Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi HK2 môn Hóa học 10 năm 2021-2022 Trường THPT Phan Bội Châu

08/07/2022 - Lượt xem: 34
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 241010

Trong các phản ứng sau đây, hãy chỉ ra phản ứng không đúng:

 • A. 2H2S + 3O2 → 2SO+ 2H2O
 • B. H2S + Pb(NO3)2 → PbS + 2HNO3
 • C. H2S + 4Cl+ 4H2O → H2SO4 + 8HCl
 • D. H2S + 2NaCl → Na2S + 2HCl
Câu 2
Mã câu hỏi: 241011

Có 3 ống nghiệm đựng các khí SO2, O2, CO2. Dùng phương pháp thực nghiệm nào sau đây để nhận biết các chất trên?

 • A. Cho từng khí lội qua dung dịch H2S, dùng đầu que đóm còn tàn đỏ.
 • B. Cho từng khí lội qua dung dịch Ca(OH)2 dư, dùng đầu que đóm còn tàn đỏ.
 • C. Cho hoa hồng vào các khí, dùng đầu que đóm còn tàn đỏ.
 • D. A và C đúng.
Câu 3
Mã câu hỏi: 241012

Để phân biệt 2 bình mất nhãn chứa 2 dung dịch axit riêng biệt HCl loãng và H2SO4 loãng, thuốc thử sử dụng là

 • A. Ba.
 • B. Cu.
 • C. Zn.
 • D. Al.
Câu 4
Mã câu hỏi: 241013

Tính chất hóa học của ozon:

 • A. Kim loại. 
 • B. Tính oxi hóa mạnh, mạnh hơn cả oxi.
 • C. Tính khử mạnh hơn cả oxi.
 • D. Trung tính.      
Câu 5
Mã câu hỏi: 241014

Điều chế O2 trong phòng thí nghiệm bằng cách:

 • A. Nhiệt phân KClO3 có MnO2 xúc tác.
 • B. Điện phân nước.
 • C. Điện phân dung dịch NaOH.
 • D. Chưng cất phân đoạn không khí lỏng.
Câu 6
Mã câu hỏi: 241015

Cho các chất khí sau: CO, H2, CH4, CO2. Khí không cháy trong O2 là:

 • A. CO2.
 • B. CO.
 • C. CH4.
 • D. H2.
Câu 7
Mã câu hỏi: 241016

Tính chất hóa học của oxi:

 • A. Tính khử          
 • B. Trung tính       
 • C. Kim loại
 • D. Tính oxi hóa mạnh
Câu 8
Mã câu hỏi: 241017

Chọn phản ứng sai:

 • A. CuO + H2SO4 đặc → CuSO+ H2O      
 • B. S + H2SO4 đặc → SO+ H2O
 • C. Fe(OH)+ H2SO4 đặc → FeSO4 + H2O
 • D. FeCl+ H2S → FeCl+ S + HCl
Câu 9
Mã câu hỏi: 241018

Để thu được CO2 từ hỗn hợp CO2, SO2, người ta cho hỗn hợp đi chậm qua:

 • A. dung dịch NaOH dư.
 • B. dung dịch nước vôi trong dư.
 • C. dung dịch Br2 dư.       
 • D. dung dịch Ba(OH)2 dư.
Câu 10
Mã câu hỏi: 241019

Dãy kim loại nào sau đây phản ứng được với H2SO4 đặc, nguội?

 • A. Zn, Al, Mg, Ca.
 • B. Al, Fe, Ba, Cu.
 • C. Cu, Cr, Ag, Fe.
 • D. Cu, Ag, Zn, Mg.
Câu 11
Mã câu hỏi: 241020

Tính chất hóa học của lưu huỳnh:

 • A. Tính khử          
 • B. Trung tính
 • C. Tính oxi hóa và tính khử
 • D. Kim loại
Câu 12
Mã câu hỏi: 241021

Lưu huỳnh đioxit có thể tham gia vào các phản ứng hóa học sau:SO+ Br+ H2O → 2HBr + H2SO4 (1);SO+ 2H2S → 3S + 2H2O (2)Câu nào sau đây diễn tả không đúng tính chất của các chất trong những phản ứng trên:

 • A. Phản ứng (2): SO2 vừa là chất oxi hóa vừa là chất khử
 • B. Phản ứng (1): SO2 là chất khử, Br2 là chất oxi hóa
 • C. Phản ứng (2): SO2 là chất oxi hóa, H2S là chất khử
 • D. Phản ứng (1): Br2 là chất oxi hóa, phản ứng (2): H2S là chất khử
Câu 13
Mã câu hỏi: 241022

Cho các chất sau: S, SO2, H2S, H2SO4, Cl2, HCl, O2, O3. Dãy gồm các chất vừa có thể đóng vai trò chất oxi hóa, vừa đóng vai trò chất khử trong các phản ứng hóa học là

 • A. H2S, H2SO4, Cl2, HCl.
 • B. S, SO2, Cl2, HCl.
 • C. S, SO2, H2S, H2SO4.
 • D. Cl2, O2, O3.
Câu 14
Mã câu hỏi: 241023

Cho phản ứng: a Al + b H2SO4 đặc, nóng → c Al2(SO4)+ d SO2 + e H2OTổng hệ số cân bằng của phương trình trên (a+b+c+d+e) là:

 • A. 18
 • B. 19
 • C. 20
 • D. 21
Câu 15
Mã câu hỏi: 241024

Cấu hình electron nguyên tử Cl và ion Cl- lần lượt là:

 • A. 1s22s22p63s23p6 và 1s22s22p63s23p5
 • B. 1s22s22p63s23p5 và 1s22s22p63s23p4
 • C. 1s22s22p63s23p5và 1s22s22p63s23p6
 • D. 1s22s22p63s23p3 và 1s22s22p63s23p6
Câu 16
Mã câu hỏi: 241025

Cho 45 gam hỗn hợp gồm Zn và Cu tác dụng với H2SO4 đặc, nóng, dư thì thu được 15,68 lít khí SO2 (đktc). Khối lượng muối sinh ra là

 • A. 70,1 gam.
 • B. 85,8 gam.
 • C. 112,2 gam.
 • D. 160,3 gam.
Câu 17
Mã câu hỏi: 241026

Cho sơ đồ phản ứng: S + H2SO4 đặc → X + H2O. Vậy X là:

 • A. H2S.
 • B. H2SO4.
 • C. SO3.
 • D. SO2.
Câu 18
Mã câu hỏi: 241027

Dãy chất nào sau đây gồm những chất đều tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng?

 • A. Mg, ZnO, Ba(OH)2, CaCO3.
 • B. Cu, ZnO, NaOH, CaOCl2.
 • C. CuO, Fe(OH)2, Al, NaCl.
 • D. Na, CaCO3, Mg(OH)2, BaSO4.
Câu 19
Mã câu hỏi: 241028

Trong phòng thí nghiệm, ta thường điều chế clo bằng cách:

 • A. cho HCl tác dụng với MnO2.
 • B. phân hủy HCl.
 • C. điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn.      
 • D. điện phân nóng chảy NaCl khan.
Câu 20
Mã câu hỏi: 241029
Trong phương trình hóa học sau: Cl+ H2O \( \rightleftarrows \) HCl + HClO nguyên tử clo trong phân tử Cl2 đóng vai trò là
 • A. chất khử.
 • B. vừa là chất oxi hóa vừa là chất môi trường.
 • C. chất oxi hóa.   
 • D. vừa là chất oxi hóa vừa là chất khử.
Câu 21
Mã câu hỏi: 241030

Có 5 dung dịch loãng của các muối NaCl, AgNO3, Pb(NO3)2, CuSO4, FeCl2. Khi cho dung dịch Na2S vào các dung dịch muối trên, có bao nhiêu trường hợp phản ứng tạo ra chất kết tủa.

 • A. 2
 • B. 3
 • C. 1
 • D. 4
Câu 22
Mã câu hỏi: 241031

Cho sơ đồ phản ứng: X + Br+ H2O → H2SO+..... X là:

 • A. SO2      
 • B. H2S      
 • C. CO2     
 • D. SO2 và H2S
Câu 23
Mã câu hỏi: 241032

Có 4 bình không ghi nhãn, mỗi bình chứa 1 trong các dung dịch sau: natri bromua, kali sunfat, axit clohiđric, axit sunfuric. Để phân biệt các dung dịch trên, ta có thể dùng các hóa chất sau:

 • A. Phenolphtalein, dung dịch AgNO3     
 • B. Quỳ tím, dung dịch BaCl2
 • C. Quỳ tím, khí Cl2          
 • D. Phenolphtalein, dung dịch BaCl2
Câu 24
Mã câu hỏi: 241033

HX (X là halogen) có thể được điều chế bằng phản ứng hóa học sau:NaX + H2SO4 đặc → HX + NaHSO4

NaX có thể là chất nào trong số các chất sau đây?

 • A. NaI.
 • B. NaF và NaCl.
 • C. NaBr.
 • D. NaI và NaBr.
Câu 25
Mã câu hỏi: 241034

Chất không thể dùng làm khô khí hidro clorua là

 • A. dung dịch H2SO4 đặc.
 • B. CaCl2 khan.
 • C. NaOH rắn.
 • D. P2O5.
Câu 26
Mã câu hỏi: 241035

Thành phần của nước clo có chứa những chất sau

 • A. H2O, Cl2, HCl, HClO.
 • B. HCl, HClO.
 • C. Cl2, HCl, H2O.
 • D. Cl2, HCl, HClO.
Câu 27
Mã câu hỏi: 241036

Cho sơ đồ của phản ứng:H2S + KMnO+ H2SO4 → H2O + S + MnSO+ K2SO4

Thứ tự hệ số của các chất tham gia phản ứng là dãy số nào trong các dãy sau?

 • A. 3, 2, 5
 • B. 2, 2, 5
 • C. 5, 2, 4
 • D. 5, 2, 3
Câu 28
Mã câu hỏi: 241037

Tính chất đặc biệt của dung dịch H2SO4 đặc, nóng là tác dụng được với các chất trong dãy nào sau đây mà dung dịch H2SO4 loãng không tác dụng?

 • A. Fe, Al, Ni.
 • B. BaCl2, NaOH, Zn.
 • C. Cu, S, C12H22O11 (đường saccarozo).
 • D. NH3, MgO, Ba(OH)2.
Câu 29
Mã câu hỏi: 241038

Hòa tan hoàn toàn 13,4 gam hỗn hợp 3 kim loại đứng trước hiđro vào dung dịch HCl, ta thu được dung dịch X và 11,2 lít khí bay ra (ở đktc). Khi cô cạn dung dịch X, khối lượng muối khan thu được là

 • A. 49,9 gam.
 • B. 48,9 gam.
 • C. 49,4 gam.
 • D. 31,15 gam.
Câu 30
Mã câu hỏi: 241039

Khi cho 21,75 gam mangan đioxit rắn tác dụng với axit clohiđric đậm đặc đun nóng thì thể tích clo thu được ở đktc là:

 • A. 5,6 lít
 • B. 5,0 lít
 • C. 11,2 lít
 • D. 8,4 lít
Câu 31
Mã câu hỏi: 241040

Khi cho SO2 sục qua dung dịch X từ từ đến dư thấy xuất hiện kết tủa màu trắng sau đó kết tủa tan. X là dung dịch nào trong các dung dịch sau?

 • A. Dung dịch NaHCO3.
 • B. Dung dịch NaOH.
 • C. Dung dịch Ba(OH)2.
 • D. Dung dịch H2S.
Câu 32
Mã câu hỏi: 241041

Để loại bỏ khí H2S ra khỏi hỗn hợp H2S và HCl, người ta dẫn hỗn hợp qua dung dịch A lấy dư. Dung dịch đó là:

 • A. Dung dịch NaHS        
 • B. Dung dịch NaOH
 • C. Dung dịch AgNO3      
 • D. Dung dịch Pb(NO3)2
Câu 33
Mã câu hỏi: 241042

Cho 22,4 gam kim loại A hóa trị II (duy nhất) tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc nóng dư thu được 7,84 lít khí SO2 (đktc) là sản phẩm khử duy nhất. Kim loại A là:

 • A. Pb        
 • B. Mg       
 • C. Cu       
 • D. Zn
Câu 34
Mã câu hỏi: 241043

Số oxi hoá của lưu huỳnh trong một loại hợp chất oleum H2S2O7 là

 • A. +8
 • B. -2
 • C. +4
 • D. +6
Câu 35
Mã câu hỏi: 241044

Đặc điểm chung của các nguyên tố halogen là

 • A. vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử         
 • B. có tính oxi hóa mạnh
 • C. ở điều kiện thường là chất khí            
 • D. tác dụng mạnh với nước
Câu 36
Mã câu hỏi: 241045

Cho 8 gam hỗn hợp gồm 2 kim loại Mg, Fe tan hoàn toàn trong dung dịch H2SO4 loãng thấy có 4,48 lít H2 (đktc) thoát ra. Khối lượng muối sunfat của magie là

 • A. 16,4.
 • B. 15,2.
 • C. 12,0.
 • D. 27,2.
Câu 37
Mã câu hỏi: 241046

Phản ứng giữa cặp chất nào sau đây không xảy ra trong dung dịch?

 • A. NaBr + Cl2          
 • B. NaI + Cl2.          
 • C. NaCl + Br2.
 • D. NaI +Br2.
Câu 38
Mã câu hỏi: 241047

Có 3 bình, mỗi bình đựng một dung dịch sau: HCl, H2SO3, H2SO4. Nếu chỉ dùng thêm một thuốc thử thì có thể chọn chất nào sau đây để phân biệt các dung dịch trên?

 • A. Natri hidroxit
 • B. Natri cacbonat
 • C. Bari hiđroxit     
 • D. Quỳ tím
Câu 39
Mã câu hỏi: 241048

Nhóm gồm tất cả các kim loại tan trong axit sunfuric đặc nóng nhưng không tan trong axit sunfuric loãng là

 • A. Al, Cu, Au.
 • B. Al, Fe, Cr.
 • C. Ag, Fe, Pt.
 • D. Ag, Cu, Hg.
Câu 40
Mã câu hỏi: 241049

Cho 0,2 mol SO2 tác dụng với 0,3 mol NaOH. Sau phản ứng thu được m gam muối. Giá trị m là

 • A. 24,8.
 • B. 18,9.
 • C. 23,0.
 • D. 20,8.

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ