Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi HK1 môn Lịch sử 12 năm 2021-2022 Trường THPT Phan Đình Phùng

15/04/2022 - Lượt xem: 7
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 207667

Lực lượng quan trọng tham gia phong trào cách mạng 1930-1931 ở Việt Nam là

 • A. nông dân và tri thức 
 • B. tư sản và tiểu tư sản.
 • C. công nhân và nông dân.
 • D. trí thức và phú nông. 
Câu 2
Mã câu hỏi: 207668

Từ năm 1950 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX, quốc gia nào có nền công nghiệp đứng thứ hai thế giới?

 • A. Pháp.
 • B. Liên Xô.
 • C. Anh.
 • D. Mỹ.
Câu 3
Mã câu hỏi: 207669

Bài học rút ra từ sự thành công của cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam đối với phong trào giải phóng dân tộc ở Đông Nam Á là gì?

 • A. Có sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản.
 • B. Chớp thời cơ phát lệnh khởi nghĩa. 
 • C. Vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác Lê-nin.
 • D. Có quá trình chuẩn bị chu đáo, kĩ lưỡng, chớp thời cơ. 
Câu 4
Mã câu hỏi: 207670

Phong trào cách mạng 1930-1931 và phong trào dân củ 1936-1939 ở Việt Nam có điểm khác biệt về

 • A. giai cấp lãnh đạo.
 • B. nhiệm vụ chiến lược. 
 • C. động lực chủ yếu. 
 • D. nhiệm vụ trước mắt. 
Câu 5
Mã câu hỏi: 207671

Nguyễn Ái Quốc tán thánh việc gia nhập Quốc tế Cộng sản (12/1920) vì đây là tổ chức

 • A. đoàn kết công nông chống chủ nghĩa đế quốc. 
 • B. đề ra đường lối đúng cho cách mạng Việt Nam.
 • C. bênh vực quyền lợi của các nước thuộc địa. 
 • D. tạo điều kiện cho Việt Nam độc lập.
Câu 6
Mã câu hỏi: 207672

Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản ở Việt Nam đầu năm 1930 có ý nghĩa lịch sử như thế nào?

 • A. Tạo ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc. 
 • B. Chấm dứt sự khủng hoảng đường lối cách mạng. 
 • C. Là sự chuẩn bị đầu tiên cho mọi thắng lợi sau này. 
 • D. có tầm vóc như một đại hội thành lập Đảng. 
Câu 7
Mã câu hỏi: 207673

Một quyết định quan trọng của hội nghị lần thứ 8(5/1941) ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương là thành lập mặt trận

 • A. dân chủ Đông Dương. 
 • B. thống nhất nhan dân phản đế Đông Dương. 
 • C. thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương. 
 • D. Việt Nam độc lập đồng minh. 
Câu 8
Mã câu hỏi: 207674

Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc trong những năm 1919 đến năm 1924 có ý nghĩa như thế nào?

 • A. Thống nhất các tổ chức cộng sản thành Đảng Cộng sản Việt Nam. 
 • B. Trực tiếp chuẩn bị điều kiện về tổ chức cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. 
 • C. Tìm ra con đường cứu nước theo cách mạng tư sản. 
 • D. Bước đầu chuẩn bị về tư tưởng, chính trị cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. 
Câu 9
Mã câu hỏi: 207675

Sự ra đời của hai tổ chức nào đã đánh dấu sự xác lập cục diện hai cực hai phe và chiến tranh lạnh bao trùm toàn thế giới?

 • A. Sự ra đời NATO và tổ chức hiệp ước Vacsava. 
 • B. Sự ra đời của NATO và hội đồng tương trợ kinh tế (SEV). 
 • C. Mĩ thực hiện kế hoạch Mác San và thành lập tở chức hiệp ước Vacsava. 
 • D. Mĩ đưa ra học thuyết Truman và thành lập khối SEV. 
Câu 10
Mã câu hỏi: 207676

Tháng 6 năm 1919 Nguyễn Ái Quốc gửi văn kiện nào tới Hội nghị Véc-xai?

 • A. Bản án chế độ thực dân Pháp. 
 • B. Vấn đề thuộc địa. 
 • C. Ruộng đất của dân cày. 
 • D. Bản yêu sách của nhân dân An Nam.
Câu 11
Mã câu hỏi: 207677

Năm 1921, Nguyễn Ái Quốc đã tham gia thành lập

 • A. hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức ở Á Đông. 
 • B. hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.  
 • C. Cộng sản Đoàn,
 • D. hội liên hiệp thuộc địa ở Pari. 
Câu 12
Mã câu hỏi: 207678

Nội dung nào không phải là đặc điểm của Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam?

 • A. Diễn ra nhanh gọn, ít đổ máu, bằng phương pháp hòa bình. 
 • B. Cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền rất nhanh chóng. 
 • C. Cuộc Tổng khởi nghĩa huy động toàn dân tham gia. 
 • D. Đập tan hoàn toàn bộ máy chính quyền đế quốc, phong kiến. 
Câu 13
Mã câu hỏi: 207679

Hình thức đấu tranh cao nhất của phong trào cách mạng 1930-1931 và phong trào cách mạng 1939-1945 là

 • A. bạo lực cách mạng. 
 • B. đấu tranh hòa bình. 
 • C. đấu tranh hợp pháp. 
 • D. đấu tranh công khai. 
Câu 14
Mã câu hỏi: 207680

Sau chiến tranh lạnh, sức mạnh tổng hợp của các quốc gia dựa trên sự phát triển cao của

 • A. kinh tế, công nghệ, quốc phòng. 
 • B. công nghệ, kinh tế, giáo dục.
 • C. công nghệ, kinh tế, chính trị.
 • D. kinh tế, chính trị, xã hội. 
Câu 15
Mã câu hỏi: 207681

Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 11-1939 xác định nhiệm vụ đấu tranh trước mắt của cách mạng Đông Dương là

 • A. chống tư sản và địa chủ. 
 • B. cải cách ruộng đất.
 • C. đánh đổ đế quốc và tay sai. 
 • D. đánh đổ phong kiến. 
Câu 16
Mã câu hỏi: 207682

Thời cơ khách quan nào dẫn đến cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam thắng lợi nhanh chóng?

 • A. Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương. 
 • B. Liên Xô và Đồng minh đánh bại phát xít. 
 • C. Dân tộc Việt Nam có truyền thống yếu nước. 
 • D. Có khối liên minh công nông vững chắc. 
Câu 17
Mã câu hỏi: 207683

Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên tổ chức phong trào “vô sản hóa” năm 1928 nhằm mục đích gì?

 • A. Tuyên truyền vận động cách mạng. 
 • B. Xây dựng phong trào cách mạng ở cơ sở. 
 • C. Hội viên sống gần gũi với quần chúng.
 • D. Rèn luyện tính kỷ luật cho hội viên. 
Câu 18
Mã câu hỏi: 207684

Thách thức lớn nhất mà Việt Nam phải đối mặt trong xu thế toàn cầu là

 • A. trình độ của người lao động còn thấp. 
 • B. trình độ quản lí kĩ thuật còn thấp. 
 • C. chưa tận dụng nguồn vốn và kĩ thuật bên ngoài.
 • D. sự cạnh tranh quyết liệt từ thị trường quốc tế. 
Câu 19
Mã câu hỏi: 207685

Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Đông Dương (1919-1929) thực dân Pháp đầu tư vốn nhiều nhất vào ngành nào?

 • A. Nông nghiệp.
 • B. Thủ công nghiệp. 
 • C. Thương nghiệp.
 • D. Giao thông vận tải.
Câu 20
Mã câu hỏi: 207686

Điểm giống nhau giữa Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên và Việt Nam Quốc dân Đảng là gì?

 • A. là các tổ chức yêu nước theo khuynh hướng tư sản. 
 • B. Là các tổ chức cách mạng thể hiện tinh thần yêu nước.
 • C. Là các tổ chức theo khuynh hướng vô sản.
 • D. Có phương pháp đấu tranh phù hợp. 
Câu 21
Mã câu hỏi: 207687

Tính chất nào dưới đây không phải là điểm tương đồng của phong trào công nhân giai đoạn 1919-1925 và phong trào công nhân giai đoạn 1926-1929?

 • A. Tự phát. 
 • B. Chính trị. 
 • C. Thống nhất. 
 • D. Tự giác. 
Câu 22
Mã câu hỏi: 207688

Hội nghị Ianta (2/1945) diễn ra khi cuộc chiến tranh thế giới thứ hai

 • A. bước vào giai đoạn kết thúc. 
 • B. đã hoàn toàn kết thúc. 
 • C. đang diễn ra vô cùng ác liệt. 
 • D. bủng nổ và ngày càng lan rộng. 
Câu 23
Mã câu hỏi: 207689

Điểm giống nhau giữa Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam và cuộc nội chiến cách mạng ở Trung Quốc (1946-1949) là đều

 • A. lật đổ chế độ phong kiến, đưa nhân dân lên nắm chính quyền. 
 • B. thiết lập một nhà nước mới theo chính thể cộng hòa. 
 • C. góp phần vào thắng lợi chung của phe Đồng minh phát xít. 
 • D. xóa bỏ ách cai trị của chủ nghĩa thực dân cũ. 
Câu 24
Mã câu hỏi: 207690

Vai trò quan trọng nhất của tổ chức Liên hợp quốc là

 • A. giải quyết các vụ tranh chấp và xung đột khu vực. 
 • B. thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác giữa tất cả các nước. 
 • C. duy trì hòa bình và an ninh quốc tế.
 • D. giúp đỡ các dân tộc về kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, nhân đạo. 
Câu 25
Mã câu hỏi: 207691

Nghị quyết của hai hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng (tháng 11/1939) và (tháng 5/1941) có điểm giống nhau về.

 • A. xác định kẻ thù. 
 • B. nhiệm vụ cách mạng. 
 • C. hình thức mặt trận. 
 • D. hình thái cách mạng. 
Câu 26
Mã câu hỏi: 207692

Đặc điểm lớn nhất của cuộc cách mạng khoa học-công nghệ nửa sau thế kỉ XX là

 • A. diễn ra với quy mô và tốc độ chưa từng thấy. 
 • B. diễn ra trên một số lĩnh vực quan trọng. 
 • C. khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp. 
 • D. diễn ra trên tất cả các lĩnh vực. 
Câu 27
Mã câu hỏi: 207693

Xô Viết Nghệ Tĩnh là đỉnh cao của phong trào cách mạng 1930-1931 vì đã

 • A. làm lung lay tận gốc chế độ phong kiến ở nông thôn trên cả nước. 
 • B. khẳng định quyền làm chủ của nông dân ở nông thôn cả nước. 
 • C. đánh đổ thực dân Pháp và phong kiến tay sai trên cả nước. 
 • D. thành lập được chính quyền kiểu mới của dân, do dân và vì dân. 
Câu 28
Mã câu hỏi: 207694

Nhật Bản kí hiệp ước đồng ý cho Mĩ đóng quân và xây dựng căn cứ quân sự trên lãnh thổ của mình nhằm

 • A. tạo liên minh chống lại ảnh hưởng của Liên Xô. 
 • B. tạo điều kiện thuận lợi cho công cuộc cải cách dân chủ. 
 • C. tranh thủ nguồn viện trợ của Mĩ và giảm chi phí quốc phòng. 
 • D. tạo liên minh chống lại ảnh hưởng của Trung Quốc. 
Câu 29
Mã câu hỏi: 207695

Trong nửa sau thế kỉ XX, quốc gia nào ở khu vực Đông Bắc Á vươn lên trở thành nền kinh tế lớn thứ hai của thế giới?

 • A. Hàn Quốc.
 • B. Nhật Bản. 
 • C. Trung Quốc. 
 • D. Cộng hòa Dân chủ nhân dân Triều Tiên. 
Câu 30
Mã câu hỏi: 207696

Lực lượng vũ trang có vai trò như thế nào trong Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam?

 • A. Nòng cốt, quyết định thắng lợi. 
 • B. Quan trọng nhất đưa đến thắng lợi. 
 • C. Xung kích, hỗ trợ lực lượng chính trị. 
 • D. Đông đảo, quyết định thắng lợi. 
Câu 31
Mã câu hỏi: 207697

Điểm tương đồng về chính sách đối ngoại của Liên Bang Nga và Mĩ sau khi chiến tranh lạnh kết thúc là

 • A. theo đuổi chính sách “Định hướng Đại Tây Dương”. 
 • B. ra sức điều chỉnh chính sách đối ngoại để mở rộng ảnh hưởng.
 • C. thực hiện chính sách đối ngoại: “Trở về Châu Á”. 
 • D. trở thành đồng minh chiến lược của Liên minh châu Âu. 
Câu 32
Mã câu hỏi: 207698

Nội dung nào không phải ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam?

 • A. Mở đầu kỉ nguyên mới của dân tộc: kỉ nguyên độc lập, tự do. 
 • B. Góp phần chiến thắng phát xít trong chiến tranh thế giới thứ hai.
 • C. Buộc Pháp công nhận các quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam. 
 • D. Mở ra một bước ngoặt lớn trong lịch sử Việt Nam. 
Câu 33
Mã câu hỏi: 207699

Hồ Chí Minh viết “Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải  để giữ vững quyền tự do độc lập…? Đoạn trích trên được đề cập ở văn kiện nào?

 • A. Đường Kách mệnh. 
 • B. Bản án chế độ thực dân Pháp. 
 • C. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. 
 • D. Tuyên ngôn độc lập 
Câu 34
Mã câu hỏi: 207700

Sau chiến tranh thế giới thứ hai, điều kiện khách quan nào có tác động tích cực đối với phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi?

 • A. Trật tự hai cực Ianta được xác lập. 
 • B. Sự suy yếu của đế quốc Anh, Pháp. 
 • C. Sự giúp đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa. 
 • D. Sự suy yếu của thực dân Tây Ban Nha. 
Câu 35
Mã câu hỏi: 207701

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam (tháng 10-1930) quyết định đổi tên Đảng thành

 • A. Đảng Cộng sản Đông Dương. 
 • B. An Nam Đảng Cộng sản đảng. 
 • C. Đảng Lao động Việt Nam. 
 • D. Đông Dương Cộng sản liên đoàn. 
Câu 36
Mã câu hỏi: 207702

Nhân tố khác biệt trong sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930 với Đảng cộng sản ở các nước tư bản phương Tây là

 • A. phong trào công nhân. 
 • B. Chủ nghĩa Mác-Lênin. 
 • C. phong trào yêu nước. 
 • D. phong trào yêu nước tư sản. 
Câu 37
Mã câu hỏi: 207703

Tác phẩm tập hợp những bài giảng của Nguyễn Ái Quốc mở các lớp huấn luyện tại Quảng Châu (Trung Quốc) là

 • A. Đường  Kách mệnh. 
 • B. Hồ Chí Minh toàn tập.
 • C. Nhật kí trong tù. 
 • D. Bản án chế độ thực dân Pháp. 
Câu 38
Mã câu hỏi: 207704

“Quy mô rộng lớn, hình thức đấu tranh phong phú, thu hút đông đảo quần chúng tham gia” là đặc điểm của

 • A. cao trào kháng Nhật cứu nước (tháng 3 đến tháng 8 năm 1945). 
 • B. phong trào cách mạng (1930-1931). 
 • C. phong trào dân chủ (1936-1939). 
 • D. tổng khởi nghĩa giành chính quyền (tháng 8 năm 1945). 
Câu 39
Mã câu hỏi: 207705

Trong giai đoạn 1945 đến 1973, kinh tế Mĩ

 • A. phục hồi và phát triển. 
 • B. phát triển mạnh mẽ. 
 • C. phát triển xen kẽ suy thoái. 
 • D. khủng hoảng và suy thoái. 
Câu 40
Mã câu hỏi: 207706

Chỉ thị “Nhật-Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” (12-3-1945) được Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương đề ra ngay sau khi

 • A. chiến tranh Thái Bình Dương bùng nổ. 
 • B. Nhật tiến vào chiếm đóng Đông Dương. 
 • C. Nhật đảo chính Pháp ở Đông Dương. 
 • D. Nhật đầu hàng Đồng minh không điều kiện. 

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ