(F1, ‘SoLIEU.Dat’);
 • C. Assign(F1, SoLIEU.Dat’);
 • D. Assign(F1 ‘SoLIEU.Dat’);
Câu 11
Mã câu hỏi: 139026

Từ khóa khai báo hàm là:

 • A. Functiom       
 • B. Procedure       
 • C. Function    
 • D. Proceduce
Câu 12
Mã câu hỏi: 139027

Phần khai báo chương trình con được đặt ở đâu trong chương trình chính?

 • A. Đặt sau từ khóa Type.
 • B. Đặt sau từ khóa Const.
 • C. Đặt cuối chương trình chính.
 • D. Đặt sau phần khai báo biến
Câu 13
Mã câu hỏi: 139028

Viết chương trình nhập vào 2 xâu kí tự, đưa ra màn hình xâu có độ dài ngắn hơn?

Câu 14
Mã câu hỏi: 139029

Một đoàn tầu gồm có 6 toa (Toa 1 có 7 hành khách; Toa 2 có 17 hành khách; Toa 3 có 11 hành khách; Toa 4 có 7 hành khách; Toa 5 có 9 hành khách; Toa 6 có 7 hành khách). Em hãy viết chương trình:

a, Tính số hành khách trung bình của đoàn tầu này?

b, Đếm số toa có số lượng hành khách lớn hơn số lượng hành khách trung bình của cả đoàn tầu.

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ