Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi HK1 môn GDCD 10 năm 2021-2022 Trường THPT Lý Thường Kiệt

15/04/2022 - Lượt xem: 12
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 105405

Quá trình quang hợp của cây xanh thuộc dạng vận động nào?

 • A. Cơ học.
 • B. Sinh học.
 • C. Quang học.
 • D. Hóa học.
Câu 2
Mã câu hỏi: 105406

Trường hợp nào sau đây là mâu thuẫn giữa các mặt đối lập?

 • A. Chiến tranh giữa hai quốc gia.
 • B. Hai bạn học sinh cãi nhau.
 • C. Đấu tranh giữa giai cấp nông dân và giai cấp địa chủ.
 • D. Bác sĩ phòng chống bệnh sởi.
Câu 3
Mã câu hỏi: 105407

Ý thức là cái có trước và là cái sản sinh ra giới tự nhiên là quan điểm của thế giới quan nào?

 • A. Thế giới quan duy vật.
 • B. Thế giới quan duy tâm.
 • C. Thế giới quan tự nhiên.
 • D. Thế giới quan xã hội.
Câu 4
Mã câu hỏi: 105408

Khi chất mới ra đời, lượng biến đổi theo hướng ...............

 • A. Tương ứng với chất mới.
 • B. Lượng mới giảm đi.
 • C. Lượng tăng lên.
 • D. Lượng giữ nguyên như cũ.
Câu 5
Mã câu hỏi: 105409

Trong quá trình vận động và phát triển vô tận của các sự vật và hiện tượng, cái mới xuất hiện phủ định cái cũ, nhưng rồi nó lại bị cái mới hơn phủ định, đó gọi là ................

 • A. Phủ định biện chứng.
 • B. Phủ định siêu hình.
 • C. Phủ định khách quan.
 • D. Phủ định của phủ định.
Câu 6
Mã câu hỏi: 105410

Hoạt động nào không phải là hình thức cơ bản của hoạt động thực tiễn?

 • A. Sản xuất vật chất.
 • B. Chính trị xã hội.
 • C. Văn hóa nghệ thuật.
 • D. Thực nghiệm khoa học.
Câu 7
Mã câu hỏi: 105411

Con người là chủ thể của lịch sử, vì vậy mọi sự biến đổi, mọi cuộc cách mạng xã hội đều ..............

 • A. Do nghiên cứu khoa học tạo ra.
 • B. Tự nhiên sinh ra.
 • C. Do con người tạo ra.
 • D. Nằm ngoài ý thức của con người.
Câu 8
Mã câu hỏi: 105412

Trong các hoạt động thực tiễn, hoạt động nào là cơ bản nhất, quyết định các hoạt động khác?

 • A. Hoạt động văn hóa – nghệ thuật
 • B. Hoạt động chính trị - xã hội
 • C. Hoạt động thực nghiệm khoa học
 • D. Hoạt động sản xuất vật chất
Câu 9
Mã câu hỏi: 105413

Con người cần phải được tôn trọng, cần phải được đảm bảo các quyền chính đáng cho mình, phải là mục tiêu phát triển của xã hội vì ..............

 • A. Con người làm chủ thế giới.
 • B. Con người là chủ thể của lịch sử.
 • C. Con người có nhiều hoài bão.
 • D. Con người luôn mong muốn hạnh phúc.
Câu 10
Mã câu hỏi: 105414

Thế giới quan nào có vai trò tích cực trong việc phát triển khoa học, nâng cao vai trò của con người đối với giới tự nhiên và sự tiến bộ xã hội?

 • A. Duy tâm.
 • B. Duy vật.
 • C. Tự nhiên.
 • D. Xã hội.
Câu 11
Mã câu hỏi: 105415

Giữa các hình thức vận động có những đặc điểm riêng nhưng có mối quan hệ hữu cơ với nhau, trong những điều kiện nhất định, chúng có thể ................

 • A. Chuyển hóa lẫn nhau.
 • B. Tác động lẫn nhau.
 • C. Thay thế cho nhau.
 • D. Tương tác với nhau.
Câu 12
Mã câu hỏi: 105416

Hiện tượng nào sau đây không phải là hai mặt đối lập của mâu thuẫn?

 • A. Bảng đen và phấn trắng.
 • B. Sản xuất và tiêu dùng của nền kinh tế.
 • C. Đồng hóa và dị hóa của một sinh vật.
 • D. Điện tích âm và điện tích dương của một nguyên tử.
Câu 13
Mã câu hỏi: 105417

Câu nào sau đây thể hiện mối quan hệ lượng đổi dẫn đến chất đổi?

 • A. Đánh bùn sang ao.
 • B. Mưa dầm thấm lâu.
 • C. Nhà dột từ nóc.
 • D. Có công mài sắt có ngày nên kim.
Câu 14
Mã câu hỏi: 105418

Mọi hiểu biết của con người đều trực tiếp nảy sinh từ ................

 • A. Nhận thức.
 • B. Lao động.
 • C. Nghiên cứu.
 • D. Thực tiễn.
Câu 15
Mã câu hỏi: 105419

Khuynh hướng phát triển của sự vật và hiện tượng là ...............

 • A. Vận động tuần hoàn.
 • B. Vận động đi lên.
 • C. Vận động tụt lùi.
 • D. Vận động liên tục.
Câu 16
Mã câu hỏi: 105420

Theo quy luật tiến hóa của lịch sử, tương lai sẽ thuộc về một xã hội tốt đẹp hơn: một xã hội không có áp bức, bóc lột, thống nhất giữa văn minh với nhân đạo, mọi người có cuộc sống tự do, hạnh phúc. Xã hội ấy chỉ có thể là xã hội ................

 • A. Chiếm hữu nô lệ.
 • B. Phong kiến.
 • C. Tư bản chủ nghĩa.
 • D. Xã hội chủ nghĩa.
Câu 17
Mã câu hỏi: 105421

Trong câu “Sống chết có mệnh, giàu sang do trời” của Khổng Tử, yếu tố mệnh, trời thể hiện thế giới quan nào sau đây?

 • A. Biện chứng.
 • B. Siêu hình.
 • C. Duy vật.
 • D. Duy tâm.
Câu 18
Mã câu hỏi: 105422

Một khái niệm dùng để khái quát những vận động theo chiều hướng tiến lên từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, từ kém hoàn thiện đến hoàn thiện hơn. Cái mới ra đời thay thế cái cũ, cái tiến bộ ra đời thay thế cái lạc hậu là khái niệm của ...............

 • A. Vận động.
 • B. Phát triển.
 • C. Tiến bộ.
 • D. Chuyển hóa.
Câu 19
Mã câu hỏi: 105423

Trong cuộc sống hàng ngày, khi xuất hiện một mâu thuẫn trong nhận thức, chúng ta cần làm gì?

 • A. Bỏ qua để đỡ mất công tìm hiểu mâu thuẫn.
 • B. Khi nào có thời gian sẽ tìm hiểu về cách giải quyết mâu thuẫn.
 • C. Phân tích để phân biệt đúng, sai, nâng cao nhận thức.
 • D. Hoảng sợ, nhờ người khác giải quyết mâu thuẫn giúp.
Câu 20
Mã câu hỏi: 105424

Gieo một hạt thóc trong điều kiện bình thường, nó sẽ nảy mầm, hạt thóc đã bị thay thế bởi một cây lúa do nó sinh ra, đó là sự phủ định hạt thóc. Cây lúa lớn lên, ra hoa, thụ phấn, sinh ra những hạt thóc mới. Khi hạt thóc đã chín thì thân cây chết đi, cây lúa đã bị phủ định. Triết học gọi quá trình này là .................

 • A. Phủ định tất yếu.
 • B. Phủ định siêu hình.
 • C. Phủ định khách quan.
 • D. Phủ định của phủ định.
Câu 21
Mã câu hỏi: 105425

Quy luật phủ định của phủ định được diễn tả bằng hình ảnh nào dưới đây?

 • A. Phát triển theo đường thẳng.
 • B. Phát triển theo đường trôn ốc.
 • C. Phát triển theo vòng tròn.
 • D. Phát triển theo vòng tuần hoàn.
Câu 22
Mã câu hỏi: 105426

Những tri thức về thiên văn, trồng trọt,… của người xưa đều được hình thành từ việc quan sát thời tiết, chu kì vận động của mặt trăng, mặc trời, sự đúc kết kinh nghiệm từ thực tế gieo trồng hàng năm… Điều này thể hiện vai trò nào của thực tiễn đối với nhận thức?

 • A. Thực tiễn là động lực của nhận thức.
 • B. Thực tiễn là mục đích của nhận thức.
 • C. Thực tiễn là cơ sở của nhận thức.
 • D. Thực tiễn là tiêu chuẩn của nhận thức.
Câu 23
Mã câu hỏi: 105427

Trong xã hội, do thực tế yêu cầu, các nhà khoa học liên tục nghiên cứu và điều chế ra nhiều loại thuốc mới để chữa bệnh cho các bệnh nhân. Điều này thể hiện vai trò nào của thực tiễn đối với nhận thức?

 • A. Thực tiễn là động lực của nhận thức.
 • B. Thực tiễn là mục đích của nhận thức.
 • C. Thực tiễn là cơ sở của nhận thức.
 • D. Thực tiễn là tiêu chuẩn của nhận thức.
Câu 24
Mã câu hỏi: 105428

Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng con người, thực hiện chính sách: Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh là nhằm ...............

 • A. Phát triển toàn diện con người.
 • B. Mang lại tự do, hạnh phúc cho con người.
 • C. Đưa con người đến chế độ phát triển cao hơn.
 • D. Xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa.
Câu 25
Mã câu hỏi: 105429

Việc làm nào dưới đây không vì mục tiêu phát triển con người?

 • A. Thực hiện công bằng trong giáo dục, để mọi người dân đều được đi học.
 • B. Bảo vệ môi trường, xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp.
 • C. Khai thác cạn kiệt tài nguyên, phá hoại môi trường.
 • D. Tăng cường nghiên cứu khoa học, đưa khoa học kĩ thuật hiện đại vào sản xuất.
Câu 26
Mã câu hỏi: 105430

Phương pháp luận là học thuyết về phương pháp nhận thức khoa học và ................

 • A. Thay đổi thế giới.
 • B. Làm chủ thế giới.
 • C. Cải tạo thế giới.
 • D. Quan sát thế giới.
Câu 27
Mã câu hỏi: 105431

Xem xét sự vật, hiện tượng trong sự ràng buộc lẫn nhau giữa chúng, trong sự vận động và phát triển không ngừng của chúng là nội dung của phương pháp luận .................

 • A. Biện chứng
 • B. Siêu hình
 • C. Khoa học
 • D. Cụ thể
Câu 28
Mã câu hỏi: 105432

Trong quá trình phát triển, khuynh hướng tất yếu của sự vật, hiện tượng là ...............

 • A. Cái mới ra đời thay thế cái cũ.
 • B. Cái lạc hậu thay thế cái tiến bộ.
 • C. Cái sau thay thế cái trước.
 • D. Cái tốt thay thế cái xấu.
Câu 29
Mã câu hỏi: 105433

Sự vận động và phát triển có mối quan hệ với nhau như thế nào?

 • A. Có vận động thì không có phát triển.
 • B. Có vận động là phải có phát triển.
 • C. Có vận động thì mới có phát triển.
 • D. Có vận động sẽ có phát triển.
Câu 30
Mã câu hỏi: 105434

Bàn về sự phát triển, Lê-nin viết: “Sự phát triển là một cuộc đấu tranh giữa các mặt đối lập”. Câu đó Lê-nin bàn về ................

 • A. Hình thức của sự phát triển.
 • B. Nội dung của sự phát triển.
 • C. Điều kiện của sự phát triển.
 • D. Nguyên nhân của sự phát triển.
Câu 31
Mã câu hỏi: 105435

Trường THCS A có 520 học sinh, trong đó 85% học sinh đạt học lực giỏi, 95% học sinh đạt hạnh kiểm tốt. Những số liệu trên đề cập đến mặt nào sau đây?

 • A. Chất.
 • B. Lượng.
 • C. Điểm nút.
 • D. Bước nhảy.
Câu 32
Mã câu hỏi: 105436

Nguyên tố Đồng có nguyên tử lượng là 63,54 đvC, nhiệt độ nóng chảy là 1083 độ C, nhiệt độ sôi là 2880 độ C,… Những thuộc tính này đề cập đến mặt nào sau đây?

 • A. Chất.
 • B. Lượng.
 • C. Điểm nút.
 • D. Bước nhảy.
Câu 33
Mã câu hỏi: 105437

Việc làm nào sau đây không phải là biểu hiện của phủ định biện chứng?

 • A. Xây dựng nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc.
 • B. Tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, hòa nhập chứ không hòa tan.
 • C. Bảo tồn các di sản văn hóa của dân tộc.
 • D. Xóa bỏ hoàn toàn nền văn hóa cũ để xây dựng nền văn hóa mới hiện đại.
Câu 34
Mã câu hỏi: 105438

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Lí luận mà không liên hệ với thực tiễn là lí luận suông”. Điều này thể hiện vai trò nào của thực tiễn đối với nhận thức?

 • A. Thực tiễn là động lực của nhận thức.
 • B. Thực tiễn là mục đích của nhận thức.
 • C. Thực tiễn là cơ sở của nhận thức.
 • D. Thực tiễn là tiêu chuẩn của nhận thức.
Câu 35
Mã câu hỏi: 105439

Con người là chủ thể của lịch sử, em sẽ làm gì để đạt được ước mơ, phát triển bản thân trong tương lai?

 • A. Liên tục cầu nguyện, hi vọng gặp được nhiều may mắn.
 • B. Chăm chỉ học tập và rèn luyện, tích lũy kiến thức, hoàn thiện bản thân.
 • C. Chờ đợi xã hội thay đổi trong tương lai.
 • D. Thành công là do số phận quyết định, không thể thay đổi được.
Câu 36
Mã câu hỏi: 105440

Tri thức của con người về sự vật, hiện tượng có thể là đúng đắn hoặc sai lầm. Chỉ có đem những tri thức đó kiểm nghiệm qua thực tiễn mới đánh giá được tính đúng đắn hay sai lầm của chúng. Điều này thể hiện vai trò nào của thực tiễn đối với nhận thức?

 • A. Thực tiễn là động lực của nhận thức.
 • B. Thực tiễn là mục đích của nhận thức.
 • C. Thực tiễn là cơ sở của nhận thức.
 • D. Thực tiễn là tiêu chuẩn của nhận thức.
Câu 37
Mã câu hỏi: 105441

Vận dụng quy luật phủ định vào quá trình học tập, em nên làm thế nào để việc học tập ngày càng tiến bộ?

 • A. Cần thường xuyên đổi mới phương pháp học tập.
 • B. Không coi trọng kiến thức cũ, chỉ cần tiếp thu kiến thức mới.
 • C. Thấy phương pháp học tập nào mới là bắt chước ngay.
 • D. Không cần thay đổi phương pháp học tập vì sẽ khiến việc học vất vả hơn.
Câu 38
Mã câu hỏi: 105442

Nước đang ở nhiệt độ phòng được đun nóng lên đến 90 độ. Hiện tượng nóng lên này thể hiện sự thay đổi về ................

 • A. Chất.
 • B. Lượng.
 • C. Độ.
 • D. Bước nhảy.
Câu 39
Mã câu hỏi: 105443

Muốn nhanh chóng tiến bộ, trở thành học sinh giỏi, em cần làm gì?

 • A. Chăm chỉ học tập hàng ngày để tích lũy kiến thức.
 • B. Đến kì kiểm tra mới học để nhớ tốt hơn.
 • C. Sử dụng tài liệu khi kiểm tra để đạt điểm cao.
 • D. Không cần học vẫn có thể thành học sinh giỏi.
Câu 40
Mã câu hỏi: 105444

Trong tập thể, khi xuất hiện mâu thuẫn cần phải làm gì để giải quyết?

 • A. Dĩ hòa vi quý.
 • B. Phê bình và tự phê bình.
 • C. Không cần đấu tranh.
 • D. Xuê xoa, nhường nhịn nhau.

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ