Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi HK1 môn Lịch sử 7 năm 2020 Trường THCS Ngô Quyền

15/04/2022 - Lượt xem: 11
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (30 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 31644

Để phục hồi, phát triển kinh tế nhà Trần đã có các chủ trương, biện pháp nào?

 • A. Tích cực khai hoang.
 • B. Đắp đê, đào sông, nạo vét kênh.
 • C. Lập điền trang.
 • D. Tất cả các câu trên đúng.
Câu 2
Mã câu hỏi: 31645

Điền trang thời Trần là gì?

 • A. Đất của vương hầu, công chúa, phò mã do nô tì khai hoang mà có.
 • B. Đất của vua và quan lại do bắt nông dân khai hoang mà có.
 • C. Đất của địa chủ, vương hầu do chiếm đoạt của dân mà có.
 • D. Là ruộng đất công của nhà nước cho nông dân thuê cày cấy.
Câu 3
Mã câu hỏi: 31646

Thời Trần đê Đỉnh nhĩ là gì?

 • A. Đê đắp từ đầu nguồn đến cửa biển.
 • B. Đê đắp ngang cửa biển.
 • C. Đê đắp ở đầu nguồn đến cuối sông.
 • D. Đê đắp ở sông lớn và các nhánh sông.
Câu 4
Mã câu hỏi: 31647

Thời nhà Trần có những thương cảng nào?

 • A. Thuận An, Vân Đồn, Hội An.
 • B. Hội Thống, Hội Thiên, Hội An.
 • C. Hội Thống, Vân Đồn, Hội Triều.
 • D. Hội Triều, Vân Đồn, Hội An.
Câu 5
Mã câu hỏi: 31648

“Thuyền bè nước ngoài đến tụ hội ở đây mở chợ ngay trên thuyền. Cảnh buôn bán thật là thịnh vượng”. Đây là những nơi nào?

 • A. Thuận An, Hội thống.
 • B. Hội Thống, Vân Đồn.
 • C. Hội Thống, Hội An. 
 • D. Hội An, Thuận An.
Câu 6
Mã câu hỏi: 31649

Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống:

Thời Trần, Nhà nước chú trọng sửa sang luật pháp, ban hành bộ luật mới gọi là:.......

 • A. Luật hình.   
 • B. Luật Hồng Đức.
 • C. Quốc triều hình luật.
 • D. Hình thư.
Câu 7
Mã câu hỏi: 31650

Dưới thời nhà Trần, cả nước được chia thành mấy lộ?

 • A. 9 lộ
 • B. 10 lộ
 • C. 11 lộ
 • D. 12 lộ
Câu 8
Mã câu hỏi: 31651

Dưới thời nhà Trần đã đặt chức để trông coi, đốc thúc việc sửa và đắp đê là chức vụ gì?

 • A. Đồn điền sứ.
 • B. Hà đê sứ.
 • C. Đắp đê sứ.    
 • D. Khuyến nông sứ.
Câu 9
Mã câu hỏi: 31652

Sự bùng nổ các cuộc khởi nghĩa nông dân nửa sau thế kỉ XIV chứng tỏ điều gì?

 • A. Nhà nước đã suy yếu, không đảm nhận vai trò ổn định và phát triển đất nước.
 • B. Nông dân đã giác ngộ và có ý thức dân tộc.
 • C. Sự sụp đổ của nhà Trần là không thể tránh khỏi.
 • D. Câu A và B đúng.
Câu 10
Mã câu hỏi: 31653

Trần Quốc Tuấn đã viết “Hịch tướng sĩ” vào thời điểm nào?

 • A. Kháng chiến chống quân Mông - Nguyên lần I.
 • B. Kháng chiến chống quân Mông - Nguyên lần II.
 • C. Kháng chiến chống quân Mông - Nguyên lần III.
 • D. Kháng chiến chống quân Mông - Nguyên thắng lợi.
Câu 11
Mã câu hỏi: 31654

Trước âm mưu xâm lược Đại Việt của quân Nguyên, nhà Trần đã chuẩn bị gì về mặt quân sự?

 • A. Triệu tập Hội nghị Bỉnh Than.
 • B. Cử Trần Quốc Tuấn phụ trách chỉ huy kháng chiến.
 • C. Tổ chức tập trận và duyệt binh, chia quân đóng giữ nơi hiểm yếu.
 • D. Tất cả các câu trên đúng.
Câu 12
Mã câu hỏi: 31655

Hội nghị Diên Hồng diễn ra vào thời gian nào?

 • A. Năm 1258.
 • B. Năm 1285.
 • C. Năm 1259.  
 • D. Năm 1295.
Câu 13
Mã câu hỏi: 31656

Người được vua Trần giao trọng trách Quốc công tiết chế chỉ huy cuộc kháng chiến chống quân Nguyên lần thứ hai là ai?

 • A. Trần Khánh Dư.
 • B. Trần Quang Khải.
 • C. Trần Nhật Duật.
 • D. Trần Quốc Tuấn.
Câu 14
Mã câu hỏi: 31657

Nước Đại Việt dưới thời nào dã phải đương đầu với quân xâm lược Mông - Nguyên?

 • A. Thời Đinh - Tiền Lê.
 • B. Thời nhà Lý.
 • C. Thời nhà Trần.
 • D. Thời nhà Hồ.
Câu 15
Mã câu hỏi: 31658

Nhà quân sự thiên tài đã cùng với các vua Trần và hàng loại tưởng lĩnh tài năng chiến đấu chống quân xâm lược Mông - Nguyên giành thắng lợi vẻ vang cho Tồ quốc, ông là ai?

 • A. Trần Thủ Độ.
 • B. Trần Khánh Dư.
 • C. Trần Hưng Đạo.
 • D. Trần Quang Khải.
Câu 16
Mã câu hỏi: 31659

Hội nghị Bình Than diễn ra trong cuộc kháng chiến lần thứ mấy chống Mông - Nguyên?

 • A. Lần thứ nhất. 
 • B. Lần thứ hai.
 • C. Lần thứ ba. 
 • D. Lần thứ nhất và lần thứ hai.
Câu 17
Mã câu hỏi: 31660

Nhà Trần triệu tập Hội nghị Diên Hồng gồm thành phần nào?

 • A. Các vương hầu, quý tộc.
 • B. Đại biểu cho mọi tầng lớp nhân dân.
 • C. Các bậc phụ lão có uy tín.
 • D. Các quan lại trong triều.
Câu 18
Mã câu hỏi: 31661

Trong lần xâm lược Đại Việt lần thứ ba, nhà Nguyên huy động bao nhiêu vạn quân?

 • A. Hơn 10 vạn quân.    
 • B. Hơn 20 vạn quân.
 • C. Hơn 30 vạn quân.    
 • D. Hơn 40 vạn quân.
Câu 19
Mã câu hỏi: 31662

“Nếu bệ hạ muốn hàng giặc thì trước hãy chém đầu thần rồi hãy hàng”. Câu nói đó là của ai?

 • A. Trần Bình Trọng. 
 • B. Trần Khánh Dư.
 • C. Trần Thủ Độ.
 • D. Trần Quốc Tuấn.
Câu 20
Mã câu hỏi: 31663

Tháng 5 - 1285, vua tôi nhà Trần tổ chức phản công đánh bại giặc Nguyên ở đâu?

 • A. Tây Kết, Hàm Tử, Chương Dương.
 • B. Tây Kết, Thăng Long, Chương Dương.
 • C. Vạn Kiếp, Hàm Tử, Đông Bộ Đầu.
 • D. Tây Kết, Chương Dương, sông Bạch Đằng.
Câu 21
Mã câu hỏi: 31664

Cuối tháng 12 - 1287, Thoát Hoan chỉ huy cánh quân bộ của quân Nguyên đánh vào nơi nào?

 • A. Thái Nguyên, Lạng Sơn. 
 • B. Lạng Sơn, Bắc Giang.
 • C. Cao Bằng, Lai Châu.  
 • D. Vân Đồn (Quảng Ninh).
Câu 22
Mã câu hỏi: 31665

Ông đã lãnh đạo quân Trần làm nên chiến thắng ở Vân Đồn vào cuối năm 1287. Ông là ai?

 • A. Trần Quang Khải.    
 • B. Trần Khánh Dư.
 • C. Trần Bình Trọng.  
 • D. Trần Nhật Duật.
Câu 23
Mã câu hỏi: 31666

Bố trí một trận mai phục đánh đoàn thuyền lương của địch ở Vân Đồn là kế của ai?

 • A. Trần Khánh Dư.    
 • B. Trần Quốc Tuấn.
 • C. Trần Quốc Toản.
 • D. Trần Thủ Độ.
Câu 24
Mã câu hỏi: 31667

Chiến thắng Bạch Đằng năm 1288, tướng giặc Nguyên bị quân nhà Trần bắt sống là ai?

 • A. Hốt Tất Liệt.
 • B. Thoát Hoan.
 • C. Toa Đô.
 • D. Ô Mã Nhi.
Câu 25
Mã câu hỏi: 31668

Từ năm 1226 đến năm 1400, đó là thời gian tồn tại và phát triển của ai?

 • A. Triều đại nhà Lý.     
 • B. Triều đại nhà Trần.
 • C. Triều đại nhà Hồ.   
 • D. Triều đại Lí - Trần.
Câu 26
Mã câu hỏi: 31669

Quốc triều hình luật ra đời dưới triều đại phong kiến nào?

 • A. Triều đại nhà Lý.
 • B. Triều đại nhà Trần.
 • C. Triều đại nhà Hồ.
 • D. Triều đại nhà Tiền Lê.
Câu 27
Mã câu hỏi: 31670

Về văn hóa, giáo dục, Hồ Quý Ly cho dịch sách chữ Hán ra chữ nào?

 • A. Chữ Nho.
 • B. Chữ Quốc Ngữ.
 • C. Chữ Nôm.
 • D. Chữ Phạn.
Câu 28
Mã câu hỏi: 31671

Nhà Trần thay nhà Lý trong hoàn cảnh nào?

 • A. Khởi nghĩa của nông dân làm cho nhà Lý suy yếu, nhà Trần cướp ngôi.
 • B. Nhường ngôi, vì vua Lí quá già.
 • C. Nhường ngôi, vì vua Lí không đảm đương nổi việc nước.
 • D. Nhà Trần nổi dậy cướp ngôi nhà Lý.
Câu 29
Mã câu hỏi: 31672

Đạo Phật phát triển mạnh nhất vào thời kì nào?

 • A. Thời kì nhà Lý.
 • B. Thời kì nhà Trần.
 • C. Thời kì nhà Hồ.
 • D. Cả 3 thời kì trên.
Câu 30
Mã câu hỏi: 31673

Dòng sông đã ghi dấu ấn ba lần đánh bại quân xăm lược?

 • A. Sông Như Nguyệt. 
 • B. Sông Mã.
 • C. Sông Bạch Đằng.  
 • D. Các dòng sông trên.

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ