Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi HK2 môn GDCD 10 năm 2021-2022 Trường THPT Phan Chu Trinh

15/04/2022 - Lượt xem: 122
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 104965

Một trong những biểu hiện của nhân nghĩa là

 • A. Thể hiện ở sự hợp tác, bàn bạc với nhau khi cần thiết.
 • B. Thể hiện ở sự thương yêu, kính trọng và biết nghĩ về nhau.
 • C. Thể hiện ở sự đoàn kết, quan tâm, vui vẻ với mọi người xung quanh.
 • D. Lòng nhân ái, sự thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau trong hoạn nạn, khó khăn; không đắn đo tính toán.
Câu 2
Mã câu hỏi: 104966

Câu tục ngữ nào sau đây không nói về sự hòa nhập

 • A. Ngựa chạy có bầy, chim bay có bạn.
 • B. Đồng cam cộng khổ.
 • C. Chung lưng đấu cật.
 • D. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn.
Câu 3
Mã câu hỏi: 104967

“Việt Nam muốn là bạn với tất cả các nước” quan điểm trên của Đảng ta nói về vấn đề gì?

 • A. Nhân nghĩa. 
 • B. Trách nhiệm.
 • C. Hợp tác. 
 • D. Hòa nhập.
Câu 4
Mã câu hỏi: 104968

Đời sống cộng đồng chỉ lành mạnh nếu nó được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc

 • A. Mỗi người tự phát triển, không phương hại đến nhau.
 • B. Tự chủ, đôi bên cùng có lợi.
 • C. Không gây mâu thuẫn, hữu nghị, hợp tác.
 • D. Công bằng, dân chủ, kỉ luật.
Câu 5
Mã câu hỏi: 104969

Cộng đồng là gì?

 • A. Tập hợp những người ở một nơi, cùng sống với nhau, gắn bó thành một khối trong sinh hoạt xã hội.
 • B. Là hình thức thể hiện các mối quan hệ và liên hệ xã hội của con người.
 • C. Là môi trường xã hội để các cá nhân thực sự liên kết hợp tác với nhau.
 • D. Là toàn thể những người cùng chung sống, có những điểm giống nhau, gắn bó thành một khối trong sinh hoạt xã hội.
Câu 6
Mã câu hỏi: 104970

“Hợp tác trong công việc chung là một … quan trọng của người lao động mới”. Trong dấu “…” là?

 • A. yếu tố
 • B. yêu cầu
 • C. đòi hỏi
 • D. phẩm chất
Câu 7
Mã câu hỏi: 104971

Câu tục ngữ nào nói về cách sống hòa nhập?

 • A. Cá lớn nuốt cá bé.
 • B. Cháy nhà ra mặt chuột.
 • C.  Đèn nhà ai nấy rạng.
 • D. Hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau.
Câu 8
Mã câu hỏi: 104972

“Cá nhân có … thực hiện những nhiệm vụ mà cộng đồng giao phó, tuân thủ những quy định, những nguyên tắc của cộng đồng”. Trong dấu “…” là?

 • A. ý thức
 • B.  lương tâm
 • C. đòi hỏi
 • D. trách nhiệm
Câu 9
Mã câu hỏi: 104973

Biểu hiện của hợp tác là gì?

 • A. Mọi người cùng bàn bạc, phối hợp nhịp nhàng với nhau.
 • B. Mọi người cùng làm một nơi, phối hợp nhịp nhàng, biết về nhiệm vụ của nhau.
 • C. Mọi người cùng bàn bạc với nhau, phân công nhiệm vụ, biết về nhiệm vụ của nhau.
 • D. Mọi người cùng bàn bạc, phối hợp nhịp nhàng, biết về nhiệm vụ của nhau và sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ nhau khi cần thiết.
Câu 10
Mã câu hỏi: 104974

Hợp tác giữa Việt Nam – Nhật là hợp tác gì?

 • A. Hợp tác giữa các cá nhân.
 • B. Hợp tác giữa các nhóm.
 • C. Hợp tác giữa các nước.
 • D. Hợp tác giữa các quốc gia.
Câu 11
Mã câu hỏi: 104975

Đạo đức bị chi phối bởi giai cấp nào?

 • A. Giai cấp bị trị.
 • B. Giai cấp thống trị.
 • C. Các giai cấp trong nhà nước.
 • D. Chỉ có giai cấp tư sản.
Câu 12
Mã câu hỏi: 104976

Điểm giống nhau giữa đạo đức, pháp luật và phong tục, tập quán là?

 • A. Là cách thức để giao tiếp.
 • B. Là công cụ điều tiết quan hệ xã hội.
 • C. Là phương thức điều chỉnh hành vi.
 • D. Cả B và
Câu 13
Mã câu hỏi: 104977

Đạo đức có vai trò đối với

 • A. Cá nhân.
 • B. Gia đình.
 • C. Xã hội.
 • D. Cả A,B,
Câu 14
Mã câu hỏi: 104978

Những điều quy định mọi người phải tuân theo trong một hoạt động chung nào đó được gọi là

 • A. Quy tắc.
 • B. Hành vi.
 • C. Chuẩn mực.
 • D. Đạo đức.
Câu 15
Mã câu hỏi: 104979

Cái được công nhân là đúng theo quy định hoặc theo thói quen trong xã hội được gọi là?

 • A. Quy tắc.
 • B. Hành vi.
 • C. Chuẩn mực.
 • D. Đạo đức.
Câu 16
Mã câu hỏi: 104980

Câu nói: Phép vua còn thua lệ làng nói về yếu tố nào?

 • A. Phong tục, tập quán.
 • B. Pháp luật.
 • C. Quy tắc ứng xử.
 • D. Đạo đức.
Câu 17
Mã câu hỏi: 104981

Gia đình Việt Nam hiện nay chịu ảnh hưởng của yếu tố nào sau đây?

 • A. Đạo đức.
 • B. Pháp luật.
 • C. Phong tục, tập quán.
 • D. Cả A, B,
Câu 18
Mã câu hỏi: 104982

Toàn bộ những phẩm chất mà mỗi con người có được. Nói cách khác, nhân phẩm là giá trị làm người của mỗi con người được gọi là?

 • A. Nhân phẩm.
 • B. Đạo đức.
 • C. Nghĩa vụ.
 • D. Lương tâm.
Câu 19
Mã câu hỏi: 104983

Nhân phẩm đã được đánh giá và công nhận được gọi là?

 • A. Danh dự.
 • B. Đạo đức.
 • C. Nghĩa vụ.
 • D. Lương tâm.
Câu 20
Mã câu hỏi: 104984

Mối quan hệ giữa hạnh phúc cá nhân và hạnh phúc xã hội là

 • A. Hạnh phúc cá nhân là cơ sở của hạnh phúc xã hội.
 • B. Mối quan hệ giữa hạnh phúc cá nhân và hạnh phúc xã hội là
 • C. Hạnh phúc cá nhân quyết định hạnh phúc xã hội.
 • D. Hạnh phúc cá nhân là nội dung của hạnh phúc xã hội.
Câu 21
Mã câu hỏi: 104985

Hội nghị quốc tế cấp cao đầu tiên về môi trường được tổ chức vào ngày 05/6/1972 ở quốc gia nào?

 • A. Singgapo.
 • B. Thuỵ Điển.
 • C. Mĩ.
 • D. Braxin.
Câu 22
Mã câu hỏi: 104986

Ở nước ta Luật Bảo vệ môi trường mới nhất hiện nay đang được áp dụng ban hành năm nào?

 • A. Năm 2012.
 • B. Năm 2011.
 • C. Năm 2013.
 • D. Năm 2014.
Câu 23
Mã câu hỏi: 104987

Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của

 • A. Các cơ quan chức năng.
 • B. Đảng, Nhà nước ta.
 • C. Toàn Đảng, toàn quân và toàn dân.
 • D. Thế hệ trẻ.
Câu 24
Mã câu hỏi: 104988

Khái niệm môi trường được hiểu là

 • A. Môi trường bao gồm các yếu tố tự nhiên bao quanh con người, có ảnh hưởng đến đời sống của con người.
 • B. Môi trường bao gồm các yếu tố tự nhiên và nhân tạo bao quanh con người.
 • C. Môi trường bao gồm các yếu tố vật chất, tinh thần có ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất, sự tồn tại, phát triển của con người và sinh vật.
 • D. Môi trường bao gồm các yếu tố tự nhiên và nhân tạo bao quanh con người có ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất, sự tồn tại, phát triển của con người và sinh vật.
Câu 25
Mã câu hỏi: 104989

Ngày môi trường thế giới là ngày nào?

 • A. Ngày 6 tháng 5.
 • B. Ngày 1 tháng 6.
 • C. Ngày 1 tháng 5.
 • D. Ngày 5 tháng 6.
Câu 26
Mã câu hỏi: 104990

Ngày dân số thế giới là ngày nào?

 • A. Ngày 11 tháng 6.
 • B. Ngày 12 tháng 6.
 • C. Ngày 12 tháng 7.
 • D. Ngày 11 tháng 7.
Câu 27
Mã câu hỏi: 104991

“Bảo vệ môi trường thực chất là khắc phục …………., làm cho các hoạt động của con người không phá vỡ các yếu tố cân bằng của tự nhiên”. Trong dấu “…” là

 • A. quan hệ giữa con người và tự nhiên
 • B. quan hệ giữa tự nhiên với tự nhiên
 • C. mâu thuẫn giữa tự nhiên với tự nhiên
 • D. mâu thuẫn giữa tự nhiên với con người
Câu 28
Mã câu hỏi: 104992

Ngày thế giới phòng chống HIV/AIDS là ngày nào?

 • A. Ngày 11 tháng 6.
 • B. Ngày 19 tháng 12.
 • C. Ngày 01 tháng 12.
 • D. Ngày 11 tháng 7.
Câu 29
Mã câu hỏi: 104993

“Ô nhiễm môi trường là sự biến đổi các thành phần của môi trường không phù hợp với ………gây nguy hại đến con người và sinh vật”. Trong dấu “…” là?

 • A. quy luật tự nhiên
 • B. tiêu chuẩn của môi trường
 • C. quy định do con người đặt ra
 • D. sự phát triển của xã hội
Câu 30
Mã câu hỏi: 104994

Cần phải phê phán hành vi nào trong các hành vi sau đây?

 • A. Không vứt rác bừa bãi.
 • B. Giữ vệ sinh nơi công cộng.
 • C. Xả rác bừa bãi.
 • D. Trồng cây xanh.
Câu 31
Mã câu hỏi: 104995

“Ngày nay, nước ta đã hoàn toàn được thống nhất, nhưng chúng ta vẫn phải luôn ….. để chống lại mọi âm mưu phá hoại của kẻ thù, bảo vệ Tổ quốc”. Trong dấu “…” là?

 • A. đoàn kết 
 • B. sẵn sàng
 • C. chuẩn bị
 • D. cảnh giác
Câu 32
Mã câu hỏi: 104996

“Công dân nam giới đủ mười tám tuổi được gọi nhập ngũ, độ tuổi gọi nhập ngũ trong thời bình từ đủ mười tám tuổi đến hết …”. Trong dấu “…” là?

 • A. Hai mươi lăm tuổi.
 • B. Hai mươi bốn tuổi.
 • C. Hai mươi sáu tuổi.
 • D. Hai mươi ba tuổi.
Câu 33
Mã câu hỏi: 104997

Biểu hiện nào sau đây nói lên trách nhiệm xây dựng Tổ quốc của thanh niên học sinh?

 • A. Trung thành với Tổ quốc, với chế độ xã hội chủ nghĩa.
 • B. Sẵn sàng lên đường làm nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.
 • C. Tham gia đăng ký nghĩa vụ quân sự.
 • D. Biết phê phán, đấu tranh với những hành vi đi ngược lại lợi ích của quốc gia, dân tộc.
Câu 34
Mã câu hỏi: 104998

Đời sống cộng đồng chỉ lành mạnh nếu nó được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc

 • A. Mỗi người tự phát triển, không phương hại đến nhau.
 • B. Tự chủ, đôi bên cùng có lợi.
 • C. Không gây mâu thuẫn, hữu nghị, hợp tác.
 • D. Công bằng, dân chủ, kỉ luật.
Câu 35
Mã câu hỏi: 104999

Cộng đồng là gì?

 • A. Tập hợp những người ở một nơi, cùng sống với nhau, gắn bó thành một khối trong sinh hoạt xã hội.
 • B. Là toàn thể những người cùng chung sống, có những điểm giống nhau, gắn bó thành một khối trong sinh hoạt xã hội.
 • C. Là môi trường xã hội để các cá nhân thực sự liên kết hợp tác với nhau.
 • D. Là hình thức thể hiện các mối quan hệ và liên hệ xã hội của con người.
Câu 36
Mã câu hỏi: 105000

Biết mình học kém môn Tiếng Anh nên D luôn tìm tòi cách học tiếng anh hiệu quả thông qua bài hát, bộ phim và giao tiếp với người nước ngoài. Nhờ đó, D đã thi đỗ trường Đại học Ngoại ngữ tiếp tục theo đuổi ước mơ học Tiếng Anh của mình. Việc làm đó thể hiện?

 • A. D biết nhận thức bản thân.
 • B. D không biết nhận thức bản thân.
 • C. D biết tự hoàn thiện bản thân.
 • D. D không biết tự hoàn thiện bản thân.
Câu 37
Mã câu hỏi: 105001

Người không biết tự hoàn thiện bản thân sẽ trở nên?

 • A. Tự tin.
 • B. Tự ti.
 • C. Lạc hậu.
 • D. Kiêu căng.
Câu 38
Mã câu hỏi: 105002

Do ngành Quan hệ quốc tế đang được nhiều bạn trẻ yêu thích và trở thành xu thế nên Q quyết định sẽ thi Đại học vào ngành đó trong khi đó Q lại học chuyên khối C còn ngành Quan hệ quốc tế lại là khối D. Q cho rằng thi cho vui, biết đâu lại đỗ. Quan điểm đó của Q thể hiện Q là người?

 • A. Biết nhận thức bản thân.
 • B. Không biết tự nhận thức về bản thân.
 • C. Biết hoàn thiện bản thân.
 • D. Không biết tự hoàn thiện bản thân.
Câu 39
Mã câu hỏi: 105003

Biết nhìn nhận, đánh giá về khả năng, thái độ, hành vi, việc làm, điểm mạnh, điểm yếu…của bản thân được gọi là?

 • A. Nhận thức.
 • B. Tự nhận thức bản thân.
 • C. Tự hoàn thiện bản thân.
 • D. Tự nhận thức.
Câu 40
Mã câu hỏi: 105004

Biểu hiện của tự hoàn thiện bản thân là?

 • A. Lắng nghe góp ý của mọi người.
 • B. Lên kế hoạch học và chơi.
 • C. Học hỏi bạn bè những việc làm tốt.
 • D. Cả A, B,

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ