Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi HK2 môn Lịch Sử 11 năm 2021-2022 Trường THPT Phan Đăng Lưu

15/04/2022 - Lượt xem: 16
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 133405

Với Hiệp ước Nhâm Tuất (5-6-1862), triều đình nhà Nguyễn đã nhượng cho Pháp những khu vực nào?

 • A. Biên Hòa, Gia Định, Định Tường và đảo Côn Lôn.
 • B. Biên Hòa, Gia Định, Vĩnh Long và đảo Côn Lôn.
 • C. Biên Hòa, Hà Tiên. Định Tường vào đảo Côn Lôn.
 • D. An Giang, Gia Định, Định Tường và đảo Côn Lôn.
Câu 2
Mã câu hỏi: 133406

Vì sao quân đội triều đình nhà Nguyễn nhanh chóng thất thủ tại thành Hà Nội trong 2 lần quân Pháp tiến ra Bắc Kì (năm 1873, 1883)

 • A. Triều đình đã đầu hàng thực dân Pháp.
 • B. Quân triều đình chống cự yếu ớt.
 • C. Quân triều đình thực hiện chiến thuật phòng thủ, dựa vào thành đợi giặc, chưa kết hợp với nhân dân kháng chiến.
 • D. Triều dình mải lo đối phó với phong trào đấu tranh của nhân dân.
Câu 3
Mã câu hỏi: 133407

Ai là người lãnh đạo phong trào Cần Vương chống Pháp trong giai đoạn từ năm 1885 đến tháng 11 năm 1888?

 • A. Tôn Thất Thuyết.
 • B. Phan Đình Phùng.
 • C. Hàm Nghi và Tôn Thất Thuyết.
 • D. Tôn Thất Thuyết và Phan Đình Phùng.
Câu 4
Mã câu hỏi: 133408

Cho biết đâu không phải mục đích của thực dân Pháp khi tiến hành cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở Đông Dương?

 • A. Bù đắp thiệt hại của quá trình xâm lược và bình định quân sự
 • B. Bóc lột để làm giàu cho chính quốc
 • C. Khuếch trương công lao khai hóa của Pháp
 • D. Bù đắp thiệt hại từ cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất
Câu 5
Mã câu hỏi: 133409

Nội dung nào sau đây không phải là ý nghĩa của phong trào Ngũ Tứ đối với phong trào cách mạng Trung Quốc?

 • A. Mở đầu cao trào chống đế quốc và phong kiến ở Trung Quốc.
 • B. Khẳng định tầng lớp sinh viên giữ vai trò độc lập, lãnh đạo trong phong trào cách mạng Trung Quốc.
 • C. Đánh dấu bước chuyển của cách mạng Trung Quốc từ cách mạng dân chủ tư sản kiểu cũ sang cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới.
 • D. Đánh dấu sự xuất hiện giai cấp công nhân trên vũ đài chính trị như một lực lượng cách mạng độc lập. 
Câu 6
Mã câu hỏi: 133410

Tại sao năm 1911, Nguyễn Tất Thành quyết định ra đi tìm đường cứu nước?

 • A. Thực dân Pháp đặt xong ách thống trị trên đất nước Việt Nam
 • B. Phong trào kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta phát triển mạnh mẽ
 • C. Tư tưởng cứu nước mới theo khuynh hướng dân chủ tư sản ảnh hưởng sâu rộng đến nước ta
 • D. Yêu cầu tìm kiếm một con đường cứu nước mới cho dân tộc
Câu 7
Mã câu hỏi: 133411

Nền nông nghiệp ở Đông Dương trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất có sự chuyển biến ra sao?

 • A. Chuyển từ độc canh cây lúa sang trồng cây công nghiệp phục vụ chiến tranh
 • B. Chuyển hẳn sang trồng cây công nghiệp phục vụ chiến tranh
 • C. Chuyển sang nền nông nghiệp chuyên canh hóa
 • D. Chuyển sang nền nông nghiệp hàng hóa
Câu 8
Mã câu hỏi: 133412

Tầng lớp tiểu tư sản không bao gồm thành phần nào cho dưới đây? 

 • A. Học sinh, sinh viên.
 • B. Tiểu thương, địa chủ.
 • C. Nhà báo, nhà giáo.
 • D. Chủ các hãng buôn, xưởng sản xuất đại lí cung ứng và tiêu thụ.
Câu 9
Mã câu hỏi: 133413

Cho biết thành phần tham gia đông đảo nhất trong phong trào Hội kín ở Nam Kì là

 • A. Nông dân và dân nghèo thành thị.
 • B. Nông dân và công nhân.
 • C. Công nhân và binh lính người Việt.
 • D. Công nhân, thợ thủ công và dân nghèo thành thị.
Câu 10
Mã câu hỏi: 133414

Triều đình nhà Nguyễn đã thừa nhận nền bảo hộ của Pháp trên toàn bộ đất nước Việt Nam thông qua hiệp ước nào?

 • A. Hiệp ước Nhâm Tuất
 • B. Hiệp ước Giáp Tuất
 • C. Hiệp ước Patơnốt
 • D. Hiệp ước Hácmăng và Hiệp ước Patơnốt
Câu 11
Mã câu hỏi: 133415

Cho biết Việt Nam Quang phục hội tan vỡ vào khoảng thời gian nào?

 • A. 1915.
 • B. 1916.
 • C. 1917.
 • D. 1918.
Câu 12
Mã câu hỏi: 133416

Thực dân Pháp sử dụng duyên cớ gì để tiến hành xâm lược Việt Nam vào cuối thế kỉ XIX?

 • A. Bảo vệ những người theo đạo Thiên chúa trước chính sách cấm đạo giết đạo của nhà Nguyễn
 • B. Triều đình Nguyễn từ chối quốc thư của chính phủ Pháp
 • C. Triều đình Nguyễn bế quan tỏa cảng với người Pháp
 • D. Triều Nguyễn trục xuất những người Pháp ở Việt Nam
Câu 13
Mã câu hỏi: 133417

Phong trào dân tộc ở các nước Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ nhất diễn ra như thế nào dưới sự lãnh đạo của các Đảng Cộng sản?

 • A. Dưới hình thức bất hợp tác      
 • B. Sôi nổi, quyết liệt
 • C. Bí mật, bất hợp pháp     
 • D. Hợp pháp
Câu 14
Mã câu hỏi: 133418

Trong giai đoạn từ năm 1893 đến năm 1913, lãnh tụ tối cao của khởi nghĩa Yên Thế là ai?

 • A. Đề Nắm
 • B. Đề Thám
 • C. Đề Sặt
 • D. Đề Nguyên
Câu 15
Mã câu hỏi: 133419

Câu nào sau đây không phải là hành động của thực dân Pháp chuẩn bị cho cuộc tấn công ra Bắc Kì lần thứ nhất?

 • A. Xây dựng lực lượng quân đội ở Bắc Kì
 • B. Xây dựng lực lượng quân đội ở Bắc Kì
 • C. Xây dựng lực lượng quân đội ở Bắc Kì
 • D. Bắt liên lạc với các lái buôn đang hoạt động ở vùng biển Trung Quốc- Việt Nam
Câu 16
Mã câu hỏi: 133420

Đặc điểm cơ bản của Việt Nam trước khi thực dân Pháp nổ súng xâm lược là

 • A. Là một quốc gia độc lập, có chủ quyền
 • B. Là vùng tự trị của Trung Hoa
 • C. Là một quốc gia tự do
 • D. Là một vùng ảnh hưởng của Trung Hoa
Câu 17
Mã câu hỏi: 133421

Tại sao năm 1908 phong trào Đông du tan rã?

 • A. Phụ huynh đòi đưa con em về nước trước thời hạn
 • B. Đã hết thời gian đào tạo, học sinh phải về nước
 • C. Phan Bội Châu thấy không có tác dụng nên đưa học sinh về nước
 • D. Chính phủ Nhật Bản câu kết với thực dân Pháp ở Đông Dương, trục xuất số lưu học sinh Việt Nam, kể cả Phan Bội Châu
Câu 18
Mã câu hỏi: 133422

Sự thất bại của phong trào Cần vương năm 1885-1896 đã minh chứng cho điều gì?

 • A. văn thân, sĩ phu xác dịnh không đúng đối tượng đấu tranh.
 • B. độc lập dân tộc không gắn liền với chế độ phong kiến.
 • C. thực dân Pháp đã cơ bản hoàn thành quá trình xâm lược.
 • D. văn thân, sĩ phu xác định không đúng nhiệm vụ đấu tranh.
Câu 19
Mã câu hỏi: 133423

Nhật Bản chấp nhận đầu hàng không điều kiện đã tác động như thế nào đến cục diện Chiến tranh thế giới thứ hai?

 • A. Quân Nhật chính thức ngừng chiến đấu trên các mặt trận
 • B. Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc trên toàn mặt trận
 • C. Các nước thuộc địa của Nhật được giải phóng
 • D. Khẳng định sức mạnh của Liên Xô và Mĩ
Câu 20
Mã câu hỏi: 133424

Tháng 7 năm 1921 ở Trung Quốc đã diễn ra sự kiện lịch sử quan trọng gì?

 • A. Phong trào Ngũ tứ bùng nổ
 • B. Chiến tranh Bắc Phạt bùng nổ
 • C. Nội chiến Quốc - Cộng bùng nổ
 • D. Đảng cộng sản Trung Quốc được thành lập
Câu 21
Mã câu hỏi: 133425

Vì sao Đức lại kí Hiệp ước Xô – Đức không xâm phạm lẫn nhau với Liên Xô?

 • A. Đức nhận thức không đánh thắng nổi Liên Xô.
 • B. Đức sợ bị liên quân Anh – Pháp tiến công sau lưng khi đang đánh Liên Xô
 • C. Đề phòng chiến tranh bùng nổ phải chống lại cả ba cường quốc trên hai mặt trận
 • D. Liên Xô không phải là mục tiêu tiến công của Đức
Câu 22
Mã câu hỏi: 133426

Sự kiện lịch sử thế giới nào đã tác động mạnh mẽ đến sự hình thành và phát triển của phong trào độc lập dân tộc theo khuynh hướng vô sản ở Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ nhất?

 • A. Thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917
 • B. Hệ thống hòa ước Véc-xai- Oa-sinh-tơn được thiết lập
 • C. Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc
 • D. Sự phục hồi của chủ nghĩa tư bản sau Chiến tranh thế giới thứ nhất
Câu 23
Mã câu hỏi: 133427

Cuộc khởi nghĩa chống Pháp nào ở Lào, kéo dài suốt hơn 30 năm đầu thế kỉ XX?

 • A. Khởi nghĩa Ong Kẹo
 • B. Khởi nghĩa Commađam
 • C. Khởi nghĩa Ong Kẹo và Commađam
 • D. Khởi nghĩa Chậu Pachay
Câu 24
Mã câu hỏi: 133428

Đâu không phải là phong trào kháng chiến của nhân dân các tỉnh miền Tây Nam Kì sau Hiệp ước 1862?

 • A. Khởi nghĩa của Trương Định
 • B. Khởi nghĩa của Phan Tôn, Phan Liêm
 • C. Khởi nghĩa của Nguyễn Hữu Huân
 • D. Phong trào bất hợp tác do Nguyễn Thông chỉ huy
Câu 25
Mã câu hỏi: 133429

Sau Hiệp ước Nhâm Tuất, thực dân Pháp đã có hành động gì để củng cố và mở rộng chiến tranh xâm lược Việt Nam?

 • A. Pháp bắt tay ngay vào tổ chức bộ máy cai trị và mở rộng phạm vi chiếm đóng, áp đặt nền bảo hộ đối với Campuchia và âm mưu thôn tính ba tỉnh miền Tây Nam Kì.
 • B. Pháp bắt tay ngay vào tổ chức bộ máy cai trị ở ba tỉnh miền Đông Nam Kì và trả lại thành Vĩnh Long cho triều đình nhà Nguyễn để thực hiện phân chia phạm vi cai trị
 • C. Pháp mở rộng phạm vi kiểm soát, dùng hỏa lực tấn công chiếm nốt ba tỉnh miền Tây Nam Kì
 • D. Pháp tổ chức bộ máy cai trị và mua chuộc quan lại người Việt Nam làm tay sai, vu cáo triều đình nhà Nguyễn không thực hiện cam kết trong Hiệp ước 1862
Câu 26
Mã câu hỏi: 133430

Hoạt động được Phan Châu Trinh chú trọng trong ngành nông nghiệp đầu thế kỉ XX là

 • A. Vận động chia lại ruộng đất cho nông dân
 • B. Vận dụng phương pháp sản xuất mới 
 • C. Cải tạo các công trình thủy lợi, cung cấp nước tưới cho sản xuất nông nghiệp
 • D. Phát triển nghề làm vườn, thành lập nông hội chuyên việc san đồi trồng quế, hồ tiêu
Câu 27
Mã câu hỏi: 133431

Tướng Pháp chỉ huy cuộc tấn công ra Bắc Kì lần thứ nhất năm 1873 là

 • A. Gácniê        
 • B. Bôlaéc
 • C. Rivie  
 • D. Rơve
Câu 28
Mã câu hỏi: 133432

Cho biết lực lượng nào giữ vai trò lãnh đạo phong trào độc lập dân tộc ở Ấn Độ trong những năm 1918 – 1939?

 • A. Giai cấp công nhân dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Ấn Độ.
 • B. Tầng lớp tri thức Ấn Độ.
 • C. Tầng lớp thị dân giàu có ở Ấn Độ.
 • D. Giai cấp tư sản Ấn Độ, thông qua vai trò của Đảng Quốc Đại
Câu 29
Mã câu hỏi: 133433

Vì sao sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, thực dân Pháp tăng cường chính sách khai thác thuộc địa, nhất là ở các nước Đông Dương?

 • A. Để làm giàu cho chính quốc.
 • B. Để hàn gắn vết thương sau chiến tranh và làm giàu cho chính quốc.
 • C. Để củng cố địa vị trong giới tư bản chủ nghĩa.
 • D. Để làm các nước thuộc địa phụ thuộc vào chính quốc.
Câu 30
Mã câu hỏi: 133434

Sự thăng trầm của nền kinh tế các nước tư bản chủ nghĩa trong giai đoạn năm 1918-1939 phản ánh quy luật gì?

 • A. Quy luật phát triển không đều
 • B. Quy luật hình sin
 • C. Quy luật giá trị
 • D. Quy luật cạnh tranh và quan hệ cung cầu
Câu 31
Mã câu hỏi: 133435

Từ sau hiệp ước Nhâm Tuất năm 1862, phong trào kháng chiến của nhân dân Việt Nam có điểm gì mới?

 • A. Kết hợp thêm nhiệm vụ chống phong kiến đầu hàng
 • B. Diễn ra trên quy mô rộng lớn
 • C. Do bộ phận sĩ phu tiến bộ lãnh đạo
 • D. Thực dân Pháp đánh đến đâu nhân dân ta kháng chiến đến đó
Câu 32
Mã câu hỏi: 133436

Tại sao thái độ của thực dân Pháp sau thất bại ở trận Cầu Giấy lần thứ hai năm 1883 lại có sự khác biệt so với lần thứ nhất năm 1873?

 • A. Do vấn đề nhanh chóng hoàn thành xâm lược Việt Nam đã trở thành đường lối chung của chính phủ Pháp
 • B. Do thiệt hại của Pháp trong trận Cầu Giấy lần hai ít nặng nề hơn so với lần thứ nhất
 • C. Do chính phủ Pháp đã gửi viện binh kịp thời sang Việt Nam
 • D. Do nội bộ triều đình Huế đang rối loạn
Câu 33
Mã câu hỏi: 133437

Phong trào nông dân Yên Thế diễn ra dài hơn so với các cuộc khởi nghĩa cùng thời không xuất phát từ lí do nào dưới đây? 

 • A. Thực dân Pháp đang bận đàn áp phong trào Cần Vương
 • B. Phong trào diễn ra ở một vị trí địa lý thuận lợi
 • C. Phương thức tác chiến linh hoạt
 • D. Trình độ tổ chức cao, đã chế tạo được súng trường kiểu Pháp
Câu 34
Mã câu hỏi: 133438

Những chuyển biến về kinh tế- xã hội Việt Nam đầu thế kỉ XX đã có tác động như thế nào đến phong trào yêu nước Việt Nam?

 • A. Làm cho mâu thuẫn dân tộc phát triển gay gắt
 • B. Thúc đẩy phong trào đấu tranh theo khuynh hướng dân chủ tư sản và vô sản phát triển
 • C. Tạo điều kiện để Nguyễn Tất Thành có những nhận thức mới về thời đại
 • D. Tạo cơ sở bên trong để bùng nổ phong trào đấu tranh theo khuynh hướng dân chủ tư sản
Câu 35
Mã câu hỏi: 133439

Cho biết nguyên nhân cơ bản nhất làm cho phong trào đấu tranh của nhân dân ta đến năm 1918 cuối cùng đều bị thất bại?

 • A. Do thiếu sự liên minh giữa giai cấp nông dân với công nhân.
 • B. Do thiếu sự lãnh đạo của một giai cấp tiến tiến cách mạng.
 • C. Do thực dân Pháp còn mạnh, lực lượng cách mạng còn non yếu.
 • D. Do ý thức hệ phong kiến trở nên lỗi thời, lạc hậu.
Câu 36
Mã câu hỏi: 133440

Tư bản người Việt được kinh doanh tương đối tự do đã có tác động gì đến sự phân hóa giai cấp ở giai đoạn đoạn sau

 • A. Đẩy mạnh quá trình tập hợp lực lượng, đặt cơ sở cho sự ra đời của giai cấp tư sản sau chiến tranh
 • B. Đưa giai cấp tư sản trở thành một thế lực kinh tế hùng mạnh, đối trọng với tư bản Pháp
 • C. Dẫn tới tinh thần thỏa hiệp của giai cấp tư sản sau chiến tranh
 • D. Tạo điều kiện để tư tưởng vô sản có thể du nhập vào Việt Nam
Câu 37
Mã câu hỏi: 133441

Phàm có tai mắt ắt cùng nghe thấy, thì cùng mối thù của đất nước chẳng đội chung trời nên bàn rằng: bậc hiền nhân quân tử có chí khí đau xót cho thời thế, nay trẫm mượn nước Ngu để đánh nước Quắc, mưu định dẹp loài mọi rợ, phải sớm dựa vào nước ngoài, đã tụ họp được nhiều người, nhưng không tiền của sao nuôi dưỡng (lực lượng) được. Trẫm riêng lo vậy. Nếu như các bề tôi trung, người dân có nghĩa ở miền Nam hẵng xuất của cải giúp nước, thì sẽ đem họ tên, số tiền ghi vào sổ vàng, đợi ngày sau sự nghiệp hoàn thành, chiếu theo số mà hoàn trả gấp bội và đền bù vàng, phong hộ (phong thực ấp) chẳng dè sẻn gì đối với ơn xưa”

Đoạn trích trên thuộc văn bản nào

 • A. Bình Ngô Đại Cáo
 • B. Chiếu Cần Vương
 • C. Chỉ dụ của vua Bảo Đại
 • D. Chỉ dụ của vua Bảo Đại Chiếu dời đô
Câu 38
Mã câu hỏi: 133442

Sự phát triển của phong trào Ngũ Tứ ở Trung Quốc đã để lại bài học gì cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc ở Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất?

 • A. Phải tranh thủ sự ủng hộ của các dân tộc bị áp bức
 • B. Phải nhanh chóng thành lập đảng vô sản để lãnh đạo cách mạng
 • C. Phải kết hợp các hình thức đấu tranh chống thực dân
 • D. Phải xây dựng khối đoàn kết công - nông vững chắc
Câu 39
Mã câu hỏi: 133443

Cầu Đu-me là tên gọi khác của cây cầu nào được thực dân Pháp xây dựng trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở Đông Dương?

 • A. Cầu Chương Dương
 • B. Cầu Long Biên
 • C. Cầu Tràng Tiền
 • D. Cầu Hàm Rồng
Câu 40
Mã câu hỏi: 133444

“Đất nước đẹp vô cùng. Nhưng Bác phải ra đi

Cho tôi làm sóng dưới con tàu đưa tiễn Bác

Khi bờ bãi dần lui làng xóm khuất

Bốn phía nhìn không một bóng hàng tre”

Những câu thơ trên nhắc đến sự kiện lịch sử gì?

 • A. Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước
 • B. Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời 
 • C. Nguyễn Ái Quốc tìm ra con đường cứu nước cho dân tộc
 • D. Nguyễn Ái Quốc trở về Việt Nam

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ